Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
| ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣ1Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ s ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 187 6
Τρίτη
12 Ιανουαρίου 2021
Τατιανής μάρτ . Εύθασίας , Μερτίου μαρτ.
Σελήνη 29ήμερων 1Άνατολή ήλίου 7.40-Δύσις 5.26
ΑΤΤΙΚΗ Κακοκαιρία και βορειοδυτικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 17β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βροχές και βορειοδυτικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 12β.
Αριθμ φύλ . 41855
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΠΑΡΑΠΗΣΑΝ ΚΑΙΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΤΟΥ ΥΠΕΞ ΠΟΥΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ
ΓΠΑΤΑΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΙΑΛΙΤΙΔΟΣ ΖΩΝΗΣ
Δέν έπεχτείναμε τά χωρικά ΰδατά μας
στά 12 μίλια γιατί δέν άρεσε στούς Τούρκους!
Ό πρην Υπουργός Εξωτερικν Νκος Κοτζιάς άποκαλύπτει στό βιβλίο του
γιατί ό Άλέξης Τσίτρας έκανε πίσω τό 2018-Τόν φόβισαν συνεργάτες του
ΤΟΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ πού όδήγησε στήν έθνικς άπαράδεκτη άνα βολή τής έπεκτάσεως τν χωρικν ύδάτων της Έλλάδος στά 12
μίλια στό Ιόνιο Πέλαγος άποκαλύπτει στό τελευταίο του βιβλίο
πού φέρει τόν τίτλο ΉΛογική της Λύσης (Gutenberg) ό πρην
Υπουργός Έξωτερικν έπί ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Κοτζιάς. Συμφνως
πρός τόν κύριο Κοτζιά, άπό τό 2018 ήταν έτοιμα τά Προεδρικά Δατάγματα έπεκτάσεως τν χωρικν ύδάτων, άλλά κό Τσίτρας έκα
νε πίσω διότι τόν φόβισαν οι συνεργάτες του, ότι μιά τέτοια άπόφαση δέν θά άρεσε στούς Τούρκουο !!). Καταγγέλλει δέ ότι τό
Υπουργείο Εξωτερικν όδήγησε στήν έξοδο, έκδικητικς, μετά τήν παραίτηση του ίδίου άπό τό άξίωμα, τόν ύπάλληλο πού είχε
έκπονήσει τά Προεδρικά Διατάγματα. Η Εστίω παρά τίς σο βαρότατες διαφωνίες πού έχει μέ τό περιεχόμενο τοϋ βιβλίου του κυρίου Κοτζια για τό Μακεδονικό στίς όποίες θά άναφερθεί άκροθιγς όταν έπέλθει δ καιρός άξιολογεί ς έξόχως σημαντική την
πρωτογενή μαρτυρία του γιά τά γεγονότα έκείνης τή έποχής κατά
την όποία ή Έλλάς έχασε σπάνια εύκαιρία νά έπεκτείνει τά χωρικά ύδατά της. Γι' αυτό και έν όψει της σημερινής συνεδριάσεως
τής Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικν και Αμύνης παραθέτει την
διήγησή του άτόφια . Έχει ς έξής
ΚΠρότεινα στόν Πρωθυπουργό Τσίτρα νά προχωρήσουμε στήν
όριοθέτηση της αίγιαλίτιδας ζνης στά άνατολικά μας, μέχρι καί την
Κρήτη, προκειμένου αύτόματα νάλύσουμε τό πρόβλημα της γαρί
δας. Μέαύτό τόν τρόπο θάλύναμε καί τά χέρια" του Τζεντιλόν .
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Αρχίζουν
οί διερευνητικές
στίς 25Ιανου αρίου
Το έθνικό είναι ή ρίζα του κόσμου
Ανοιγμα 100 δισ.
εύρωπαϊκν τραπεζν
στήν Άγκυρα
ΑΥΤΕΣ τις ήμέρες και μέ την άναγκαία άπόσταση του τό παγκόσμιο. Ο Χάντιγκτον πλησίασε άλλά έπεσεν έλαφρς έξω . Ο ύγχρονος πόλεμος δέν διεξάγεται μεταξύ των πολιτισμν. Ονέος πόλεμος γίνεται έντός του ίδίου πολιτισμού και είναι άμυντικός.
