Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
11 Ιανουαρίου 2021
Αριθμ. φύλ . 41854
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
Θεοδοσίου όσίου του κοινοβιάρχου
ΑΤΤΙΚΗ Καλός καιρός μέίσχυρούς νοτίους άνέμους Θερμοκρασία έως 22β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τοπικές βροχές και μέτριοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 15β.
Σελήνη28 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 740-Δύσις 525
ΟΙΤΟΥΡΚΟΙ ΘΕΤΟΥΝ ΖΗΤΗΜΑΤΑΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΝΗΣΩΝ ΙΑΝΑΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΝΣΕ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Έκλογές πρίν άπό το συνυποσχετικό
για την παραπομπή στήν Χάγη
Τίχρύβεται πίσω άπό την
της 25ης Μαρτίου και την έπίσκεψη
έναρξη τν διερευνητικν , την Σύνοδο Κορυφής
Ράμα σέ Αθήνα -Άγκυρα
PΑΓΔΑΙΕΣ πολιτικές έξελίξεις , μέ ίσχυ
ρότατο τό ένδεχόμενο της διεξαγωγής
πρόωρων έκλογν, άκόμη και πρός τό τέ - Δικαστηρίου, δεύτερον , πρίν οί οίκονολος τής άνοίξεως μετά τό Πάσχα, θά κδρο-μικές έπιπτσεις της πανδημίας άγγίξουν
μολογηθούν άμέσως μετά την Σύνοδο τήν μεσαία τάξη και τά άσθενή στρμαΚορυφής τής 25ης Μαρτίου, κατά τήν διάρκεια της δποίας θά προσδιορισθούν γιά
τό μέλλον οί σχέσεις Εύρωπαϊκής Ένσεως-Τουρκίας. Η κυβέρνησις της ΝΔ
σταθμίζει πλέον πολύ σοβαρά τήν πιθανότητα να όδηγήσει τόν τόπο σέ πρόωρες
έκλογές , πρτον , πρίν συνταχθεί τό συνυποσχετικό της παραπομπής τν έλληνο- Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη διατουρκικν διαφορν στήν Χάγη καί καταστεί έτσι γνωστό τό εύρος των θεμάτων
πού θά τεθούν στήν κρίση του Διεθνούς
πς σκέπτονται σήμερα τά κέντρα λήψε
μπορεί νά πέσουν στά 130 ήμερησίως και
ο άπλειες νά περιορισθουν στίς 15 ήμε- ως άποφάσεων: ή Αθήνα, οί Βρυξέλλες καιί
ρησίως μετά τό Πάσχα στά μέσα Μαΐου .
Από τότε άρχίζει θεωρητικς καί άναλόγως τής πορείας του έμβολιασμού το ξέ
φωτο. Γιά νά γίνει άντιλη πτό όμως πόσο
τά έθνικά θέματα έπηρεάζουν τήν άπόφαση του Πρωθυπουργού γιά προσφυγή στίς
κάλπες- Τύπος τό σαββατοκύριακο άπεκάλυψε ότιόκύριος Μητσοτάκης μετάνοι- κυρσεων τής ΕΕ και των ΗΠΑ . Η ίκοωσε πού δέν έκανε έκλογές τόν Ιούλιο τοϋ
2020, ή Εστίαν σας είχε ένημερσει σχε- εύάλωτος. Σταδιακς , τόσο ό Πρόεδρος
ή Άγκυρα. Η Τουρκία άφου διεξήγαγε έπί
τρείς μήνες-άνενόχλητη- σεισμικές έρευνες στήν έλληνική ύφαλοκρηπίδα- έφθα
σε σε άπόσταση 7,5 ναυτικν μιλίων άπό
τό Καστελλόριζο μετά τήν άναδιατύπωση της έλληνικής θέσεως για τά 12 μίλια
αίφνης άπεκλιμάκωσε ύπό τόν φόβο τν
τα και , τρίτον, άμέσως μόλις ή χρα βγεί
σέ ένα πρόσκαιρο έστω ξέφωτο άπό την
πανδημία πού να βελτινει τήν πολιτική
άτμόσφαιρα .
