Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Eanatolhξ
ΤΡΙΤΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolhcom
Έτος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
ιδρυτής : MΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής : ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
18.980
Σελίδα 17
(θέλωνα Πιστεύω
ότι θα ξεναρχίσει
το πρωτάθλημα της Γ εθνικής
Ικανοποιητικά Προχωρούν οι εμβολιασμοί των υγειονομικν
Σελίδα 25
Κ Συνεχίζουμε
με περισσότερη επιμονήν
. Χρόνια και χρόνια
περιμένουν
για να πάρουν
τη σύνταξή τους!
Σελίδο 3
0r. Γουλιδάκης παραμένει Αντι περιφερειάρχης Λασιθίου
. Ανοιξαν Δημοτικά
και Νηπιαγωγεία
Οι γονείς στη Σητεία
κράτησαν τα παιδιά σπίτι
Έλεγχοι
Χθες γνωστοποιήθηκε
η δημοσίευση στην E
φημερίδα της Κυβερνήσεως της Απόφασης του
Περιφερειάρχη Κρήτης
Σταύρου Αρναουτάκη με
την οποία ανανενεται
η θητεία του Αντιπεριφε
ρειάρχη Λασιθίου Γιάννη
Γουλιδάκη μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου 2021 , Η από
φαση δημοσιεύτηκε στο
τελευταίο ΦΕΚ του 2020
1 31-12-2020α304434) .
Με την ίδια απόφαση
παρατείνεται μέχρι 30
Απριλίου 2021 η θητεία
των θεματικν αντιπερι.
φερειαρχν , μεταξύ των
οποίων και η Αντιπερ φερειάρχης Οικονομικν δημόσια έργα και επι Μαρία Χανιωτάκη - Μυλω - μέρους τομείς, που θα σθεσε: -Αυτό που μπορ ότητα η Περιφέρεια και
Με αφορμή την από - αντιληφθούν ότι είναι α - που βρέθηκα και με τη δεία , τεχνικά έργα , δημό φαση του Περιφερειάρχη Παραίτητη η συνεργασία σχέση πou έχω αναπτύ - σια υγεία και άλλους τογια την παράταση της και συνέργεια για επιχει θητείας του , ο κ Γουλι . ρηματικότητα, στε να μού Λασιθίου , είναι ότι θα
δάκης δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ: -Οφείλω να a - το Νομό Λασιθίου όσο
πευθύνω τις ευχαριστίες μπορούμε πιο μπροστά.
μου προς τον Περιφερει - Εδ εμαστε για να κα, ρέψουμε την καθημερινό - πιβεβαίωση ότι ο Περιφεστους εκπαιδευτικούς
Σελίδες 6,9, 12, 28
. Δειγματοληπτικοί έλεγχοι
αύριο στη Ζάκρο
Δύσκολη η κατάσταση
στο Παλαίκαστρο
Ο κ. Γουλιδάκης πρό- τομείς που έχει αρμοδι και σ' όλη τη Σητεία
πρέπει και οι πολίτες να να δηλσω από τη θέση αυτοί είναι πολλοί ΠαιΣελίδες 11 , 12, 13 , 28
ξει με τον κόσμο του No- μείς όπου προσπαθούμε
να κινητοποήσουμε και
καταφέρουμε να φέρουμε συνεχίσουμε με περισ - εμφανς να υπάρξει και
σότερη επιμονή μεγαλύ- στο Νομό Λασιθίου μια
τερη εμπειρία, να καλυτε - καλύτερη αίσθηση και εΑΛΑΕΡΤΗΣ
ΤΑΠΕΤΕ3ΕΡΤΟΡΟΟΨΕΙ άρχη Κρήτης για τη συ - νουμε δουλειάΟι χωρικοί τητα των πολιτν, στους
Η ΣΥΝ
EυκEΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣ ΑΝΑΚΑΙΝΕΕ ΧΩΡΩΝΙ νέχιση της θητείας μου αντιπεριφερειάρχες της
ως αντιπεριφερειάρχη με Περιφέρειας Κρήτης δε
ανανέωση της εμπιστο - σταμάτησαν όλο το προ
σύνης του στο πρόσωπό ηγούμενο διάστημα να
μου , για μια δεύτερη θη εργάζονται πυρετωδς ,
τεία πoυ λήγει 31-12-2021. καθημερινά , χωρίς αρ γίες και σχόλες , για όλα
σταματήσαμε και δεν θα τα ζητήματα (πλημμύρες
πάψομε να εξαντλούμε καταστροφές , θεομηνίες
Τις δυνατότητές μας ως covid ) και ό,τι άλλο απa Αντιπεριφέρεια Λασιθίου , σχολούν την καθημερι με τα προβλήματα και νότητά μας Συνεχίζουμε
το ελάχιστο προσωπικό δυναμικά , με περισσότερη
εμπειρία μιας και είμαστε
Πάνω από 20 χρόνο , Νο1 επλογή σος
Με παγγελματισμό συνίπεια και ης mo ΠΡΟΙΤΕΣ ΠΜΕ!
ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
οδοντιατρείο
DENTA L CLIN1C.
ΠΑΥΛΟΣ Κ. ΠΕΝΙΔΗΣ
Σε κάθε περίπτωση , δε
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΧΡΟΝΙΑ
. Αισθητική
. Ενδοδοντική θεραπεία
σε σχέση με άλλες πε .
φερειακές ενότητες της σοφότεροι κατά ένα ολόχρας Με δεδομένο ότι κληρο έτος , για τις διο υπάρχουν νέα μεγάλα κητικές διαδικασίες Σοκίνητρα φότεροι, όσο χρειάζεται
πλέον στην περιοχή μας για να αντιμετωπίσουμε
nou πρέπει να εκμεταλ . νέες προκλήσεις και την
λευτούμε, όσον αφορά τα περίοδο του 2021.
o 024
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δευτέρο- Ποροσκευή : 09:00-14:00 & 17:00-21:00
Δημοκρατίας 102, Άγιος Νικόλαος
ΤΗA. 28410-26.676, Kιv.: 6978-834976
E.mail : pavos [email protected]
|ΤΗΛ. 28410 82922 & 6974 7462731 αναπτυξιακά
VESTE: www.laertis.gr/ ENAIL: [email protected]

Τελευταία νέα από την εφημερίδα