Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΠΑ Φ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
24 Δεχεμβρίου 2020
Εύγενίας δσιομ . και Φιλίππου μάρτ . Βασίλλας καί Αχαϊκού μαρτ .
Σελήνη 10 ήμερν 1 Ανατολή ήλίου 7.39-Δύσις 5.11
ΑΓΚΗ Καλοκαιρία καί δυτικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 18β ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αραιές νεφσεις καί άνεμοι Θερμοκρασία έως 15β )
Αριθμ. φύλ.41842
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
<Μάθημαν Χριστουγέννων δι'
άρχαρίους
Ήέοοτή τν φτωχν καί τν ποιμένων-Γιατί τό <ρεβεγιόν μας είναι ξένο
σθηκε ξαφνικά μπροστά τους και φς λα - Δόξα ένύψίστοις Θεφ καί έπίγής είρήΓράφει δ
Βύρων Γ Πολύδωρας
Αγίου Γεωργίου της νήσου Ρ, τόαίνια
ύπάρχον και αίνια λειτουργούν, καί όπου
της Ελληνικής γής, άπανταχού λοιπόν του
έλληνιστική γή τής Συρίας και αυτός , γιατρός τό κέπάγγελμαν , μάς περιγράφει μέ μπρόν και έξαστράπτον, θείον και ύπερφυρεπορταζιακή άκρίβεια τό ύπερκόσμιο γε
νη ένάνθρποις εύδοκίαν.
σικόν τούς τύλιξε . Καί φοβήθηκαν πολύ
γιατί έκείνος πού τούς παρουσιάσθηκε δέν
ήταν άνθρωπος άλλά ούράνια ύπαρξη ,
Πήγαν οί τοιμένες. Είδαν και θαύμασαν
τόν έν σπαργάνοις Χριστό . Είδαν τό φς
και προσκύνησαν το θείο βρέφος "Υστερα ήρθαν οίμάγου ς έκφραστές της παμπάλαιας σοφίας της Ανατολής , άκολουθντας το Αστρο του ούρανου . Οί κομίζοντες τά δρα: χρυσόν , σμύρνα και λιβάνι.
Τά σύμβολα της κοσμικής έξουσίας, δόξας
και λατρείας . Καί προσκύνησαν και αυτοί .
Άκολούθησε ή σφαγή του πανικόβλητου
Ηρδη. Νά φοβείσθε και νά μήν άνέχεσθε, δηλαδή, και να έχετε το νου σας πρό
μιας πανικόβλητης και τανίσχυρη έξουσίας όλων τν έποχν . Πού σφάζει τά μωρά και τούς άθους, ξαφνικά και αύθαίρετα .
Από τόν δόλιο φόβο μή χάσει ό έξουσιομανής ήγεμν τά προνόμιά του .
Αύτό είναι τό ιστορικό της γεννήσεως
του Χριστου, όπως μας τό ίστορούν οί άγιο
εύαγγελιστές .
ΣΤΟ τελευταίο βιβλίο μου Όταν άνοίγαμε έλληνοχριστιανικού και έλληνορθόδοξου γονός τής γέννησης του Σωτήρος. Οί πιστοί
πανιά γράφω μιά παρέκβαση: Στό γόνιμο κόσμου , θά άκουσθεί ό κατανυκτικός στ πνευματικό έδαφος τουέλληνοχριστιανι
κου κράτους της Κοίλης Σύρίας "φύτρωμυούνται άπό την ξενάγηση του Λουκά . Η
άπογραφή στούς δημόσιους φορολογικούς ύπερφυσική . Καί τούς είπε: Μή φοβείσθε .
καταλόγους όλων τν κατοίκων του Ρωμαι- Χαρείτε , σας φέρνω χαρμόσυνη είδη ση.