Η έκθεσις πού έχει ήδη άποστείλει δ
καθηγητής του ΑΠΟ Σαρηγιαννίδης στόν
νομία της είναι έξαιρετικς άσθενής και
" Ήαίθουσα συνεδριάσεων του Διεθνούς τικς μέ πρωτοσέλιδά της τό περασμένο
Δικαστηρίου τής Χάγης
τυπνει τήν πρόβλεψη, ότι τά κρούσματα
καλοκαίρι- δφείλουμε νά φωτίσουμεν
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Σέ άπογραφή
εθνους προχωρούν
οί Σκοπιανοί
"Έχουμε φθάσει στό Αμήν
Έντοπίσθηκε άγνωστος
πίνακας τού Ελ Γκρέχο
ΑΠΟΓΡΑΦΗ του πληθυσμοϋ τους
προγραμματίζουν τά Σκόπια για τον
έρχόμενο Άπρίλιο, θέτοντας ς βασικό έρτημα αύτό της έθνικότητος . Τήν
πληροφορία έπιβεβαίωσε ό ύπουργός
Δικαιοσύνης της χρας Β. Μάριτς , ό
δποίος όμως θέλησε νά άποφύγει οίονδήποτε σχολιασμό έπί τοϋ συγκεκριμένου ζητήματος , Θεωρείται βέβαιον ότι
πέρα άπό τίς περιοχές πού κατοικούνται
άπό Άλβανούς , στις δυτικές έπαρχίες
της χρας, οί σλαβικής καταγωγής κάτοικοι θά δηλσουν ς έθνικότητα την
κμακεδονικήν. Ούτε κάν βορειομακεδονικήν, Άλλως τε και ή συμφωνία τν
Πρεσπν άφήνει αυτό τό περιθριο,
Η ΕΒΔΟΜΑΛΑ που μόλις ξεκινα είναι πολύ αφορτω - ρωτής Άγγελος Συρίγος ήδη κάνουν τίς τελευταϊες
μένη-: Αυριο Τρίτη θά άρχίσει στήν Βουλή ή συζήτη- διορθσεις. Όλα τά θέματα της άτζέντας είναι έξοση γιά τήν έπέκταση των χωρικν μας ύδάτων στά 12 χως σημαντικά λοιπόν:
μίλια στο Ιόνιο-κατατέθηκε τό σχετικό νομοσχέδιο
και θά ένημερωθεί άπό τον Υπουργό Εξωτερικων ρων- αύξάνεται ή έπικράτεια-και ό Πρόεδρος της
ή Διαρκής Επιτροπή Έξωτερικν και Αμυνας. Μέ Βουλής Κστας Τασούλας θά προκαλέσει ψηφοφοτην διαδικασία του έπείγοντος θά κατατεθεί τήν Τε- ρία μέ βάση τίς κείμενες συνταγματικές διατάξεις.
τάρτη στήν Βουλή πρός κύρωση καί ή συμφωνία για Τό άρθρο 27 παράγραφος 1 του Συντάγματος (με
τήν προμήθεια τν 18 μαχητικν άεροσκαφν Rafale ταβολή στά όρια της Επικράτειας) όρίζει ότι καμάπό την Γαλλία. Τήν Παρασκευή ό Πρωθυπουργός μία μεταβολή στά όρια της έπικράτειας δέν μπορεϊ
θά ένημερσει τήν Όλομέλεια σέ πρό ήμερησίας να γίνει χωρίς νόμο πού ψηφίζεται μέ τήν άπόλυτη
διατάξεως συζήτηση σέ έπίπεδο άρχηγν για τήν πλειοψηφία του όλου άριθμου τν Βουλευτνν . Τό
πορεία της πανδημίας. Ή έναρξη του έμβολιασμού άρθρο αυτό κατά μείζονα λόγο θά πρέπει νά έφαρστόν γενικό πληθυσμό τήν μεταπροσεχή έβδομάδα μοσθεί και νά διεξαχθεί έκ νέου ψηφοφορία στήν
άγχνει τήν Κυβέρνηση ή όποία θέλει νά προσδιο- περίπτωση που ή Ελλάς μεταβάλλει τά όρια της έπιρίσει τό πλαίσιο της άντιπαράθεσης. Η άπόφαση της κράτειάς της στό Αίγαιο μεινοντας εύρος χωρικν
Γερμανίας άλλα και της Κύπρου να κινηθούν έκτός ύδάτων καί έναερίου χρου στό μέλλον. Περιτό νά
εύρωπαϊκοϋ πλαισίου καίνά παραγγείλουν διμερς ύπογραμμισθεϊ βεβαίως ότι ό ΣΥΡΙΖΑ φέρει βαρύτα
έμβόλια (ή δεύτερη στό Ίσραήλ ) δημιουργεί έντυ- τη εύθύνη γιά τήν καθυστέρηση της έπέκτασης στά
πσεις πού καλείται νά διαχειριστει ή ΝΔ , δεδομέ- 12 μίλια . Ο τέως Πρωθυπουργός έβαλε στό συρτάνου ότι ή πολιτική του φαρμακευτικού έθνικισμού ρι τά έτοιμα Προεδρικά Διατάγματα Κοτζιά τό 2018.
