Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Ιανουαρίου
(Κκδημερινή οικονομική ειδική εφημερίδα Διακηρύξευν-Δημοτρισιν)
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7257
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 -ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή: 1.006
-Αυτονομν:
Σκέψεις
για κριτήρια
στη μεγάλη
προκήρυξη του
Έξι εργαλείαν στήριξns
των επιχειρήσεων που επλήγησαν
από την πανδημία
ζες . Η διάρκεια των δα νείων είναι από 24-60
μήνες με περίοδο χάρυ
τος 6-12 μηνν . Πρό κειται για την 4η
τροποποίηση του Προγράμματος που τρέχει
από τον Σεπτέμβριο
και μπορούν να εντα θούν σε αυτόν τον
κύκλο τόσο επχειρή
Πολύτιμη
μέσα από μία -βεντάλιαν πογραμμάτων
του ΕΣΠΑ και της Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας μπορούν να
βρουν όσες επιχειρή.
σεις έχουν πληγεί από
τα περιοριστικά μέτρα
της πανδημίας . Αρκετά
από αυτά τα προγράμ.
ματα είναι σε εξέλιξη , σεις που είχαν πάρει
εν ορισμένα αναμένεται να ξεκινήσουν ηγούμενους κύκλους
τις πρτες μέρες του
2021.
ΤΕΠΙΧ 1Ι-Επιδότηση
επιτοκίου
Δάνεια για κεφάλαιο
κίνησης από 10.000
ευρ έως και 500.000
ευρ, ανά επχείρηση ,
με επιδότηση επτοκίου για δύο χρόνια.
Το rοσό του δανείου διατηρηθούν οι θέσεις
φτάνει έως το 50% του
κύκλου εργασιν της
επιχείρησης. Η συμμε
τοχή στο δάνειο είναι
5% από την Ελληνική
στήριξη
Το ενδεχόμενο να
θεσπιστούν
τέρω κριτήρια , πέραν
των εισοδηματικν
που ισχύουν σήμερα,
περαι έγκριση για τους προ500αλλά εξαντλήθηκε ο
προϋπολογισμός και
δεν πήραν χρήματα ,
όσο και επιχειρήσεις
που έλαβαν κάποιο δά.
νειο, αλλά ήταν χαμη.
λότερο από τα όρια
που rροβλέπει το Προγραμμα . Βασική προ
υπόθεση είναι
του υφιστάμενου εγγυοδοτικού προγράμ
ματος , το υπουργείο
Ανάπτυξης έχει ήδη
προαναγγείλει
εντός του Ιανουαρίου
θα τρέξει ένα νέο πρόγραμμα εγγυοδοσίας
ύψους 450 εκατ. ευρ,
το οποίο με την απaραίτητη μόχλευση θα
ξεπεράσει το 1 δισ .
ευρ . Η εγγύηση , θα
είναι αυξημένη σε
πρό - σχέση με το τρέχον σεις .
πρόγραμμα και θα φτάνει το 80% του δα- Αυτονομ εξετάζει η ηγεσία του
υπουργείου Περιβάλ
συνέχεια στην 11
νείου, που σημαίνει όι
οι τράπεζες θα ζητούν
μικρότερες εξασφαλί σεις και συνεπς πεότι
ρισσότερες
επχειρήσεις θα θεωρηθούν πιστωτικά επλέξιμες
μπορούν να χρηματοδοτηθούν.
γραμμα θα αφορά
δάνεια έως 50.000
ευρ κυρίως για μι κρομεσαίες επιχειρήθα
Αναστέλ λεται
πλήρως
η καταβολή
του ενοικίου
Ιανουαρίου για
τis επιχειρήσειs Αναπτυξιακή Τράπεζα γραμμα
Το πρόεργασίας, τουλάχιστον
για τα δύο χρόνια της
επιδότησης του επτοκίου.
Εγγυοδοτικό
Eπιδότηση τόκων
συνέχεια στην 10
και 95% από τις τράπε.
Με την ολοκλήρωση
Που κλείνει
η Κυβέρνηση
Ρεκόρ δημιουργίαs
νέων θέσεων εργασίαs
μέσω των Προγραμμάτων,
απασχόληnσns του ΟΑΕΔ
ΚΕΝΤΡΟ Α
Τι θα ισχύσει και τον
Φεβρουάριο
Δεν θα καταβάλουν
ενοίκιο για τον Ιa νουάριο, οι επχειρήσεις που παραμένουν
κλειστές με κρατική
συνέχεια στην 2
στο 4ο τρίμηνο του 2020,
με αύξηση 205% σε
ετήσια βάση
Σελίδα 9