Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕ ΩΣ 187 6
Τρίτη
5 Ιανουαρίου 2021
Αριθμ. φύλ. 41850
"Ετος 144ν
Τιμή 1,5ε
Πρό των Φτων. Θεοπέμπτου καί Θωμα μαρτ
ΑΤΤΙΚΗ Αίθριος καιρός και νοτιοδυτικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 16β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αθριος καιρός καί δυτικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 14β.
Σελήνη 22ήμερων ! Ανατολή ήλίου 741'- Δύσις 5.20.
ΔΩΔΕΚΑ ΜΕΛΗΤΗΣ ΚΟΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΣΤΟΝΕΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ή Νέα Δημοκρατία έπιστρέφειν
ημοκοατια
<επιστρεφε>
οι έκλογές μέ άναλογική έρχονται
30χονται
Άνασχηματισμός: ΌΠρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε προσωρινς φρένο
στήν πασοκοποίηση καί άπεμάκρυνε τρείς τεχνοκράτες άπό την Κυβέονηση
ΣΕ άναπροσαρμογή τής στρατηγικής του
έν όψει του σφόδρα πιθανοϋ ένδεχομένου
να χρειασθεί νά προσφύγει σέ πρόωρες Χρήστος Ταραντίλης (έκλεισε τήν ένημέ- έπιδικει νά ύπηρετήσει . Νά καθησυχά- λογική , έστω και άν χρειάσθηκε νά διορί Αγροτικής Άναπτύξεως, Γιάννης Οίκονόκάλπες έως τόν Σεπτέμβριο όδηγήθηκε δ
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. μπόνοια στόν διπλανό μαφ ) , παλαιοί στό
σουν άκαδημαϊκοί όπως ό Άγγελος Συρί- -άναφερόμεθα στήν Μαρία Συρεγγέλα
κης έπέλεξε σχήμα συσπειρσεως γιά τίς
της, Ψηφιακής Διακυβερνήσεως, Γιργος
γος καί ό νέος κυβερνητικός έκπρόσωπος τόν στόχο της στροφής στήν συντήρηση πρτες έκλογές πού θά γίνουν μέ άπλή άνα- Στύλιος , Ναυτιλίας, Κστας Κατσαφάδος,
σει 55 ύπουργούς-ύφυπου ργούς (οί 38 βουύπουργν έπελέγησαν πρόσωπα (Θεοδω- λευτές ) γιά νά έπιτύχει τόν στόχο του .
Νέα πρόσωπα στήν Κυβέρνηση είναι
ρωση μέ τό σύνθημα κάλληλεγγύη και συσει έπιχειρεϊ. Όσο για τίς άπομακρύνσεις
μου, Μεταναστεύσεως και Άσύλου, Σοφία
Βούλτεψη.
Μέτόν άνασχηματισμό πού πραγματοποί- Κοινοβούλιο, άλλά νέοι σέ ήλικία βου-ρικάκος , Κουμουτσάκος, Βρούτσης) μέ
στόχο νά ύπάρξει ό έλάχιστος έσωκομματικός άντίκτυπος. Καί στήν θέση τους έτολιστα νεοεκλεγέντες, σηματοδότησε μετά τσαφάδος, ό Σταυρος Καλαφάτης και βε- ποθετήθησαν πρόσωπα μέ σκληρό δεξιό
άπό πολύ καιρό τήν έπιστροφή στό κόμμα , βαίως βουλευτές μέ προφίλ λαϊκής δεξιάς ή φιλελεύθερο προφίλ όπως οί κ.κ. Μάκης Βορίδης καί Κωστής Χατζηδάκης. Ό
Ό νέος κυβερνητικός έκπρόσωπος
δύπουργός Άγροτικής Άναπτύξεως, Σπή-Χρήστος Ταραντίλης άπετέλεσε το 2017
λιος Λιβανός και οί ύφυπουργοί Παιδείας, προσωπική έπιλογή του Πρωθυπουργού
Ζέττα Μακρή και Αγγελος Συρίγος, Εργα- γιά την θέση τοϋ γραμματέως Στρατηγιησε και μέ την είσοδο δδεκα βουλευτν λευτές- ύπουργοί όπως δ Γιάννης Οίκοστήν Κυβέρνη ση, τρείς έκ των όποίων μά - νόμου, δ Κστας Σκρέκας, δ Κστας Κα- τ
στήν ΝΔ καί τίς άξίες της. Ή
του άποκτά στόν δρόμο πρός τίς κάλπες γνωστή άθυρόστομος τν τηλεοπτικν
ίσχυρό ίδεολογικό νεοδημοκρατικό προφίλ, τό όποίο θά άναλάβουν νά ύπηρετή- πουργοϋ μέ άρμοδιότητα τήν οίκογένεια
σίας, Μαρία Συρεγγέλα , Περιβάλλοντος,
Γιργος Άμυράς, Πολιτισμού, Νικόλας
πρτος μέσαφή άναφορά σέ έπιχειρηματι - Γιατρομανωλάκης, Δικαιοσύνης , Γιργος
κάκέντρα καί άρμοδιότητα τήν διεξαγωγή Κτσηρας, Εσωτερικν (μέ άρμοδιότητα
τν έκλογν. Κατ' ούσίαν δ κ. Μητσοτά- Μακεδονίας-Θράκης ) , Σταυρος Καλαφά κου Σχεδιασμοϋ και Επικοινωνίας της
ΝΔ , ένω έξελέγη γιά πρτη φορά βουλευ
τής τό 2019 . Είναι καθηγητής Διοικητικής
Η Κυβέρνησίς
ότως για παράδειγμα ή Σοφία Βούλτεψη,
παραθύρων . Άκόμη και ό διορισμός ύφυΣυνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ανοικτούς ναούς
άπεφάσισε
ή Τερά Σύνοδος
Άλλαγές μέ τό βλέμμα στόν έκλογικό νόμο
Απάντησις για τόν
ΕθνικόΥμνο μέ τρείς
ήμέρες καθυστέρηση
ΤΟ 2021 θά είναι έκτός άπροόπτου έτος έκλογν . γαριασμός θά έρθει μετά . Και βεβαίως ύπάρχουν
Ο πρωθυπουργός, συστηματικός μελετητής τον
δημοσκοπήσεων , γνωρίζει άριστα ότι στήν έποχή Ανεξαρτησίας πού διανύουμε ς τό άπαραίτητων κρίσεων ή έννοια του πολιτικού χρόνου έχει το φοντάν .
άλλάξει . Τά δύο χρόνια στήν έξουσία μετροϋν γιά
τρία. Καί ή κοινωνική κόπωση τν δύο διπλασιάζεται. Κατά συνέπεια οί έπιλογές του είναι δύο: ή έπ- προειδοποιήσεις πού φθάνουν στό Μαξίμου άπό
λέγει τήν έξάντληση της τετραετίας και τό ρίσκο ΟΛη την αγορά: Το νωρίτερο τήν Ανοιξη, τό άργόνά φθάσει χωρίς έπαρκείς δυνάμεις σέ μιά διπλή τερο το φθινόπωρο , θά άποτυπωθουν στήν άγοάναμέτρηση άπλής καί ένισχυμένης άναλογικής
τό 2023 μέ τόν κίνδυνο νά τεθεί μεταξύ πρτου
και δεύτερου γύρου έκλογν, ζή τημα προσπου
πρωθυπουργου ς προϋπόθεση για τήν συγκρό-κοπιας, ενω χιλιάδες έργαζόμενοι θά έγγραφουν
τηση κυβέρνησης συνεργασίας άνεξαρτήτως πρωτιάς, ή όδηγεί τόν τόπο σύντομα σέ έκλογές καθς να επισπεύσει τίς άποφάσεις του ό κύριος Μητσοτό τοπίο μοιάζει έξαιρετικά καλό γι' αύτόν: ή άντι - τακης.Εχει λόγους για νά βιάζεται. Μέσα σέ αύτό
πολίτευση είναι άνύπαρκτη και προσπαθεί νά συνεννοηθεϊ στε νά κατέλθει ένιαία σέ ένα σχήμα λοιπον πρέπει νά ίδωθεί και ό χθεσινός άνασχημα
ήττας (Τσίπρας-Παπανδρέου-Γεννηματα), οί δια- τισμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Άνασχηματι φορές στίς δημοσκοπήσεις μολονότι φθίνουσες σμος ισορροπιων, συμπόρευσης μέ συγκεκριμένες
παραμένουν μεγάλες , ή πανδημία ϊσως άρχίσει να ουναμεις της άγοράς, συσπείρωσης και έκλογικής
υποχωρεί τήν άνοιξη, λεφτά πρός διανομή τρα προπτικής. Άνασχηματισμός έργασίας. Η σύνμέ τό Ταμετο Ανάκαμψης ύπάρχουν -έπιστρεπτέ - θεση τη νέας κυβέρνησης ύπηρετεί στήν πραγμαες προκαταβολές , ένοίκια και δάνεια έως 50.000 τικότητα τό πολιτικό σχέδιο του πρωθυπουργου
εύρ χορηγούνται άφειδς καί δωρεάν-ένω οί
διερευνητικές στά έλληνοτου ρκικά θά άξιοποιη - τική όμάδα μετά τόν πρτο καί δύσκολο γύρο των
θούν σέ πρτη φάση πρίν άπό τίς έκλογές ς σό- έκλογν όπου στίς τριεδρικές κυρίως περιφέρειες
ου ύπερήφανου έλληνικοϋ πατριωτισμο . Ό λον και οί λεγόμενες μεταρρυθμίσεις έντός του έτους
ΠΑ ΠΡΩΤΗ φορά άπό την έναρξη τής
πανδημίας ή Εκκλησία όχι μόνο άντέ
δρασε έντόνως στήν αίφνιδιαστική άπόφαση τού Πρωθυπουργου νά κλείσουν οί
ναοί τά Θεοφάνεια άλλά άπεφάσισε να
λειτουργήσουν, όπως άκριβς τά Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Η άπόφασις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου δέν
έπεσε ς κεραυνός έν αίθρία , άφου άπό
τήν πρτη στιγμή ή ήγεσία της Εκκλησί
ας τής Ελλάδος είχε έκφράσει τήν έντονη ένόχλησή της. Αύριο, κατά τήν έορτή
του καθαγιασμού τν Υδάτων, οί ναοί θά
παραμείνουν άνοικτοί καί θά έπιτρέπεται
ή είσοδος άπό 25 έως 50 πιστούς άναλόγως τν τετραγωνικν του κάθε ναού .
Πέραν αυτν δέν ύποτιμνται καθόλου καί οί
ρά έργασίας οι συνέπειες της νέας οίκονομικής
κρίσης. Χιλιάδες μικρομε σαίες έπιχειρήσεις βρίσκονται ήδη άντιμέτωπες μέ τό φάσμα τής χρεο(σελ. 3 )
στίς λίστες άνεργίας. Ένας λόγος παραπάνω γιά
Συνθήκας
άναιρείν
τό πλαίσιο και στήν βάση αύτου του σχεδιασμού
Συνέχεια στήν σελ.4
του Κστα Κόλμερ
ο ΤΟΥΡΚΟΣ ύπουργός Ένεργείας
Φατίχ Ντονμέχ ύπαινίχθη ότι ή Τουρ.
κία ζητεί άναθερηση της Συνθήκης της Λωζάννης κι ότι ή ύπογρα.
φή είρήνης μέ τήν Έλλάδα τό 1923
- διότι περί αυτής ούσιαστικς πρόκειται-δέν είναι ξεκάθαρη καί ίσως
αυτή εύθύνεται γιά τά σημερινά προβλήματα .> (Sic) Δέν είναι ή πρτη
φορά πού ή Τουρκία θέτει ζήτημα
Συνθήκης της Λωζάννης. Ο Τουρκος
πρόεδρος Ταγίπ Έρντογάν άνεφέρθη τό περασμένο θέρος στήν Συνθήκη των Σεβρν () της 10ης Αύγούστου 1920, μέ τήν όποία ύπεγράφη
ή είρήνη μεταξύ της τότε νικητρίας
Έλλάδος και της ήττηθείσης ουρκίας στόν πρτο παγκόσμιο πόλεμο,
Νεομάρτυρες: Μέ τό αίμα
τους διατήρησαν ζωντανό
τόν Ελληνισμό
νά διαθέτει μιά πλήρως έλεγχόμενη κοινοβουλευΤου Γιργου Ν Παπαθανασόπουλου
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ. 6
Κραυγή άγωνίας
για τίς έχπτσεις
Τό Έθνικό έγκαινιάζει
την Ερευνητική Σκηνή
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΜΕ ΤΗΝ γωνία του έμπορικού καί έπαγγελματικού
κόσμου νά βρίσκεται στά ύψη , μετά τήν άναστολή και
του click away άλλά καί το κλείσιμο καταστημάτων,
τά δποία είχε έπιτραπεϊ νά άνοίξουν, ό Πρόεδρος του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Άθηνν Γιάννης
Χατζηθεοδοσίου άπηύθυνε προειδοποίηση για τον
κίνδυνο έπερχομένων κλουκέτων . Πρόκρινε δέ την
λύση της λειτουργίας μέ προκαθορισμένα ραντεβού.
ΜΕ τήν παράσταση Μήδεια τοϋ Εύριπίδη-Medea's
Son(g)s, ή όποία θά μεταδοθεί σέ live streaming, έγκαι
νιάζεται στίς 10'Ιανουαρίου (7μ.μ.) ή Έρευνητική Σκηνήτου 'Εθνικού Θεάτρου , στό Θέατρο Rex-Σκηνή Κα
τίνα Παξινουν. Πρίν άπό την παράσταση σέ σύντομη
δμιλία του Καλλιτεχνικου Διευθυντού του Εθνικού Θε
άτρου Δημήτρη Λιγνάδη θά άνακοινωθείή ίδρυτική διακήρυξις τής Έρευνητικής Σκηνής.
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Τόμετρό της Μόσχας άνεκοίνωσε ότι προσέλα
βε γυναϊκες όδηγούς γιαπρτη φορά στήν ίστο
ρία του . Οί πρτε γυναϊκες όδηγοί ήλεκτρικν
Τραίνων στήν σύγχρονη ίστορία άρχισαν νά έργά
ζονται για τό μετρό Τής Μόσχαφ, άνεκοίνωσε τό
σύστημα μέσων μαζικής μεταφοράς , που διαχειρί
ζεται τό δίκτυο του ετρό. Οί γυναϊκες άπποκλείοντο άπό έπταγγέλματα , τά όποια έθεωρούντο έπβλαβή γιά τήν ύγεία τους. Τά έπαγγέλματα αύτά
συμφνως πρός Τήν παλαιά νομοθεσία, ήσαν 456
καί ήδη έχουν περιορισθεί σέ 100
Συνέχεια στήν σελ. 5
Λεπτομέρειες στήν σελ 2
Συνέχεια στήν σελ 7
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Άνασχηματισμο, άναδομήσεις καί λοιτά δαιμόνια
Σκηνές άπό ταινία έπιστημονικής φαντασίας θυμίζουν τάρομπότ τής Βoston Dynamics τά όποία
τό έρριξαν στόν. . χορό , υποχρενοντας άκόμη καιί
Τόν έπί κεφαλής τής ΤeslaΈλον Μάσκ νά υποκλιθεί
στίς δυνατότητές τους! Τά τέσσερα ρομπότ ένεφανίσθησαν νά έκτελούν πλήρως χορογραφημένες κ
νήσεις στούς ρυθμούς Του Doyou love me.
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Λόγος πολύς και θόρυ- όμάδα τήν όποία έμπιστευ-τά σημερινά βιλαέτιο Ό
βος έγινε γιά τόν κυβερνητόταν, έπέλεγε πρόσωπα τά Άνδρέας Παπανδρέου ήταν βερνήσεις , έπέλεξε τόν δρο
κό άνασχηματισμό. Μεταξύ όποία είχε ξεσκονίσειν, καί
μας, οί άνασχηματισμοί πρέ- αύτό ήταν!
πει νά άποφεύγονται και άν
δέν μπορί ά άποφευχθούν,
πρέπει νά γίνονται σπάνια.
σία τν άλλαγν στίς κυέκείνος ό όποίος άλλαξε τό Αναδόμησην!
13:00-15:00
παιγνίδι τν άνασχηματισμν , τούς όποίους θε έφτιαχνο στελέχη και συγ- ωρούσε έργαλείο και άναχρόνως <έδενε τήν όμά - πόσπαστο μέρος τής ποΘυμάμαι δέ ότι μεταξύ
τν βουλευτν καί τν στε
λεχν του ΠΑΣΟΚ,ή λξη
κάναδόμησην έγινε ίδιαίτερα
λιτικής του . Μάλιστα θέ - δημοφιλής, όπως δημοφιλές
έγινε καί τό σχετικό ρήμα.
Μέ τόν τρόπο αύτό
Δύο απ' όλα!ν
Ή Εστίαν αύριο
"Η Εστίαν, όπως καί οί υπόλοιπες άπογευματινές έφημερίδες, δέν θά κυκλοφορήσει αύριο
λόγω της άργίας της Θεοφανείων. Ή Εστίαν θά
κυκλοφορήσει κανονικς τό Πέμπτη 7 Ίανουα
ρίου 2021.
Ο Κωνσταντίνος Καρα- δα , άφού ύπήρχε τότε στε μανλής σπανίως έκανε άνασχηματισμό. Έπέλεγε μιά ύπουργν και δέν ύπήρχαν τήν κατεστημένην όνομαο Κστας Γαννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
νή συνεργασία μεταξύ τν
λοντας νά ξεφύγει και άπό
Συνόχεια στήν σελ. 4
5-1-2021 .