Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ.
ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 18 6
Σάββατο 2-Κυριακή 3
Τανουαρίου 2021
Πρό των Φτων . Σιλβέστρου Ρμης
Σελήνη 19ήμερων ! Ανατολή ήλίου 741-Δύσις 5.17
ΑΤΙΚΗ Νεφσεις καί άνατολικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 16β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βροχές και μεταβλητοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 14β.
Αριθμ. φύλ. 41848
Ετος 144ον
Τιμή 1,5ε
THΝΩΡΑΠΟΥ ΟΕΡΝΤΟΓΑΝΕΙΚΑΙΝΠΑΣΕ ΤΟΝΕΟΝ ΕΤΣ ΜΕΠΡΟΣΕΥΧΗΣΤΗΝ ΑΠΑΣΟΦΙΑ .
Ούτε τόν Έθνικό" Υμνο δέν θέλησε
νά άκούσει ή Πρόεδρος τής Δημοκρατίας!
Στήν δοξολογία στήν Μητρόπολη- Άφου κατέβασε τά όπλα του Άγνος του 1821
καίέξηφάνισε τήν Σημαία άπό το γραφείο, τρα καταργείτόν Διονύσιο Σολωμό
ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ τήν άποκάλυψη στό έκκλησιαστικό site Εξάψαλμος σέ ένα μικρό σημείωμα του Σωτηρίου Τζούμα άλλά δυσκολευτήκαμε νά τό πιστέψουμε. Θεωρήσαμε ότι έκτός άπό πρω
ταπριλιάτικα ψέματα ύπάρχουν και τά πρωτοχρονιάτικα! Μόνον άφού προηγήθηκε ένας μεγάλος κύκλος έπικοινωνιν μας
μέ αυτόπτες μάρτυρες, οί όποίοι μετείχαν χθές ς προσκεκλημένοι στήν πρωτοχρονιάτικη δοξολογία και έζησαν άπό πρτο χέρι όλα όσα συνέβησαν , έπείσθημεν ότι όντως συνέβη τό καταγγελθέν : ότι οί έπιτελείς της Προέδρου τής Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου έδωσαν κατόπιν έπιθυμίας της έντολή
στήν μπάντα των 'Ενόπλων Δυνάμεων να μήν γίνει άνάκρουσις
του Εθνικου"Υμνου ούτε κατά τήν προσέλευση ούτε κατά την
άποχρησή της άπό τόν Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνν . Γιά
πρτη φορά σέ δοξολογία γιά την Πρωτοχρονιά.
Ετσι μετά τήν άφαίρεση της Σημαίας άπό τό γραφείο της, την
άφαίρεση των όπλων του Αγνος του 1821 τού είχαν τοποθετηθεί στό γραφείο της άπό τόν Κωνσταντίνο Τσάτσο , την διαγραφή άπό τόλεξιλόγιό της κρίσιμων έννοιν της έξωτερικής πο
λιτικής μας, τρα προστίθεται και ό ΕθνικόςΥμνος στό προεδρικό απαλμαρέν .
Η Εστίων βεβαίως δέν έκπλήσσεται. Από τήν πρτη στιγμή
πού άνέλαβε τά καθήκοντά της ή κυρία Πρόεδρος τής Δημοκρατίας άντελήφθη τίς προθέσεις της. Μόνοπού τήν άδικήσαμε: Δέν
είναι θηλυκός Σαρτζετάκης (άδικήσαμε και τόν πρην Πρόεδρο)
θηλυκός ίέραξ του κέκσυγχρονισμούν είναι ή Κυρία. Αύτά πού
κάνει δέν τά άποτόλμησε ούτε ό κύριος Σημίτης!Ηνεωτερικότης
" Όέθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός (άριστερά) καί δεξιά ή Πρόεδρος τής
Δημοκρατίας μέ τόν Αρχιεπίσκοπο
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Εορτάζοντας
την 200ετηρίδα
τής Εθνικής
Παλιγγενεσίας
Oί Αξίες τής <Εστία τό 2021
Έλληνες στήν πρωτοπορία
της έπιστήμης
ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 πού μόλις καλωσορίσαμε θά είναι γενούς πληροφορίας στήν άνάλυση. Μά κυρίως ή
πρτα ο Θεός τό πέμπτο που διανύω στήν διεύθυν- έπιστροφή των άξιν της Εστίας στά πρτα της
ση της ίστορικήςΕστίας. Τήν 1η Φεβρουαρίου θά θέματα. Μέ έμφαση στούς έθνικούς άγνες στούς
κλείσουν τά τέσσερα , και μέ τό καλό θά μπούμε- όποίους τήν είχαν γαλουχήσει οί ίδρυτές της. Καί
