Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
28 Δεκεμβρίου 2020
Τον άγίων Δισμυρίων των έν Νικομηδεία καέντων μαρτ .
Σελήνη 14ήμερων 1 Άνατολή ήλίου 7.40-Δύσις 5.14
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία και νοτιοδυτικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 16β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και νότιοι άνεμοι . Θερμοκρασία έως 15β.
Αριθμ. φύλ . 41843
Ετος 144ν
Τιμή 1,50ε
ΟΛΗ ΗΕΓΚΥΚΛΙΟΣΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
12 έχατ. φορολογούμενοι άπαλλάσσονται
ιενου
ασσονται
άπό την είσφορά άλληλεγγύης
Ποιά είσοδήματα έξαιρούνται τής έπιβαρύνσεως-Ποιοί θά έξακολουθήσουν νά τήν καταβάλλουν
ΑΠΗΛΛΑΙΜΕΝΑ άπό είσφορά άλληλεγ- κατάργησις τής είσφοράς δέν άφορά τούς
γύης θά είναι τό 2021 τά είσοδήματα 1,2 έκατομ. μισθωτν του ίδιωτικού τομέως , έλεύθερων έπαγγελματιν , άγροτν άλλά και
φορολογουμένων πού είσπράττουν είσοδή- ύπερβαίνει έτησίως τά 12.000 εύρ.
ματα άπό ένοίκια και μερίσματα, λόγω τής
άναστολής έφαρμογής του μέτρου . Από την ή Άνεξάρτητη Άρχή Δημοσίων Εσόδων
1.1.2021 διακόπτεται ή μηνιαία παρακράτη- γιά ατήν άπαλλαγή τν είσοδημάτων άπό
σις τής είσφοράς άλληλεγγύης για τούς μ άπό 1.326 έως 4.875 ευρ όσοι έχουν κέρΑπό τόν πρτο κιόλας μήνα του νέου
συνταξιούχους και τούς δημοσίους ύπαλ- έτους οί μισθωτοί του ίδιωτικού τομέως θά
διαπιστσουν αύξηση στόν μισθό τους, κα θς δέν θά παρακρατείται είσφορά άλληλεγγύης στίς μηνιαίες άποδοχές τους.
Στούς κερδισμένους, περιλαμβάνονται
και περίπου 100.000 έλεύθεροι έπαγγελ - δη άπό 40.000 έως 65.000 εύρ .
ματίες πού δηλνουν είσοδήματα άνω τν
12.000 εύρ.
λήλους οί όποίοι θά έξακολουθήσουν νά
έπιβαρύνονται έφ' όσον τό είσόδημά τους
. άπό 4.875 εύρ έως 19.800 εύρ γιά όσους
Είδικτερα , ή έλάφρυνσις για τούς
έν μέ είσφορά άλληλεγγύης 109% έπιβαρύ
νονται κέρδη άνω τν 220.000 εύρ .
Συμφνως πρός έγκύκλιο πού έξέδωσε
Για παράδειγμα, ίδιωτικός ύπάλληλος άσκουντες έπιχειρηματική δραστηριότημέ έτήσιο είσόδημα 25.000 εύρ θά γλυ
τσει φόρο τού φθάνει τά 426 εύρ . Το
σθωτούς του ίδιωτικού τομέως, έν για τούς φορολογικά έτη 2020 και 2021 , στην περί - φορολογικό όφελος υπερβαίνει τα 1.000
πτωση πού τά είσοδήματα του φορολογου- εύρ για όσους άποκτούν είσόδημα πάνω
τα άπό τήν άναστολή τής είσφοράς άλληλεγγύης είναι ή έξής
άπό 22 έως 176 εύρ, δσοι έχουν έτήσια εχει οφελος άπό τούς μειωμένους φοροκέρδη άπό 13.000 έως 20.000 εύρ .
. κέρδη 25.000 εύρ δ φόρος μεινεται κατά
"Ετσι έάν κάποιος έχει κέρδη 15.000 θά
την είδική είσφορά άλληλεγγύης γιά τά
έλευθέρους έπαγγελματίες και δσους έχουν
είσοδήματα άπό ένοίκια και μερίσματα τό μένου προσδιορίζονται βάσει τν τεκμηρίδφελος άφορά το φορολογικό έτος 2020 ,
λογικούς συντελεστές και τήν κατάργηση
της είσφοράς άλληλεγγύης 1.366 εύρ , μέ
άπό 35.000 εύρ . Συνολικς , τά όφέλη ξε
άπό 176 έως 676 εύρ δσοι έχουν κέρδη
ων διαβισεως, γιά νά ίσχύσει ή άπαλλαγή
κινουν άπό 1,07 εύρ τόν μήνα γιά όσους άπό 20.000 και μέχρι 30.000 εύρ.
τό όποίο θά άποτυπωθεί στήν έκκαθάριση άπό τήν είσφορά άλληλεγγύης, θά πρέπει έχουν μικτές άποδοχές 1.050 εύρ και θά
1.776 εύρ ένω γιά κέρδη 5.000 εύρ τό συνολικόν όφελος άνέρχεται 7.636 εύρ.
. άπό 676 έως 1.326 εύρ όσοι έχουν έτή
τν φορολογικν δηλσεων πού θά ύποβληθούν τό έπόμενον έτος. Η προσωρινή
δύο χρόνια μέ βάση τά τεκμή ρια .
νά μήν έχει φορολογηθεί τά προηγούμενα φθάνουν έως τά 306 εύρ για δσους έχουν σιακέρδη πάνω άπό 30.000 και μέχρι 40.000
μικτές άποδοχές 6.500 εύρ τόν μήν .
εύρ .
Συνέχεια στήν σελ. 2
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ένέσεις
αίσιοδοξίας
ΚΗ έμείς ή κανείς!ν
Διεσθησαν οί άμαξες
τν βασιλικν γάμων
Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ των χριστουγεννιάτικων αδιακοπνV
-θέτω τήν λέξη έντός είσαγωγικν διότι όλη ή χ-ένεργοί άλλά και έξαιρετικς δραστήριοι στά social
ρα σέ διακοπές βρίσκεται λόγω της πανδημίας και
μάλιστα παρατεταμένες-προσφέρεται για περισυλλογή και άναστοχασμό . Ή άνταλλαγή των εύχων, οί
χαλαρές συνομιλίες, ή έκβαθέων ένδοσκόπηση πάντοτε σου δίνει τήν εύκαιρία νά πιάσεις τόν σφυγμό Λικης Εταιρειας που έννει όλες τίς γενεές στετης κοινωνίας μας , σέ όλα τά έπίπεδα: στό ύψηλότερο δυνατό όπου λαμβάνονται οι άποφάσεις, στό έπί- τεως οννεδίτες. Ο σκηνοθέτης Γιργος Σγουράπεδο των Ύπουργν, στό άμέσως έπόμενο έπίπε - κης ετοιμαζει μαζί μέ την Τατιάνα ΆβέρωφαΜονόδο των Βουλευτν οί όποιοι νομοθετοϋν τίς (είλημ - Υραμμαν για τον μεγάλο εύπατρίδη πολιτικό άπό
μένες) άποφάσεις , στό μεσαΐο τν κρατικν άξιωματούχων (Περιφερειάρχες , Δήμαρχοι, διοικητές ) ρο χωρο μάλιστα άσχολοϋνται συστηματικά μέ τίς
οι όποιοι έντέλλονται νά έφαρμόζουν τίς άποφά - εξελίξεις στόν χρο και κάνουν έπιθετικές άναρσεις και βεβαίως στό έπίπεδο όλων ήμν οι όποίοι τησε ις. Μέ δυό λόγια , ύπάρχει μή παρεξηγήσιμη κιυφιστάμεθα τίς άποφάσεις. Φέτος , ή έμπειρία ήταν νητικοτης. Παραβιάζω βεβαίως άνοικτάς θύρας άν
περισσότερο ένδιαφέρουσα άπό καθε αλλη φορα. σέ όλες μά όλες τίς συνομιλίες διέκρινα ότι υπάρ( ς ψηφοφόρο ) σήμερα βρίσκονται στήν ΝΔ , είναι
media, είδικς στό facebook.
οι παλαιοί-Θεόδωρος Μπεχράκης κ.λπ- παρέ δωσαν τόν Σύνδεσμο 1974-σωματεΐο τύπου ΦιΛεχων της ΝΔ- στούς πενηντάρη δες νετερους,
ΕΕΚΙΝΗΣΕ χθές στήν Ελλάδα ό έμβολιασμός τν πολιτν για τόν κορωνοΤό. Η άρχή έγινε μέ μιά έκπρόσωπο
του ύγειονομικού προσωπικού πού δίδει μάχη έδ και μήνες στήν ΜΕ0 και
έν συνεχεία μέ έναν 85χρονο πού διαμένει σέ οίκο εύγηρίας . Πρόκειται για
την νοσηλεύτρια του Εύαγγελισμούν
Εύσταθία Καμπισιούλη και τόν Μιχάλη
τήν"Ηπειρο. Πρην Βουλευτές άπό τόν φιλελεύθε( σελ. 7)
Τό 2021 έρχεται
μέ πολλά
έρωτήματα
φορά , παρατηρήσω είσαγωγικς ότι σέ έπίπεδο κοινωνίας
νά συνομιλή σω μέ διψήφιο άριθμό Υπουργν και χει γενικότερη άνασφάλεια για τίς έπιππσεις της
διψήφιο άριθμό Βουλευτν όλων των <πτερύγων πανδημίας στήν υγεία καί στήν οίκονομία. Ο κόσμος
μάλιστα, άπό τό κέντρο καί τήν περιφέρεια . Δεύτε - παρατο εμβόλιο έχει άρχίσει νά χάνει τήν ύπομονή
ρον, γιατί σέ έπίπεδο μεσαίων στελεχν ή άνάγκη και την πίστη ότι θά είναι άμεσα τά άποτελέσματα.
Συνέχεια στήν σελ.4
του Γιργου Κουρή.
Ή καθηγήτρια
Παπαδοπούλου-Κλαμαρή
για την συνεπιμέλεια
Καί τό πρό βλημα είναι πς αυτή ή γενιά παρά την
της όλης παράταξης νά έπικοινωνήσει μεταξυ της ταγύτητα που έδρασε αυτήν τήν φορά ή έπιστήμη,
Ο ΙΣΟΚΡAΤΗΣ έλεγε κοινή γάρ ή
τύχη και τό μέλλον άόρατον . Τό τί
θά μας φέρει το έπόμενο έτος μπορουμε νά το δουμε ύπό το πρϊσμα
ύποθέσεων , προσδοκιν καί τύχης
της χρας μας μέσα στό Εύρωπαϊκό
πλαίσιο κανόνων πού ζουμε. Γεγονός
παραμένει ότι τό αύριο της Ελλάδας
έξαρταται άπό τήν έξάλειψη άγκυλσεων στήν οίκονομία που έχουν
έμπεδωθεί διαχρονικά καί τά άλματα
άνταγωνιστικότητας που μποροϋμε
νά έπιτύχουμε μέσα στήν Εύρωζνη.
ρουσα ήγεσία έχει σκορπίσει στά τέσσερα σημεία έχει μάθει νά εύρίσκει λύσεις άμεσα . "Τρα σέ είδα .
του όρίζοντα, είναι παραπάνω άπό έμφανής.Άνθρω -τωρα στάσου" που λέει και ό λαός μας . Βιάζεται
ποι πού στό παρελθόν έφυγαν στούς ΑΝΕΛ, στόν να επανέλθει στούς παλαιούς ρυθμούς . Νά πιάσει
ΛΑΟΣ, στήν Λύση, ή άκόμη και στήν Χρυσή Αύγή
Λεπτομέρειες στήν σελ .3
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
Έλεγχοι γιά τά κονδύλια
της πανδημίας
"Ενα βήμα πρίν τά 12 μίλια
άπό τό Ιόνιο έως τό Ταίναρο
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΑΠΟ ΤΟ Κκόσκινον του Ελεγκτικού Συνεδρίου θάπεράσουν τά κονδύλια πού έχουν διατεθεί για τήν άντιμετπιση τν παρενεργειν της ύγειονομικής κρίσεως,
προκειμένου νά διαπιστωθεί έάν τά χρήματα πού έδόθησαν στούς πληγέντες άπό τό κράτος κέπιασαν τόπου. Κάθε χρηματοδοτικό μέσον θά έξετάζεται άν δια
σφαλίζει τήν διαφάνεια καί θά γίνονται διασταυρσεις
δεδομένων και έπαληθεύσεις πρωτογενν στοιχείων
<ΜΕ ΤΗΝ δημοσίευσή του στήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως τέθηκε σήμερα σέ ίσχύτό Προεδρικό Διάταγμα περί κλεισίματος κόλπων και χάραξης εύθειν
γραμμν βάσης στή θαλάσσια περιοχή του Ιονίου καί
τν Ιονίων νήσων μέχρι τό Άκρωτήριο Ταίναρο της
Πελοποννήσου.ν Αύτό έπισημαίνει τό Υπουργείο
Εξωτερικν, σημεινοντας ότι κτό Προεδρικό Διάταγμα έπιση μαίνει ότι ή Ελλάδα έπιφυλάσσεται γιά
Συνέχεια στήν σελ.3
Ένας καλός και άπλός δείκτης
σύγκλισης της Έλληνικής οίκονομίας, σέ σχέση μέ τό έπίπεδο των
Θά μπορούύσε ή υiοθέτηση ένός νέου όνόματος
νάβελτισει τήν Τίχη σας; Ορισμένες κινεζικές κοινότητες τό πιστεύουν. Στήν παραδοσιακή κινεζκή κουλτούρα , ή έννοια πίσω άπό τά όνόματα είχε
πάντα τεράστια σημασία Οί κινεζικές κοινότητες σέ
όλη τήν Ανατολική Ασία πιστεύουν ότι ένα όνομα
μπορεί νά έπηρεάσει Τήν πίχη Του άτόμου σέ κάθε
πτιχή Τής ζωής του ,άπό τήν ύγεία καί τόν έρωτα έως Τά oίκονομικά καί τήν άκαδημαϊκή άπόδοση. Καθς ή πανδημία του νέου κορωνοίού συνεχί
ζει νά πλήττει σκληρά τήν οίκονομία , Κινέζοι πού
βρίσκουν ούς έαυτούς νά μένουν χωρίς δουλειά
όχι μόνον άνανενουν τά βιογραφικά τους , άλλά
άπευθύνονται καί σέ μελλοντολόγους για συμβουλές σχετικά μέ τό έάν ένα νέο όνομα μπορεί νά άλλάξει τό μέλλον τους.
Συνέχεια στήν σελ. 2
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
ELLADR
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Μέχρι καί τόν Φλέμινγκ θά άμφισβητούσαν
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πς περάσατε τά Χριστούγεννα;έρτησε φίλη άμάζευτον , μέ τό σί-ντί νά
στό τηλέρωνο . Τά περάσαμε παίζει την