Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 ,
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 9- Κυριακή 10
Ίανουαρίου 2021
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις καινοτιοδυτικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 20β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βροχές και βορειοδυτικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 16β
Αριθμ φύλ . 41853
Ετος 144ον
Τιμή 1,5ε
Πολυεύκτου μάρτυρος. Γρηγορίου Νύσσης
Σελήνη 26 ήμερων 1 Άνατολή ήλίου 7440-Δύσις 523
Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΚΑΠΤΑΛΙΣΜΟΣ KΙΝΔΥΝΕΥΕΙΝΑΗΤΤΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Σβήνειν
το άμερικανικό όνειρο!
Ήείσβολή στό Καπιτλιο ξεθωριάζει τήν είκόνα της ρωμαλέας χρας,
ή όποία εύνοεί τήν άτομική χαί οίνογενειακή προκοπή άνεξαρτήτως έθνικότητος
τι είχαμε αύταπάτες γιά τήν κατάσταση πού έπικρατεϊ έδ και με
δέν ήταν άπλς μία προηγμένη χ
ρα μέ άψογο προεδροκεντρικό πο
ρικά χρόνια στήν μεγάλη ήτειρο . λίτευμα (έξισορροπήσεως ξου σιν) μέ έξαιρετικά πανεπιστήμια ,
μέ πρωτοπορία στίς τέχνες , τόν κ σαν σταδιακς μέ ένταση είς βάθος νηματογράφο , την έρευνα και τις
έπιστήμες. Η Άμερική ήταν κυρ ως ένα συναίσθημα . Άκόμη και στις
λισμού. Τίς γνωρίζαμε, τίς καταγρά- περιόδους πού μας έξόργιζε μέ την
πολιτική της στά έθνικά μας θέματα ότως τά έλληνοτουρκικά , το μα
κεδονικό και τό Κυπριακό , τό ίδιο
νοιθαμε. Κάθε μετανάστης πού
ξεκινούσε μία νέα ζωή στις ΗΠΑ
ουν στίς ΗΠΑ
στόν 19ο και
ΠΑ ΟΛΟΥΣ έμας τού μεγαλσαμε μέ την είκόνα μιας μεγάλης δημοκρατικής και άξιοκρατικής χ- στόν 20ό αίνα
ρας στήν όποία ύπήρχε χρος γιά ριζνοντας
όλους άνεξαρτήτως φύλου, καταγωγής , θρησκείας ή σεξουαλικού
προσανατολισμού. Γιά όλους έμας ντας οίκογένειπού άγαπήσαμε αύτήν τήν μεγάλη
χρα μέσα άπό έμβληματικά κεί μενα του Αλεξίς Ντέ Τοκβίλ , τού
Τζν Στιούαρτ Μίλλ καί τουΑνταμ δσαμε μάχες μέΣμίθ τά όποία μας μύη σαν στίς
συνθήκες γεννήσες της και στήν έποχή του Ψυχροϋ Πολέμου άκόμη
ήθική άνωτερότητα της έλεύθερης
οίκονομίας της άγοράς σε άντιδια- νήσεις γιά την πολυμέρεια και τόν
στολή μέ τήν φτχεια και τίς δικτα - άφοπλισμό (ΚΙΠΑΕΑ) διαπληκτιτορίες του ύπαρκτου σοσιαλισμού.
Γιά γενεές και γενεές Άποδή μων στική άριστερά, ή 6η Ιανουαρίου
Ελλήνων , οί όποίοι μετανάστευ- 2021 είναι μία ήμέρα σόκ . Όχι γιαΟύτε έπειδή άγνοούσαμε τίς κοινω
νικές άνισότητες πού ένεφανίσθηκαι διαπρέποντας έκεϊ κάνοχρόνου 32 χρόνια μετά την πτση
του άποτυχημένου ύπαρκτού σοσιαες μέ παιδιά , έγγόνια και δισέγγονα .
Γιά όλους έμας που
φαμε , τίς έπισημαίναμε .
