Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
AΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕ ΩΣ 187 6
Πέμτη
31 Δεκεμβρίου 2020
Απόδοσις της έορτης τον Χριστουγέννων
Σελήνη 17ήμερων 1 Άνατολή ήλίου 741-Δύσις 5,16
ΑΤΤΙΚΗ Βροχές και νοτιοδυτικοί άνεμοι, Θερμοκρασία έως 17β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βροχές και νοτιοανατολικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 15β.
Αριθμ φύλ , 41846
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΕΞΕΘΕΣΑΝΤΟΜΑΞΙΜΟΥ ΟΙΠΝΗΥΡΙΣΜΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝΥΠΟΥΡΙΩΝ- ΣΥΖΥΓΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Έκτός Κυβερνήσεως oι Υπουργοί
τν <παραθύρων καί της κοινωνικής
διχτυσεως
Άνασχηματισμό τύπου Θάτσερ έτοιμάζει ό Μητσοτάκης
-Πς τόν έπηρεάζει τό Crown
ΕΝΑΣ άπό τούς πλέον γνωστούς κανόνες τής πολι
τικής έπικοινωνίας είναι ό έξής: Νά μιλας σπανίως
για νά άκούγεσα .Ωστόσο ή έπικοινωνιακή διαχείρισις του κατά προτεραιότητα έμβολιασμού τν κυβερνητικν στελεχν , κορυφαίων Υπουργν , καί σέ
δρισμένες περιπτσεις και τν συζύγων τους έδειξε
ότι ή Κυβέρνησις καιρό τρα μέ έλάχιστες έξαιρέσεις κινείται στόν άντίποδα αύτου του δόγματος. Η
δέ άπόφασις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσο
τάκη νά δσει έντολή διακοπής τού έμβολιασμού κυβερνητικν στελεχν περιόρισε μέν τήν ζημία πού
προεκλήθη στήν είκόνα της άπό την βάναυση παραβίαση του ήθικού κριτηρίου, στόσο δέν άνέτρεψε
τις έντυπσεις.
πικό κεφάλαιο άξιοπιστίας πού έχει οίκοδομήσει μέ
τούς πολίτες προκειμένου είτε νά διορθσει τις χείριστες έντυπσεις άπό τά σόου τν έμβολιασμένων
Υπουργν του στά κοινωνικά δίκτυα είτε νά άνατρέψει άστόχαστες άποφάσεις Υπουργν πού έπλητταν
χιλιάδες συνταξιούχους.Ώστόσο τό πρόβλημα παραμένει, και άν τό Μαξίμου δέν δράσει άμέσως μέ την
αύγή της νέας χρονιάς , θά όξυνθεϊ.
Δέν είμεθα οί πρτοι πού τό έπισημαίνουμε βεβαίως, άλλά δ κόμπος αύτήν την φορά έφτασε στό χτένι .
Μιά όμάς Υπουργν κάνει πολιτική στήν θεωρία και
όχι στήν πράξη. Πολιτική στά τηλεπαράθυρα όπου διατηρεί μόνιμο στασίδι και στά κοινωνικά δίκτυα διαπληκτιζόμενη διαρκς μέ πολίτες , σελέμπριτυν και λοι
πούς γραφικούς του δημοσίου βίου ."Όταν δέν άνεβάζει
Στάς δυσμάς αύτής της θυελλδους χρονιας δ Κυριάκος Μητσοτάκης κατέβαλλε κόστος άπό τό προσωΗ Αριστερά ή Μάργαρετ Θάτσερ (Τζίλλιαν Άντερσον) στό Crown καί δεξιά ό Κυριάκος Μητσοτάκης
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ίδιωτική άσφάλισις
μέσφραγίδα ΕΕ
Όνέος σοβιετικός> κόσμος άνατέλλει
Αποδίδεται τόν Μάιο 2021
τό Μουσείο Νεωτέρου
Έλληνικού Πολιτισμου
ΤΟΝΕΟ υθμιστικό πλαίσιο για τό Ενι
αίο Πανευρωπαϊκό Συνταξιοδοτικό Προτόνάναμένεται νά όλοκληρωθεί μέχρι τό
τέλος του 2021. Η άνάδειξις του συμπληρωματικού ρόλου τής ίδιωτικής άσφαλίσεως , ή μείωσις της φορολογίας , έφ'
όσον κλείσει ή παρένθεσις της ύγειονομικής κρίσεως άλλά και του ίδιωτικού χρέους , όπως και ή διεύρυνσις τής
φορολογικής βάσεως περιλαμβάνονται
στούς στόχους του Υπουργείου Οίκονο
μικν για τό 2021, όπως καταγράφονται
στόΕνοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής
Πολιτικής
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΑΜΕ τό 2019 πέρυσι, τέτοιο καιρό , μέ - έμοιαζε μέ ένα μεταβατικό έτος, γιά δέ έμας τούς
ισα σέ κλίμα γενικής αίσιοδοξίας. Το χαμόγελο είχε Ελληνες ς ένα έτος γέφυρα για την έπιστροφή
