Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α, ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
7 Ιανουαρίου 2021
ΑΤΤΙΚΗ Καλός καιρός και νότιοι άνεμοι. Θερμοκρασία έως 17β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τοπικές βροχές καί νότιοι άνεμοι , Θερμοκρασία έως 16β.
Αριθμ. φύλ .41851
Ετος 14οv /
Τιμή 1,50ε
Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου
Σελήνη 24 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 7.41,-Δύσις 5.22
<ΠΟΛΛΟΙΚΥΚΛΟΘΕΝΟΙ ΕΧΘΡΟΙΗΜΩΝ>ΓΡΑΦΕΙΟΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΣΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ.
Οι όξύτατοι διάλογοι μεταξύ
Πρωθυπουργού καί Αρχιεπισκόπου
Ανακαλέσατε τήν άπόφαση-είχατε ένημερωθεί -Κάποιοι έχουν έμονές, κύριε Πρωθυπουργέν
Νάχαίρεστε τήν οίκοδέσποιναν/Κρίση κοουφής μεταξύ Έκκλησίας-Προεδρίας Δημοκρατίας-Κυβερνήσες
Η ΜΕΡΑ ήταν ήλιόλουστη και δ
Πρωθυπουργός σέ καλή διάθεση. Σέ όμαλοποιούνται. Ο Πρωθυπουργός
λίγο θά άρχιζε στό γειτονικό πρός πεζή, μέ τό άριστερό χέρι στήν τσέ
τό Μαξίμου Προεδρικό Μέγαρο
ή δρκωμοσία της νέας κυβερνήσεως μετά τόν πρτο ούσιαστικό άνα- έξαιρετική άναπληρτρια ύπεύθυνη
σχηματισμό της , οί ' Υπουργοί του
ύπεβάλλοντο σέ ταχεία δοκιμασία
( rapidtest ) καί δ ιδιος έπρεπε άπό λε-Π
κυρία Σακελλαροπούλου και άρχισε . σημάνει έμφατικς πς ή Εκκλησία
ή τελετή της όρκωμοσίας. Κατά την
διάρκεια τής όποίας όμως αίωρείτο ΕπίσκοποςΩρεν δέν συνηθίζεται
παγωμάρα στήν άτμόσφαιρα. Οί μά - αυτό μπροστά στίς κάμερες
σκες έχουν και ένα πλεονέκτημα.
Παρατηρεί κανείς μόνο τά μάτια τοϋ
άλλου και διακρίνει τήν βλοσυρότη-έχουσα προφανς άντιληφθεί τόλάτά τους ή τήν φωτεινότητά τους . Καί
όσοι βρέθηκαν προχθές στό Προεδρικό Μέαρο λένε ότι τά μάτια τού
Άρχιεπισκόπου δέν είχαν τήν συνήθη πραότητα, ήσαν αύστηρά. Η άμη- το σύνηθες χαμόγελο. Άφου άντήλ.
χανία έπεκτάθηκε όταν κατά τό τυπικόό Αρχιεπίσκοπος ύπέγραψε και τό
πρακτικό τής όρκωμοσίας για να έπιρατν Θεοφανείων , όλα έδειχναν νά
είναι συμπράττουσα, δταν δρκίζει δ
τη, χωρίς μάσκα σέ άνοικτό περιβάλ
λον όμως καί συνοδευόμενος άπό τήν
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
του Γραφείου Τύπου και βαφτισιμιά
του, Κύρα Κάπη, κατευθύνθηκε στό
Προεδρικό Μέγαρο. Μόλις είσηλθε
θος της άπέναντι στόν Αρχιεπίσκοπο
κατά τήν τέλεση τής δοξολογίας πλησίασε διστακτικς τόν Ιερνυμο καί
τόν χαιρέτισε, άλλά έκείνος δέν είχε
τελετή. Μετά και την άπόφαση του
Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου να παρα
στεί σέ αυτήν παρά τόν θόρυβο πού
