Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ
Τετάρτη
13 Ιανουαρίου 2021
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις καιβορειοδυτικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 15β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βροχές και βορειοδυτικοί άνεμοι Θερμοκρασία ως 10β
Αριθμ. φύλ. 41856
Ετος 144ον
Τιμή 1,50Ε
Ερμύλου και Στρατονίκου μαρτ.
Σελήνη 1 ήμέρας 1 Ανατολή ήλίου 7.40-Δύσις 5.27
ΟΠΡΕΣΒΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ TΙ ΑΠΑΤΟΥΝΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ
στίς διερευνητικές ;
ύδατα συζητού σαμε!ν
<Ποιά ύφαλοκρητίδα
Για τά
ά χωρικά
Νά έξαιρεθεί τό Καστελλόριζο άπό τήν όριοθέτηση στό Αίγαίο, θέλει ή Άγκυραν-Δένείναι σαφή
τά ορια του Αίγαίου- Δέ φανταζόμασταν πς ύπάρχει θέμα χωρικνύδάτων για τό Καστελλόριζον
Κατά την διάρκειά τους έτίθεντο πρός συζήτησιν προδικαστι- οί προτάσεις. Χωρίς να τολμήσει
κάν ζητήματα .
γεια του ΥΠΕΞ) ποιές ήταν αυτές
ΜΙΑΛΙΑΝάποκαλυπτική δημοσία κή, Φωτίζει κατά ένα μέρος τόν τρόπαρέμβαση του πρέσβεως Παύλου
Αποστολίδη, δ όποίος είναι άπό τό
2003 για 18 όλόκληρα χρόνια ό έπί
κεφαλής της έλληνικής διπλωμα- μέτρφ γιά τήν τακτική πού θά άκοτικής άντιπροσωπίας στίς διερευ- λουθήσουν οί γείτονες στό τραπένητικές έπαφές μέ την Τουρκία, ή ζι τν διαπραγματεύσεων άπό τίς
όποία θά έκπροσωπηθεί άπό τόν Σεντάτ Ονάλ, φέρνει σήμερα στήν δη- Αποστολίδης όμολογεί ότι
μοσιότηταή Εστία . Τήν άνασύρει άπό τό άρχείο τν τηλεοπτικν
έκπομπν του Άλέξη Παπαχελά , συζητήθηκε ποτέ όλα αυτά τά χρόέτους 2017 , και την άξιοποιεί γιατί ή μαρτυρία του πρέσβεως είναι ύφαλοκρη πίδος-άν καί δημοσίως
έξόχως σημαντική και διαφωτιστι - ύπεστηρίζετο τό άντίθετο.
πο μέ τόν δόποίο διεξάγεται ό περίφημος διάλογος όλα τά προηγούμενα χρόνια και μας προϊδεάζει έντινι
να την διαψεύσει κανείς . Οί κυΤά χωρικά ύδατα- μονομερέςβερνήσεις του Γεωργίου Παπανδικαίωμα τής Ελλάδος σύμφωνα
μέ τό διεθνές δίκαιο-ήταν ένα άπό
τά προδικαστικά ζητήματα για τά
όποία είχαν κατατεθεϊ και έγγρα-για τά νησιά! (Τό δόγμα τν πασοφες προτάσεις άπό τίς δύο άντιπροσωπίες. Ή(Βστίαν τό καλοκαίρι Κυβερνήσεως. ) Οί κυβερνήσεις
τού 2020 άπεκάλυψε μάλιστα βα - Σημίτη είχαν μπεί σέσυζήτηση μέ
σιζομένη στά άπόρρητα πρακτικά
( πληροφορίες για τό περιεχόμενό τους τού φυλάσσεται στά ύπόδρέου πρότειναν χωρικά υδατα 12
ναυτικν μιλίων γιά τήν ήπειρωτι
κή 'Ελλάδα και 6 ναυτικν μιλίων
25 Ιανουαρίου και μετ. Ο κύριος
κογενν Υπουργν της παρούσης
Στίς διερευνητικές έπαφές δέν
τούς Τούρκους στε να μήν έχουν
οί ήπειρωτικές άκτές της Θράκης
Συνέχεια στήν σελ.3
νια τό θέμα της όριοθετήσεως της
Μ ΌΠαύλος Αποστολίδης
Μ ΌΣεντάτ Όνάλ
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
"Ω0α νά άνοίξουμε
την οίκονομία!