οκυριαρχούμενου κόσμου, όπως όριζε τό δι,
χος του Ρωμανού, ς άπολυτίκιον
Η Γέννησίς σου, Χριστέ ό Θεός ήμων, Ότιγεννήθηκε άπόψε Σωτήρ σας, πού θά
είναι άνθρωπος όμοιος μέ σας, άλλά είναι
Θεός και Κύριός σας . Γεννήθηκε στήν πό
σης: δ Ρωμανός ό Μελφδός, ό Ιωάννης ό έναύτή γάρ οί τοΐς άστροις λατρεύο ντες; λητής καταγωγής ένός έκάστου. ΟΙωσήφ
Δαμασκηνός και ό Ίωάννης ό Χρυσόστομος,. Τά Χριστούγεννα, όπως κάθε χρόνο , τήν τιμητική του έχει ό Ρωμανός δ
Μελοδός , ό όποιος συνέθεσε πάνω άπό χ λιακοντάκια, ποιήματα μιας στροφής, με λοποιημένα, πού ίστορουν ένα γεγονός ή
ένα άγιοποιημένο πρόσωπο. Όνομάστηκε τίκτει , και ή γή τό Στήλαιον το άπροσίτω έναν στάβλο για να περάσουν τή νύκτα , τυλιγμένο και τοποθετημένο όχι σέ κούνια
γι' αύτό Πίνδαρος τής Χριστιανικής ποίύπό άστέρος έδιδάσκοντο. Σέ προσκυνείν, μέ την Μαρία, πού ήταν έγκυος (στις μέρες λη του Δαυίδ, διότι οί έξαγγελίες λέγουν ότι
τόν "Ηλιον της δικαιοσύνης, και σε γιν- της ) , μεταβαίνει άπό τή Ναζαρέτ τής Γαλισκειν έξ ύψους άνατολήν, Κύριε δόξα σοι .
άπό τό γένος Δαυίδ θά προέλθει ό Χριστός . Α
λαίας στήν Ιουδαία , στήν πόλη του Δαυ ίδ, Βηθλεέμ. Δέν έβρισκαν κατάλυμα στήν ηγαίνετε στόν στάβλο τν άλόγων καί θά
πόλη λόγω της κοσμοσυρροής γιά τήν άπο - αναγνωρίσετε τόν γεννηθέντα Σωτήρα. Θ
Καί τό κοντάκιον:
ΉΠαρθένος σήμερον , τόν ύπερούσιον γραφή. Κάποιος τούς ύπέδειξε έκει κοντά βρείτε έκεί ένα βρέφος σέ άπλά σπάργαν
προσάγει. Άγγελοι μετά Ποιμένων δοξο-Εκεί, στόν στάβλο γέννησε ή Μαρία τόν ε βασιλική ή πολυτελή, άλλά μέσα σέ μιά
λογούσι Μάγοι δέ , μετά άστέρος όδοιπο- πρτον και μονογενή υίόν της. Τόν τύλιξε φάτνη. Αλλο τέτοιο βρέφος δέν γεννήθηρούσι δι ήμας γάρ έγεννήθη, Παιδίον νέ - μέσπάργανα καί τόν έβαλε στή φάτνη τν
ον, ό πρό αίνων Θεός.
ησης.
κε άπόψε έτσι, ούτε στή Βηθλεέμ ούτε στά
περίχωρά της . Ούτε στόν κόσμον όλο.
Σήμερα, άνεξαρτήτως κορωνοϊού, άπό
δρθρου βαθέος και πάλιν , σέ δλες τίς έλληνορθόδοξες έκκλησίες , άπό την κλειστή
λόγω νεοισλαμικού φανατισμού ΑΆγιά Σο φιά της Πόλης , μέχρι τό έκκλησάκι του
άλόγων.
Καί στό μέσον τής Θείας Λειτουργίας
τν Χριστουγέννων, ίστορικότερος τν
Εύαγγελιστν Λουκάς , άπό την ίερατικήΚάποιοι ποιμένες πού φύλαγαν τά πο μνιά τους βρίσκονταν έκεϊ στούς γύρω λόφους, Και τότε Άγγελος Κυρίου παρουσιά- π
Ξαφνικά γύρω άπό τόν Άγγελο συνενθηκε πλήθος ούράνιας στρατιάς Αγγέλων
πού δόξαζαν τόν Θεό, λέγοντας
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τά βραβεία τής
Άκαδημίας Άθηνν
Ό μεγάλος θυμός
Άποκαλυπτήήρια μνημείου
πεσόντων άπό τόν
στρατηγό Κ. Φλρο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ δ πίνακας τιμωμένων της Ακαδημίας Αηνν για τό έτος
2020. Μεταξύ αυτν ποιητές , έρευνητές, δάσκαλοι δημοτικού και έρασιτεχνι
κή όρχήστρα.Όπως έπισημαίνει ή άνα
κοίνωσις , ή Πανηγυρική Συνεδρία τής
Άκαδημίας Άθηνν για τήν άπονομή τν
βραβείων δέν θά πραγματοποιηθεί λόγω
τής παρούσας περιοριστικής καταστάσεως πού ύπαγορεύεται άπό την άνάγκη
άποτροπής της διασποράς της covid-19.
