Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
29 Δεκεμβρίου 2020
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιρία και νοτιοδυτικοί άνεμοι , Θερμοκρασία έως 18β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και νότιοι άνεμοι Θερμοκρασία εως 17β.
Αριθμ. φύλ . 41844
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
Μαρκέλλου όσ. Γεωργίου Νικομηδείας
Σελήνη 15ήμερων ! Άνατολή ήλίου 7.41-Δύσις 5.14
ΜΕΤΑΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΤΑΥΡΟΗΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΕΒΑΛΕΣΤΟΜΑΤΠΤΑΚΕΙΜΗΛΙΑΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ!!
Νέο έπος Σακελλαροπούλου:
Εήλωσε τά κα0ιοφίλια> του 1821
<καριοφίλια>
Από τούς τοίχους του Προεδρικού Μεγάρου-Είχαν
άτό τό Μουσείο του Αγνος μέ άπόφαση του Κωνσταντίνου καί τής
μεταφερθεί τό 1975
Ιωάννας Τσάτσου
ΤΟ ΕΤΟΣ στό όποιο πρόκειται νά είσέλθουμε έντός τν
έπομένων ήμερν είναι τό 2021. Το έτος κατά τό όποϊο συμπληρνονται 200 χρόνια άπό την έθνεγερσία. Από τήν ήμέρα πού οί"Ελληνες πήραν τά δπλα και σήκωσαν τά λάβαρα του άγωνος κατά του κατακτητοϋ. Και άπό αυτά τά όπλα ,
άπό αυτά τάλάβαρα, ή ' Ελλάς άνεγεννήθη. Θά έπρεπε νά τά
τιμά Οργαννουμε έκδηλσεις και δράσεις γιά νά τιμήσου
με τό 1821 καίίσως κάποιοι λησμονουν πς δέν ήταν μόνον
τό αίμα τν ήρων πού έξέθρεψε τό δένδρο της Ελευθερί
ας. Ήσαν και τά δπλα τν ήρων. Κάποιος πρέπει νά τό πεί
αυτό στήν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας, ή όποία τά άπεμάκρυνεάπό τό γραφείο της
Στήν μία φωτογραφία βλέπουμε πίσω άπό τόν Πρόεδρο
Προκόπιο Παυλόπουλο δύο πιστόλες του άγνος του 1821
νά κοσμούν την βιβλιοθήκη του . Δέν τις έφερε όμως έκεί ό
τέως Πρόεδρος . Τίς βρήκε . Από τήν έποχή πού ό άείμνηστος Κωνσταντίνος Τσάτσος άνέλαβε καθήκοντα Προέδρου
της Δημοκρατίας, οί πιστόλες ήσαν έκεί. Είχαν μεταφερθεϊ
το 1975 άπό τό Μουσείο του Άγνος μέ άπόφαση του τότε
Προέδρου καί της συζύγου του Ιωάννας. Είναι παρακαταθήκη τν άγνων του Εθνους . Κειμήλια ζσης ίστορίας. Στήν
δεύτερη φωτογραφία βλέπουμε πς ή Αίκατερίνη ΣακελΗ Στήν φωτογραφία φαίνονται εύκρινς πάνω άπό
τόν Ποοκόπιο Παυλάπουλο τά ότλα του Άγνος
Έδ όχιμόνον τά όπλα άλά καί ό πίνακας του λαροπούλου τά άπεμάκρυνε . Τά άντικατέστησε μέ κάποια
Peter von Hess έχουν έξαφανισθεί .
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
12 μίλια καί κοιτική
ΜΜΕ έχνευρίζουν
Έρντογάν!