Λάθος σχήμα διαπραγμάτευσης
Το 2023 ήέπιστροφή του
ΑΕΠ στά έπίπεδα του 2019
ΑΡΧΙΖΕΙ διάλογος λοιπόν. Πέντε χρόνια μετά τό τε - χουν τόν στόχο τους νά τεθούν όλα πρός συζήτηση:
λευταίο ναυάγιο των διερευνητικν έπαφων έξ αίτί- στόν διμερή πολιτικό διάλογο μεταξύ Γραμματέων
ας της άπόπειρας πραξικοπήματος στήν Τουρκία, οί και Διευθυντν Υπουργείων θά θέσουν τά ζητήμαδύο άντιπροσωπίες ύπό τούς πρέσβεις Αποστολίδη τα μειονοτήτων καί Λωζάννης. Στό ΝΑΤΟ μέσω των
και Ερτσιγές θά καθίσουν και πάλι ή μία άπέναντι Μέτρων Οίκοδόμησης Εμπιστοσύνης έγείρουν την
στήν άλλη στό τραπέζι των συνομιλιν στήν Κων - άπαίτηση της άποστρατιωτικοποιήσεως των Δωδεσταντινούπολη. Σέ ένα έντελως διαφορετικό περι - κανήσων καί των νησιν του Αίγαίου. (Αλήθεια άπό
βάλλον όμως! Καθς ή γείτων έχει καταφέρει νά πότε έχει νά δέσειν πλοϊο του άμερικανικού στότριχοτομήσει διά της βίας και διά του τουρκολιβυ-λου στήν Ρόδο μετά τίς διαμαρτυρίες των Τούρκου μνημονίου την Κύπρο, τήν Δωδεκάνησο άλλά κων;) Στίς διερευνητικές έπαφές πού διεξάγονται
ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ του 2023 θά έπιστρέψει τό
ΑΕΠ έκεί πού εύρίσκετο τό 2019, όπως άπεκάλυψε σέ δηλσεις του ό άναπλη ρωτής
ύπουργός Οίκονομικν Θεόδωρος Σκυλακά
κης, ό όποίος προειδοποίησε ότι θάύπάρξει
σοβαρό πρόβλημα, στήν περίπτωση πού ή
χρα έξακολουθήσει νά μαστίζεται άπό την
πανδημία κορωνοϊού, και κατά τό τρίτο τρί.
(Συνέχεια στήν σελ. 2)
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ προτίθεται , έφ
όσον μειωθούν τά κρούσματα , να άνοίξει σταδιακά την άγορά , δήλωσε ό Κοριάκος Μητσοτάκης σέ συνέντευξή του
στόν ΑΝTΙ και στόν Νίκο Χατζηνικολάου, άφήνοντας άνοικτό τό ένδεχόμενο να γίνουν οί σχετικές άνακοινσεις τήν Παρασκευή Όκ. Μητσοτάκης
Συνέχεια στήν σελ . 3
μηνο του 2021.
