Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
30 Δεκεμβοίου 2020
Ανυσίας όσιομ της έν Θεσσαλονίκη
Πανσέληνος 1 Ανατολή ήλίου 741-Δύσις 5.15
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις καί νοτιοδυτικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 18β .
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και νότιοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 17β.
Αριθμ. φύλ 41845
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΕΔΑΝΕΙΣΘΗΜΕN 51 ΔΙΣ ΕΥΡΩΤΟ ΔΕΚΑΜΗΝΟ ΜΕ ΑΕΠ 185 ΔΙΣ, ΕΥΡΩ
Τό δημόσιο χρέος
άπειλεί τήν Έλλάδα καί πάλι
Ο Κστας Κόλμερ άναλύει τόν σκοτεινό όρίζοντα του 2021
συναλλαγν-Άνάγκη σνμμαχίας μέ Τταλία για τήν άναδιάρθρωση τν χρεν της πανδημίας
Πονοκέφαλος έλλειμμα καί ίσοζύγιο
Η ΧΑΡΑΥΓΗ έλπίδος τν έμβολίων συσκοτίζεται άπό τήν κακή πορεία της οίκονομίας. Η μείωσις του έθνικού είσοδήμα - σμενς τό ίσοζύγιο άπό την κάμψη των
τος άπό τόν έγκλωβισμό ( τηλελληνιστί
κλόκ-ντάουν ) της άγοράς άντανακλάται
στό ίσοζύγιο πληρωμν τής χρας.
να άπό τήν Εύρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπολογισμού και <ίσοζυγίου πληρωμνν.
έλληνικά κρατικά όμόλογα, μέ θετικά έπι - Εφέτος, δ έξωτερικός δανεισμός της Ελλά- τό ύψηλότερο στήν Εύρωπαϊκή Ενωση.
Μέ τό νέο έξοπλιστικό πρόγραμμα για την
τόκια και τά διαθέτουν στήν διεθνή διατρα - δος ξεπέρασε τά 51 δισ. εύρ τό δεκάμηνο-άμυνα της χρας, τό δημόσιο χρέος θά έπιποσόν πρωτοφανές για οίκονομία πού μόλις βαρυνθεί σημαντικά έστω και άν τουτο άποναυτιλίας μας. Άκόμη κι αύτή ή πτσις τν
τιμν τν καυσίμων διεθνς έπηρεάζει δυέσόδων τν διυλιστηρίων της χρας.
πεζική άγορά ς collateral ρευστότητος και
μέ κάποιο κέρδος."Ετσι χρηματοδοτούνται μετράευ 185 δισ. εύρ έθνικό προϊόν.
τό έλλειμμα του κρατικού Προϋπολογισμού
( 23 δισ. εύρ ) και οί πληρωμές τν είσαπληρνεται μέ δόσεις.
Το έλλειμμα του κίσοζυγίου τρεχουσν συναλλαγν τό πρτο 10μηνο του
Η Κυβέρνησις αίσιοδοξεϊ ότι μέ ίδιωτάχείρων γιά τήν άξιοπιστία της χρας, ή τικοποιήσεις, έγχριες έπενδύσεις και ξ
νες έγκαταστάσεις στήν Ελλάδα (τν Φολ
κσβάγκεν, Μάικροσοφτ , Φάιζερ, Γκούγκλ
ου άναδιάταξις του έξωτερικού χρέους, μέ κ.λπ. ) θά μπορέσει ν άντισταθμίσει έν μέ
ρει τό έξωτερικό έλλειμμα . Αύταπατάται
όμως άν νομίζει ότι μέ τά καζίνα τουκ. Γε
ωργιάδη , τήν κάπολιγνιτοποίησην του
Συνέχεια στήν σελ.3
Αν όμως κάτι μεταβληθεί αίφνιδίως έπί
οι είσαγωγές άγαθν μεινονται λό - λήγοντος έτους έφθασε τά 9,4 δισ. εύρ και
γω πτσεως του ίδιωτικού είσοδή ματος, προβλέπεται νάξεπεράσει τά 11 δισ. εύρ γωγν (46 δισ. εύρ ) έφέτος.
οι έξαγωγές προϊόντων περιορίζονται έξ
αίτίας της πανδημικής όφέσεως , οί τουριστικές είσπράξεις κατακρημνίζονται συνεπεία της άνακοπής τν άεροπορικν άφίξε ων καί τό ναυτιλιακό συνάλλαγμα ύποχωρεϊ
λόγω τν χαμηλν ναύλων τής ποντοπόρου εθνείς έπενδυτές άγοράζουν τά έγγυημέ έθνική οίκονομία θά έπιστρέψει στήν κατά
σταση τοϋ 2009 όπότε θά χρειασθεί έκ νέ 8λο τό 2020.