στόν πέμπτο. Ας μου έπιτραπει λοιπόν στήν αύγή βεβαίως στήν γλσσα , στήν παράδοση, στήν οίκοτης νέας χρονιάς να διατυπσω μερικές προσω- γένεια, στήν Ορθοδοξία, στούς θεσμούς πού κρά
πικές σκέψεις κοιτντας πρός τό μέλλον άλλά και τησαν τήν Έλλάδα όρθια . Στήν ίστορία καί τους
πρός τό παρελθόν. Όταν δεχόμουν τήν τιμητική ήρωές της πού κάποιοι προσπαθούν νά διαγράψουν
πρόταση που μου έκανε μέ τήν πατρότρυνση του όπως Παύλος Μελάς (δημοσιεύσαμε τό τελευταίο
Λευτέρη Σκιαδά ό έκδότης Ίωάννης Φιλιππάκηςκάποτε πρέπει να του πιστωθεί ότι διέσωσε αυτόν ό Εύαγόρας Παλληκαρίδης. Φωτίσαμε όλο αύτό τό
τόν ίστορικό τίτλο- γνριζα τό βάρος της σκυτάλης διάστημα κάθε παρέμβαση γιά τήν γλσσα και, σήπου παρελάμβανα . Άσήμαντοι είμαστε όλοι έμετς μερα νά , ξεσπά ένα νέο κίνημα για την ύπεράσπιμπροστά στούς Κύρου και τούς τιτάνες του έλλη- σή της . Αναδείξαμε τούς εύεργέτες μας σύγχρονικού πνεύματος που κόσμησαν κατά καιρούς τίς νους και άθόρυβους (1. Τσούνης) . Στηρίξαμε μέ όλη
στήλες της. Αγνοουσα όμως το εύρος της εύθύνης. την δύναμη της ψυχής μας τήν ναυτιλία μας . ΦέραΗ Εστίαν δέν είναι έφημερίδα άπλως. Είναι κιβω - με ξανά στήν πρτη σελίδα της έφημερίδας τους
τός του Ελληνισμού. Είναι σύστημα Αξιν . Καί όπως Ευζωνες της Προεδρικής Φρουρας . Κάναμε είδικά
μου είπε εύστοχα ένας συνδρομητής μας: "Η ίστο- πρωτοσέλιδα για τήν έθνική μνήμη όπως γιά τήν Κύρία και ή παράδοση τής Εστίας δεσμεύει καί όρίζει προ , τήν Μικρασία , τήν Βόρειο"Ηπειρο, τόν Πόντο,
τούς έκάστοτε διευθυντές της καί όχι οι διευθυντές την Μακεδονία μας, τά νησιά του Αίγαίου καθς καί
τήν ""Εστία"..
Γράφει ο Ελευθέριος Γ Σκιαδας
ΕΦΕΙΟΣ είναι ή χρονιά πού οι 'Ελληνες
θά έορτάσουμε την συμπλήρωση διακοσίων έτν άπό την μεγάλη Εθνεγερσία .
Καλούμεθα να καταθέσουμε στόν βωμό
τής μνήμης τν ήρων καί των μαρτύρων
της μεγάλης Επαναστάσεως τήν εύλαβή
εύγνωμοσύνη μας . Τήν εύγνωμοσύνη
του γράμμα πρός τήν κόρη του ) , ό Ιων Δραγούμης ,
Η ΌΜενέλαος
Πάγκαλος
ΌΤζρτζ
Γιανκόπουλος
( σελ. 4)
Συνέχεια στήν σελ.4
Τί άλλάζει
στήν φορολογία τό 2021
Πρωτοχρονιάτικο
ρεβεγιόν
τής Άννας Δάρδα Τορδανίδου
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
ΣΑΝ πυρωμένη λάβαχύθηκε άπό τή βεράντα της σουίτας ένα κόκκινο μεταξωτό φόρεμα καί σχίζοντας τήν καταιγίδα έσκασε στήν πισίνα . Μόνον ένας
άπό τούς δύο μπάρμαν είδε τό συμβάν. Ο νεαρός. Όταν πήγε νά στερεσει τίς χρυσές γιρλάντες που σκέπαζαν τά παράθυρα του μεγαλοπρεπους
παλιου ξενοδοχείου στήν Κηφησιά.
"Εβλεπαν στήν πισίνα του πίσω κήπου.
Όντεκορατέρ που άνέλαβε τόν πρωτοχρονιάτικο διάκοσμο είχε κλείσει τή
θέα στήν πισίνα θεωρντας ότι τό παγωμένο νερό μαζί μέ τή σφοδρή κακο
καιρία ψύχραινε τή θαλιτωρή της γιορ τινής άτμόσφαιρας. Τό πρωτοχρονιάτι κοπάρτυ ήταν τό κοσμικό γεγονός τής
χρονιάς . Όποιος ήταν ακάποιοςστά
Συνέχεια στήν σελ. 5
τήν πρωτεύουσα της ψυχής μου, τήν Θράκη.
Καί βεβαίως προκαλέσαμε ". Εάν δέν προΣτά τέσσερα αυτά χρόνια το κατάλαβα άριστα
καί τόν εύχαριστ . Κατά τουτο, ή μόνη μεταρρύθ- καλούσαμε δέν θα άσχολείτο μαζί μας ο Πρόεμιση που έγινε στό προφίλ της-πέραν της αίσθη- δρος Ερντογάν ούτε ή έφημερίδα Γενή Σαφάκ.