της Κρήτης . Η έλληνική διαπραγματευτική όμά - σεως θα τεθοϋν τά λοιπά: έναέριος χρος, γκρίζες
δα δέν μπορεί νά συζητά πλέον θεωρητικς , ευρί - ωνες, χωρικάυδατα (μονομερές έλληνικό δικαίωμα
σκεται μπροστά σέ μία νέα πραγματική κατάσταση . υμιζω), οριοθέτηση ΑΟΖ και ύφαλοκρηπίδας. Δέν
Και έξαίτίας της τουρκικής δραστηριότητας άλλά ειμαιβεβαιως σίγουρος άν όλες οί πλευρές έννοοϋν
Δύο χρόνια μετά ,
ποιός θυμαάται
την Μαχεδονία;
τό ίδιο άκριβς-για - θαλάσσιες ζνες μιλά ό Πρωκαι λόγω των νέων έκπτωτικν έλληνικων θεσεων θυπουργός χωρίς νά προσδιορίζει άν άφορουν μογια τίς έπήρειες νήσων , μέσες γραμμές, χαράξεις
νο τή νησιωτική ύφαλοκρητιδα ή καί τήν ήπειρωτιγραμμν , προσδιορισμού άλιευτικν ζωνων στις κή , για ΑΟΖκαι ύφαλοκρηπίδα μιλά όΥπουργός
Έξωτερικν , για όλες τίς έλληνικές ίδέες που έχουν
οι Τουρκοι γιά παράδειγμα ζητοϋν κάθαν νά κατατεθεί έγγράφως μεταξύ 2003-2016 στούς έξήτούς έπιτραπεϊ ή άλιεία στά χωρικά μας ύδατα στά ντα γύρους όμιλει ό Τσαβούσογλου. Άλλά και πάλι
Δωδεκάνησσα όπως έπετράπη μέ την τελευταία -έπιμένω-τό θέμα δέν είναι (για τήν ρα) ή ούσία
συμφωνία και στούς Ίταλούς. Ώστόσο πρίν άπό άλλά ή διαδικασία. Τί διαπιστνουμε; Μέ τό πατήν ούσία της διαπραγμάτευσης προηγείται ή δι - ρόν σχήμα-τήν ρα που ή Τουρκία πραγματοποιεί
αδικασία . Κρύβει πολλά μυστικά. Οί γείτονες άκο- γιά τακτικούς λόγους φιλοευρωπαϊκή στροφή έως
συμφωνίες μέ τήν Ίταλία και τήν Αίγυπτο .
του Θεοφάνη Μαλκίδη*
Βαρύτατες ποινικές διξεις
ήσκησε ή Τουλουπάκη
σέ στελέχη της Novartis
ΛΙΓΟ πρίν άπό τίς έκλογές στά Σκόπια μέ κύριο έρτημα τήν εύρωπαϊκή προοπτική της χρας , άλλά στήν
ούσία ύπήρχε μόνο ή Συμφωνία" τν
Πρεσπν, ό Ζόραν Ζάεφ είχε δηλσει
τά έξης ένδιαφέροντα: "Εχει συνειδητοποιήσει άραγε τό VM RO-DPΜNE
τί θα μποροϋσε να συμβεί έάν άκυρωθεί ή Συμφωνία της Πρεσπν ; Μία
άκύρωση τής Συμφωνίας θά μας γυρίσει 25 χρόνια πίσω και θά έπιστρέψουμε στήν όνομασία ΠΓΔΜ , ήτοι
FYROM. Αύτό θά σήμαινε τήν άκύρωση της ένταξης της χρας μας στό
NAΤO, τήν έξάλειψη της εύρωπαϊκής προοπτικής, τήν άπλεια ένός
λουθουν τήν έξης στρατηγική: τεμαχίζουν τόν δι άλογο σέ τρίαν τραπέζια, όχι σέ ένα για νά έπιτύτόν Μάρτιο- υίοθετεϊται το μοντέλο άπ' εύθείας
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
Μέ 20ετές όμόλογο
ή πρτη έξοδος στίς άγορές
Μνημείο τό σπίτι
του Γκάτσου στήν Αρκαδία
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Πολλν είδων παρενοχλήσεις έχουμε άκούσει .
Άλλά και παρενόχληση μανάτου! Οί μανάτοι είναι
μεγάλα ύδρόβια θηλαστικά καιί έν προκειμένω παρε
νόχλησις θεωρήθηκε τό ότι βρέθηκε ένας μανάτος σέ
ποταμό στήν Φλόριδα μέ τήν λέξη Τράμπ γραμ
μένη στήν ράχη του Τό συγκεκριμένο είδος (West
Indian manatee) έχει χαρακτηρισθεί κάπειλούμενο
σύμφωνα μέ την άμερικανική νομοθεσία προστασίας Της άγριας ζωής Πάντως τό ίδιο τό ύδρόβιο
θηλαστικό δέν φάνηκε αένοχλημένον άπό τήν απαρενόχληση, ούτε διεπιστθη Τραυματισμός Του.
ΕΠΟΙΜΗ νά πραγματοποιήσει την πρτη έξοδο στις
άγορές κατά τό νέον έτος είναι ή Έλλάς μέ ένα νέο
20ετές όμόλογο . ΟΟργανισμός Διαχειρίσεως Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) θά κινηθεί στίς άγορές μέ πιό
μακροπρόθεσμες έκδόσεις συγκριτικς πρός τά προηγούμενα χρόνια όπου έπεκεντρνετο σε 7ετείς και
10ετείς τίτλους . Στόχος είναι να άντλήσει φέτος άπό
τις άγορές άπό 8 έως 12 δισ. εύρ .
