Πρωτοσέλιδο Οικονομική:







Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Ιανουαρίου
Κιδημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρίξευν- Δημοηραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7255
Τιμή: 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Επίδομα
από 300 ωs
1.000 ευρ ,
σε όσες
οικογένειες
γίνουν ανάδοχοι γονείς
Πρτη η Ελλάδα
στην απορρόφηση πόρων
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακήs Ανάπτυξηs
ρωσή του.
Σύμφωνα με επίσημα
- Σε 3 δισ. 730 εκατ.
ευρ ανέρχεται το
ποσό που έχει διατεθεί στοιχεία , το ποσοστό
το τελευταίο 18μηνο απορρόφησης
μέσω του Επχειρησια- ΕΠΑVΕΚ ανήλθε στο
κού Προγράμματος 81,3% στις 29 Δεκεμ- Ανταγωνιστικότητο
Επιχειρηματικότητα
Μηνιαίο επίδομα από
300 έως 1000 ευρ και Καινοτομία (ΕΠAθα ξεκινήσει να δίνεται από τις αρχές του
2021 σε όσους αποφασίσουν να γίνουν
ανάδοχοι γονείς.
Η υφυπουργός Ερ
συνέχεια στην 11
βρίου 2020 , συμβάλ.
λοντας
στο να καταστεί η Ελλάδα πρτη σε απορ.
ρόφηση όρων από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Πε ριφερειακής Ανάππυξης (ΕΤΠΑ) σ' όλη την
ΕΕ. Επισημαίνεται ότι
στις 5 Ιουλίου 2019 το 2019 για την αποτελεκαθοριστικά
VEK ) προς τις επχειρή
σεις και την οικονομία ,
ιδίως για την αντιμετπιση των επιπτ
σεων της πανδημίας",
επισημαίνει ο υπουρ Υός Ανάπτυξης & Επενδύσεων , κ. Αδωνις ποσοστό απορρόφηΓεωργιάδης σε δή. σης του ΕΠΑVΕΚ δεν
λωσή του με αφορμή
το γεγονός ότι το ΕΠΑ20
ρηματικότητα και Καινοτομίαν ξεπέρασε το
80%, ως ποσοστό δα πανν Ενωσιακής Στή .
ριξης , συμβάλλοντας
καθοριστικά στο να κα
ζεται με μεγαλύτερη τέχει η Ελλάδα την
πρωτη θέση σε αropΉδη η αroρρόφηση ρόφηση πόρων από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Πε
ριφερειακής Ανάπτυ
συνέχεια στην 10
σματική και αποδοτική
αξιοποίηση των πόρων
από τα Επιχειρησιακά
ΑΑΔΕ:
Βήμα βήμα VEκ είναι το , πρτο
η κατάθεση
υπερέβαινε το 17,8% .
Στη δήλωσή του ο Προγράμματα του
υπουργός Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-20, συνεχί
& Εnενδύσεων, κ.
Αδωνις Γεωργιάδης ένταση.
τονίζει :
πρόγραμμα σε όλες τις
Προγραμματικές Πε .
ριόδους nou φτάνει σε
τέτοια υψηλά επίπεδα
εφαρμογής , τρία χρό νια πριν την ολοκλή Πινακίδων
του Επχειρησιακού
προσπάθεια που ξεκ" Προγράμματος "Αντα
γωνιστικότητα Επχει.
συντονισμένη
στο myCAR
νησε τον Ιούλιο τυ
Αυλαία του 2020:
Γιατί 36.000 άνεργοι
αρνήθηκαν το επίδομα
των 4003 και άλλεs
Δείτε πς μπορείτε
να καταθέσετε τις πνακίδες για τα οχή .
ματα σε ακινησία στο
myCAR . Αναλυτικά
όλες οι οδηγίες της
ΑΑΔΕ.
αναμένεται να ανοίξει
σε λίγο καιρό και η
ΑΑΔΕ εξέδωσε αναλυ
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9