έπιστρέψει στό Μετρό των Αθηνν . Στά βαγόνια στήν άνάπτυξη μετά άπό δέκα χρόνια φτχειας, διτου έβλεπες καί πάλι μετά άπό χρόνια πρόσωπα φω -ασυρμού, κλονισμού έθνικής αυτοπεποίθησης και
τεινά, άστραφτερά, λαμπερά , έλπιδοφόρα . Ο δημό- κατήφειας . Σήμερα πού όλοκληρνεται αυτό τό
σιος διάλογος κυριαρχείτο άπό τό <μειζον γεγονός έτος μέ τά πολλά μηδενικά διαπιστνουμε ότι τετου φτωχικού στολισμοϋ τν δρόμων της πρωτευ- λικς ζήσαμε ένα μέλλον το όποιο δέν μπορέσαούσης άπό τά περίφημα φτα-μυγοσκοτστρες
καί άπό τήν σκληρή κριτική πού άσκειτο στόν νεο- Καί τό άκόμη χειρότερο είναι ότι αυτή ή χρονιά στό
εκλεγέντα Δήμαρχο Άθηναίων γιά την έπιλογή του
( τίπερίεργος λαός όμως οί"Ελληνες-καί φέτος που
στόλισε τήν Αθήνα καί την έκανε κούκλα πάλι κρι - ίσως όχι όμως καί πρός το καλύτερο-ό τρόπος ζωής
τική άκουσε ό Μπακογιάννης.) Στήν πολιτική μας
ζωή όλα πέρυσι τέτοια έποχή περιστρέφονταν γύρω
άπό τό έπικείμενο ταξίδι του Πρωθυπουργου στίς άποστάσεις , έκανε τόν πλανήτη ένα μικρό χωριό
ΗΠΑ στίς άρχές του νέου έτους και άπό τήν σεναριολογία γιά το όνομα του νέου Προέδρου της Δη- μία του 2020 άραίωσε τόν πλανήτη. "Εκλεισε τού
μοκρατίας. Ως άναγνστες μας είχατε μάλιστα το άνθρπους στά σπίτια τους. Τούς άφαίρεσε θεμεπρονόμιο νά μάθετε πολύ πρίν άπό την άνακοίνω- λιδη καθημερινά δικαιματα όπως ή συναναστροσή του τό νομα της κυρίας Σακελλαροπούλου -βά-φή, ή έπικοινωνία , το άγγιγμα, ο έλεύθερος χρόνος ,
σκανος μοτρα.
με να προβλέψουμε ουτε στό έλάχιστο ποσοστό .
μέλλον θά καταγράφεται ς χρονιά όρόσημο γιατί
κατά τήν διάρκειά της άλλαξε έπί τό μονιμότερο(σελ. 7)
του άνθρπου .
Αν ή παγκοσμοποίηση κατήργησε σύνορα καί
Στόν προγραμματισμό του Υπουργείου Οίκονομικν για τό 2021 έντάσσονται 9 στόχοι, 8 βασικές μεταρρυθμίσεις ,
Ή Πρωτοχρονιά
του λαϊκισμού
και έφερε τούς άνθρπους πολύ κοντά, ή πανδηΣυνέχεια στήν σελ. 2
του Α. Π Δημόπουλου*
ή έργασία . Στήν αύγή του νέου χρόνου, του 2021,
ΜΑ θά γιορτάσει άλήθεια τήν Πρωτοχρονιά ό άποκαλούμενος λαϊκισμός, Γιατί φυσικά για κάποιους,
έστω καί μέσα στίς παροϋσες
συνθήκες γενικότερου πολιτικού
άποπροσανατολισμου τίς όποιες έχει
έπιβάλει ή πανδημία, ό -λαϊκισμός
δέν έχει τίποτε καλό νά περιμένει
άπό τό νέο έτος και έπομένως κανένα λόγο νά γιορτάσει τήν πρτη ήμέρα του . Η τούλάχιστον, αύτός ό λαικισμός", πού για τούς χρήστες του.
παραπλανητικού αύτοϋ όρου έχει καθιερωθεί νά χαρακτηρίζει στήν Δύση
κάθε πολιτικό έγχείρημα της άντισυστημικής δεξιάς.Άλλωστε , για όσους
σκέφτονται έτσι, αύτός ό δυτικός δεξιός "λαϊκισμός >, πολύ πρόσφατα ,
Τά έγκυρα ξένα περιοδικά μέ προβλέψεις για κυριαρχεί ή άνασφάλεια και όχι τά περυσινά χαμότό μέλλον που άγοράζω γιά το καλό κάθε χρόνο, Υελα της άνεμελιάς. Στό έρτημα "ποιός μπορείϊνά
όπως ή έτήσια έπιθερηση του Εconomist, έστίαζαν προβλέψει τόμέλλον στοιχειωδς, άπάντηση δέν
σε συγκεκριμένες θεματικές . Η δημόσια ύγεία μέ υπάρχει! Οι προβλέψεις στόν παλαιό κόσμο είχαν
τόν τρόπο πού βινουμε σήμερα τήν πανδημία δέν
ήταν κάν στήν άτζέντα. Γενικς το άνατέλλον 2020
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
κάποια εύστοχία διότι ό παλαιός κόσμος είχε τάξη
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Τά όνειρά της άναφορικά μέ τό πς θά ξοδέψει
τόν έλεύθερο χρόνο της όταν βγείστήν σύνταξη τόν
έρχόμενο Σεπτέμβριο άπεκάλυψε ή Άγγελα Μέρκελ.