υίοθετείται πλέον καί άπό τόν άρχηγό της άξιωματικής Αντιπολίτευσης.
Μέ τά 12 μίλια στό Ίόνιο έχουμε άλλαγή συνό(σελ. 7)
Μνημόνια: Μιά
τούπα στό νερό;
Συνέχεια στήν σελ.5
του Γιργου Κουρή
Η ΑΝΑΓΚΗ για περίοδο λιτότητας
στήν Έλλάδα ξεκίνησε το 2009 προκειμένου νά ξεπεραστεί τό τσουνάμι
της παγκόσμιας οίκονομικής ύφεσης.
Η τότε κυβέρνηση ζήτησε πρόωρες
έκλογές δηλνοντας εύθέως στόν
λαό ότι ήταν άναπόφευκτα τά σκληρά μέτρα. Αντίθετα ή άντιπολίτευση
στηλίτευσε την πρόταση αυτή, διατυ.
μπανίζοντας ότι κλεφτά ύπάρχουνν.
Όλαός έπέλεξε τό ευκολο καί εύηχο.
Τά προβλήματα όμως παρέμειναν καί
όδήγησαν την νέα κυβέρνηση στήν
λύση ΔΝΤ όπου για τά μέν προβλήματα έπρεπε νά φταίει ο προηγούμενος, για δέ τά σκληρά μέτρα τό ΔΝΤ.
"Ετσι μπήκαμε στόν άστερισμό τν
μνημονίων και τν πειραματισμν .
Κατέπεσε μεγάλο τμήμα
του Κάστρου της Μεθνης
Μέ τήν πρόήμερησίας συζήτηση για τήν πανδημία (στήν όποία θά τεθεϊ στό έπίκεντρο και ή είσαγΈνδιαμέσως κατά τήν διάρκεια της έβδομάδος γελική έρευνα μετά τίς άποκαλύψεις γιά άποφάσεις
θά δοθεί στήν δημοσιότητα πρός διαβούλευση και για τήν Θεσσαλονίκη) θά καταστεί μέ τόν πλέον έπιό νόμος-πλαίσιο για τήν Άντατη Εκταίδευση . Η
Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως και ό άναπληΛεπτομέρειες στήν σελ. 7
σημο τρόπο σαφές τό έξης: ή κρίση άπό ύγειονομική
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Νέα χρηματοδοτικά
έργαλεία γιά έπιχειρήσεις
Ή έλληνική τέχνη
στήν Νέα Ύόρκη
. Ενας άνδρας στήν Αγγλία έδωσε 157 φορές γραπτς
έΕτάσεις για τό δίπλωμα όδηγήσεως χωρς νά τάκαταφέ
ρε άλλά Τελικς άρίστευσε Τήν 158η! Αξίζα νάσημειωΕειότι στό Ήωμένο Βαστλειο γιάκάθε γραπτή έξέταση, ό
ύποψήφιο Τρέτει νά πληρσε 23λίρε Κάπι πού σημα
να ότόσυγερμένο 42χρονος, ό όποίοςβρίσκεται στήν
πρτη θέση ης λίστα, πλήρωσε 3.643 λίρs συνολικ
ΕΝΑ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟ σχέδιο μέ την ένεργοποίηση νέων χρηματοδοτικν έργαλείων γιά την ένίσχυση τν έπιχειρήσεων πού πλήττονται άπό τήν πανδημία και τήν παράταση του lockdown έπεξεργάζεται το οίκονομικό έπιτελείο της Κυβερνήσεως. Τά
έργαλεία θά τεθουν σέ έφαρμογή σταδιακς άπό τις
άρχές Απριλίου άφου όλοκληρωθεί καιδ 6ος γύρος
της έπιστρεπτέας προκαταβολής και θά στοχεύουν
ΜΕ τήν όμαδική έκθεση The Right to Silence? (Τό Δικαίωμα στήν Σιωτή;)ν έγκαινιάζεται ή νεοσύστατη πο
λιτιστική πλατφόρμα Greece in USA), ή όποία συλ
λαμβάνει καί δημιουργεί πρότζεκτς πούυ κτίζουν μακροχρόνιες συνεργάσίες μέ κορυφαία ίδρύματα και άτομα
τά όποία ένεργς συνδέονται μέ τήν Ελλάδα . Μέσα
άπό την έκθεση, ή όποία στηρίζεται σε έρευνα και σε
δύο παράλληλες ροές οί όποίες άσχολούνται μέ τά διαΣυνέχεια στήν σελ. 2
. Τόύψος είνα Τό κυριτερο πλεονέκτημα τής καμηλοπάρδολης, άφού Της δίδα τήν δυνατότητα νά τρέφεται μ.