χρόνου παρατηρ ένψυχρφ τάχαρακτηριστικά των
προσπων όλων έκείνων που είσέβαλαν στό Καπι τλιο. Μέτην ίδρυτική σημαία των ΗΠΑ άγκαλιά.
ΜΕΤΑ πέντε χρόνια άρχίζουν έκνέου
στις 25 Ιανουαρίου στήν Κωνσταντινούπολη οί διερευνητικές έπαφές μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Το έλληνικό Υπουργείο Εξωτερικν έκανε άποδεκτή την έπίσημη πρόταση πού του
είχε άπευθύνει ένωρίτερα το τουρκικό ΥΠΕΞ, καθς άρχικς ο άρμόδιος
Τουρκος ύπουργός Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε ταχθεί ύπέρ τν διερευνητικν άλλά μέ έναν παράδοξο τρόπο.
Καί αύτό διότι ή Τουρκία ένέπλεξε ξαφνικά την Άλβανία στήν προσπάθεια γιά
Επανέναρξη του διαλόγου, άφού ήθελε οι ύπουργοί Εξωτερικν τν δύο
χωρν να συναντηθούν στά Τίρανα ύπό
Δέν όμοιάζουν όλοι άγιοι βεβαίως άλλά οί περισσό-Ισχυρές πλειονότητες πολιτν παύουν νά άναγνωτεροι έχουν κάτι κοινό : είναι γηγενείς Άμερικανοί . ρίζουν τίς χρες τους , τίς πόλεις τους, τίς γειτονιές
Οι πρόγονοί τους ύπέγραψαν τήν γενέθλια πράξη τους, έξαιτίας της μετάλλαξης πού αύτές γνωρίζουν
αύτής της μεγάλης χρας. Τά πρόσωπά τους είναι άπό τήν φρενήρη παγκοσμιοποίηση. Τό τοπικό και
"σκαμμένα", ροδοκόκκινα, άγριωπά, ταλαιπωρημέ - τοέθνικό μάχεται τό παγκόσμιο και τό ύπερεθνικό ,
να . Καμμία σχέση μέ τούς καλοζωισμένους άστούς ίδού ο νέος πλανητικός έμφύλιος. Καί δέν πρόκειται
των μεγαλουπόλεων οί όποιοι τό πρωί πάνε άξημέ - να διακοπει, έκατό φορές νά παραπεμφθεί ό Τράμπ
ρωτα για τζόκινγκ και όχι γιά νά καλλιεργήσουν γή. για καθαίρεση. Εκατό χλιάδες φορές νά κατεβάσει
Και κατά τουτο αύτά τά πρόσωπα της Μέσα Αμε - το witter και τό facebook άκροδεξιές άναρτήσεις.
ρικής είναι πιό αύθεντικά, πιό γνήσια , τολμο νά Εκατομμύρια φορές καίάν διασύρουν αύτόν τόν κόΤΕΡΑΣΠΟ είναι τό άνοιγμα τν εύρωπαϊκν τραπεζν στήν Τουρκία, όπως άποκαλύπτει ό Επίτροπος Εμπορίου τής ΕΕ Βάλντις Ντομπρόβσκις άπαντν σέ έρτηση
τής εύρωβουλευτοϋ του KΙΝΑΛ Εύας ΚαΤλή. Βάσει τν στοιχείων τν τραπεζν της
ΕΕ , αυτές είναι έκτεθειμένες κατά 102 δισ.
δολλ. στην Τουρκία.