Η έμπιστοσύνη πρός τήν έλληνική Κυ
Παρά ταυτα , ή έλληνική οίκονομία βέρνηση και τίς Τράπεζες άπό τούς διεθνείς
δέν άντιμετωπίζει συναλλαγματική κρί - όργανισμούς πιστοληπτικής άξιοπιστίας ό,τι αύτό συνεπάγεται (μνημόνιων και έπισην όπως τό 2008 ( μέ μισό τότε έλλειμμα ΦΙΤΣ, Στάνταρντ έντ Πούρς και Μούντιζ, έπιέν σχέσει μέ τό τωρινό ) Τράπεζες και δι
τηρήσεις τν πιστωτν .)
τρέπει τήν άνετη πρός τό παρόν χρηματοδότηση του διπλού έλλείμματος: κρατικού ΠροΤό δημόσιο χρέος ηύξήθη έφέτος κατά
45 δισ. εύρ και ύπερέβη τό 200% του ΑΕΠ
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Νέα Όδύσσεια
γιά τόνΌμηρο
στίς ΗΠΑ
Το φθηνό έπιτόκιο είναι έθνικά άκριβό
Ό Ράμα τάδειάζει τόν
Έρντογάν για τά 12 μίλια
οι ΤΕΛΕΥΤΑΙ ΕΣ ήμέρες του έτους που άπέρχεται σέ πρτο πλάνο το 2021, Γιά πρτη φορά μετά τό
σφραγίζονται άπό τήν σκληρή καί έπίπονη μάχη 2015. Η
ΕΡΜΑΙΟ τν διαφόρων κινημάτων τεί .
νει νά γίνει ή άμερικανική κοινωνία , κα
θς οι κπρoοδευτικούν έχουν βάλει ς
στόχο νά διαγραφούν άπό τά σχολικά μα
θήματα οί μεγαλύτεροι συγγραφείς το
κόσμου μέ προεξέχοντα τόνΌμηρο. Χλιάδες χρόνια μετά τήν συγγραφή τής
Οδύσσειας εύρέθησαν στίς ΗΠΑ καθηγητές και πανεπιστημιακοί πού θέλουν να
λογοκρίνουν τό έργο του γιατί προβάλλει
τήν βία , τον σεξισμό και τις άνισότητες
Πρόκειται για τό κίνημα #DisruptTexts
( διαγράψτε κείμενα ) πού θέλει τά περισσότερα κλασσικά κείμενα λογοτεχνίας
που δίδει τό έπικοινωνιακό έπιτελείο της Κυβέρνη- Πανδημία θά παραμείνει Ψηλά στήν άτζέIS
σης καί τά συμμαχικά συστημικά Μέσα Ένημέρω- σεως . Θά άποτυπωθεί πλήρως ή ζημιά στούς άριθσης προκειμένου να έξουδετερσουν έντη γενέσει μούς , Καί άπό τήν έκταση της άπογραφής θά έξαρτου το κίνημα των άρνητν του έμβολίου . Κίνημα τηθουν εύθέως και οι έπιλογές της Κυβέρνησης στά
ύπαρκτό άλλά χωρίς άρχηγό . Καί κατά τουτο δύσκολο νά το έξουδετερσεις μέ ένα και μόνο κτύπη- Τό 2020 κλείνει σύμφωνα μέ τόν έγκριτο οίκονομι μα. Οι άτακτοι ήταν πάντοτε πονοκέφαλος στήν πα- κό άναλυτή Κστα Κόλμερ μέ έλλειμμα κρατικού
γκόσμια ίστορία. Από την ένταση και τήν πυκνότη- προϋπολογισμού 23 δισ . εύρ , μέ έλλειμμα ίσοζυτα των δημοσιευμάτων και τν σχολίων σέ συγκε- γίου τρεχουσν συναλλαγν 11 δισ. εύρ , μέ έξωκριμένους προμαχνες του συστήματος άποκομίζω τερικό δανεισμό 51 δισ. εύρ, μέ ΑΕΠ 185 δισ. εύρ
την έντύπωση ότι πρέπει νά ύπάρχει μεγάλο πρόβλημα . Γιά νά προβάλλεται τό έμβόλιο ς άπελευθέρωση- τίς παραμονές του έορτασμου της Άνε - τρέχει νά έξοφλήσει τό ΔΝΤ για νά άλλάξει τό προξαρτησίας καταλαβαίνετε τίγίνεται άπό κάτων. Χαμός. Αμφιβολίες. Δισταγμοί Ο κόσμος δέν πείθεται. χει νά προγραμματίσει νέα έξοδο στίς άγορές γιά