Τό παρασκήνιο τής κάποστασίας τν Ιμίων
Έναλλακτικά σενάρια
γιά τά"Όσκαρ 2021
ΣΦΟΔΡΑήνωχλημένος είναι ό Τουρκος
Πρόεδρος από την έπέκταση των έλληνικν χωρικν ύδάτων στό Ιόνιο στά 12
μίλια. Μπορεί ο ίδιος νά μήν προέβη σε
δηλσεις άλλά τήν έπίθεση στήν Ελλάδα την άνέλαβαν τά φιλοκυβερνητικά
ΜΜΕ της Αγκύρας , τά όποία έσπευσαν
νά κάνουν λόγο για κσκανδαλδην άπόφαση και νά έπαναφέρουν τό casus beli
στό Αίγαιο. Σκανδαλδης άπόφασις άπό
την 'Ελλάδα: Αύξάνει τά χωρικά ύδατα
στά 12 ν.μ στό Ιόνιο Πέλαγοςν έγραψε
ή (Γενή Σαφάκν, ένω τόν ίδιο σχεδόν τίτ
λο είχε καί ή Αίντινλίκο, Εξ ίσου έπικριτικοί είναι και οί τίτλοι της Μιλλιέτ
και της (Ακσάμν . Όλες οί έφημερίδες
Συνέχεια στήν σελ. 3
Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ είχε όλες τίς προϋποθέ-ρούς διακυμάνσεις-ήτησε τήν ποινική δίωξή μου
σεις νά άναδειχθεί σέ πολιτικό ήγέτη μεγάλου δι - για κατασκοπία και παραβίαση μυστικν της πολιαμετρήματος. Μέ λαϊκό έρεισμα μέσα καί, ύψηλές τείας έπειδήδημοσίευσα τό 1996 στήν Απογευμαέπαφές έξω, είχε τίς προδιαγραφές .Άν ήξερε νά δι - τινήν μερικά άπόρρητα τηλεγραφήματα του ΥΠΕΞ
αχειρίζεται καλύτερα τόν έαυτότου και νά τόν πει - για τά Ιμια- δέν συγκρουστήκαμε ποτέ . Σέ τηλεοθαρχεί , θά είχε έκμεταλλευτεί τό δαχτυλίδι πού του πτική συνέντευξη που μου είχε δσει στόν Ναυτι έδωσε ό Άνδρέας Παπανδρέου μέ τό χρισμα γιά τόν κόΟμιλο Βουλιαγμένης το 2009 μου είχε άπο καλύΔήμο Αθηναίων το 1994 και θά είχε ήγηθεί του ΠΑ- ψει πς κάποτε θά γράψει ένα βιβλίο για τά"μια και
ΣΟΚ. Δέν το κείχε γιά πρωτος όμως . Γ' αύτό καί δι - τόν Ότσαλάν. Δέν έπεσα άπό τά σύννεφα λοιπόν
εκόπη ή πορεία του πρός τήν κορυφή. Το κύκνειο όταν διοχετεύτηκε στόν κυριακάτικο Τύπο άπόσπαπολιτικό άσμα του άλλως τε-α όλοι μαζί τά φάγα - σμα άπό τό νέο βιβλίο του περίαύτν. Βιβλίο έπίσης
μεν- άπέδειξε ότι έν τέλει στήν ζωή τίποτε δέν είναι μου είχε πεϊ πς θά γράψει σέ περιπατητική τηλεοτυχαίο . Καί ότι βεβαίως τά στερνά τιμοϋν τά πρτα . πτική συνέντευξη πού κάναμε στόν Έθνικό Κήπο τό
Ωστόσο ό Πάγκαλος δέν άνήκει άκριβως στήν ίδια 2007 και ο Γεράσιμος Άρσένης, ό έτερος πρωταγωσχολή πολιτικής σκέψης μέ τόν Κστα Σημίτη, ούτε νιστής τήν βραδιά των Ίμίων, στό γραφείο τού Πρωείναι πρέπον νά τόν κατατάσσει κανείς σέ αύτήν. Ο θυπουργού στήν Βουλή.
