Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕ ΩΣ 1876
ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΩΣ
Παρασκευή
μ.8 Ιανουαρίου 2021
Γεωργίου του Χοζεβίτου. Δομνίκης όσίας
Σελήνη 25ήμερν ! Ανατολή ήλίου 7.41-Δύσις 5.22
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις καί νοτιοδυτικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 18β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και νότιοι άνεμοι , Θερμοκρασία έως 17β.
Άριθμ. φύλ. 41852
"Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΙΣ-ΕΚΠΛΗΞΙΣ: ΤΟ 5% ΤΩΝ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΩΝΣΥΜΦΩΝΟΥΝΜΕΤΗΝΕΙΣΒΟΛΗΣΤΟ ΚΑΠΤΩΛΙΟ
Κενό έξουσίας στήν Αμερική
έπιφυλακή διαρκείας στό Αίγαίο
Συναγερμός έως τήν όρκωμοσία Μπάντεν-ΟΕρντογάν καραδοκείκαί κάνει άνοιγμα
στόν Ράμα γιά νά υπονομεύσει τά 12 μλια στό Ίόνιο
ΤΑ ΟΣΑ πρωτοφανή συνέβησαν μέ την είσβολή στό
Καπιτλιο θά βαρύνουν γιά καιρό τήν άνθρωπότητα και
ίδιαιτέρως τόν δυτικό κόσμο, δ όποίος προσβλέπει στίς
ΗΠΑ ός ήγέτιδα δύναμη . Τίς άμεσες έπιπτσεις τίς βλέπουμε και τίς συζητάμε ήδη . Πολλές και πολύ περισσότερο σημαντικές θά άκολουθήσουν και τίις συνέπειες θά
τις ύφιστάμεθα άκόμη και όταν τά θλιβερά γεγονότα της
προχθεσινής νυκτός θά έχουν έκτοπισθεί άπό τήν συλλογική συνείδηση. Οι άνθρωποι τείνουν νά λησμονούν κα
ταστάσεις ή γεγονότα τραυματικά.
έβαινε σέ μία άπό τίς κσυνήθειςν προκλητικές αύθαιρεσίες της"Ελληνες ψαράδες βρέθηκαν γιά μίαν άκόμη φορά
άντιμέτωποι μέ τούς Τούρκους πού έπιμένουν νά θεωρούν
πς στό Αίγαίο ύπάρχουν γκρίζες ζνες. Τό γεγονός
πς δ Κστας Σημίτης πού κεύχαριστούσε τούς Άμερικανούςν έχει παύσει έδ και δεκαετίες νά είναι πρωθυπουργός τής Έλλάδος προσποιούνται ότι τό άγνοουν.
Επιμένουν σέ αύτά τά όποια τόν έσερναν νά συνομολογήσει . Και έποχές διεθνούς άναταραχής , κενού έξουσί ας καί άσταθείας είναι οί κατ' έξοχήν ένδεδειγμένες για
τοπικές προκλήσεις και άποσταθεροποίηση. Η Τουρκία
έχει άποδειχθεί ίδιαιτέρως έπιτήδεια στήν έκμετάλλευση τέτοιων στιγμν .
Επανερχόμενοι όμως είς τό άμεσο, τό σημερινό, δέν
μπορούμε νά μήν έπισημάνουμε δτι την στιγμή κατά τήν
όποία ένας όχλος είσέβαλλε στό Καπιτλιο, στό νησιω
τικό σύμπλεγμα τν Ίμίων ή τουρκική άκτοφυλακή προΣκηνές χάους στό Καπιτλιο
Συνέχεια στήν σελ.5
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Σφοδρή σύγκρουσις
Μόσχας-Φαναρίου
για την Άγία Σοφία
Όπως στρσατε, θά κοιμηθείτε
Η Πρόεδρος
της (τυραννικής;)
Δημοκρατίας
ΑΑΝΗΜΕΡΑ του έορτασμού τν Χριστουγέννων για τούς Ρσσους έπέλεξε δ Πατριάρχης Μόσχας κ.κ. Κύριλλος νά έξαπολύσει την πιό σκληρή έως
τρα έπίθεση κατά του Οίκουμενικοϋ
Πατριαρχείου. Δυστυχς δμως ή κέορ
ταστικήν έπίθεσις δέν είχε μόνο στόχο
τόν Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο μέ τον
όποίο ή ρήξις είναι όλοκληρωτική άλλά
και τήν Αγία Σοφία, τό σύμβολο της Χριστιανοσύνης έκατομμυρίων Όρθοδόξων. Σέ τηλεοπτική συνέντευξη ό Προκαθήμενος της Ρωσσικής Εκκλησίας
έφθασε στό σημείο νά ύποστηρίξει ότι
ή μετατροπή της Άγίας Σοφίας σέ τζαμί
Συνέχεια στήν σελ.3
ΤΙ είναι αύτό που κάνει έναν κάτοικο της μέσαν ξει αυτοβούλως τόν σταυρό άπλς δίδουν τήν τεΆμερικής (ό όποιος ποτέ στήν ζωή του δέ διανο-λευταία σπρωξιάν στούς έτοιμους άπό καιρό. Καί
ήθηκε νά άμφισβητήσει τήν δημοκρατία στήν χ - κατά τουτο εύθύνονται άσφαλως
ρατου) νά έγκαταλείπει τήν έργασία του , νά έπιβι
βάζεται σέ ένα λεωφορείο, νά φθάνει στήν Ούάσι γκτων και άγκαλιά μέ την σημαία να είσβαλει στο κρά. Στίς ΗΠΑ άρχισε πρίν άπό τόν Τράμπ, άπλς Ο
Καπιτλιο καί να τά κάνει γής μαδιάμ; οΤραμπ Τράμπτής έδωσε θηση και άνοιξε έναν άσκό αιότόν βάζει; Ό ναζισμός τόν θεί; Τι; Ομοίως: τί είναι .
αύτό πού κάνει μια συνταξιουχο του δημοσίου, ή Λου, ο οποιος θά τον πάρει μαζί του . Στήν Ελλάδα
όποία μιά ζωή σέβεται τόν νόμο και δέν εχει οοη- καί συνεχίζεται παρά τό γεγονός ότι τόν έμπρηγήσει ούτε άνάποδα σέ μονόδρομο νά άψηφήσει
τήν άπαγόρευση, να μεταβεί σέ έναν Ναό τήν ήμέ ρα τν Θεοφανείων, νά προσκυνήσει και κατά την
έξοδό της στήν θέα των τηλεοπτικν σταθμν νά ναγκαζεται άπό τήν Πολιτεία νά συμπεριφέρεται
προτάξει προκλητικά τό μεσαίο δάκτυλο της χει - Χριστοδουλικάν. Τί συμβαίνει λοιπόν; Μεταξύ της
ρός όπως οι άναρχικοί; Ο Βελόπουλος φταίει; Ο εντολής που δίνει κάποιος στόν έγκέφαλό του νά
Αρχιεπίσκοπος φταίει; "Η κάποιος άλλος μήπως; Οι εισβαλει στο νομοθετικό σμα και του ντού. μεσοάπαντήσεις που δίδουμε συνήθως σέ αυτές τίς περιπτσεις είναι ύπεραπλουστευτικές. Το κυρίαρ-ρο δισκο της μνήμης του. Τό ίδιο συμβαίνει μεταξύ
χο σύστημα άντιγράφοντας τίς πρακτικές των κομ-ματοποίησής της. Στίς ΗΠΑ σύμβαίνουν καιρό δύο
του Ανδρέα Σταλίδη*
Η ριζοσπαστικοποίηση όμως δέν έπωάζεται
ούτε σέ μία ήμέρα ούτε σέ μία τετραετία . Είναι μα "ΣΤΗ λαϊκιστική στρέβλωση της δη
μοκρατίας ή λαϊκή βούληση συγχέε
ται μέ τή βούληση της πλειοψηφίας. >
Αυτή ή φράση προέρχεται άπό άρθρο
της Προέδρου της Δημοκρατίας κ.
άρχισε το 2001 μέ τήν διαγραφή τν ταυτοτήτων
Συνέχεια στήν σελ 8
στικόν Χριστόδουλο διαδέχθηκε ό μετριοπαθής Ιeρνυμος . Προκαθήμενος, ό όποιος έσχάτως έξαΠερικλής Γιαννόπουλος
καί Ντόναλντ Τράμπ.
οί άταίριαστοι.