είχε ξεσπάσει μετά τό έπαπειλούμε- μάσκες τους. Φόρεσε και έκείνος την
νο λουκέτοστούς ναούς κατά τήν ήμέ- δική του, κατέφθασε και ή Πρόεδρος
ρισε τήν πρτη έκπληξη . Ό Άρχιεπίσκοπος καί ό Επίσκοπος Ωρεν Φιλόθεος τόν άνέμεναν φορντας τίς
λαξαν δυό τρείς τυπικές κουβέντες
δ Άρχιεπίσκοπος στάθηκε στήν ίδια
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Αρωμαν έκλογν
δίδουν οί άλλαγές
στήν ΝΔ
Ή άποξένωση Κεντροδεξιάς-Όρθοδοξίας
Ναός τής Άφροδίτης 2.500 έτν
άνεχαλύφθη στήν Σμύρνη
Ο ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ καί είδικά
ή στροφή του Πρωθυπουργού σέ γαλάζια στελέχη και είδικά σε πρόσωπα πού
έξελέγησαν τό 2019 για πρτη φορά ένέ τειναν στό συμπέρασμα, ότι τό Μέγαρο
Μαξίμου προετοιμάζεται για τό ένδεχόμενο έθνικν έκλογν έως τόν Σεπτέμ
βριο.Ωστόσο ή άπόφασις του Κυριάκου
Μητσοτάκη παραλλήλως μέ την Κυβέρνηση νά άλλάξει καί στελέχη στήν
καρδιά της Νέας Δημοκρατίας δέν άφή νουν περιθρια άμφισβητήσεως.Ετσι
την έπομένη του άνασχηματισμού όρίσθηκαν καί άναπληρωτές γραμματείς
στήν Γραμματεία Οργανωτικού του κόμ
ματος . Πρόκειται για τόν άναπληρωτή
Συνέχεια στήν σελ.3
ΕΠΡΕΠΕ νά το περιμένουμε . Θά φθάναμε κάπο- βάλα στό άλογο τν δημοσκοπήσεων νομίζουν ότι
τεέως έδ. Το κόμμα του όποίου ό ύμνοςς περιέχει δέν τους άγγίζει τίποτε . Μέ συνέπεια αύτό που χατόν στίχο αζήτω ή Έλλάδα , ζήτω ή θρησκεία , ζήτωή ρακτηρίζει τήν εύρύτερη Πολιτεία κατά τό διανύσαν
ΝέαΔημοκρατία (στό άκουσμα τοϋ όποίου παραλη- διάστημα είναι ή άσεβής συμπεριφορά της άπέναρούσαν έκατομμύρια"Ελληνες και Έλληνίδες κάπο - ντι στόν θεσμό της Εκκλησίας . Η διαρκής άπόπειτε στίς συγκεντρσεις του Εύάγγελου Αβέρωφ, του
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του Μιλτιάδη Εβερτ, συντριβή του .
του Κστα Καραμανλή καί του Αντνη Σαμαρά) σήμερα έν μέσω πανδημίας ευρίσκεται σε ανοικτη ου- έτος κορωνοϊο υ: ποινικές διξεις είς βάρος Μηγκρουση μέ την Εκκλησία της Ελλαδος, οΠρω- τροπολιτν (για Έφετεΐο, Πολυτεχνείο , Πρωτο μαθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωτος νιά καμμία) . Διξεις κατά κληρικν γιά τήν Θεία Κοι ήγέτης της κεντροδεξιάς παράταξης που στέκεται
κάπέναντιν σέ Άρχιεπίσκοπο. Καιτο ακομη χειροτε- λη Έβδομάδα. Πρόστιμα σέ πιστούς γιά τήν παρουρα ταπείνωσής του. Ή έντύπωση ότι έπιδικεται ή
Ίδού ένας πρόχειρος άπολογισμός μετά άπό ένα
(σελ. 7)
αάπέναντιν σέ Αρχιεπίσκοπο. Καίτό άκόμη χειρότε - νωνα. Αστυνομία έξω άπό τους ναούς τήν Μεγάρο: Κρίση και μάλιστα βαθιά σοβει και στις σχεοεις σία τους σέπροαύλια ναν τήν Μεγάλη Έβδομάδα .
