Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.) ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία , πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία noλιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ .
1δρυτές . Διευθυντές : Μοann A Δούκας ( 1916-1932)
κστος Μ. Δούκος ( 1932-1970), Μιxαn K . Δούκας (1970-1997) , κστος Μ. Δούκος ( 1997-2007)
Ιδιοκτήτης εκδότης: Δημίτρης Α. Κασμιρλής Διευθυντής Μάνος Κ. Στεφανάκης
Σάμος, Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2021
Αρ. φυλλου: 4258
Το άνοιγμα των σχολείων
στην πληγωμένη Σάμο
Μέτρα για την επιστροφή
της Σάμου στην κανονικότητα
φείο της ΔΕΟΚ (Δεύθυνση Anoκατόστοσης Εnπτoεuν ουσικν Κατοστρο
φν) στη Σόμο. Καουστέρηση nου έχει noyσει όnoa npoonoθεa εmσκευων
Μετά τις σντεγκλήσεις και εις δοφορετικές οnόφεrς nou επκpάτnoν μεταξύ των ειδικν το όνογμα των σπολείων Αθμιος Εκπoίδευoης είναι δεδομένο για tnν
σομό της 30ής Οκτωβρίου
εκονηoη της οο onς δδοοκοnος και Συβουniou
6εδομένου ότι στην Ανατοnική Τομου
Ανατολικής Ιάμου, στη ουνεδρίoon tης
μεγολο μαθητικό δυνομικό και άρα n
δυομιση μίνες μετά τον κατοστροφκό ιa τον όyο ουτό το ουγκεxριμένο
ccopό της 50nς tοu οκτpρn ονομέ , eitnμο της επionεuonς tων 600ο0 .
νετα να σνόψε το npόonο φως στε ν εγκαtόστοης των μηανκν στη
το δεχόδες εκατοντόδες κτpνo κτίρια Σάμο είνoι το κυρίοpκο στπν tβδομα .
να μην μάουν μαθητές δύο ταnτή
nopάtooη oniyuv nμερων ano τον Δημο ntov 1 κοντέεp . Το Δημοτικό Βοθέος
και το 1 τμήμα θα μ σε κοντντp
Η μέκρι σήμερα κατόστασn
και ουντονιστή onoκστόστοσης για tη
χoμο εν eΛΛa 500 xοοαnρίστne tομο χρόστο Τριοτοοο0ο cnooς
αναμένεται να επιoκεφθεί εκ νέου τη
την έγκpιon tων μελεtν ano τους Σάμο , τη Δευτέρα 11 Ιoνουορίου .
. Η συνέo στη σελ9
νπρο , γoο τη μετοστέyoon tων μ0ητν nu0σropεου t0 μτοφepθεί στο ruu
του Δηματικού Βoθέος nou δεν φοίνετα
12 άτομα υπεύθυνα
για ιχνηλάτηση στα νη σιά
του Βορείου Αιγαίου
στο κτηpο του 2ου Δημοικο noAεως μοικο της Χυρος 06 μετοφερeεί στους
Σομου εν ο σύnnoyoς roνuν και Κn Μutnmo ooou ve έpoουν ο np Μυτinmvoύς onou νο έpθουν ο npo δεμόνων του Δημοτικού Βαθέος σντιδρά κατοσκευοομένες aeοuoες Ιο σύλnoyoς
στη μετοφορά noov στο τpo της 6600κόντων tου ΜΕ χρος tκει pνάλe
Τους εργοζομένους οr onoio npoσελήφθοσαν από την Πολιτική Πpoστασία για
σn , tστω και npooυρνή tuν μα0ητν
του Δημοτικού Χρος, στο ατολείο των
Μυττλnνν txi to εμnόδο της οφοu
τουpγήσει Ετoν Πaγνδο 0 xρεοστούν
tζούρης nopouσiα του σντιnερφερειάρη Λέoβου Παναγτη κουφέλου , του
Το τρίto εμήμα του Nnnoyuytίou Χρος
και Βα ουνδράμουν στην αντμετιon
εργοον εν το σολεiο θα βeίoκετa ηs nς Δεκεμβρίου 2020
ο ρος o Νοσοκομείο Σάμου-Έτοιμο για την έναρξη
ονonoουν το ωoο ουμό τις
ao oo τοo σ αλλά εμβόλια αναμένονται
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
| εμβολιασμν κατά του κορωνοϊού .. .
Έχουμε δρόμο . ..
οτιμετnon της novδημίος Ο nεp .