'Ηταν σόκ γιατί ή έπίθεσις στό
Καπιτλιο έπί τής Προεδρίας ένός
άνθρπου (Τράμπ ) τοϋ όποίου ή
ήγεσία άπετέλεσε σύμπτωμα τν
προβλημάτων τν ΗΠΑ και όχι γνριζε έκ τν προτέρων πς άνεαίτία τους , άμαύρωσε τό άμερικα- δούλευε σκληρά γιά μία πενταετία ,
νικό όνειρο. Η Άμερική, στήν δική μας άντίληψη τν πραγμάτων
σα στά πανεπιστήμια στήν σκληρή
και μετέχοντας σέ φιλοδυτικές κιξαρτήτως μορφωτικού έπιπέδου, άν
ζόμενοι διαρκς μέ τήν κομμουνιΣυνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τσαβούσογλου: Τίς
έπόμενες έβδομάδες
ξεκινά ό διάλογος
Η άταξία χειρότερη άπό την άδικία
Ίστορικά ντοκουμέντα
Βάρδοι καίλαϊκοί ποιητές
στά χρόνια της
Εθνεγερσίας:
Ο Στέφανος
Κανέλλος καί
ό δύσμορφος
Τσοπανάκος
νεται άπό τίς δημοσκοπήσεις πού έγιναν άμέσως
ΛΙΤΕΣΩΡΕΣ μετά τό νέο θερμό έπεισόδιο στά Ίμια μεταξύ σκαφν του έλληνι
κού και τουρκικού Λιμενικού ό Τοϋρκος
Υπουργός Εξωτερικν Μεβλούτ Τσαβούσογλου έξαπέλυσε έπίθεση φιλίας
στόν Ελληνα όμόλογό του Nίκο Δένδια .
Ούτε λίγο ούτε τολύ ένεφανίσθη σχεδόν
βέβαιος ότι τό έπόμενο διάστημα θά άνοί ξει ό δίαυλος έπικοινωνίας μεταξύ τν
δύο πλευρν, άγνοντας τήν θέση τής
Έλλάδος , δτι δέν πρόκειται νά καθίσει
στό τραπέζι του διαλόγου έάν δέν ύπάρξει κάνακωχήν και μάλιστα είς βάθος
χρόνου. Ό Τσαβούσολγου , έπισκεπτόμενος την Πορτογαλία , είπε ότι τίς έπό μενες έβδομάδες σχεδιάζεται ή έναρξις
Η ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ άπό τό πρωί φαίνεται. Καί ή πρωτοφανής είσβολή άμερικανν πολιτν στό Καπιτ- μετά τήν είσβολή , τούς μισούς Αμερικανούς καί τό
λιο, τήν έκτη μόλις ήμέρα του νέου χρόνου, των ψυ
Θεοφανείων, μας λέει" ότι τό 2021 μόνο καλή δέν κρατικούς θεσμούς τους . Το ποιός τούς έβαλε νά
θά είναι ή μέρα . Η φωτογραφία των κρεμασμένων τό κάνουν ή τό πς θά τούς άποκαλούμε μικρά άξίείσβολέων στά παράθυρα του έμβληματικου κτιρί - αν έχει . Μέ Τράμπ ή χωρίς, το καπάκι της χύτρας
ου πού τίς προηγούμενες δεκαετίες σηματοδούσε κάποτε θά έκτινασσόταν. Η Άμερική όπως ή Κίνα
μαζί μέ τόν Λευκό Οίκο καί τό Άγαλμα της Έλευθε- και ή Ρωσσία κάποτε είναι ύποχρεωμένη πλέον νά
ρίας στήν Νέα 'Ύόρκη την άμερικανική ίσχύ, κερδί - άσχοληθεί μέ τόν έαυτό της, κατά προτεραιότητα .