τικής χάρη στόν Κστα Ήρακλή Γεωργίου- ήταν τό
ρεπορτάζ μέ παρέμβαση. Η προσθήκη της πρωτοΠΕΝΝΙΕΣ
Δέν θά γινόμασταν θέμα για τόν Καποδίστρια στό
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Τό ότι τά
Παγκοσμία συγκίνησις γιά τήν
Πρωτοχρονιάτικη τής Βιέννης
ΚοιΤΙκή παρουσίασις
Χαρίκλειας
Δημακοπούλου
αύτοκίνητα Tesla
διαθέτουν πολλά
Ψηφιακά συστήματα και κομφορ
που έπιτρέπουν
τήν άνετη όδήγηση, άλλά και την
άσφάλεια του όδηγού, είνα γνωστό . Τό ότι ό έκκ
ντρικός έπί κεφαλής της άμερικανικής αύτοκινητοβιομηχανίας"λον Μάσκφροντίζει νά διαθέτουν όρι σμένες φορές καί κάποια έξεζητημένα στοιχεία, είναι
έπίσης γνωστό . Άλλά αύτήν τήν φορά ό Μάσκ
Τήγε τό πράγμα, ένα βήμα, ή πολλά βήματα πα
ραπάνω . κΆλλάξτε τόν ήχο Της κόρνας σας σέ κα
Τσίκα, φίδι, σαξόφωνο , πορδή ή έορταστικά Τραγούδια μέ τήν Τελευταία ένημέρωση λογισμικού
Teslaly άνεκοίνωσε στό Twitter ό"λον Μάσκ χρησιμοποιντας τά χαρακτηριστικά σύμβολα!
Θεόδωρος
Κολοκοτρνης.
Όστρατιωτικός
ήγέτης της Ελληνικής
Επανάστασης
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
του Ιακβου Δ. Μχαηλίδη
Λεπτομέρειες στήν σελ.9
Λεπτομέρειες στήν σελ 6
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Στό Βέλγιο άνεκοινθη ότι έρχονται τά μωρά
της δεύτερης καραντίνας του κορωνοίού! Τετρακόσια μέ πεντακόσια περισσότερα μωρά, σέ σχέ
ση μέ τά προηγούμενα έτη, άναμένεται νά γεννηθούν μέσα στό 2021 στό Βέλγιο. Αύτό σύμφωνα μέ τίς προβλέψεις τής μεγαλύτερης μαιευτικής μονάδος της χρας που βρίσκεται στήν
Άμβέρσα . Τά <μωρά Τής δεύτερης καραντίνας
του κορωνοϊού προβλέπεται ότι θά <φθάσουνν
τόν Ίούλιο και τόν Αύγουστο, ένω ήδη γεννιούνται αύτά της πρτης περιόδου Του κορωνοίού. Στήν Ελλάδα στοιχεία δέν ύπάρχουν. Το
μόνο που ξέρουμε είναι ότι χρειαζόμαστε νέες , περισσότερες γεννήσεις , πολύ πιό έπιτακτικά άπό
ό,Τι Τό Βέλγι!!
Τό πρτο πλανητικό ραντεβού του 2021
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ένα άπό τά λίγα δρα δυό μας ! Βέβαια , ή συναυλία
που έκανα στόν έαυτό μου
ήταν το είσιτήριο για τήν κάτι παραπάνω άπό ένα
Πρωτοχρονιάτικη συναυλία
τής Βέννης, κάμποσα χρόνια όσα παρόμοια φτιάχνουν
πρίν . Το εχα τάξει στόν πααύτό και μεταδίδεται σέ παγκόσμια κλίμακα . Μπαίνοντας στήν πανέμορφη αίθουσα, δωρεά του Ελληνα έμπό ρου, μέ βλάχικη ρίζα , Νικοτέρα μου-λάτρη καί μύστη φτιαγμένο και ένδεδυμένο μέ λάου Δούμπα (1830-1900)
γεται έλαφρά μουσική . Για κή πρωτεύουσα , μαγεύεσαι
άπό τήν όμορφιά του χρου
άλλά και σέ μεθά τό άρωμα
άπό τά χιλιάδες λουλούδια
που χρησιμοποιούνται κάθε
φορά γιά τήν διακόσμηση .
Το πρόγραμμα λίγο-πολύ
τής Πρωτοχρονιάς δέν είνα
13:00-15:00
κσου , άλλά-όπως όλα
<Δύο απ' όλα!,
οί Αύστριακοί- είναι καλοτής κλασικής μουσικής- άλλά έναν μανδύα που άποπνέ
δέν πρόλαβε . Κι έτσι άποφά
σισα καί πήγα και γιά τούς σοβαρότητα, παρ' ότι άκούό όποίος διέπρεψε ς έμπο- γνωστό, μέ Στράους πατέρα
άλλά καί ς μαικήνας
τν Τεχνν στήν αύστρια- ν
ο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τοαγκαράκης
καί νίό, μέ κάποιες είσαγωγς
a σκληρή προετοιμασία καί
Συνέχεια στήν σελ.4
02-01-2021