( σελ. 3)
σμο ς άκροδεξιό και ψεκασμένο τά γνωστά μπου
Εύρωατλαντική
Στρατηγική
για Άνατολική
Μεσόγειο
μουν στο φς της ήμέρας σέ σύγκριση μέ τά λευκά κωμενα ΜΜΕ. ΤΟ ποτάμι δέν γυρίζει πίσω . Είναι ή
ταυτότητα, ήλίθιο ! "Όχι ή δημοκρατία, όπως μηρυπω καί περισσότερο άθαν , Είδικς όταν παρανοκολλάρα του κοινού ποινικού δικαίου που βγαινουν κάζετε . Η ταυτότητα! Και έπειτα , ναι, είναι καί ή Δηπάντοτε νύκτα! Τίπερίεργο! Μελετντας αυτές τις μοκρατία. Όπως τήν καταντήσατε . Τό έργαλετο για
φωτογραφίες τν Αμερικανν άπό την κούνια τους τήν διατήρηση των κοινωνικν άνισοτήτων και του
τό μυαλό μου πέταξεν σέ δύο άγαπημένα κειμε-ίσχύοντος status quo σήμερα είναι ή συντριβή τν
να . Του Μιχάλη Κακογιάννη και της Έλένης Αρβε - ταυτοτήτων . Πς θά άντιδράσεις άν δέν ξέρεις άπό
λέρ. Γιά τό παγκόσμιο καί τό τό τοπικό Το παγκό-ποιούς παρέλαβες τήν σκυτάλη, άπό που έρχεσαι
καί σέ ποιούς καλείσαι νά την παραδσεις; Είσαι ό
πολίτης μηδέν. Ο νέος παγκοσμιοποιημένος πολίΣυνέχεια στήν σελ.3
Όταν ή Ίστορία ύπεκλίθη
στίς Σουλιτισσες
σμιο καί τό έθνικό . Διότι έν τέλει αύτό είναι τό διακύβευμα σήμερα .
του Χρήστου Λυμπέρη*
Σέ όλον τόν πλανήτη ή διαμάχη πού σοβεί αύτήν τηςπού μας πλασσάρουν ς πρότυπο γιά νά άδυτήν στιγμή αυτό άκριβς άφορά . Τήν όργανωμένη νατίσουν τά "Εθνη-είναι άγνστου ταυτότητος.
περιθωριοποίηση τού έθνικού και του τοπικού άπό
Ό πλεονέκτης είναι κακός γείτονας ,
δέν γνωρίζει σύνορα
Ήσίοδος
Του Ελευθερίου ΓΣκιαδα
Λεπτομέρειες στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ καλούνται όπως λύσουν
ένα γεωπολιτικό σύστημα , άρκετά
σύνθετο, καί νά όρίσουν είρηνικό κόσμο στήν περιοχή . Ή πλεονεξία κακου γείτονα, έσφαλμένες έπιλογές
ίσχυρν Δυνάμεων καί άπουσία δικαίων άποφάσεων όδήγησαν στήν έκρηκτική γεωπολιτική είκόνα που βινου
με. Επειδή δοκιμάζονται ζωτικά συμφέροντά μας, άνταγωνίζονται στήν ίδια
ΠΕΝΝΙΕΣ
Στό Ελεγκτικό Συνέδριοό
έλεγχος πεπραγμένων του TΧΣ
Σοβαρές άναταράξεις
στην άγορά
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Ελπίζοντας πς τό Τέλος Της πανδημίας του κορωνοϊού είναι κοντά λόγω τν έμβολίων και πς
ό κόσμος θά σταματήσει νά φορά μάσκες , οί ΝοΤιοκορεάτες τρέχουν νά προγραμματίσουν αίσθητικς ειρουργικς έπεμβάσεις. Όταν ή Ryu Han-na,
μια 20χρονη φοιτήτρια, έκανε αίσθητική χειρουργική έπέμβαση στήν μύτη Της στά μέσα Δεκεμβρίου, είχε έναν άπλό λόγο: μπορεί νά ήταν ή τελευταία εύκαιρία να τό κάνει κρυφά πρίν oί άνθρωποι
άρχίσουν νά βγάζουν τς μάσκες τους φέτο, καθς
διανέμονται έμβόλια
ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ Συνέδριο περνά ό έλεγχος τν
πεπραγμένων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος. Ό έλεγχος θά άφορά τήν άποδοτικότητα