Και όμως .
λαβείένα όλόκληρο φίλμ άποθηκευμένο στόν σκλητης έντοληής γιά άσεμνες χειρονομίες και της πραγπράγματα. Τό πρτο πρίν άπό τόν Τράμπ. Πρόκειται
Σχέδια για Έπιστρεπτέα 6
καί Γέφυρα Π
κασμένοι κ.λπ.) Η έπιρρίπτει τήν εύθύνη στόν τελευταϊο ήθικό αυτουργό-Τράμπ- γιατί δέν θέλει νά Υια τον έμφύλιο οίκονομικό πόλεμο έντός τού συόμολογήσει στόν έαυτό του ότι ή ριζοσπαστικοποί - στήματος, ο όποιος έχει άπλωθεί στήν καρδιά του
ηση συντηρητικν στρωμάτων τής κοινωνίας είναι κράτους. Στό Πεντάγωνο, στό State Department, στή
προϊόν μακράς διεργασίας και οί άληθινές αίτίες Δικαιοσύνη. Η Άμερική είναι έδ καί καιρό ένα δικέάλλες . Αυτοί πού θοϋν τό πλήθος νά είσβάλει στο φαλο κράτος. Μέ κερκόπορτες. Πού όσο έξασθενεϊ
Καπιτλιο ή στήν παραλία Θεσσαλονίκης για νά ρίΓράφει ό Βύρων Γ Πολύδωρας
Η ΣΚΕΨΗ μου στρέφεται σήμερα σέ
κάποιες μορφές, άγατητικές που λένε στό Άγιονόρος, φιλικές , συμπαθητικές , χλωμές, θαυμαστές , σεβαστές
καί πάντως όχι άξιομίμητες . Είναι οί
ίδανικοί (;) αύτόχειρες. Είναι ο Ίωάννης Συκουτρής, ό Κστας Καρυωτάκής, ό Ναπολέων Λαπαθιτης, ό Λέων
Σγουρός άπό τ' Άνάπλι (Φραγκομάχος
αύτός ). Καί ό Περικλής Γιαννόπουλος.
Τρα θά μιλήσουμε γιά τόν Περικλή
Γιαννόπουλο (1869-1910) . Γεννήθηκε στήν Πάτρα, γυιός γιατρού άπό τό
Μεσολόγγι και της άριστοκράτισσας
Κωνσταντινοπολίτισσας μάνας , της
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Επίσπευσις τν
άποζημισεων ένοικίων
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Οι έπιστήμονες φοβούνται
τοίτο κύμα πανδημίας
. Τό καλύτερο δρο γιά τήν Πρωτοχρονιά πήρε
μια γυναίκα στήν ούαλία . Ή Μανταλένα Κλάμπζουκ φοβόταν ότι τόσκυλάκι της ,ή Roxy, μπο
ρεί και νά είχε πεθάνει άφου έξαφανίστηκε τήν άνοι
ξη Του 2013. Όσο περνούσε ό καιρός και δέν τήν
Εβρισκε, άρχισε νά πιστεύει πς Τήν έχασε γιά πά
ντα Όταν λαβε ένα τηλεφνημα άπό τήν Dawn
Taylor άπό το Skylor Animal Rescue, ή όποία
είπε ότι ή Roxy, που πλέον είναι 10 έτν , βρέθηκε νά περιπλανιέται στούς δρόμους του Μπάκλεύ,
δέν μπορούσε νά πιστέψει στ' αύτιάτης H Roxy
βρέθηκε περίπου στις 1l τό βράδυ τήν παραμονή τής Πρωτοχρονιάς καί μεταφέρθηκε στό κέντρο
όπου τήν μάζεψαν καί βρήκαν τό μικροτσίπ της, τό
ότποίο είχε τά στοιχεία τής Τότε ίδιοκτήτριάς της
ΔΙΑΧΥΤΟΣ είναι ο φόβος μεταξύ τν έπιστημόνων
και τν ύγειονομικν Άρχν, ότι τόν Φεβρουάριο θά
έχουμε και στήν χρα μας τό τρίτο κύμα της πανδημί
ας, πού όπως δείχνει καί τις ύπόλοιπες χρες θά είναι
άκόμη πιό έπικίνδυνο και θανατηφόρο . Δέν είναι λί
γοι οί ίατροί πού έκτιμουν ότι τίς έπόμενες ήμέρες θά
είναι όρατές οί συνέπειες άπό την έορταστική χαλάρωση, έν θεωρούν λανθασμένη τήν άπόφαση του
Συνέχεια στήν σελ. 4
ΜΕΤΑ τήν κατακραυγή άπό τούς ίδιοκτήτες άκινήτων
πού περιμένουν γιά μήνες τήν κρατική άποζημίωση γιά
τά κικουρεμέναν ένοίκια πού είσέπραξαν, τό 'Υπουργείο Οίκονομικν άπεφάσισε νά τρέξει τίς διαδικασί
ες γιά νά άποφύγει τά χειρότερα. Το οίκονομικό έπιτελείο άντελήφθη ότι πρέπει νά έπισπεύσει τίς διαδικα. σίες για την έκκαθάριση τν δηλσεων COVID και
νά πληρσει τούς ίδιοκτήτες, μέ τό πέρας τν έορτν.