Πάγκαλος, ό όποιος σέ προχωρημένη ήλικία σήμερα ζει σήμερα μέ έλάχιστα καθς το δημόσιο πα - γή πρίν υπεισέλθω στήν ούσία των γραφομένων Πά
ρακρατά άπό τήν σύνταξή του τά χρέη άπό φόρους γκαλου γιά τάμια γιά δύο λόγους λοιπόν . Οπρτος
άκίνητης περιουσίας πού του άφησε οίκετο του πρό- είναι ότι δέν έχουν γραφτεϊ όλα για τά"μια. Υπάρσωπο, άφησε πατριωτικό άποτύπωμα μέ τήν πολιτι- χουν άκόμη μυστικά . Κατά πάσα πιθανότητα φυλαγκή του στά έθνικά θέματα. Όχι στίγμα . Τήν είσοδο μένα στά άμερικανικά άρχεια του State Department
της Κύπρου στήν ΕΕ. Το πέτυχε μαζί μέ τόν Γιάννο
Κρανιδιτη, γι' αύτό καί ή ίστορία παρά τά όλα όσα
συνέβησαν στά"μια θά είναι γενικς καλή μαζί του . τούς Αμερικανούς τήν άποφράδα έκείνη νύχτα . Ό
( σελ. 7)
Παρακμή
καί πτσις
της έλληνικής
γλσσης
Κάνω αυτήν τήν μακράισως και φλύαρη είσαγω
ΠΕΝΝΙΕΣ
όπου φυλάσσονται οί ήχογραφημένες συνομιλίες
του συνόλου της έλληνικής πολιτικής ήγεσίας μέ
του Σπυρίδωνος Άλφαντάκη*
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΝ του 1848 , ό Σατωβριάνδος συναντήσας τον Βερανζέρον του είπεν : "Ορίστε, τήν έχετε
πλέον τήν δημοκρατίαν σας.. Ναί,
τήν έχομεν άπήντησεν ό Βερανζέρος, κάλλά , μεταξύ μας , προτιμ νά
τήν όνειρεύομαι παρά να τήν βλέπω . Εάν ή Μεταπολίτευσις, πυρ
βαλείν καί μάχαιραν έλθουσα, έχρειάσθη τριάκοντα έξχρόνια διά νά καταστρέψη την οίκονομίαν, έχρειάσθη μόλις δύο διά νά καταστρέψη
τήν γλσσαν. Οι γλωσσοδικται
του 1976, καταληφθέντες έξ ένός
άσυγκρατήτου καί άσυναρτήτου
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Αν και οι σχέσεις μου μέ τόν πρην άντιπρό-δεύτερος είναι διότι δέν ταιριάζει στήν προσωπική
εδρο της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ πέρασαν κατά και Συνέχεια στήν σελ. 3
. Σναγερμός σήμανε στά κντρικά Τής άστυνομίας
τής Νέας Ύόρκης , όταν άγνωστος κάλεσε στό 911
(τόν τριψήφιο άριθμό άμέσου δράσεως τν ΗΠΑ)
προκειμένου νά δηλσει πς στό Empire State
Building υπάρχει βόμβα που θά Τυροδοτηθεί σύντομα. Όμάδα πυροτεχνουργν άνταποκρίθηε
άλλά έρευνντας Τό κτίριο δέν έντόπισε κάποιον
ύποπτο μηχανισμό. Φρσα άπεδείχθη πς ήταν
τό τηλεφνημα
Ή Αριστερά χλευάζει
τό έθνικό φανελλάκν
Πρός μίνι άναδιάρθωση
του δημοσίου χρέους
ΠΑ μίαν άκόμη φορά τά trols και οί κακεντρεχείς,
πού προέρχονται άπό τήν Άριστερά, έβαλαν στόν
στόχαστρο τόν καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα , σχολιάζοντας τήν είκόνα μέ τό ίδρωμένο φανελλάκι τήν ρα
πού έμβολιάζετο στό νοσοκομείο Αττικόν. Χωρίς να σκεφθουν πόσες ήμέρες είναι άυπνος δ καθη γητής , τήν άγωνία πού έχει όταν έπισκέπτεται τους
άσθενείς στίς ΜΕΘ, άλλά και την εύθύνη του φέρει ,
Συνέχεια στήν σελ.4
ΣΤΗΝ πρόωρη άποπληρωμή, τό άμέσως προσεχές διάστημα, ποσού ύψους περίπου 3,6 δισ. εύρ , άπό τά
bφιστάμενα δάνεια πού έχει λάβει ή χρα άπό τό Δι εθνές Νομισματικό Ταμείο, προχωρεί ή Κυβέρνησις Σέ συνδυασμό μέ όλιγτερες έκδόσεις έντόκων
γραμματίων και άλλες κινήσεις το Υπουργείο Οίκο νομικν θά προχωρήσει σέ μίνι άναδιάρθωση του δημοσίου χρέους.
ΦΟί περιορισμοί λόγω κορωνοϊού άναμένεται νά
στερήσουν τήν πατρίδα σέ έκατομμύρια άνθρπους
άνά τόν κόσμο . Κι άν τήν λύση μπορεί νά προσφέρει
ένα μπουκάλι μέ άέpα κοπανιστό; Αέρα άπό τήν
πατρίδα; Κάπως έτσι σκέφθηκε μιά έταιρεία στήν
Βρεταννία, ή όποία άπεφάσισε νά κλείσει το άρωμα
καί τόν φρέσκο άέρα τν χωρν πού άπαρτίζουν
τό Ήνωμένο Βασίλειο σέμπουκάλια, γιά όσους νοσταλγούν Τήν πατρίδα τους ΉMyBaggage, έταιρεία που άναλαμβάνει τήν άποστολή άποσκευν σέ
Βρεταννούς που μένουν στό έξωτερικό, άπεφάσισε
νά κάνει αύτό τό ξεχωριστό δρο σέ έκείνους πού
θά μείνουν μακριά άπό τήν πατρίδα τους Έκλεισε
σέγνάλινα μπουκάλια άέρα άπό την Σχωττία , Τήν
Oύαλία, τήν Άγγλία καί τήν Τρλανδία και τά προσφέρει ς χριστουγεννιάτικο δρο σέ έκείνους πού
αύτά τά Χριστούγεννα θά μείνουν μακρυά
Συνέχεια στήν σελ. 8
Λεπτομέρειες στήν σελ.2
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Ήμόνη Σωτηρίαν είναι στήν λεωφόρο Μεσογείων!
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τλικά δέν ύπάρχει άλλη γούς ήταν κσκέτος φυσικός άπό καθαρά πολιτικά-κομ- Μητροπολίτη νά δέχεται τό
σωτηρία έκτός άπό έκείνη όρός, άκούσαμε και διαβά - ματικά κίνητρα και πολλοί έμβόλιο, άλλά και τόν ίερέα
σαμε! Και φρίξαμε, φυσικά - δυστυχς- Επειδή έχουν στά περίχωρα τν Καλάμων , ό όποίος ζήτησε άπό
τής λεωφόρου Μεσογείων! ΤΙ
13:00-15:00
. Τό Γουίτερ είναι μιά μικρή , άπομακρυσμένη πόλη, 60 μίλια νότια του Άνκορατζ στήν Άλάσκα.
που συνήθως άναφέρεται ς ή πόλις κάτω άπό
μια στέγην. Η πόλις βρίσκεται άνάμεσα σέ έκπληκτικά βουνά σμαραγδένια δάση καί μία άπέραντη
γαλάζια θάλασσα . Πόσο μικρό είναι όμως τό Γου τιερ; Περίπου 217 άτομα ζουν έκεί στό ίδιο κτίριο,
Τό Begich Towers, πού ήταν στρατνες κατά όν
Ψυχρό Πόλεμο, καί χτίστηκε τό 1974.
άλλο νά πίς, μέ όλες αύτές μέ όλη αύτή τήν άτμόσφα- ύποστεί όλη αύτή τήν πλύ τίς τερατολογίες (πολλές ρα , πού μάς γυρίζει δεκάδες ση έγκεφάλου γύρω άπό τήν πιστό χωρίς μάσκα κατά τήν
θεία λειτουργία , νά βγεί άπό
τόν ναό . Κάπου θά πρέπει
νά άντιληφθούμε ότι ό κό σμος πρέπει νά προχωρήσει
Δύο απ' όλα!
χρόνια πίσω Έκείνο πού πανδημία . Λές και ό κόσμος
νά κίνητρα) , γύρω άπό τόν τρομάζει είναι τό ότιύπάρ- δέν άντιμετπισε (καί κέρδι σε τήν μάχη ) άλλες πανδηνοι, οι όποοι προσχωρούν μίες καί άσθένειες . Χαρήκαμε ίδιαίτερα που είδαμε τόν
έκ προθέσεως και μέ σκοτει έμβολιασμό; Μέχρι και δτι
τά έμβόλια πού χορηγήθηκαν στους πολιτικούς άρχη- σέ αύτές Τις άπόψεις . Άλλοι
ο Κστας Γιαννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
χουν άνθρωποι μορφωμέΣυνέχεια στήν σελ. 3
29-12-2020
|9 771108'701120"