Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Ιανουαρίου
(Κθιμερινή οικονομική ειδική cςημρίδα Διακηρύξων Δημοηρισν)
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7262
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 -ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή : 1.00
Αλλαγή
στοιχείων
Πς μπορείτε
4aτ να εξασφαλίσετε απαλλαγή
από τον ΦΠΑ το 2021
στην Εφορία
-Με email
Οοα Προβλέπει νέα
απόφαση ns AΑΔΕ
Η πανδημία το 2020
σάρωσε τα πάντα επι τυγχάνοντας καίριο
πληγμα και στην οιονομική
τητα: Κάτι rου είχε
αντίκτυπο και στο σύνολο σχεδόν των επαγγελματιν , καθς ο
τζίρος τους περιορί - κριμένα ορίζεται ότι
στηκε στο ελάχιστο
έως .
Αυτή τη χρονιά που
διανύουμε
όσες μικρές επιχειρή.
σεις το θελήσουν μπο ρούν
απαλλαγούν από τον
Με τις περισσότερες
μικρές επιχειρήσεις πει να υποβάλουν δή την Περασμένη χρονιά,
ελέω των αλλέπάλληεκμεταλλευτούν το Ε δικό Καθεστς rou
ισχύει και τους επιτρέ.
πει να απαλαγούν από
ΦΠΑ για την χρονιά
που τρέχει . Μόνο nou
πρέπει να σπεύσουν να
υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις: ΣυγκεδραστηριόΤέλος στην ταλαιπωρία και τα ραντεβού
με την Εφορία για αλλαγή των στοιχείων ή
την απόκτηση ΑΜ
βάζει η Α ΑΔΕ.
' Τι προβλέπει νέα
απόφαση της ΑΑΔΕ.
Πλέον οι φορολογούμενοι θα μπορούν με
συνέχεια στην 11
όσοι υποκείμενοι στο
κανονικό
μηδενίστηκε .
καθεστς
δεν υπερβαίνουν, κατά
το προηγούμενο φορο λογικό έτος το όριο
των 10.000 ευρ και
επιθυμούν να ενταχθούν στο ειδικό καθε
στς των μικρν
επιχειρήσεων , θα πρ πάντως
ρεί να αποτελέσει ερ .
γαλείο για τις μικρές
επχειρήσεις στε να
γίνουν πιο ανταγωνι
στικές , καθς οι πωλήεκπεσιμότητα
φόρου ενδέχεται να
αποτελέσει
κτημα . Ας δούμε όμως
με την μορφή ερωτοα .
παντήσεων τι ισχύει
για αυτό το Ειδικό Καθεστς και πως μπορεί
-με ποιες προϋποθέσεις και όρους, να εν.
ταχθεί σε αυτό μια
μειονέ Επίδομα
Παιδιού Α21:
Οι ημερομηνίεs λων, Ιockoown, να δυ - νάρη.
πληρωμήs αnό
τον ΟΠΕΚΑ
επιβαρύνονται με ΦΠ
Από την άλλη , όμως ,
για μικρές επιχειρήσεις που είναι σε αρτους
λωση μεταβολν στην
ΔΟΥ, έως το τέλος Γε .
σκολεύονται
γράψουν τζίρους άνω
των 10.000 ευρ, ίσως
δεν είναι λίγοι εκείνοι
που θα σκεφτούν να
Τi κερδίζεις και τι χά νεις με την απαλλαγή χικό
από ΦΠΑ
Η επιλογή της ένταξης στο καθεστς μΠo να
στάδιο και
προβαίνουν σε αγορές μικρή επιχείρηση:
παγίων ή άλλες επενδυτικές δαπάνες , η μη
- Ποιοι υπάγονται;
συνέχεια στην 10
Ασφαλιστικό:
Αυτές είναι
Στις 31 Μαρτίου 2021
αναμένεται να πληρω
θεί από τον ΟΠΕΚΑ,
το επίδομα παιδιού
A21 για όσους υπέβα
λαν αίτηση το διάστημα Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2021 ,
εν η πλταφόρμα
σύμφωνα με πληροφορίες , θα ανοίξει
συνέχεια στην 2
οι Πέντε
ανατροπές
μέσα στο 2021
Σελίδα 9