Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
μγΔινθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕ ΩΣ 1876
Δευτέρα
4 Τανουαρίου 2021
ΑΤΤΙΚΗ Κακοκαιρία καί νοτιοανατολικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 18β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κακοκαιρία και νότιοι άνεμοι . Θερμοκρασία έως 12β.
Αριθμ. φύλ . 41849
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
Πρό των Φτων. Σύναξις τν άγίων 70 άποστόλων
Σελήνη 21 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 7.41-Δύσις 5,19
ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΤΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣΝΑΟΥΣΤΑΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
Ύπό διωγμόν ή παράδοσις
υδοσις
Χωρίς άσπίδα ή Όρθοδοξία
ασπίδα
ή Οοθοδοξία
504 περιστατικά έχρήξεων, βεβηλσεων, ληστειν, κλοπν, βανδαλισμν σέ έκκλησίες ,
καί ούτε μία καταδίκη άπό τά πολιτικά κόμματα!
Μάς ένημέρωσαν μάλιστα-έπαναλαμ
βάνουμε, μετριοπαθείς Μητροπολίτες-ότι φασις πού πλήττει μόνον την Εκκλησία της
είναι κοινό μυστικό στούς κόλπους της Ιεραρχίας καί πρός τουτο ύπάρχει όργή, ότι
πίσω άπό τήν αίφνιδιαστική άπόφασηγια την άξιολόγηση τής όποίας συνεδριάζει έκτάκτως σήμερα ή Ιερά Σύνοδος- κρύ- ρουσία πιστν, έστω έλαχίστων , έχει συνβονται ένας ύπουργός και ένας ύφυπουρ- δεθεί εύθέως και μέ την παράδοσή μας.
γός οι όποϊοι βρίσκονται πολύ κοντά στό
Μαξίμου. Επειδή όμως αύτό δέν κατέστη σταυρό όποιες και άν είναι οι συνθήκες θε
νά διασταυρωθεί μέ πραγματικά περιστατικά , αυτήν την φορά δέν θά άναφέρουμε
όνόματα . Τό ρεπορτάζ δμως θά έξακολουθήσει. Τό ουκέτο στούς ναούς τήν ήμέρα
τν Θεοφανείων δέν έκλαμβάνεται ός άπόούς την ήμέρα τής τελέσεως του άγιασμο
τν ύδάτων , την ήμέρα τν Θεοφανείων.
Η ΕΣΤΙΑν συμπληρνει σήμερα, 4 Ιανουαρίου, 145 χρόνια άπό την πρτη έκδοσή της ύπό μορφή περιοδικής έπιθεωρήσε - Ό άγιασμός θά διεξαχθεί χωρίς τόν έλάχιως , τό έτος 1876. Και τά γενέθλιά της αυτά
συνδυάζονται δυστυχς μέ άνησυχητικές πολίτες οί όποίοι δέν έχουν σχέση μέ τούς
έξελίξεις σε θέματα ίστορίας , παραδόσε- λεγομένους σκληροπυρηνικούς) και δέν
ως και θρησκείας. Η αίσθησις, ότι ή Όρθο- πρωτοστάτησαν σέ έμπρηστικές δηλσεις
δοξία άλλάκαι ή Εκκλησία της Ελλάδος , κατά της Πολιτείας μέ άφορμή την πολιθεσμοί και άξίες άρρήκτως δεμένοι μέ την τική της στήν περίοδο της πανδημίας, έπιίστορία τοϋ έλληνικού έθνους , τν νεωτέ - κοιννησαν μαζί μας βαθύτατα προβλη ρων χρόνων , τελουν ύπό διωγμόν, ένισχύ- ματισμένοι καί άπογοητευμένοι κάνοντας
εται αυτές τις ήμέρες άπό δύο γεγονότα . λόγο για κάναξιοπιστία της Πολιτείαςν ή
Από την αίφνιδιαστική άπόφαση τής Πολιτείας νά βάλει λουκέτο στούς Ιερούς Να- Ελλάδος. Αλλά και ς άπόφασις πού πλήττει την λαϊκή παράδοσή μας
στο άριθμό πιστν . Μετριοπαθείς ΜητροΚαθς ή τελετή του άγιασμού τν δδά των πού φέτος θά διεξαχθεί χωρίς την πα
Έκείνος πού καταφέρνει νά πιάσει τόν
ωρείται εύλογημένος γιά όλη τήν χρονιά.
Oί νέοι στήν έλληνική περιφέρεια πού διδουν μαζικς το κπαρνν στήν τελετή του
Συνέχεια στήν σελ.3
δποία άλλαξε την άπόφασή της τήν τελευταία στιγμή.
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Στήν Έντατική
ύποδιοικητής
μετά τό έμβόλιο
Μά δέν ντρέπεστε;
Αίφνιδιαστικό lockdown
μέ σφραγίδα Μητσοτάκη.
ΕΙΧΑΜΕ ΥΠΟΣΧΕΘΕΙ στούς έαυτούς μας ότι θά προ- νταγμα είναι και Άρχηγός τν Ένόπλων Δυνάμεων.
MΕΓΑΛΗάνησυχία καιπροβληματισμό
έχει προκαλέσει ή είδησις ότι ο άναπληρωτής διοικητής του Θριασίου Νοσοκομείου διασωληνθηκε έλάχιστες ήμέρες μετά τόν έμβολιασμό του . Ο 56χρονος άνδρας, λόγω της θέσεως πού κατέχει, ήταν άπό τούς πρτους πού έκαναν
τό έμβόλιο.Όμως μετά τόν έμβολιασμό
έπιδεινθηκε ή ύγεία του και ένοσηλεύθη στό Θριάσιο Νοσοκομείο μέ καρδι ολογικό πρόβλημα. Η κατάστασίς του
έγινε άκόμη πιό σοβαρή. Στό νοσοκομείο του όποίου ήγείτο δέν υπήρχε άδεια
κλίνη στήν Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και γι' αυτό έχρειάσθη νά είσαχθεϊ
τήν μνήμη μας τό πρωτοφανές έπεισόδιο στήν ίστο- μέ τίς διαδικτυακές έπιθέσεις που δεχθήκαμε τάτερία του Προεδρικού Θεσμού μέ την μή άνάκρου-λευταία είκοσιτετράωρα άπό άνθρπους που δέν
ση του έθνικού ύμνου κατά τήν είσοδο τής Αίκατε- έχουν κάνει ποτέ ρεπορτάζ στήν ζωή τους καί τό
ρίνης Σακελλαροπούλου στόν Μητροπολιτικό Ναό μόνο που γνωρίζουν είναι νά παπαγαλίζουν άπό τά
Αθηνν άνήμερα της Πρωτοχρονιάς . Είχαμε πεί - γραφεία τους τις έντελς άγνωστες σέ έμας λέξεις
σει τους έαυτούς μας ότι ήταν ένα κακό όνειρο, ότι
δέν συνέβη ποτέ και ότι έν πάση περιπτσει διά της μας προκαλουν. Θά έπικεντρωθ στά γεγονότα τά
άπωθήσεως θά τό ξεπερνούσαμε. Τί κριμα όμως . Καί όποία όπως συνηθίζει νά λέει 'Υπουργός του Κυνά θέλει νά "άγιάσει κανείς σέ αυτή τήν χρα δέν ριάκου κείναι ξεροκέφαλαν. Μετά τό πρωτοσέλιμπορεί, δέν τόν άφήνουν! Τά όσα λυτηρά άκολού-δό μας λοιπόν και τόν σάλο που προκλήθηκε τό ΓΕθησαν μετά το πρωτοσέλιδο της έφημερίδας μας
τό Σάββατο καίτόν πολιτικό σάλο που ξέσπασε, μας Σαββάτου (δέν περιμέναμε ότι θά γίνει τέτοιος ντόύποχρενουν όχι μόνο νά έπιστρέψουμε στό θέμα ρος) μιά άνακοίνωση μέ την όποία ύποστήριζε ότι
άλλά καίνά άποκαλύψουμε όλο τό παρασκήνιο.Όλο ή μή άνάκρουση του έθνικού ύμνου κάποφασίστητό ρεπορτάζ, Από τόπεριεχόμενο του όποίου-λυπούμεθα άλλά έτσι είναι- έξακολουθεϊ και παραμέ - στίς 30 Δεκεμβρίου 2020, Καί ότι ήάπόφαση έλήνει βαρύτατα έκτεθειμένη ή Προεδρία της Δημο-φθη δεδομένων των περιοριστικν μέτρων γιά την
κρατίας γιά τό πρωτοφανές έπεισόδιο. Και όχι βε- ovid 19 πουπροβλέπουν συρρίκνωση του άριθμού
βαίως το ΓΕΕΘΑ άπό τό όποιο ζητήθηκε νά άναλάβει τήν εύθύνη μέ άνακοίνωση, ς μή όφειλε .