ζει δικαιωματικά μία θέση στό άλμπουμ μέ τά ένστα - Ο λοιπός κόσμος έπεται . "Ήδη, έδ καί χρόνια, έχει
ντανέ πού σημάδεψαν τήν πορεία του κόσμου τόν χάσει τόν βηματισμό της καί τήν διορατικότητά της
20ό και τόν 21ο αίωνα . Θά τοποθετηθεί είς περίο- νά άλλάζει τόν κόσμο , ήδη έδ καί χρόνια ένγνσει
πτον θέσιν: Δίπλα σέ αυτήν μέ τόν Κινέζο φοιτητή, τής άδυναμίας της είχε άρχίσει νά άποσύρεται άπό
ό όποιος στέκεται μπροστά άπό ένα τάνκ στήν πλα- διάφορα θέατρα του πολέμου . Αύτήν τήν φορά τά
τεία Τιενανμέν στό Πεκινο . Δίπλα σε έκείνην στήν πράγματα όμως είναι έντελς διαφορετικά. Πρέπει
όποία είκονίζεται ο Γιέλτσιν πάνω σε ένα τάνκ νά νά γλείψει τίς πληγές που της προκάλεσαν οί ίδιοι
κινείται πρός τήν Ρωσσική Δούμα τό 1990, λίγο με τά τήν πτση Γκορμπατσφ καί των λοιπν δικτα- οι τζιχαντιστές, για νά τόν δαιμονοποιήσει . Πέραν
τοριν της τέως ΕΣΣΔ (Τσαουσέσκου, Χόνεκερ , τής έσωτερικής διάστασης ή άνεμπόδιστη είσβολή
Άλία κ.λπ. ) . Δίπλα σέ έκείνην στήν όποία άπαθανί - στό Καπιτλιο άποτελεί ένα ίσχυρότατο σήμα διε ζονται έξεγερμένοι Άνατολικογερμανοί νά γκρεμί - θνούς άδυναμίας τν ΗΠΑ νά άντεπεξέλθουν στόν
ζουν τό τείχος του αίσχους στήν πύλη του Βραδεμ - ρόλο που έχουν τάξει τόν έαυτό τους για τήν δι βούργου. Δίπλα βεβαίως στήν άνατριχιαστική είκό - ακυβέρνηση του κόσμου . Εάν άδυνατείς νά προνα μέ τήν πτση των δίδυμων πύργων άπό άφιο- στατέψεις τήν πρωτεύουσά σου άπό 10-20.000 συνισμένους τζιχαντιστές. Έκετ θά τοποθετηθούν οί γκεντρωμένους διαδηλωτές , οι όποιοι είσβάλλουν
κρεμασμένοι άκτιβιστές, πραξικοπηματίες, ψεκα - στό Καπιτλιο άμφισβητντας το άποτέλεσμα των
σμένοι, άκροδεξιοί Άμερικανοί , όπως θέλετε πειτε εκλογν , μέ ποιό κυρος άραγε θά παρέμβεις για νά
τους . Η ούσία δέν άλλάζει Έκφράζουν , όπως φαίΨυ
χικό σχίσμα πού αύτοί νοιθουν άπό τούς δημοτου Ελευθερίου
.Σκιαδά (σελ. 4)
!
οί πολίτες της . Δέν ύπάρχει έχθρός, όπως τό 2001
Συνέχεια στήν σελ. 4
του Μητροπολίτου
Σουηδίας Κλεόπα*
Νομικές ένέργειες της
<Εστίας γιά την κρατική
διαφημιστική καμπάνια
ΒΡΑΔΥ Θεοφανείων , κξημερνοντας
τ Αγιαννιου, μέ τήν αύριο τν Φτων , όπως θά 'λεγε κιό Ελύτης, κι
άκούω στ αύτιά μου άκόμη , ζωηρά
έπαναλαμβανόμενο, το άπολυτίκιο
της Δεσποτικής Εορτής Εν Ιορδάνη
βαπτιζομένου Σου Κύριε >, όπως τό
ψάλαμε μαζί μέ τους ένορίτες του
Καθεδρικου Ναού Στοκχόλμης , στήν
είσοδο του ναού, μιας και οί νέοι κανονισμοί της πολιτείας γιά τήν έξάλειψη της πανδημίας έπιτρέπουν μόνον
8 άτομα στούς ναούς .