του Ταμείου συγκριτικς πρός τόν ρόλο του , τήν λειτουργία τν μηχανισμν και τού έσωτερικού έλέγχου, καθς και την διασφάλιση τν πόρων για την
έπίτευξη τν στόχων. Επίσης, θά προβλέπονται κριτήρια για τούς όρους προσλήψεως τν μελν τν
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΣΤΑΠΡΟΘΥΡΑ νευρικής κρίσεως εύρίσκονται οι
ίδιοκτήτες τν έπιχειρήσεων καθς, μετά τήν άπλεια
έορταστικού τζίρου περί τά 2 δισ. εύρ, είναι πλέον
δρατός ό κίνδυνος νά χαθεί και μεγάλο μέρος του τζί
ρου τν έκπτσεων , πού ξεκίνησαν χθές και άνέρχεται σε 5,5 δισ. εύρ. Σέ δυσμενέστερη θέση εύρίσκονται οί έπιχειρήσεις έκείνες πού δέν διαθέτουνe-shop
άφού ούσιαστικά <άποκλείονταιν άπό τις φετινές
Συνέχεια στήν σελ. 5
Συνέχεια στήν σελ. 2
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. Όχρόνος κυλάει πλέον-άνεπαίσθητα- πιό γρήγορα , καθς ή Γή περιστρέφεται μέ μεγαλύτερη τα
χύτητα άπό όΤ Τά τελευταία 50 χρόνια Αύτό θά
έχει ς άποτέλεσμα ή φετινή χρονιά νά είναι τό μ κρότερης διάρκειας έτος έδ και άρκετές δεκαετίες.
Από τήν άλλη, ίσως χρειασθεί για πρτη φορά οί
έπιστήμονες πού είναι οί άρμόδιοι φύλακες Τού χρό
νου, να προσθέσουν στό άμεσο μέλλον ένα άρνητικό έμβόλιμο δευτερόλεπτο γιά νά διασφαλίσουν
ότι Τά ρολόγια θά παραμένουν άπολύτως άκριβή
στόν ύπολογισμό τής Συντονισμένης Παγκόσμιας
Ωρας (UTΟ. Λόγω τής ταχύτερης περιστροφής
του πλανήτου μας πέριξ του άξονός του, ή μέση δι άρκεια της μέρας φέτος άναμένεται νά είναι 0,05 χιλιοστά του ευτερολέττου μικρότερη άπό τά 86.400
δευτερόλεπτα που άπαρτίζουν ένα 24ωρο .
Βρέμανία πού έχουν μέ τίς ήλικίες .
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πς τό είπατε αύτό για- νά τήν έχω πάθει και πολύ βάλει . Αν δέν κρατηθείς σέ
τρe; Οσφυαλγία; Γηράσκω νεότερος, τότε πού είχα άνα- καλή φόρμα, άν δέν χάσεις κ dεί διδασκόμενος, που λε - καλύψε τά βάρην και ήθελα λά, άν δέν φτιάξεις τήν διαγεκαί ό καθηγητής μας, που
δέν έλεγε νά γεράσει καί δι - Τούς έκανα , φυσικά , άλλά
δασκε έπί έτη πολλά Νά, είσέπραξα και μιά κάναγκαλοιπόν , πού ήλθε ή ρα νά στική άκινησία και άδεια δέ
μάθουμε καί την δσφυαλγία. Βεβαίωs, τρα που τήν τήσει τά σαράντα και ένας στήριο τής γειτονιάς μου ,
αίσθάνομαι κιόλας , θυμάμαι φίλος, ίατρός, μέ έίχε πανικοκάθε πρωί στίς έξι καί σέ μισή ρα ήμουν έκεί καί γυμναζόμουν έπί μία και μισή
ρα . Όργανα, βάρη καί με ρα θά σέ πάρει ή κάτω βόλ τάπισίνα! Είναι άλήθεια ότι
έχασα δεκατέσσερα κιλά, ότι
είχα φτιάξει ένα καλό σμα
(ούτε στά είκοσι δέν ήμουν
τόσο γυμνασμένος) καί τό
13:00-15:00
νά κάνω <κοιλιακούς φέτεν . τροφή σου , άπό έδ και πέ
Δύο αn' όλα!
το μού είχε πί .
Καί πήγα και γράφτηκαστήν <Εστίω, τόγυμναο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
κα ήμερν . Μόλις είχα παστόν Πειραιά και ξυπνούσα
Συνέχεια στήν σελ.4
12-1-2021