Σε αντίστοη μέτρnon nΜov. καrn μος οφού οnρτες 60σε εμβοδου κατά tου κορωνoού αν στουν κοι νο στηρouμε κο εμείς τmw μνονταr στο νηo poς τς εnoμενες ημέρες Προφανς όμκη tόμος δεν anotEAεi porrpoonτo γα
Στο σντστο εrneδo συνογερμού nopaμένουν υγεο
της tnδnμίος στη xρα μας Αν κα npος το nopov ο
κουν υς unpeeiες τους στο Βόρεο
-nArv των δεκτν οε opoμένες nεpotς κυpς σε
εnoδεuτεί και έυν nrpn yνσn
nonτν μέoo στις γιορτές , η onoia aνομένετα να
anoτuru6εί στον ημερήoο oρ0μό των κρουσμάτων
Fική μέρeα tων εργοζομένων ουτν .
των δοδκοoν onομόνωοης και Εty και o μερικούς μήνες 00 μηορούν
χου των οσθενν κορωνoίού COo-19 νο npooφepouv συς οκογνεες τους
και τuν στενν εnoφν τους , κοθς οό και στο κονωνκό ούνono .
noponiaές uvες μεγοων οστκν κέντρων , entnτε
Συνάντηση με τον σαμιακής
καταγωγής καθηγητή
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρη Ψιλοβίκο
Aυτά το οnoia ζoύμε σήμερα είναι η κατόστοon nou
Enpoτούσε στη κpo 15 μέρες np Με δεδομνο
oρyονμένο εμβολιοστικό κέντρο είνoι έτοpο για γίνεται η επnoγή των noλπν nou εnθυμούν να
ερ μήντος στον ΣKΑ ο υηοuργός Υγεος BooΛnς
κέντρα , ετος του Νοοκομείου toμου , στο κέντρο μεsMS το onoίο θa npenει νο επιδεξει στο υγε
eoς kαpnepooou στο Nοκομείο bαρίος και οvομκό npoorxό τmν ρo τou ραντεβού και στ.
Συνάντησο tου δημόρου , κ rnργου Στάντζου με τον oαμιοκής καταγωrς
κοθογmτή Δαtiρoης Υδστικν Πόρων κοι Υδρουδικής στο naνenστήμο θεοanoς κ Αpn whopxo noaγματοnoήφηκε την Τρtn . s σγουροου στο Δ. στο Κέντρο γεiος Ευδηnου εν τους Φουρνους ουyrεκρμένο κέντρο εξtτoης Στoος mς εv Λor
μαροακό Μέγορo Eάμου, στο ηλaίσο tης επίσκεψής του στο νησί
ΕΛΛΟδα , ό θα nλήξει οφοόρο όλη τη χρα tκονε
μηντος στο xAο 6ευ0υντης ΜΕΟ του νοοκ θύματα και το onοίο δεν θα nεpopστεί Βόοαo
έντονη βροκόπτωση nou tnaβε κρα
κλείvouv ρoτεβού μέοω ψηpoής nnatpoρμος ουμηεpηφeεί n ropoxono00non 0ouμπτματικν
Εθελοντν μέοω τηκ υooς επλoγής 12000 non
στο ΕΣΥ ,με στόκο να έχουν εμβολιοστε ως tς
Ισνουορίου 100.000 υτονομικοί και nono npοοunκό
των νοοκομείων του ΕΣΥ κnι tων δωτεύν κλνκν
θα Aομβάνουν υς ημερομνίες του ραντεβού τους τν κοημεpνo
Snς Ιoνουαρίου 2021, μεταξυ 13 10
κα φυοκά σημεία εunnptτnonς nohτν mo οους ουμβάλλει κοθopστικό στην κοn npoonoea
Εθνκού Αστεροoκοnείοu . E npτης
των ροτεβού 6α ανοξει το δεύτερο δεκοήμερο
του vουοpίou , γα τον εμβοηοομό του γενικού unoρξει εκτίμηση του nεγoμενου δείτη θετικότη
6awν μος σε ουτό το εγείρημα εο nonuτιun στε
να ponshοουμε τους ειδικους να δαμορφοουν κ Αύτεpη εικόνο γα τη μετάδοon toυ κοωνοού oε ouμε κάνει uupnononnooες npτες δ0οεκ και
6n τη χρα και να αεδooουν anottλεοματικούς
του npoύττει ano το δσγράμματο
ότι nτov nonu μικρός inepinoυ 5- 15
Στη συνάντηoη στηw onoia συμμετείς Aento και ίως και ληeτεpo , με onot .
η δευ0ύντριο Τενκν Υπnpeοων Acoμα να καταγροφον tντόσες Ppo
χόπτωσης της τάξης των 250 mmr.
Ευτυκς στα ό0 nepηρόφονται noponovu , δεν nεp https/testing gov.ο/8, , dnου ουμnλnρνoντος cpστεί για όλη τη χύρα ono το oρμoδο Υnoupyείο
δρόμο μπροστη μας.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα