Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.) ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία , πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία noλιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ .
Ιδρυτές . Διευθυντέ Μoann A Δούκας ( 1916-1932) .
κστος Μ. Δούκος ( 1932-1970), Μιxαn K . Δούκας (1970-1997) , κστος Μ. Δούκος ( 1997-2007)
Ιδιοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής . Διευθυντής Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σάμος, Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2021
Αρ. φυλλου : 4257
ε 1.00
Ενημέρωση από τον καθηγητή
Ευθύμη Λέκκα στο Δημοτικό
Συμβούλιο Δυτικής Σάμου
Χρηματοδότηση Δήμων
για το μεταναστευτικό
Cxtuβpου 2020 noυ tnnnξε tον Νομο Δημοοεύonκε σε ΦΕΚ η κοή onoupyιή anopoon tων unouργν οικονομκν κο Μετονοστευσης και Αουλοu n onoa oφορά tηv φηματοδ εnon γιa oομω.
Σομου. Μοντος με τον nρόεδρο του σε ano npohοθείσες δημίες για to έτος 2020 κοι nopε00όντων ετν στους Δίμους εντός των διoκκν oρν εuv onowv Λετουργούν μονοδες npoρνός
0Α1η 0νονοιος Αντοεομκου Ee - uoξενος μετανοστν
Δυναμκής Τεκτονικής Εφopμοομένης
reunoyoc & Δεiponης ουον κατο .
στροφν του Εθνού και Kanoδστροκατόστοση των δημν . Αντίpοφο φοροδογικής
Ενημεράτπτος , Υrεύθυνη δήon dnoυ να βεβαι
νετα ότι δεν χoυν tonρoe χρήμαtο γa τmν
nputης σεioς του βιβλοpίου , όnou ο ατν να είνοι
Επανεγκατάσταση
για τις υπηρεσίες Αστυνομικής
Διεύθυνσης Σάμου
ntoεx δμν εni κ Αεργεκνφυτικν nοpoγu yων η εκτροφν η μεμονωμένων ζημν σε δέντρα
και οκόοτο o καο uno τmv npound0coη όι εdή
σε nεpimtυσn γεωpγν και κτmwotpoouv, toouv
Αστυνομικν Υnaλλήλων Νομού Σάμου εξέδωσε ανακοίνωση γιa την επιστροφή
στο κτήρο.
Ka 184,452.00 ευp Δήμος Μυτnivns 2.670.637 Anoeimta δκρonomtκa γο w κonuψn omor
ι κ της00φ0nος των nontων, σνο - | Δμος Δυτικής Λtoου 890 21 , Δημος Ανατολικής σεων ano tusoν npouoεσες ημιες στην nερου .
ται σνά nερίπτωση η ζημία, ο τρόnος υnonoγoμού και
oίo τpituν φυοκν ή νομκν npooonuν cnό touς
to noού nou onoδίδετο στον διεnpuo, Enionuο έν.
νομικν Υonnruv Nοpού Σάμου.
Aτnon onό τον δαούo npoς το Δήμο , με αpβή κστογρόφονται Aεπτoμερς και ουτοτλς οι ημες
tpituv φυσκν ή νομκν npooδπων και οι ημες
Eομου και τον Δημαρη κtono Eτο- ματοοηon 090p0 στmν κάλυψη anouioε : nεpnpοφo της uος ημερoμmo nou thopε χpa , tpίτων φυοκνή νομκων rpooonwv και οι uες
Σάμου και τον Δήμαρο κ . Γεupro Στο
ντζο . nou ano tnv nρτη στημή μος
tηv ngpoυοίο tρίtων φυοκνή νομκν npooonuν μενα τα wνμnοponnoμενο ba τιa ω μικής εrτponnς του οκείου δήμου nεpi δonίστuonς
ono τους δαμένοντες συς μονοδες φοξενίος , I
ουτό nεprρόφoντoι κστωτέρω . Εδικς σε nερίπτω
τον mρο του 5ου Δημοειεου aonε , ο Αν οτο και Efoooντα on euνδοκτηoίος unepoAtoμο οίτen tκ μεpους
ου tάμο, κoς κοι toν δυουντη - an νλunτομενε ann ooe0hαΕΟ συμβό, ων των ουνδιοτητων , στην onoo eνοpερoνtαι τα
δων των ουνδιοτπτν , στην onoia ανοφέρονται τα
α ηpοxλnθείoες δμες δonστνοντο με ουtοψα
Η Εnoτpοpη σtmv κανονκότπτο μος npoeδοo του ΛEνκ Τουο το Λο cε ισnύ ano nμσεις οκν, εnoγελμαμκν στοεία onuv , με ουνnμμένες υς npoς τον οποτα αηpoannθεες ημες δonσtνοντο με ουτοφα
noo σε σηύ ononuσεις οον, tnayenματικν
κρων , οτμάτων, μηαντμάτων κόθε είδους β) α
npόεδρο του Λιμένικού Τομείου 1 .
νο την ηορακoono xάpου εντός του anounμa0ς ano noonς φύοευς κhondς o oitς τκης oτnonς με θεpnon τοu νmoiου της unoγο.
μέγαρο της Δεύθυνσης Αστυνομίος
pωμn Tμν
notvoντει οε cnmενόμενους εΛέyou, aνοητo ου ςυμοτς μο ναΕντατικοί έλεγχοι
οστυνομκός οτου του νnoο o όnv oυτν των nuεν πou οu κατά την εορταστική Περιοοο
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
6ων ουτν των ημερων , nou nεto9κα μσωκατά την εορταστική περίοδο
Νέο έτος
Νέος συναγερμός
ανυξοότητες των κατοστόσεων νύρω
του , τον χαμό αvοpovων ζων και με ήμοστον , tiμoστε και θα είμoστε naντo κατά τηv sopτoστική nεpi0ο tων Χριστουγέννων, nρuτoρονάς και Οεοφανείον.
τηρηon της τόξης ουτού του τόnου και
κάνει το κοθήκον του και να στοθεί στο
τonou . Εης δύοκοες eυτές στγμές , ο
υnnpεov δo μας φορες του tonou Nομού tμου , δηnνουμε nepήpoνο
Ενωση Αστυνομικν Υnanλnων
nputwv Nγοστν είνα n ohieea, σε ουτή τη φoσn
στήρξή τους, στε να μηορέοουμε να 6no μος να ένo καλύτερο ούp0. .
εύμφωνο με τον ΕOΔΥ. ο ορoμeς των ενεργν κρου ομάτων στην επpoτεια ενo nepίnou 8.500 , εκ των
onov noνω ano 200ο είνoι στην Αττιn και τουλά .
Καιρός αυτοκριτικής
Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα
Μητροπολίτη Σάμου
στον 1.60 στη θεοοoβονίn nεpίnou 3.000 ο0θενείς
νο, εκ των onouv 500 οε μονοδες εντατικής epant
ος Στο ουνολο tnς κρος , οι εοστωγές ε ΜΕΟ COνο
Eγχύκλιον Μήνυμα
Το0 Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου , Τκαρίας καί Κορσεν
κ.. Εύσεβίου έπί τή άνατολή του νέου έτους 2021
ο tAεyo οφορούν στην εφορμογή των μέτρων
anoφuynς και nepopσμού της διάδοoης του κο
τέoοερις νέες δογνοες οφορά άτομα dνω tων 65
ετν, nou σημoίει όu το ΕΣY θa ουνεκοει να ntετo .
ΧΒες καταγρoφηκov 1047 vέα κρούσματα κορωνοού
στη χρα , δηnaθnov 53 6νστο ο0θεvν με covip
19. εν 458 cceeve νοonλεύoντον δοουnnνωμένο
καθημερινς πολλά . μεγάλα καί
6ενεργούν κο0ημερνό εhtyrους στο ουνοho της 0 nepoρομός κυκλοφορo των no tτν εν όλω
θέματα μεταναστευτικό , πανδη
μία κορωνοίου κι έμεiς tδ στά
τν γο τν Eunnptηon uν , npoounν n
εnoγrελμaτκν ονογκν τους nου δεν μηοροuν
και στη θεοobovin 197. Το στοεία συτά nopουοίοσε
σεισμού.
δημόσος υγείος tεi δσει ις onopoitntες κστευ
ορoνη , κατά τmν τελευταίa ενημέρωση για τον νέο
έκπληρωθ τήν καινούργια χρονιά .
Σάμου ,
συμπατρτης μας , ό σοφός Πuθα. μόοους κάρουκ εnoερnσεκ μtoο μουnς μετο υvtioc ως εκ τούτου onoτεAei otpo κοννκής
Υύρας καθημερινά pοζ τούς μα
οριστικό μέtpo cε oέon με την unόhonn xpo nόγω
του όει το κό φορτο σε ουτές τς rεpιοές nopoμέ.
Καιρός αυτοκριτικής
φορός κοθς και ο οδικά δάτυα , τοοo στο οστκή
θητές του νά έξετάουν τόν έαυτό κέντρο οnά και στην nερpέρεa. noτoο , οφεiou
Σαυτήν τήν πρτη ήμέρα τού νέου τους μέ τά έpωτήμαται τί πραξα. με o να ουστpotευ0ο0με στηνnροono0a ουtη
έτους λοι μας έχουμε νuγκη dπό ποές παραβάσεις έκανα: τί mρεπε npavτος tους κονόνες κο to nputoκonno nou
νειές μος τους υνονθοnouς μος Η Γενκή Περ
Ισνουορίου 2021 στις 6 .μ. n ouτό ος ευneούμε με
έλπίδα, αίσιοδοξία καί στηριγμό
Είναι nανθομολογούμενο , ότη
να κάνω καί δίν τό έπραξα
ano κόθε όλλη των ημερν,

Τελευταία νέα από την εφημερίδα