φύλλα άπό τάψηλότερα δέτρα Γιά αύτό καί οί έπιστή
μονες μεινον έπληκτοι όταν έετόπισαν δίο καμηλοπαρφ
δάλειςνάνου σέ δύο διαφορετικς περιοχές Της Αφρικής
.Είναι συναρπαστικό αύτό πού βρήκαν οί έρευνητές μαφ
είπεό Τζούλιαν Φέεσυ, όσυιδρυτής τού δρύματος Προστασίας Της Καμηλοπάρδαλης Οί περισσότερες καμηλοπαρδάλεις φθάνουν σέύψς τά 4,56μίτρα, όμως έπιστή
μονες πού συεργάζονται μέτο Τδρυμα άνεκάλυψαν μιά
καμηλοπάρδαλη ύψους μόνον 26 μέτρων στήν Ναμί
μπια Τρία χρόνια ένορίτερα , είχε έντοπισθί καί μιά καμηλοπάρδολη ύψους 28 μέτρων σέ πάρκο άγρίων ζων Τής Ούγκάντος
Συνέχεια στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 7
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Ό Βασιλιάς μπορείκαί νά είναι γυμνός .
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Χωρίς άμφιβολία, ή κρί - άλλάξει τήν πορεία τν
ση στίς ΗΠΑ θά έπηρεά- πραγμάτων , θά έπηρεάσει ρζε φίλο έναν στυγνό δικτάσει και τήν περιοχή μας.
Όσο και άν πολλοί πανηΤρα , μέ έναν Πρόεδρο
τόν όποίο μφισβητεί μεγά
τορα έπειδή έχει προσωτπικά λο Τμήμα τής άμερικανικής
οίκονομικά συμφέροντα στήν κοινωνίας και ό όποίος παραγυρίζουν γιά τήν άνμα-ρινή της, οίκτρή , κατάστα- Τουρκία , ύπήρχαν κάποιοι λαμβάνει τήν ύπερδύναμη σέ
ση ή Άμερική άποτελούσ άνθρωποι στήν κυβέρνησή κατάσταση τραγική , κανες
Τράμπ, ό όποιος χαρακτήτήν εύαίσθητη περιοχή μας .
13:00-15:00
Σάλο χαι προκαλέσε στίς Hνωμένες Πολιτείς Τής Αμε
ρικής βίντεο μέέναν 18χρονο φοιτητή νά πία ένα μπου
κάλι ούίσκυ δύο λίτρων σέ 18 δευτερόλεπτα Το κατόρGooμα έγιε κατά την διάρκεια ένος πάρτυ και όναρός φανετα νά φοράει μία μπλούζα του Πανεπιστημίου του Κάν
σας καί νά κρατάει Τό μεγάλο μπουκάλι στάχέρια του
Τό άνοίγει λοιπόν καί ένω άκούγεται μιά κοπέλλα νά του
λέι νά μήν Τό κάνει, έείνο γωρίζοντα Την άποθέωση
άπό τους ύπόλοιπους άρχίζε κα κατεβάζα τό ούίσκυ
Άκόμη και στήν σημε.Δύο απ' όλα!,
λη πτση του Ντόναλντ
Τράμπμ , δόποίος τά έκα- εέγγνητή τής ίσορροπίας
νε θάλασσα καί κλτσησε στήν Άνατολική Μεσόγειο . μπέο , που μέ τίς παρεμβά
τήν μεγάλη εύκαιρία πού
του Εδωσε ή τύχη γιά νά μάρες καί τις μικρότητε του πρόγματα στήν θέση τους
δέν είναι βέβαιος γιά ότιδή
ποτε. Καί μόνο νά σκεφθεί κανείς ότι μέ τό που άποφοτά
του , μέ πρτο τόν Μάικ Πο ο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
Άκόμη καί μέ Τίς παλαβοσεις τους έβαζαν, κάπωs , τά
Συνέχεια στήν σελ. 4
11-1-2021 ο
9% 771108 " 701113