Πρωτοσέλιδο Αντίλαλος Μεσαράς:Recognized text:
ΜΕΣΣΑΡΑΣ
02310Ο
antilaloSpress.gr
antilalospressG
για άμεση και έγκυρη ενημέρωση
-si ΜΟΙΡΕΣ
AUTOVISION
και στο διαδίκτυ!
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΕΤΟΣ: 27ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ: 1380
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΤΙΜΗ: 1,00 ξ
ΣΑΒΒΑ ΤΟΚ ΡΙΑΚΟ
Στις 11 Ιανουαρίου ανοίγει η Πλατφόρμα για ραντεβού
Στα Κέντρα Υγείας της Μεσαράς
το βάρος των εμβολιασμν
Στόχος της 7ης ΥΠΕ Κρήτης να ξεκινήσουν στις 20 Ιανουαρίου
σελ . 4-5
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Στην ηλεκτροκίνηση
και οι Δήμοι της Μεσαράς
ΛΟΥΚΟΥΜΑ
Στο πρόγραμμα για τα "Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικν 0χη μάτων", ε
ντάσσονται και οι τρεις Δήμοι της Μεσαράς, Γόρτυνας, Φαιστού και Αρχανν-Αστερουσίων, οι οποίοι χρη ματο δοτούνται με το ποσό των 39.680
ευρ έκαστος. Στο πρόγραμμα εντάχθη καν συνολικά 254 Δήμοι της χρας , με συνολική χρηματο δότηση 11.552.332,15 ευρ.
Mt horey
σελ . 6
ΑΝΑΠΛΑΣΗ
Αναβαθμίζεται η εικόνα
Των Μοιρν
με νέα έργα στην κεντρική οδό
Δύο πράσινα σημεία στο Δήμο Φαιστού
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Έως 31 Ιανουαρίου
η επιλογή
ασφαλιστικής
κατηγορίας
Ανοίγουν
την Δευτέρα
νηπιαγωγεία
και δημοτικά
Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021 έχουν οι αγρότες περιθριο προκειμένου να επιλέξουν την ασφαλιστική
κατηγορία στην οποία θα "ανήκουν"
μέσα στο 2021. Η ηλεκτρονική εφαρμογή του e-ΕΦΚΑ είναι ανοιχτή και
μέσω αυτής γίνεται η σχετική αίτηση,
και είναι διαθέσιμη σε όλους τους μη
μισθωτούς ασφαλισμένους . Η είσοδος στο σύστημα γίνεται με τους κωδικούς ΤΑXIS και ΑΜ ΚΑ.
Τα σενάρια των τελευταίων ημερν και οι εισηγήσεις των ειδικν άφηναν να φανεί ότι υπάρχουν "δεύτε
ρες σκέψεις" για την επιστροφή των
μαθητν στα θρανία, Τελικά χθες το
υπουργείο Παιδείας "πρόλαβε" τις ε
ξελίξεις και έκλεισε το θέμα , ανακοι ννοντας και επισήμως την επιστρο φή των παιδιν του δημοτικού, του
νηπιαγωγείου και των σχολείων ειδι
κής αγωγής στα θρανία.
setkon
Εγκρίθηκε και επίσημα από το Διοικη
τικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου, Δή μος Φαιστού εντάσσεται στους 15
η δημιουργία δύο "πράσινων σημείων" δήμους σε όλη τη χρα και στον ένα εκ
στο Δήμο Φαιστού , που στόχο έχουν των δύο στην Κρήτη, που λαμβάνουν τη
την αναβάθμιση και αστική αναζωογό-σχετική χρηματοδότηση.
νηση . Με τη συγκεκριμένη έγκριση ο
σελ. 14
σελ. 7
σελ. 11
1380-08/01/21
ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