μεταξύ της Άρχηγου του κράτους Προεορου της Είσηγήσεις Υπουργν νά άνοίξουν οί ναοί τελευΔημοκρατίας Αίκατερίνης Σακελλαροπούλου μέ
την Έκκλησία , μετά τήν άπαξιωτική στάση της άπέναντι στό 'Ιερό Εύαγγέλιο κατά τήν διάσημη πλέον
έλέφ έθνικου ύμνου-δοξολογία τής Πρωτοχρονιας, απέρριψε ο πρωθυπουργός ) . Είσηγήσεις νά άνο Γιατί όμως φθάσαμε έως έδω; Γιατί πλέον Μητρο- ξουν οι ναοί τά Χριστούγεννα μέ έννέα μόλις πιπολίτες όπως ό Ιωαννίνων Μάξιμος βάλλουν εύθέ - στους. (Εύτυχς και αύτές τις άπέρριψε ό Πρωθυκαι όνομαστικς έναντίον Υπουργων πού κατοι- πουργος.) Η ημιά στόσο έγινε γιατί τά νυχάδικα
κοεδρεύουν στό Μέγαρο Μαξίμου; Επειδή είμαστε ανοιξαν πρτα, ή μισητή> Έκκλησία έμεινε και πάλι
οι μόνοι πού φωνάζουμε άπό τήν άρχή της πανδη- τελευταία. Απαγόρευση στά μικρά παιδιά νά ποϋν τά
μίας ότι ό τρόπος πού άντιμετωπίζει τήν Έκκλη- καλαντα πουμιλουν για του Χριστου τήν Θείαγένσία ή Κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα θά έχει νηση.. Και τό άποκορύφωμα: άνατροπή της κοινής
όλέθρια άποτελέσματα, δικαιούμαστε νά τό πουμε: υπουργικής άπόφασης πού ίσχυσε γιά την παρουσία
"Όλο αυτό συμβαίνει γιατί κάποιοι δέν άκοϋνε. ΚαΘερινό δέλεαρ*
ταϊοι των τελευταίων, στίς 30 Ιουνίου μέ τήν λήξη
του πρτου κύματος της πανδημίας ( εύτυχς τίς
του Α. Π. Δημόπουλου *
ΚΑΘΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ έχει στόχο νά πα ρατείνει τόν πολιτικό της χρόνο καί
στό μέτρο, που αυτό δέν λειτουργεί
ς αυτοσκοπός, είναι άπολύτως θεμιτό. "Ετσι κάποιοι έρμηνεύουν την
κυβέρνηση Μητσοτάκη νά έχει ήδη
στρέψει τό βλέμμα σέ έκλογές , έστω
σέ αυτό τό φαινομενικά πριμο στάδιο του πολιτικού κύκλου. "Ισως τήν
άνοιξη, ισως τό καλοκαίρι, ισως άργότερα, πάντως έντός του έτους. Καί
τελικά ό άκριβής χρόνος του έγχειρήματος δέν έχει σημασία, για λόως
"Ωδινεν όρος. . .
. ..και έτεχεν 58 ύπουργούς
Του Κστα Κόλμερ
Λεπτομέρειες στήν σελ . 2
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
Τό ρωσσικό Ύπουργεϊο
Ύγείας γιά το έμβόλιο
Όπαδοί τού Τράμπ
είσέβαλαν στό Καπιτλιο
θά άποκαλέσω το δέλεαρ<θερινό .
Όμως , είτε θερινό είτε φθινοπωρινό, αυτό τό δέλεαρ άπαιτει έπεξήγηση, πς άλήθεια κάποιοι σκέφτονται
πρόωρες έκλογές ένω άκόμα βρισκόμαστε στή δίνη μιας πρωτόγνωρης
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Φ <Ποτέ μήν ύποτιμάτε την σκοτεινή πλευρά της
Δυνάμεως. Μέ αυτήν τήν φράση ό συντάκτης ee
μάτων έπιστημονικής φαντασίας τού Radio Times
Χίου Φούλερτον άνεκοίνωσε τά άποτελέσματα δημοσκοπήσεως, ή όποία άνέδειξε τόν Ντάρθ Βέντερ
κεντρικό χαρακτήρα τν ταινιν αΠόλεμος τν
Αστρωνν ς τόν σημαντικτερο κακό , μεταξύ τν
16 τής σειράς. Τόν έψήφισε τό 33% τν 10.000 που
άπήντησαν στό έρτημα Τής δημοσκοπήσεως Τόν
άκολουθεί μέ 18% ό Στήβ Πάλπατιν, ό Καγκελλάριος πού άνέτρεψε τήν δημοκρατία γιά νά καταστεί
αύτοκράτωρ του διαστήματος .