Η έπίδοσις τν ταπύρων θά πραγματοποιηθεί έντός του 2021, δταν τό έπιτρέψουν οί συνθήκες, έν ήδη όλα τά χρηματικά βραβεία έχουν άποδοθεί στούς
τιμωμένους . Στήν Τάξη τν Θετικν
Έπιστημν , τό βραβείο Αίκατερίνης
Κέπετζη (2.000 εύρ ) άπονέμεται στήν
ΜΕ άλλη ψυχολογία καί μέ άλλα συναισθήματα άπλά και άγατημένα, καθημερινάν πού λέει και
ύποδεχθήκαμε αυτήν τήν χρονιά καί μέ άλλα τήν ήΧαρούλα στό "Ολα σέ θυμίζουνν του Μάνου,
άποχαιρετουμε. Ή κοινωνία, ή Μεγάλη Κοινωνία , θεωροϋνται όνειρο μακρινής νυκτός. Μά τί λέω,
όπως προσφυς τήν είχε χαρακτηρίσει κάποτε ο ούτε κάν θερινής, γιατί ποιός ξέρει πς θά είναι
πρην Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρεταννί- τό έρχόμενο καλοκαίρι Καί τό κυριότερο: αύτά τά
ας Νταίηβιντ Κάμερον, συμπεριφέρεται πλέον ς άπλά και αυτά τά άγαπημένα πράγματα έχουν αδυκινούμενη βόμβα . Δέν έπωάζονται ίοί μόνον στά σκολέψει . Τό νά βρεθουμε όλοι μαζί γύρω άπό
σωθικά της. Άναζωπυρνονται έστίες φωτιας", ένα τραπέζι καί να πιουμε ένα ποτήρι κρασί , τό νά
οι όποίες στό παρελθόν μόνον σποραδικά και ύπό άγκαλιάσουμε καί να φιλήσουμε άγαπημένα πρόπροϋποθέσεις έκδηλνονταν. Καί όχι σέ εύρετα σωπα, το να άνοίξουμε την πόρτα και νά άκούσουκλίμακα . οί μετρήσεις πιάνουν στά ραντάρ τούς με τά κάλαντα (Χριστρύγεννα χωρίς Χριστό , νοθυμωμένους είκοσάρηδες. Πολύ θυμωμένους. Τήν οϋνται; ) , το νά πάμε μιά βόλτα νά δουμε τήν στο-.
πρτη γενιά μετά τόν πόλεμο πού θεωρεί ότι αύτή λισμένη Αθήνα, το να κάνουμε έναν άπογευματιή ζωή δέν της άξίζει. Οι μετρήσεις λένε ότι ο κό - νό περίπατο στήν θάλασσα, το νά έπισκεφθοϋμε
σμος άπασχολείται πλέον άπό το έρτημα πως μιά έκκλησία και να άνάψουμε ένα κερί , τό νά πάθά ζήσων και όχι άπό τόν φόβο πς θά άρρωστή- ρουμε τό άεροπλάνο καί νά ταξιδέψουμε άπό τήν
σων. Η μονιμότης τν lockdown , ή ρευστότητα που μία άκρη της χρας στήν άλλη, τά "άπλάν πού λέ έπικρατει γύρω άπό την πορεία της πανδημίας, ό γαμε έχουν γίνει πλέον δύσκολα. Πολύ δύσκολα.
πανικός γιά τίς μεταλλάξεις της , οί έκνευριστικές Μία φίλη μου, γνωστή έρμηνεύτρια, ή Μαρία Σουλάπαγορεύσεις, ή βεβαιότης ότι τό μόνο σίγουρο τάτου, μου έλεγε προχθές πς άπό τόν Φεβρουάείναι ή άβεβαιότης , έχουν όδηγήσει τά πράγμα- ριο έως σήμερα πέραν του κοντινου σουπερ μάρτα σέ ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο: νά χάσει ό κόσμος τήν σειρά του : Νά χάσει ή ζωή τόν ρυθμό της. φορές . Ποιός θά τό έλεγε!
Τήν γεύση της . Τήν νοστιμιά της. Νά διαταραχθεϊ
ή εύημερία της ρουτίνας.
