Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 13.01 .2021
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚONΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε-Ετος: 29ο-Αρ Φύλλου: 7522
29 χρόνια
Αφορούν σε μεταπτυχια κές σπουδές
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Τέσσερις υποτροφίες από την Ενωση Ελλήνον Εφοπλιστν
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος δηλνει αντίθετο στη συνήθη πρακτική των Τραπεζν
μρνινρρη ζητά το Οικονομικό Επιμελητήριο
Οκτό συγκεκριμέα και απόλυτα εφκτή μέτρα προτενα το Οικονομικό Επιμελητήριο της
Ελλάδας Προς ην Κυβέρνηση και την Τράπεία της Ελλάδος, στεπέραν όσων αντ με
τωπίζουν δυσκολίες εξυπηρέτησης τον δανείων τους να στηριχθούν και οι συνεπες
δανειολήπτες Αsδομένου ότ, μέχρι σήμερα, οι Τράπεζς και οι εταιρείες διαχείρσης έουν
εγκρίτει αναστολές για δάνεια κοντά στα 30 δι . ευρό, ο Προβληματσμός όλων έγκεται
στην επόμενη μέρα και στο κατά Πόσο οι δανειολήπτες
φυσκά και νομκά πρόσωηα, Που
iou mπonηm pλΕpsilon Net: Ολοκληρθηκεη εξαγορά της Singularlogic
a, θα μπορέσουν να dία φέτος
σανετες στις υποχρεδσας τους
Σύμφονα με το καλό σενάριο
έια 20% Περίnoυ, δηλαδή
περίπου 6 δια. aυρό, δεν θα μποΗ  ανακοιννει την επιτυχή 100% θυγατρικής της  και ) στη
Singulariogic.
H Singularlogic μεταβιβάστηκε απαλλαγμένη
από το ύνολο των δανειακν της υποχρ
Διορθωτικές
κινήσεις στα
μέτρα στήριξης
ετοιμάζει το
ΥΠΟΙΚ
τη ΜIGMIΓ -6,28% , εν την 31/12/2020 τα
ταμειακά της διαθέσιμα ανήλθαν Περίπου σε
η λεί
Arena Investors , διαχειριστή ΠερΗ < Folli Follie>,
σε συνέχεια της
από 31 Δεκεμ-Τούτου, οι ομο-μέσω της συνδεβρίου 2020 ανακοίνωσής της
υψης αιρέσεις κοίνωση,
θεσμικό την διεύθυνση
Ruven
1ουσιακν
Shafir
Ποσού δεμένης εταιρ- στοιχείων , Που
FF ιδρύθηκε
Ευρπη,
δεσμευμένα
λογίες
είας ΑΙEF
επιβεβαινει ότι εξεδόθη σαν από SPV, LP κάλυψε συνεργασία με περιουσιακά.
την Πλειονότητα την
(97, 16%)
ομολογιν.
Ε13.007.018
εκπλήρωσε τις την Εταιρεία και
Προβλεπόμενες καλύφθηκαν στο
NThe στοιχεία, αξίας
1,7 δισεκατομ Των
Westaim
από σύνολό τους.
Corporation" Σμυρίων
WED) ρίων ΗΠΑ.
δολαστην
31.12.2020 Σύμφωνα
Σύμβαση Κάλ- σχετική
Arena (TSXV:
- DAD
Investors aΠοτεκαι Τελεί υπό
Created by Universal Document Converter