ΣΦΟΔΡΑ ήνωχλημένη είναι ή Ρωσσία άπό τήν δήλωση τής Προέδρου τής Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμν Μαρίας Θεοδωρίδου για τήν άποτελεσματικότητα καί τήν άσφάλεια του ρωσσικού έμβολίου
κατά του κορωνοϊού, Sputnik V. Θά πρέπει νά πούμε
ότι τά ύψηλά ποσοστά του έμβολιασμού σέ όρισμένες χρες έχουν δημιουργηθεί γιατί αυτές οί χρες,
δπως ή Ρωσσία ή ή Κίν, είχαν τήν τόλμη και φυσικά
Συνέχεια στήν σελ.4
ΕΝΩ τό Κογκρέσσο συνεδρίαζε γιά την τυπική έπικύρωση της έκλογής τοϋ Τζό Μπάιντεν, χιλιάδες
ύποστηρικτές του Ντόναλντ Τράμπ πού είχαν συγκεντρωθεϊ στό κέντρο της Ούάσιγκτων παρεβίασαν όδοφράγματα άσφαλείας περιμετρικς τοϋ Καπιτωλίου και άνέβηκαν στήν κατασκευή πού έτοποθετήθη για την όρκωμοσία του Μπάιντεν . Λεπτά
πρίν κλείνοντας την όμιλία του, δ Ντόναλντ Τράμπ
Συνέχεια στήν σελ . 5
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. Εν οί άεροπορικές έταιρείες μεινουν τόν στόλο του, ή Amazon άγοράζει άεροσκάφη, άφού ή
πανδημία τοϋ κορωνοίού τόξευσε Τις παραγγελίες
προϊόντων. Ό κολοσσός του διαδικτυακού έμπορίου άνεκοίνωσε ότι θά άγοράσει ένδεκα Boeing 767300 άπό τίς έταιρείες Delta και WestTet, Τά όποια
θά μετατραπούν σέ άεροπλάνα μεταφοράς φορτίων.
Λές καί βρισκόμουν Θεοφάνεια στήν Πόλη
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
πλοϊα σφύριζαν δυνατά, τά
στά θολά νερά του λιμανιού γιά νά πιάσουν τό Σύμ- περιστέρια πετούσαν στόν
Εύπνησα πρωί . Κάθε χρόνο τέτοια μέρα , πή- είχαν φθάσει έν τ μεταξύ ό
γαινα στήν δοξολογία καί Μητροπολίτης καί Άρχι- βολο τής Πίστεως , Ο Πρός- άττικό ούρανό και έρχόταν
μετά , όλοι μαζί , παίρναμε επίσκοπος. Τά περιπολικά δρoς έφθανε, άσπαζόταν τό ή ρα τής άνταλλαγής τν
τόν δρόμο γιά τήν έξέδρα του Λιμενικού είχαν σχημα- Τερό Εύαγγέλιο καί άκολου- εύχν. Αύτήν τήν φορά σηστόν Άγιο Σπυρίδωνα . Έκί
άρχιζε ή διαδικασία για μέσα στό όποίο θά έπεφτε δ
τόν Άγιασμό τν Ύδάτων .
Ήταν όλοι έκε . Ο πρωθυ- χιαν περίμεναν γιά νά βου - και κάποια στιγμή άκου- στιγμή την τηλεόραση
πουργός περίμενε τόν Πρό- τήξουν, χειμωνιάτικα , μέσα γόταν τό Εν Ίορδάνην. Τά
εδρο τής Δημοκρατίας καί
13:00-15:00
Δύο απ' όλα!
. Ένα ζευγάρι ίδιοκτητν δύο έμβληματικν μοντέλων Τζάγκουαρ κατέφυγε σέ άρχιτεκτονικό γραφείο για νά τους σχεδιάσει ένα γκαράζ γιά νά φυλάσσουν τά πολύτιμα ποιήματα άπό μέταλλον.
Οι άρχιτέκτονες συνέλαβαν τήν ίδέα ένός ίδιωτικού
χρου έκθέσεως στήν αύλή Της κυρίας κατοικίας
τν ίδιοκτητν στό Άμστερνταμ
τίσει τό νοητό τετράγωνο θούσε ό Άγιασμός. Παπάδες κθηκα μέ περίεργο συναίκαι Ψαλτάδες τής Μητρο- σθημα . Είχα άποφασίσει νά
Σταυρός καί μερικά βατρά- πόλεως άρχιζαν τήν τελετή μείνω σπίτι . Άνοιξα κάποια
ο Κστας Γαννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
Συνέχεια στήν σελ 4
7-1-2021