ΜΕΤΑ τόν Κωστή Παλαμα καί τόν Όδυσσέα 'Ελύ τη, δ Νίκος Γκάτσος θά άποκτήσει την δική του στέγη, καθς δρομολογείται άμεσα ή διαδικασία για
την κήρυξη, ς μνημείου , της οίκίας του στήν Άσέα
Άρκαδίας .Η ύπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
Λίνα Μενδνη άπέστειλε έπιστολή πρός τόν Γενικό
Γραμματέα Πολιτισμου Γιργο Διδασκάλου, ζητντας νά δρομολογηθεί άμεσα ή διαδικασία βάσει των
Συνέχεια στήν σελ. 7
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ .2
ELLADA
Παρά θν άλός
του Δημήτρη Καπράνου
. Πς θά σας φαινόταν τό θέαμα μιας νεαρής νά
βγάξει βόλτα τόν φίλο της δεμένο μέλουρί σκύλου;
Και όμως αυτό συνέβη στό Κεμπέκ και έκόστισε στό
ζεύγος πρόστιμο 1.000 περίπου εύρ . Τό πρόστιμο έπεβλήθη διότι οί δύο νέοι κυκλοφορούσαν σέ
ρα άπαγορεύσεως Τής κικλοφορίας! Ύπεστήριξαν
δέ ότι τό έκαναν, γιά νά . . έλέγξουν άν οι άστυνομικοί κάνουν καλά τήν δουλειά τους!
Μία άκόμη διάκριση στήν έλληνική ναυτιλία
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Το 2010 έκλεισε μέ μία Mutual Assistance Vessel
άκόμη έντυπωσιακή διάκρι- Rescue" τό όποϊο έτέθη σέ στή θάλασσα , σέ κινδυνεύοση γιά τήν έλληνική Εμπο- λειτουργία και έφαρφμογή τό
ρική Ναυτιλία . Διακόσιες
δεκαεπτά έλληνικές ναυτιλιακές έταιρείες, μέ δύο χι λιάδες είκοσι τρία πλοία,
τιμήθηκαν άπό το σύστη- οί συμμετέχοντες καλούνται
μα ΑMVER, τό ήλεκτρο- και όφείλουν νά προσφέρουν ρακτηρίζει Τόν Ελληνα ναυνικό Σύστημα "Automated τήν βοήθειά τους στήν θάπλοϊα πού άνήκουν σέ έταιρείες έλληνικν συμφερόντων , Ττιμήθηκαν μέ τό είδικό Βραβείο Διασσεως..
Τά έν λόγω πλοϊα προσέφε
ραν βοήθεια στήν θάλασσα
κατά τή διάρκεια του 2020,
διασζοντας 79 άνθρπινες
. ζωές. Τάπλοία έείναι τά έξης:
λασσα, νά παρέχουν βοήθεια
13:00-15:00
. Ο κορωνοϊός δέν πλήττει μόνον τους άνθρπους Φαίνεται μάλιστα πς όσο πιο Ψηλά είναι
ένα ζο στήν έξελικτική άλυσίδα , τόσο περισσό
τερο κινδυνεύει . Δύο γορίλλες , πού ζουν στόν ζωολογικό κήπο του Σάν Ντιέγκο, έξετάσθηκαν καί
διεγνσθησαν θετικοί στόν κορωνοιό. Ένας Τρίτος
φαίνεται νά είναι άσυμπτωματικός . Αύτά έδήλωσε ό κυβερνήτης Τής Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ.
ντα σκάφη καί ναυαγούς, Η
1958 άπό τήν Άμερικανική προθυμία μέ τήν όποία μεΆκτοφυλακή , Πρόκειται γιά τέχουν τά έλληνικν συμφε
ένα κολοσσιαίο διεθνές έθελο- ρόντων πλοία συνάδει , χωρis άμφιβολία , μέ τό πνεύμα
άλληλεγγύη , τό όποίο χα
Δύο απ' όλα!ν
ντικό πρόγραμμα στό όποιο
ο Κστας Γιαννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
τικό . Ξεχρισαν ίδιαίτερα ξ
Συνέχεια στήν σελ. 4
13-1-2021 .