Η Καγκελλάριος τής Γερμανίας που συμπλήρωσε
τόν περασμένο Νοέμβριο 15 χρόνια στό τιμόνι Τής
χρας της, είχε γράψει παλαιότερα στήν στήλη
ΚΤό Όνειρό Μουν του έπίσημου λογαριασμού της
στό Facebook: Ταξίδι μέ τόν Υπερσιβηρικό Σιδηρόδρομο άπό Τή Μόσχα μέχρι Τό Βλαδιβοστόκ .2.
Νέμεσις γιά τούς δράστες
τής έπιθέσεως κατά
του πουτάνεως της ΑΣΟΕΕ
Ποοσωπικότης του 2020
ή Μαριάννα Βαρδινογιάννη
ΒΑΡΥΤΑΤΕΣ είναι οί κατηγορίες πού άπηγγέλθησαν στούς όκτ δράστες τής έπιθέσεως κατά του πρυτάνεως της ΑΣΟΕΕ Δημητρίου Μπουραντνη στίς 29
Φ Τ μας Ελεγαν άστρολόγοι καί μέντιουμ πρίν
άπό ένα χρόνο; Φυσικές καταστροφέ, όπως έκρήξεις ήφαιστείων , πυρκαιές δασν και σεισμούς. Όχι
όμως πανδημία και καραντίνες . Κάποιοι είχαν προβλέψει άκόμη και Τά όνόματα τν νικητν στούς
Όλυμπιακούς Άγνες του Τόκυο. Γιά κακή τους Τυχη , στόσο , οί άγνες άνεβλήθησαν γιά τό έρχομενο καλοκαίρι.
Συνέχεια στήν σελ. 3
άντιεξουσιαστές, έπτά άνδρες και μία γυναίκα, έλαβαν
προθεσμία νά άπολογηθούν στίς 8 Ιανουαρίου 2021
Συνέχεια στήν σελ.4
Λεπτομέρειες στήν σελ7
ELLADR
Ή Εστίαν αύριο
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Η Εστία, όπως και οί ύπόλοιπες άπογευματινές έφημερίδες, δέν θά κυκλοφορήσει
αυριο λόγω της άργίας της Πρωτοχρονιάς. Ή
"Εστίαν θά κυκλοφορήσει κανονικς τό Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2021.
Μέτήν ρακέτα, χρονιάρες μέρες..
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
είναι ή γνση του χειρισμού άπό τις όποίες καταλήγουν τάγεται ό Κυριάκος, καλογυμνασμένος καί γρήγορος καί
Κάθεται νά άπολαύσει τόν σζει τήν μπαλιά τελευταία
έσπρέσο του και ξαφνικά στιγμή . Είναι , δμως , τόσο
όριακό τό ασσιμο , πού
Όσοι βιάστηκαν νά κατηγορήσουν τόν Κυριά- τής ρακέτας , μέ τήν όποίακο Μητσοτάκη έπειδή κάποιες φορές έεάθη νά ξεφεύ- σμάφ , τά μπάκχάντο καί
γει άπό Τήν καθημερινότητα
του μεγάρου Μαξίμου καί νά
παίζει τένις, έλπίζω νά άναγνωρίσουν ότι έκαναν λάθος.
Τiς τελευταίες μέρες άποδεικνύεται πόσο χρήσιμη του
σέ πόντους είς βάρος του!
ς φαίνεται- άποκρούει τά
13:00-15:00
Ηστία>
τά καλοχτυπημένα σερβί κσβίιιννν μιά μπαλιά άπό
τν άντιπάλων του! Ή μό - τήν όδό Σταδίου! Κόβονται θά χρειαστεί, κάποια στιγνη διαφορά εναι ότι οί άντί - τάχρήματα άπό τούς χαμηπαλοι βρίσκονται στό δικό
του τερραίν και τόν βομβαρ- τους είχαν χορηγηθεί όταν
δίζουν μέ μπαλιές , πολλές τους κόπηκε τό ΕΚΑΣΙ Πe
"Δύο αn' όλα!ν
εύχεται στούς
άναγνστες της
Καλή Χρονιά
μή, νά ζητηθεί τσάλεντζ
λοσυνταξιούχους , τά όποία γιά νά δούμε μέ τήν χρήση
του βίντεο άν ή άπάντηση
ο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τοαγκαράκης
Συνέχεια στήν σελ. 4
31-12-2020
|9771108 "701144