Ωστόσο μία προσεκτικότερη παρατήρηση δευ- στό διαθέσιμο φθηνό χρήμα όπως στά έμβόλια) καί
τερευουσν-τρόπος του λέγειν-είδήσεων οι βεβαίως τρέχει γιά νά στήσει μηχανισμό άπορρόόποιες δημοσιεύονται ή άναρτωνται μέν άλλά παραμένουν έλάχιστο διαδικτυακό χρόνο στίς πρτες
σελίδες του ίστου δέ (σέ σύγκριση μέ τά μπράτσα
των ήγετν μας) μας δείχνει ότι άλλα είναι τά πολύ μεγάλα προβλή ματα που θά άντιμετωπίσει ή χ- Τήν έξάρτηση δύο κυριν: της Κριστίν Λαγκάρντ
ρα τό σωτήριον έτος 2021. Σιγά-σιγά έχουν άρχίσει η όποία ως έπί κεφαλής της ΕΚΤ φροντίζει γιά τήν
και φαίνονται άλλως τε, όσο και άν παρουσιάζονται ρευστότητα των έλληνικν τραπεζν και γιά τόν
έπιτηδευμένα . Το πιο βασικό, Η οίκονομία θά είναι
έθνικά θέματα. "Ηδη οί οίωνοί δέν όμοιάζουν καλοί.
(σελ. 3 )
καί μέ τόχρέος νά έχει σκαρφαλσει άνω του 200%
του ΑΕΠ. Καί τό 2021 έρχεται μέτήν Κυβέρνηση νά
Πρωτοχρονιά!
Μέύγεία καί νίκη
έπί του κακού
φίλέξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους, νά τρέ,
Συνέχεια στήν σελ. 3
δανεισμό 12 δισ. εύρ (πρίν έπιπέσουν όλοι πάνω
Δεύτερη άπλεια
Μητροπολίτου
για την Έκκλησία
φησης των 32 δισ. εύρ του Ταμείου Άνακάμψεως.
Γράφει ό Βύρων Γ Πολύδωρας
Υπό το φς αύτν τν δεδομένων καθίσταται
σαφές ότι ή Ελλάς θά έορτάσει άνεξαρτησία ύπό
Στήκετε καί κρατείτε
τάς παραδόσεις
Απ. Παύλος Πρός Θεσσαλονικείς Β '
Λεπτομέρειες στήν σελ.3
ΣΤΟ άμέσως προηγούμενο άρθρο
μου για τά Χριστούγεννα έγραφα,
μέ μία έλαφΦρς άρνητική προδιάθεση, για τόν Santa Claus τής Coca Cola.
Σήμερα γράφω για τήν έλληνορθό
δοξη Πρωτοχρονιά. Καί διευκρινίζω πς κατά θεμιτή σύγχυση οι νεο Ελληνες γιορτάζουν καθ ' ύποβολήν, όπως σ όλη τή Δύση, τόν Santa
Claus , πού σημαίνει στά Αγγλοσαξωνικά <Αγιος Νικόλαος. Σημεινεται ότι ο δικός μας Άγιος Νικόλαος , ό
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Άγονος ό διαγωνισμός
για τόν Σκαραμαγκά
Απεβίωσε ό μαίτρ
τής μόδας Πιέρ Καρντέν
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Ποζάρει δίπλα σε πανάκριβα αύτοκίνητα καί σέ
έντυπωσιακά μπάρ . ΌΆλβανός ράπερ Ντιζόνης
Μπίμπα προφανς δέν έχει κανένα πρόβλημα νά
έπιδεικνύει τόν φανταχτερό τρόπο ζωής του Πέρα όμως άπό αύτά, ό 20χρονος Μπίμπα άνεβάζει
κδιδακτικά βίντεον στό YouTube όπου καυχιέται γιά τις γνσεις του σχετικά μέ τό πς μπορείνά είσέλθει κάποιος παράνομα στήν Βρεταννία.
οι όδηγίες τους Τις όποiες έχουν παρακολουθήσει
πάνω άπό 100.000 φορές, περιλαμβάνουν συμβουλέ σχετικά μέ την χρήση πλαστν ταυτοτήτων
άεροδρομίων όπου τά ψεύτικα αυτά έγγραφα δέν
θά έντοπισθούν, άλλά και Τό πς μπορε κάποιος
νά διεκδικήσει άσυλο.
