Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Καζαμίας φοροελέγχων για το 2021
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Μο
91 771234
567140
Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020 | τιμή: 1,30
ΟΙΚο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 960 . Αριθμός φύλλου: 27.408
Καζαμίας φοροελέγχων για το 2021
Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ υποθέσεις: υπό Παραγραφή-για... ξεχασμένα εισοδήματα-με συμπληρωματικά στοιχεία
Έργα ισχύος 45,5GWΝ
Ρεκόρ αιτήσεων από επενδυτές
για νέες μονάδες ΑΠΕ
Για έκρηξη επενδυτικού ενδιαφέροντος στον
κλάδο των Ανανεσιμων Πηγν Ενέργειας
(ΑΠΕ) κάνει λόγο η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας
ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για χορήyηση Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης
Παραγωγού Ειδικού Έργου, μέσω του νέου
Πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕ το οποίο
Παρουσιάστηκε στις 25 Νοεμβρίου 2020.
Σύμφωνα με την Αρχή , για Πρτη φορά στην
20ετή ιστορία της υποβλήθηκε ο μεγαλύτερος
αριθμός αιτήσεων και σε πλήθος και σε ισχύ:
1.864 νέες αιτήσεις για έργα συνολικής ισχύος
45,5GW. σελ. 5
Τεσσάρων διαφορετικν ειδν διασταυρσεις για τον εντοΠισμό χιλιάδων
φυσικν και νομικν Προσπων Που
αποκρύπτουν στοιχεία για τα εισοδήματά τους και την ακίνητη Περιουσία
τους θα ΠραγματοΠοιήσουν κατά m διάρκεια του
είτε στο αρχείο του ΤΑXISnet είτε σε
άλλους φορείς. Σύμφωνα με τον σχε
διασμό του ελεγκτικού Πλάνου της ΑΑ
ΔΕ, εκείνοι οι οΠοίοι θα βρεθούν αντι
μέτωΠο με καταλογισμούς πρόσθετων φόρων, Προ2021 οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης στίμων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής θα είναι
μισθωτοί και συνταξιούχοι Πουδεν δήλωσαν ανααφορούν εισοδήματα από κάθε Πηγή και ανεξαρ δρομικά ποσά αποδοχν, επιχειρηματίες και ελεύσταυρσεις δεδομένων που υπάρχουν χρόνιες μισθσεις, καθς και υπεύθυνοι εταιρειν
και λοιπν νομικν οντοτήτων Που απέφυγαν να
καταβάλουν τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων
για το έτος 2016. Το βάρος των φορολογικν ελέγχων
το 2021 θα Πέσει αναγκαστικά στις φορολογικές
υποθέσεις του έτους 2015, οι οποίες συμπληρνουν
Πενταετία και θα Παραγραφούν στις 3 1 Δεκεμβρίου
2021, και n ντολή που θα δσει η ηγεσία της ΑΑΔΕ
είναι ο έλεγχός τους κατά Προτεραιότητα. Ομοίως
θεροι επαγγελματίες Που απέκρυψαν φορολογητέα κατά Προτεραιότητα θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος σε
υποθέσεις του 2010, για τις οποίες βρέθηκαν συμ
Διασταυρσεις
δεδομένων
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (AΑΔ ) Οι έλεγχοι θα
τήτως κατηγορίας φορολογουμένου και θα επιχει
ρηθεί ο εντοπισμός κρυφν εισοδιημάτων και πε
ριουσιακν στοιχείων, μέσα από στοχευμένες διαακαθάριστα έσοδα και εισοδήματα , ιδιοκτήτες ακι
νήτων Που δεν δήλωσαν εισοδήματα από βραχυ- Πληρωματικά στοιχεία. σελ. 3
Πόροι 19,4 δισ. + 12,7 δισ.
για στροφήν στην ανάπτυξη
Covid-19
σελ. 11
Σε τρεις φάσεις
οι εμβολιασμοί
στην Ελλάδα
Στην Deca Investments
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
ο έλεγχος της Pummaro
Στο φουλ βάζει τις μηχανές το
οικονομικό επιτελείο της κυβέρ υπόψη τις σχετικές ευρωπαϊκές
τέλο ανάπτυξης, λαμβάνοντας
Στον έλεγχο της Deca Investments περνά
η Pummaro, με τις πληροφορίες να αναφέρουν
ότι η Προσφορά του fund αναδείχθηκε
η καλύτερη στη σχετική διαγωνιστική διαδικασία
της Πλησης , σελ . 13
Vησης για την υλοΠοίηση του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης τεινόμενες μεταρρυθμίσεις και
και Ανθεκτικότητας ,
Που στόχο έχει, μέ
συστάσεις, σε ό,τι αφορά τις Προτις αναγκαίες για την
έγκαιρη ολοκλήρω
σή τους επενδύσεις.
Παράλληλα προσθέ
τει και νέες, Πιο φι
λόδοξες μεταρρυθμίσεις, οι οΠοίες
αποτελούν μέρος
της στρατηγικής ατζέντας της
Ψηφιοποιημένο
- Πράσινο
μοντέλο
επενδύσεων
σω της κινητο ποίησης Ποσν ύψους
19,4 δισ. ευρ από
επιδοτήσεις και 12,7
δισ. ευρ από δά
νεια, να βάλει τνV Oι
κονομία στη μετά κορονοίό επο
χήσετροχιά μόνιμης ανάπτυξης ελληνικής κυβέρνησης, πολλές
και σύγκλισης με την Ευρπη . από τις οποίες περιλαμβάνονται
Για τον λόγο αυτό το Σχέδιο Προ
βλέπει τη μετάβαση σε ένα ψη - Πισσαρίδη Που δημοσιοποιήθη
φιοποιημένο και Πράσινο μον
ΣΕ ΒΑΘΜΙΔΑ BB- ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ
0 ΟΙΚΟΣ FITCH TH ΔΕΗ
Και νέα μετάλλαξη
του ιού
στη Βρετανία
ΔΙΑΡΡΟΗν ΕΣΟΔΩΝ-ΚΕΡΔΩΝ
9ΜΗΝΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ >12
Οδηγοί φορτηγν
Ένταση στο Ντόβερπαρά
τη συμφωνία με τη Γαλλία
και στηνέκθεση της Επιτροπής
Κομισιόν
ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΑEGEΑΝ ΚΑΤΑ 120 ΕΚΑΤ.