Συνέχεια στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 5
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. Δύο φοιτητέ, άπό τήν Γαλλία καί τό Χόνγκ
Κόνγκ, ήρθαν άντιμέτωποι μέ ποικλα προβλήμα
τα , όταν τό τζίπ τυς κόλλησε , βόρεια άπό την
πόλη Τναμίκα, στά βορειοανατολικά της Νότιας
Αύστραλίας Σ μιά προσπάθεια νά καταφέρουν νά
έντοπισθουν και να έρθει βοήθεια, οί δύο φοι τη
τς έρριξαν μιά σειρά άπό χειρόγραφα χαρτιά στό
έδαφος καί έγραψαν έπίσης ένα μεγάλο SOS, στό
έδαφος μήπως καί ή έκλησίς τους Υγίνει όρατή άπό
κάποιο διερχόμενο άεροπλάνο . Γιά καλή τους τ
χη, ή προσπάθειά τους άπέδωσε, άφού είχαν περάσει δύο ήμέρες χωρίς φαγητό ή νερό. Αφου ύπεβλή - όλίγων έτν , είχαμε τούς θά είχομε φθάσει στό άπρο - τηγόν . Γιά καθίστε καλά!
θησαν σέ ίατρική περίθαλψη άπό μέλη του Royal
Flying Doctor Service, οί φοιτητές μετεφέρθησαν
καί πάλι στό αυτοκίνητό τους .
E, δέν έπέσαμε καί άπό τά σύννεφα ..
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
D, έπέσαμεν άπό τά σύν- πάσης φύσεως, που έφθασαν
φτουμε άπό τά σύννεφω και
σε τά προχθεσινά έκτροπα
νεφα μέ όσα συνέβησαν και μέχρι τήν πύλη είσόδου τής έπειδή ύπήρξαμε αύτόπτες Έπί τέσσερα χρόνια καλλιέργησε έναν άκρατο λαίκισμό,
των Ποιοί, έμείς , πού μό - χωρίς νά ύπολογίσει-καί
νά φαντασθε-Τiς συνέπειε.
Κι έδ φάνη κε ή κάμορφω
σιά του άπερχομένου Προέδρου, τόν όποίο άρχικς
13:00-15:00
ίσως θά συμβούν άκόμη στήν Βουλής! Καί άν δέν τους σταΑμέρικα! Ποιοί; Έμείς, πού
μάρτυρες τν τότε γεγονόματούσαν τά μέλη του ΚΚΕ,
είμαστε πρτοι στά πραξι- μέ έπί κεφαλής τους βουλευ- λις δούμε τήν δημοκρατία νά
κοπήματα στόν εύρωπαϊκό τές και μέ τόν Θανάση Παφί - παραπατάει έπικαλούμεθα
<έναν λοχίαν ή έναν στραΔύο απ' όλα!ν
χάρτη! Έμείς, που μέχρι πρό λη νά τρει όλο τό ξύλο
κάγανατισμένου και τούς χρητο! Αύτά , γιά την Δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι ό έχαμε, άρκττοί ύποδεχθείμέ
παρατρεχάμενους άκραίους Ίστορία και γιά νά μήν πέο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
Ντόναλντ Τράμπ ύπεδαύλιΣυνόχεια στήν σελ. 4
8-1-202 1