Λεπτομέρειες στήν σελ.4
Συνέχεια στήν σελ 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
Παρατείνεται
για μία έβδομάδα
ή άπαγόρευσις κυκλοφορίας
Τό ΕΚΠΑ έορτάζει
τά 200 χρόνια άπό την
Έπανάσταση του 1821
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Προβληματισμένος άπό την έπιδείνωση της κατάστασης, πού στέρησε τή φυσική παρουσία πολλων
άδελφν μας στίς ένορίες τους , γιά
. Άπό σαράντα κύματα
πέρασε ή σκηνοθέτις τής
ταινίας Wonder Womanv
Πάττυ Τζένκινς γιά νά πείσει τήν Warner Bros και νά
τής έπιτρέψουν νά κάνει τό
όραμά της πραγματικότητα Ή Τζένκινς είπε ότι τά στελέχη του στούντιο
ήθελαν πολύ νά τήν προσλάβουν , άλλά περισσό
Τερο τους ένδιέφερε ή προοπτική ότι θά είχαν στήν
έταιρεία μία γυναίκα σκηνοθέτη, και λιγτερο οί
ίδέες της. ΉWarner Bros πλησίασε γιά πρτη φορά τήν σκηνοθέτιδα γιά τήν cWonder Woman τό
2007, Τότε όμως άρνήθηκε καθς ήταν έγκυος Έτσι
ή ταινία Τελικς γυρίσθηκε Τό 2017
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ συνέδρια, έκδηλσεις , έκθέσεις,
καλλιτεχνικά δρμενα περιλαμβάνουν οί δράσεις
του 'Βθνικου και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνν στό πλαίσιο τν έορτασμν για την έπέτειο
τν 200 χρόνων άπό τήν Επανάσταση του 182 1 , τις
όποιες παρουσίασε χθές σέ διαδικτυακή συνέντευξη
Συνέχεια στήν σελ.9
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ έως τις 18Ιανουαρίου θά ίσχύσει τό
lockdown , καθς ύπάρχει φόβος ότι ή έπαναφορά του .
cick away, τό άνοιγμα βιβλιοπωλείων, κομμωτηρίων
κ.λπ. θά έπιδεινσουν τήν κατάσταση. Οι έπιστήμονες
δέν έχουν άκόμη πολλά στοιχεία σχετικς μέ τις συ
νέπειες τής κατά γενικήν όμολογίαν χαλαρσεως τν
Συνέχεια στήν σελ. 10
Συνέχεια στήν σελ . 3
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Όταν τρίζουν τά θεμέλια του καπιταλισμού
. Μία τεράστια όπή
δημιουργήθηκε στό
πάρκινγκ του νοσοκομείου Del Mare, στήν
Νάπολη Τής Ίταλίας .
Το έδαφος ύπεχρησε και δημιουργήθηκε
Τρύπα ή όποία είναι
βαθειά περίπου, είκοσι μέτρα , μέ περίμετρο 2.000
μέτρων πού κατάπιεν όσα αύτοκίνητα ύπήρχαν
έe Θύματα δέν ύπήρξαν χάρη στούς περιορισμούς
τής περιόδου αυτής, πού δν έπιτρέπουν Τις έπισκ
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
είσβολής είναι ψεκασμένου
χρα μέ μακραίωνη Ίστορία λις 25χρόνια χωρίζουν Τήν τό 45% τν Ρεπουμπλικά- ή τυροβολημένου Μπορεί
όμως , εύκολα πλέον νά άντιταλήψεως του Καπιτωλί- ληφθούμε ότι κάτιw συμβαίνε στήν μεγάλη αυτή δημοτν ΗΠΑ έχει πολύ δρόμο κρατία . Και όταν αύτό τό
<κάτν συμβαίνει στήν Μέ
κα του καπιταλισμού , τότε
κάτιν δέν έχει γίνει καλά .
E, δέν είναι και καμμιά
τερο μας. Μ άπό το δικό
και ή μέτρηση που έδειξε ότι
13:00-15:00
oί ΗΠΑΙ Μόλις τό 1776 έγ- δική τους άπό τήν δική μας
ναν άνεξάρτητο κράτος καιί
μέχρι σήμερα πέρασαν έναν
καί μοναδικό έμφύλιο.
νων τάχθηκε ύπέρ τής κα
έπανάσταση.
ου, δείχνουν ότι τό κράτος
όλα!ν
Ωστόσο, έείναι έντυπωσακή ή έξέλιξη τν ΗΠΑ σέ
ύπερδύναμη, σέ πλανητισεις καί το ύπόβαθρο τν κή ύπεροχή και σέ τεχνολοεύρωπαϊκν χωρν , ούτε γική έξΕλιξη Τά έπεισόδια
"Δύο απ' όλα!,
μπροστά του. .
Δέν έχουν τίς παραδό- ύ
Βεβαίως , ούδείς μπορεί
νά πεί ότι τό 45% τν ποδμως στό Καπιτλιο, όπως λιτν πού τάχθηκε ύπέρ τής
ο Κστας Γαννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
είναι κράτος πολύ παλαιόΣυνόχεια στήν σελ. 4
Ψες στούς άσθενείς .
09-01-2021