ΑΓΟΝΟΣ έκηρύχθη, ότως άνεμένετο, ό διαγωνισμός
για τό λεγόμενο στρατιωτικό τμήμα τν Ναυπηγείων
Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ, καθς οί πιστωτές έκριναν ς
μή άποδεκτή την προσφορά ύψους 15 έκατ. εύρ της
Pyletech Shipyards. Μετά τό άδιέξοδο αύτό θά γίνει
μέσα στούς πρτους μήνες του έπομένου έτους νέα
προσπάθεια πωλήσεως τν στοιχείων ένεργητικού
του ναυπηγείου .
ΟΔΙΑΣΗΜΟΣ Γάλλος σχεδιαστής μόδας Πιέρ Καρντέν
άφησε χθές τήν τελευταία του
πνοή σε ήλικία 98 έτν στό
νοσοκομείο Νεϊγύ, στό Παρίσι, όπως άνεκοίνωσε ή Γαλλική Άκαδημία Καλν Τεχνν .
(Ημέρα μεγάλης θλίψης
Συνέχεια στήν σελ. 5
Λεπτομέρειες στήν σελ2
Συνέχεια στήν σελ . 7
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
e Μιάμέλλουσα μητέρα άπεκάλυψε ότ πριμένει Τρί
Μέτην ύπογραφή του ,ό είκοστός αίνας
ήταν ήδη έγκνος σέ δίδυμα! Ήχρήστης του TikΤok
@ heblondebumny1 χρησιμοποι τήν πλατφόρμα
γιά νά Τεκμηρισει και νά άπαντήσει σέ έρωτήσεις
σχετικά μέ τήν άτπίστευτη διπλή έγκυμοσύνη τηςένα έξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο γνωστό ς έτπικνησις Τά δύο πρτα μωρά είναι 10 καί 11 ήμερν μεγαλύτερα άπό τό Τρίτο μας μορό, γι' αυτό και ξέρα
με είούς έξορχής ότι ήταν μά δεύτερη έκυμοσύνην
έξήγησε σέ ένα βίντεο, Τό όποίο έχει προβληθεί πάνω
άπό πίντε έκατομμύρια φορέ. Η έπικύησις συμβαίνι όταν ένα άλλο άριο γονιμοποιεται καί έμφυτεύεται στήν μήτρα ήμέρες ή άκόμη και έβδομάδες μετά
Τό πρτο, μέ άποτέλεσμα μία δεύτερη έγκυμοσύνη.
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Μέ τήν άπλεια του
Πιέρ Καρντέν κλείνει ένα μ γάλο κεφάλαιο του τομέ
ως που άποκαλούμε Μό - σαψυχαγωγίας καί τή συδο. Κατά τους είδικούς , μέ !
τήν μόδα , κδηλνονται οί
τάσεις , of έκδηλσεις καί οί
προτιμήσεις τν μελν μιας ωρείται μοντέρνο , νεωτερικοινωνικής όμάδας σέ συγεχριμένη χρονική περίοδο ρακτηρίζεται παρωχημένο,
συμβατικό καί παραγκων- κάκριτήρια και δδηγε στήν
έμφάνιση, τήν ένδυση , τόν ζεται . Είναι συχνά παράλο- τυποποίηση, στήν έξαφάνιση τής άτομικότηταφ λ
νε οί κείδικοί Σκεφτείτε,
λοιπόν , άν ό Πιέρ Καρντέν,
που τά ρούχα του σήμερα
και άφορούν την έξωτερική
13:00-15:00
Τρόπο συμπεριφοράς , Τά μέ- γη . θεί τους άνθρπους σέ
άκρότητες άναφορικά μέ τήν
έμφάνισή τους ή μέ έπιλογές στόν τρόπο ζωής τους .
μπεριφορά έν γένει. Η μόδα
κείναι εύμετάβλητη και πα
ροδική , Κάτι που σήμερα θe
"Δύο απ' όλα!ν
Είναι τυραννική και αυταρχι- θεωρούνται συντηρητικάν
ύπηρετούσε έναν τυρανκή. Δέν άνέχεται τή διαφορο
κό και ραίο γρήγορα χα- ποίηση , έπιβάλλει όμοιόμορφες έπιλογέ, κοινά αίσθητιο Κστας ιαννουλόπουλος
ο ΜάνοςΤσαγκαράκης
νικό και αύταρχικόν θεσμό,
Συνέχεια στήν σελ. 4
30-12-2020 .
9-771108 701137