κε Πρόσφατα. σελ .4
Τα δύο σενάρια
εξόδου της χρας
στις αγορές
Χρηματιστήριο Αθηνν
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 1,58% >18
Σκάνδαλο
Σε τρεις άξονες
η επανεκκίνηση
του επιχειρείν
Εντείνεται
οΠόλεμος
κυβέρνησηςαντπολίτευσης
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 3,25 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ
ΓΑ ΕΡΓΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ >5
ΣΕ ΚΙΝEΖΙΚΑ ΧΕΡΙΑ
ΠΕΡΝΑ Η ΡAPERPACK
Αναγκαία n μείωση
των φορολογικν
και ασφαλιστικν
επιβαρύνσεων
ΟΔΔΗΧ: Νέος δανεισμός έως 12 δισ.
Με Προσφυγή σε νέο δανεισμό, έως 12 δισ., αλλά
και με χρήση κεφαλαίων από το μαξιλάριν των τα
μειακν διαθεσίμων, έως 8,7 δισ., θα καλυφθούν οι
δανειακές ανάγκες του 2021, Που θα είναι Πεστικές ,
λόγω των δημοσιονομικν ελλειμμάτων και των απο
Πληρωμν δανείων και ομολόγων Που λήγουν . Στο
Πλαίσιο της αβεβαιότητας Που Προκαλεί ο κορονοίός
ο ΟΔΔΗΧ κατάρτισε δύο σενάρια δανεισμού για το
επόμενο έτος, Που Προβλέπουν την άντληση από 8
έως 12 δισ. με εκδόσεις ομολόγων . Η διαφορά μεταξύ
των δύο σεναρίωνοφείλεται στη δυσκολία Πρόβλεψης
των συνθηκν Που θα επικρατούν στις αγορές. σελ.5
σελ. 16
Τουρκία
6ΜΗΝΗ ΝΑVTEX ΓΙΑ ΤΟ ORUC REIS >16
Συνέντευξη
Νίκος Βέττας
Γενικός διευθυντής 10ΒE
Το 2021 θα είναι
μια χρονιά με Πολλά
σκαμπανεβάσματα >6
του Γιάννη
Μπρατάκου ,
γενικού
διευθυντή
της Ν.Δ.
σελ. 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Ν. Δένδιας: «Αν η Τουρκία έχει ακόμα το όνειρο να γίνει τοπικός ηγεμόνας, αργά ή γρήγορα θα κάνουμε βήματα προς το 2020-2021»
  Ο αναθεωρητισμός δεν είναι αποδεκτός στον 21ο αιώνα και συμπεριφορές που παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και απειλούν τη γεωπολιτική ισορροπία και σταθερότητα και διαταράσσουν τα συμπεφωνημένα σύνορα δεν μπορεί να…Ν. Δένδιας: «Αν η Τουρκία έχει ακόμα το όνειρο να γίνει τοπικός ηγεμόνας, αργά ή γρήγορα θα κάνουμε βήματα προς το 2020-2021» - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Wall Street: Ένα κακό τρίμηνο, έκλεισε με πτώση
  Mε πτώση έκλεισε η τελευταία συνεδρίαση του τρίτου τριμήνου, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τις εξελίξεις στην Ουάσιγκτον που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διακοπή της λειτουργίας κυβερνητικών υπηρεσιών, εάν…Wall Street: Ένα κακό τρίμηνο, έκλεισε με πτώση - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • ΗΠΑ: Στο παρά ένα, για να μπει κυβερνητικό «λουκέτο»
  Απέρριψαν, οι σκληροπυρηνικοί Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων το νομοσχέδιο που είχε προτείνει ο επικεφαλής τους για την προσωρινή χρηματοδότηση της κυβέρνησης, καθιστώντας σχεδόν βέβαιο ότι οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες θα…ΗΠΑ: Στο παρά ένα, για να μπει κυβερνητικό «λουκέτο» - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Μεσολόγγι: Τραγωδία, όταν εργαζόμενη πήγε να καθαρίσει κρεατομηχανή
  Τραγικό θάνατο βρήκε μία εργαζόμενη σε κρεοπωλείο του Μεσολογγίου, το βράδυ της Παρασκευής. Η γυναίκα πήγε να καθαρίσει μηχανή που κόβει κρέας και διαμελίστηκε. Μπλέχτηκαν τα μαλλιά της στη μηχανή…Μεσολόγγι: Τραγωδία, όταν εργαζόμενη πήγε να καθαρίσει κρεατομηχανή - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • ΗΠΑ προς Σερβία: «Πάρτε τα στρατεύματά σας από τα σύνορα με το Κόσοβο»
  «Να αποσύρει τα στρατεύματα» που έχουν συγκεντρωθεί στα σύνορα με το Κόσοβο, κάλεσαν σήμερα οι ΗΠΑ την Σερβία ενώ ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ανακοίνωσε ενίσχυση της παρουσίας της δύναμης…ΗΠΑ προς Σερβία: «Πάρτε τα στρατεύματά σας από τα σύνορα με το Κόσοβο» - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