Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

9oC, 14:00

14oC, 20:00

€0.80

9oC - Υγρασία 68%-86% - Άνεμοι: ΒΔ 2-4μπ. Ανατολή ηλίου: 08:00 - Δύση ηλίου: 17:37

ÁãáðçôÝ Ìçôñïðïëßôç ÍåêôÜñéå,

Όλες οι διαφορετικές προσεγγίσεις στην αποτροπή μετάδοσης του κορονοϊού,
μετά από έναν ολόκληρο χρόνο οδυνηρής εμπειρίας για την Οικουμένη, κατέτειναν στην εφαρμογή περιοριστικών μέτρων της κοινωνικής συμπεριφοράς όσο θα διαρκεί η αναζήτηση του σκευάσματος και πάντως μέχρι του εμβολιασμού του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού. Χώρες με αποτελεσματικότερη δημόσια οργάνωση (σ.σ. Σουηδία) και μεγαλύτερη ενσωμάτωση σ’ αυτήν, καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών (σ.σ. Κορέα), υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν άλλες μεθόδους και
να επιβάλλουν αυστηρούς περιορισμούς. Άλλες, αδιαμφισβήτητα κραταιές (σ.σ. Ηνωμένο Βασίλειο), πληρώνουν αυτές τις ώρες, βαρύ το
τίμημα της αρχικής παλινδρόμησης σε διαφορετικές μεθόδους αντιμετώπισης της επιδημίας. 3»

Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5272

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΚΑΝ ΧΘΕΣ ΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ÊÜíïíôáò ôï óÞìá ôçò íßêçò
Áíïßãåé ç ðëáôöüñìá
åìâïëéáóìïý êáé
ôùí éäéùôþí éáôñþí

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με την πτήση της Aegean
έφθασαν λίγο μετά το μεσημέρι της
Δευτέρας, τα εμβόλια, που για το προσωπικό του νοσοκομείου.
Λίγο μετά τις 13:00 ξεκίνησε ο εμβολιασμός των υγειονομικών, γιατρών
και νοσηλευτών του νοσοκομείου Κερκύρας απέναντι στον κορονοϊό.
Ο πρώτος που εμβολιάστηκε είναι ο
διευθυντής της πνευμονολογικής Κλινικής του νοσοκομείου, κ. Παπανικολάου (φωτο). Αμέσως μετά εμβολιάστηκε, δεύτερος, και ο διοικητής του
νοσοκομείου, Λ. Ρουμπάτης.
ΦΩΤΟ: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ Σελ. 4&5»

Ïëüêëçñï ôï óêåðôéêü ôçò ìüíéìçò áíáóôïëÞò ôïõ @realDonaldTrump áðü ôï Twitter Inc.
×ùñßò êñïýóìá
êáé ôç ÄåõôÝñá
ç ÊÝñêõñá (11/1)

4»

ÊñÜôóá: Äçìïðñáôåßôáé
ôï åñãïóôÜóéï óêïõðéäéþí
åíôüò ôïõ Éáíïõáñßïõ »
5

ÅìâïëéÜóôçêå ÷èåò
ï ðñùèõðïõñãüò
ôçò Áëâáíßáò,
¸íôé ÑÜìá

MSC Cruises ëýíåé
êÜâïõò óôç Ìåóüãåéï
óôéò 24 Éáíïõáñßïõ »
3

8»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα