Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ Ε ΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 25- Σάββατο 26
Δεχεμβρίου 2020
Η Γέννησις του Χριστου
Σελήνη 11 ήμερν 1Ανατολή ήλίου 7.69-Δύσις 5.11,
ΑΤTΙΚΗ Αραιές νεφσεις καίνοτιοδυτικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 17 .
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και ανεμοι , Θερμοκρασία έως 146
Αριθμ. φύλ . 41843
Ετος 144ον
Τιμή 1,5ε
ΟΙΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΡΙΣΚΑΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ ΝΕΟΝΕΟΣ
Άδύναμο τό δολλάριο, ίσχυρότερο τό εύρ,
σταθερά
ύψηλά όχουσός τό 2021
Χαμηλές οίάποδόσεις τν άμερικανικν καί γερμανικν όμολόγων βραγυπρόθεσμης διαρκείας
Άνάλυσις
του Καθηγητού
Τωάννη Α. Μουρμούρα μι
βαιότητα γύρω άπό την άποτελεσματικότη- άντίκτυπου στό ρυθμό μεγέθυνσης τό 2021
τα καί μαζικότητα τν έμβολίων (ή άποδο- ( Εως και -2% στό HΒ και έως-1% στήν EZ),
προβληματίζει για τό μέλλον , έάν δέν έπιτευχθεί συμφωνία μέχρι τήν 31η Δεκεμβρίου, άνάμεσα στά άλλα , ή ύποβάθμιση που
θά άκολουθήσει για την Βρετανία σέ καθε στς dhird party στίς μεταξύ τους έμποσει τόν καταλύτη πού θά ξεκλειδσει τίς ρικές συναλλαγές , τό γεγονός ότι πολλές
θετικές προσδοκίες καταναλωτν καί έπεν - μελλοντικές διμερείς συμφωνίες μέ σημαδυτν, την κινητικότητα και τήν έπιστρο- ντικούς της έταίρους (π.χ. Ίαπωνία ) ίσως
βρεθούν στόν άέρα, μιάς και είχαν ς προσέ παγκόσμιο έπίπεδο μετά τόν Β Παγκόσμιο Πόλεμο, τόσο στίς άναπτυγμένες
οίκονομίες δσο και στις άναπτυσσόμενες .
Για τό σύνολο του έτους, σύμφωνα μέ τις ρ
ΟΠΩΣ όλα δείχνουν , τά μέτρα γιά τήν άντι- τελευταίες προβλέψεις του ΔΝΤ (World
τό 2021, έάν και ύπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι γύρω άπό την δυναμική της οίκονομικής της άνάκαμψης. Τό παγκόσμιο έμπό- χή τους άπό τόν γενικό πληθυσμό άλλά και
ριο άναμένεται νά συρρικνωθεί τό 2020 κατά 10% κυρίως λόγω τν διαταραχν στήν προσδιορίσει σέ μεγάλο βαθμό τό χρονι τας
ή άνιση πρόσβαση τν χρων σέ αύτά) θά
Economic Outlook, Όκτβριος 2020) , ή έφοδιαστική άλυσίδα και νά αύξηθεί κατά
8%% τό έπόμενο έτος . Τό παγκόσμιο χρέος
κό (πότεν στήν έπίτευξη της κάνοσίας της
άγέλης (herd immunity) και θά άποτελέ
μετπιση του δεύτερου κύματος τής πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού πού βρίσκε - παγκόσμια οίκονομία θά σημεισει ύφεση
ται σέ έξέλιξη, είδικά σέ Βόρεια Αμερική τής τάξεως-4.4% (HΠΑ :-4.3%, Εύρωζνη στίς άναπτυγμένες οίκονομίες άναμένεται
και Εύρπη (τ.χ. γενικευμένα lockdown ,
μέτρα κοινωνικής άποσταστιοποίησης
κ.λπ.) , δυστυχς θά συνεχιστούν καί στις γκόσμια οίκονομία άναμένεται νά φτάσει περίοδο (στοιχεία ΔΝ).
άρχές του έπομένου έτους. Το άποτέλεσμα του πρτου γενικευμένου 1ockdown
τόν Μάρτιο ήταν να καταγραφεί τό δεύτερο τρίμηνο του 2020 ή μεγαλύτερη συρρίκνωση της οίκονομικής δραστηριότη- νά έχει άνάπτυξη τύπου ν, μέρυθμό +8.2% γκόσμια οίκονομία τό 2021. Πρτον, ή άβε - συμφωνία. Πέραν του άμεσου άρνητικού
(E7: -8.3% , HB:-9.8% , Ίαπωνία: -7.3%, Κ να : +1.9%).Γιά τό έπόμενο έτος 2021, ή πα
νά άνέλθει στό 125 του ΑΕΠ τό 2021, 20%
ύψηλοτέρα σέ σχέση μέ τήν προ-πανδημίας
φήστήν κανονικότητα γιά την πραγματική
τό +5.2%, μιά άνάπτυξη άνιση και άνομοι μορφη τύπου μάλλον WΗΠΑ : +3.1%, ΕZ
+52%, HΒ : +5,9% , Ιαπωνία: +2.3%). ΜόΟίκίνδυνοι τό 2021
Τρείς είναι -πέραν τν γεωπολιτικνοίκονομία . Δεύτερον , ή άβεβαιότητα γύρω υποθεση μία , έστω μερική, συμφωνία μεταάπό τίς διαπραγματεύσεις στίς Βρυξέλλες ξύ ΗB-EZ. Τέλος , ή έκλογή Biden στίς
ΗΠΑ δέν εύνοει ίδιαίτερα τή Βρετανία για
Βρετανίας γύρω άπό τό Brexit μέ ή χωρίς συνομολόγηση ίκανοποιητικής διμερούς
Συνέχεια στήν σελ.5
μεταξύ Εύρωπαϊκής"Ένωσης και Μεγάλης
νονή Κίνα άπό τίς G20 χρες προβλέπεται οί μείζονες καθοδικοί κίνδυνοι γιά την πατου Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Έπιστροφή
είσφορν σέ χιλιάδες
έπαγγελματίες
Ή άναλογική ύπονομεύει τήν άνάπτυξη
Τό Μέγαρο έορτάζει
ΡΩΤΗΣΑχθές τήν διακεκριμένη συνάδελφό μου στό δημίας . Καί τήν ρα που ό πρην Πρωθύπουργός
οίκονομικό ρεπορτάζ Σίσσυ Σταυροπιερράκου έως Αντνης Σαμαρας κατέθετε στήν δικαιοσύνη ότι ό
πότε άναστέλλεται ή έφαρμογή τν διατάξεων του ένορχηστρωτής της έκστρατείας Novartis έναντίον
νέου πτωχευτικού κδικα . Μου άπάντησε ότι σύμ- του ήταν ό Αλέξης Τσίπρας προσωπικς . Καί την
φωνα μέ τήν τροπολογία που κατέθεσε ή κυβέρνη-στιγμή που έγινε γνωστό ότι ή Διευθύντρια Σύνταση στήν Βουλή ή ίσχύς του κδικος άναστέλλεται ξης του Βήματος καρατομήθηκε έπειδή άρνήθηγια τά φυσικά πρόσωπα έως τόν Ίούνιο και γιά τά
νομικά πρόσωπα (έπιχειρήσεις κ.λπ ) έως τόν Μάρ- βλία του ΕΟΔΥ.Αρα νομικς τό δημοσίευμά της
τιο. Κατά συνέπεια πλειστηριασμοί πρτης κατοικ - όψει μιας πιθανής έξεταστικής που θά ζητήσει ο ΣΥας έως τό θέρος άποκλείονται. Λίγο μετά την κατά - PIΖΑπερί αύτου είναι κένεργό ,
θεση αυτής της τροπολογίας, είδε το φς της δημοσιότητας ή πληροφορία ότι τό δεξί χέρι του έπιχει - κρό άλμα στόν χρόνο καί νά φανταστούμε τό πολιρηματία Τζρτζη Κουτσολιούτσου κατέθεσε στήν τικό τοπίο στήν πατρίδα μας τήν άνοιξη του 2021. Τά
δικαιοσύνη ότι κορυφαϊα πολιτικά πρόσωπα, πρην άντιλαϊκάν μέτρα όπως οί πλειστηριασμοί έχουν
Υπουργοίτης προηγούμενης κυβέρνη σης ΣΥΡΙΖΑ, μεταφερθεί γιά τό μέλλον. Ή χρα μοιάζει μέ ένα
έκαναν πλάτες στήν Folli Follie γιάνά πέσει στά μαλα - άπέραντο Είδικό Δικαστήριο . Η δίκη μέ τόν Παπαγ κά όταν άποκαλύφθηκε το σκάνδαλο μέ τούς πλα - γελόπουλο και τήν Τουλουπάκη στό σκαμνί έχει
στούς ίσολογισμούς καί τήν χειραγγη ση μετοχων άρχίσει. Η ύπόθεση μέ τίς φερόμενες καταγγελίστό Χρηματιστήριο Αθηνν.
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ άπό τόν e- ΕΦΚΑ σε
δεκάδες χιλιάδες έλεύθερους έπαγγελματίες και αύτοαπασχολούμενους μέχρι
τις 31 Δεκεμβρίου τό πιστωτικό ύπόλοιπο
πού όφείλεται άπό τόν Ενιαίο Φορέα με τά την μεγάλη έκκαθάριση τν είσφορν
του 2019. Τά ποσά πού όφείλονται, συμφνως τρος πληροφορίες, στούς μή μισθωτούς άναμένεται νά έπιστραφούν
μετά τά Χριστούγεννα και πρίν άπό τήν
Πρωτοχρονιά. Οι έν λόγω άσφαλισμέ νοι είχαν χρονικό περιθριο έως 30 No
εμβρίου νά δηλσουν στόν δικτυακό τοπο τουe-ΕΦΚΑ άν έπιθυμούν τόν συμψηφισμό τουπιστωτικού υπολοίπου τους μέ
έπόμενες άσφαλιστικές είσφορές
Λεπτομέρειες στήν σελ .2
κε νά άνασκευάσει όσα άποκάλυψε γιά τά διπλά β έν
" ΗΜαρία Ναυπλιτου καί ή Λένα
Παταληγούρα
Ας προσπαθήσουμε νά κάνουμε ένα τόσο δά μι (σελ. 11)
Το φάντασμα
τν Χριστουγέννων
ες Καλογρίτσα κατά Ύπουργν του ΣΥΡΙΖΑ προτης Άννας Δάρδα Ίορδανίδου
Λογικς ή δικογραφία αύτή θά διαβιβαστεί χωρα . Το ίδιο συμβαίνει καί μέ την Folli Follie. Στό κάκάμελλητί στήν Βουλή διά τά περαιτέρω . Καί πό - δρο πλέον βρίσκονται και στενοί συνεργάτες του
τε άποκαλύφθηκε αύτό παρακαλ-συμπτωμα-αρχηγού τής άξιωματικής Άντιπολίτευσης όπως
τικς βεβαίως γιατί ή δικαιοσύνη έχει τούς δικούς ο Nίκος Παππάς , ο Αλέξης Χαρίτσης καί ό Άλέκος
της ρυθμούς; Τήν ήμέρα που ό άρχηγός της άξιω - Φλαμπουράρης . Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άντεπιματικής Αντιπολίτευσης ξιφουλκούσε κατά της Κυ- τίθεται μέ σκάνδαλα πού ύποστηρίζει ότι διέπραξε
βέρνησης στό Κοινοβούλιο ζητντας συμβάσεις, δι - η κυβέρνη ση Μητσοτάκη κατά τήν διαχείριση της
ευθύνσεις και όνόματα για τήν διαχείριση τής πανΑΝΟΙΕΕ τά μάτια του. Εβγαλε τό χέρι
άπό τό σκέπασμα κι έτριψε τά βλέφαρα. Σκίασε τό γκρίζο φως που έμπαινε άπό τίς γρίλιες καί κοίταξε τό παράθυρο. Τρόμαξε . Είχε παντζούρια.
Τόπαράθυρο του δωματίου που έμε
νες τρα ήταν φραγμένο μέ σκουριασμένη λαμαρίνα . Το φς έμπαινε άπό τό μισογκρεμισμένο ντουβάρι άπέναντι. Από τή σκευρωμένη
πόρτα πού έβγαζε στόν κήπο. Όταν
βρήκε τή μπογιά στά σκουπίδια την
έβαψε μπλέ . Νά μοιάζει μέ τή θάλασσα. Καμιά φορά άκουγε τά κύματα.
Κάλαντα μέ τό πεννάκι
του Γεωργίου Σουρή
Του Ελευθερίου ΓΣκιαδά
Λεπτομέρειες στήν σελ .5
Συνέχεια στήν σελ. 4
ΠΕΝΝΙΕΣ
"Όλα όσα πρέπει νά
γνωρίζουμε γιά τό έμβόλιο | άνέρχεται ό Μπαμπατζάν
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Πέφτει ό Τσαβούσογλου
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ μέτρησις γιά την ούσιαστική
άντιμετπιση της πανδημίας θά ξεκινήσει νωρίς , τήν
Κυριακή , 27 Δεκεμβρίου, όταν ό Πρωθυπουργός μαζί
μέ τήν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας θά έπισκεφθουν τό
Νοσοκομείο Εύαγγελισμός για νά έμβολιασθον
Βεβαίως ή διαδικασία θά έχει ξεκινήσει ένωρίτερα,
καθς οί πρτοι πολίτες της χρας πού θά τούς χορηγηθεί τό έμβόλιο της Pizer θά είναι ένας ήλικιωμένος
ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ κυοφορούνται στήν Τουρκία
δπου ό Ερντογάν προσπαθεί νά συγκεράσει τόσο τις
πολιτικές δυνάμεις πού διαμορφνονται στό έσωτερικό
δσοκαι τις έξωτερικές έπιδράσεις που έπιδικουν νάδι
αμορφσουν τήν έπομένη ήμέρα. ΟΑλή Μπαμπατζάν ,
πού άναδεικνύεται άνερχομένη δύναμις , προαλείφεται
γιά κυβερνητικός έταίρος άντί του Μπαχτσελί, έν σέ
δυσμένεια πέφτει ό Μεβλούτ Τσαβούσογλου .
Λεπτομέρειες στήν σελ.6
Είχε περάσει πολύς καιρός άπό τότε που κούρνιασε πίσω άπό τό Καλλιμάρμαρο. Στό στοιχειωμένο σπίτιν , όπως τό έλεγαν , κι άπέφευγαν
να περνουν άπό μπροστά, άκόμη καί
. Ένας εύρηματικός
Άγιος Βασίλης άνέλαβε την άποστολή νά
σσει τά Χριστούγεν
να στήν Ίσπανία στέλνοντας βιντεομηνύματα στά παιδιά , πού
δέν μπορούν να τόν
συναντήσουν φέτος, έξ
αίτίας Της πανδημίας τού νοου κορωνοϊού Ο Φουέ
ντε, μετέτρεψε ένα παλιό κονταίηνερ πλοίου στό Λε
γανέ, νότια τής Μαδρίτης, σέστούντιο παραγωγής
Έκεί βιντεοσκοπεί προσωπικά μηνύματα, μέ τή βοήθεια του ιού του Ανδρε, που έργάζεται πίσω άπό
τήν κάμερα καί της συνεργάτιδος του Πιλάρ Καριό,
που ύποδύεται το έμπιστο ξωτικό. Οι γονείς μπορούν νά βρούν Τόν Φουάντες στά μέσα κοινωνικής δι κτυσεως και νά τού στείλουν τά γράμματα τν
παιδιν τους Κατόπιν έκείνος βιντεοσκοπείμιά προσωπική άπάντηση άπό τόν ίδιο τόν Άγιο Βασίλη.
Συνέχεια στήν σελ. 12
Συνέχεια στήν σελ.4
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Τά δικά μας Χριστούγεννα, είναι ήσυχα . .
είναι (άκόμη) άκριβς έτσι ..
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Χριστουγέννων . Εδ έχουμε τόν Άγιο Βασίλειο , πού
Μπορεί γιά τους Δυτικού τά Χριστούγεννα να Έδ , τά Χριστούγεννα πα
είναι ή μεγαλύτερη έορτή ραμένουν (καί πρέπει νά πα
του χρόνου, ή πιό λαμπερή ραμείνουν ) μιά έορτή κατακαι θορυβδης , μέ τά πολλά φτα , μέ τά στολισμένα νειακή... Εδ δέν έχουμε τον
δέντρα , μέ τόν παροξυσμό
τής άγοράς και τόν καταιγισμό τν δρων, άλλά στήν τή Coca Cola) νά μάς έπιΈλλάδα τά πράγματα δέν σκεφθεί τήν παραμονή τν
ρα μου νά ξυπνήσω χαράματα τήν Πρωτοχρονιά και
έρχεται άπό την Καισάρεια νά τρέξω κάτω άπό τό δε
13:00-15:00
τής Μικράς Άσίας , που βα
υκτική και , κυρίωs , oίκογε- στάει κόλα και χαρτί, ζαχαροκάντιο ζυμωτή, χαρτί και
τό δρο πού μού είχε φέρει.
Γιά τά κάλαντα , όμως, Τής
Δύο απ' όλα!ν
FΗ <Εστίαν εύχεται
στούς άναγνστες της
Καλά Χριστούγεννα
Σάντα Κλάους, που έρχε- καλαμάριν. Κι έρχεται νά Πρωτοχρονιάς θά μιλήσουμε
ται (γεννηθείς σέ ένα καμιόνι μας φέρει τά δρα τήν πα ραμονή τής Πρωτοχρονιά !
Άκόμα θυμάμαι τή λαχτάτήν έρχόμενη έβδομάδα. Τά
Χριστούγεννα, λοιπόν, ήταν
Συνέχεια στήν σελ. 5
ο Κστας Πανουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
25-12-2020 .
9771108701168