(σελ 3)
Απομαγνητισμένο
τό έθνικό
άνεμολόγιο
Συνέχεια στήν σελ. 7
κετ έχει μετακινηθεϊ άπό το σπίτι της μόλις έπτά
του Σταύρου Γ Μχαηλίδη *
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΑΝΑΔΡΟΜΩΝΤΑΣ τόν χρόνο άπό δι κάμου βιματα, άπό κείμενα ή διηγήσεις τρίτων, αίσθάνομαι ότι όσο πιό πί σω πηγαίνω τόσο πιό προσδιορισμένη ήταν ή βηματησιά της Ελλάδας.
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Παρά ταυτα φοβάμαι πς σέ ένα βαθμό κάνουμε τά ίδια παλαιά λάθη. Σά νά μήν άλλαξε τί "Εύημεροϋσαν οί άνθρωποι μέσα στήν ρουτί - ποτε. Χρησιμοποιουμε τά ίδια παλαιά ίδιματα .
να. Άσχέτως άν δέν τό καταλάβαιναν . Πράγματα
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
Μεταπολεμικά λίγο-πολύ ο κόσμος άντιλαμβάνονταν τήν πορεί
της Χρας. Άλλοτε άργά, άλλοτε
πιό γοργά μέ προβλήματα και έντάσεις, υπηρχε πρόοδος , δέν ήταν
αίσθηση , ήταν πραγματικότητα.
Φ Δίο πανομοιότυπα γραφεία έχει ό Ρσσος Πρό
εδρος Βλαντιμήρ Πούτιν, ένα στήν έπίσημη κατοκία του στά περίχωρα της Μόσχας καί ένα στό θέ
ρετρό του στις άκτές του Εύξείνου Πόντου . Όσκοπός είναι νά μήν μπορεί νά έμφανίζετα τηλεοπτικά
χωρίς οί πολίτες νά γνωρίζουν ότι έχει άπομακρυνθείάπό τήν πρωτεύουσα Μέ δεδομένο ότι τό τηλεοπτικό συνεργείο που τόν βιντεοσκοπεί είναι άπολύτως έλεγχόμενο άπό τό καθεστς, oί τηλεθεαπές
πού βλέπουw τό ίδιο εύρύχωρο γραφείο μέ την ξύλινη έπίπλωση καί Τις άναπαυτικές πολυθρόνες δέν
μπορούν νά γνωρίζουν άν ό Πρόεδρος στήν πραγ
ματικότητα έργάζετα ή παραθερίζε!
Ο βαθμός του Λυκείου
θά μετρά γιά την είσαγωγή
οί έκδόσεις όμολόγων τό 2021
Φερ' είπείν, στόν άγροτικό τομέα
πραγματοποιήθηκε άναδασμός, δημιουργήθηκαν άρδευτικές ύποδομές,
θεσπίστηκε συνεταιριστικό πλαίσιο ,
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Παιδείας είναι άποφασισμένο νά
άλλάξει τολλά ς πρός την είσαγωγή τν μαθητν
στά ΑΕΙ άλλά και την λειτουργία αυτν. Έτσι μετά
τήν δυνατότητα πού δίδει στά Ίδρύματα νά θέτουν
αυτά τό όριο βάσεως είσόδου, την κατάργηση των
καίωνίων φοιτητνν άλλά και τις άλλαγές για τούς
άποφοίτους άπό τά κολλέγια, ή ύπουργός Νίκη Κεραμέως δήλωσε χθές δτι έξετάζει σοβαρά τό ένδεχόμενο
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΤΟ ΠΟΣΟΝ τν 8 έως 12 δισ. εύρ θά δανεισθεί ή
Ελλάς άπό τις άγορές τό 2021 μέ μεσαίας και μεγάλης
διαρκείας έκδόσεις και κύριο στόχο τήν μείωση του μεριδίου τν έντόκων γραμματίων . Το οίκονομικό έπιτελείο έπιδικει την μείωση του συγκεκριμένου άποθέματος κατά 1,8 δισ. εύρ τό 2021 , στε νά περιορισθούνοίκίνδυνοι στήν άναχρηματοδότηση τού βραχυπροθέσμου χρέος Οι έλληνικές κινήσεις θάγίνουν σέ
Συνέχεια στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Η Apple έχασε τήν εύκαιρία νά μπεί στόν κλά
δο τν ήλεκτρικν αύτοκινήτων, όταν πρό έτν
ή πρωτοπόρος του Τομέως έταιρεία Tesla άντιμετπιζε άβεβαιότητε Τότε ό ίδιοκτήτης της Elon
Musk είχε έπιδιξει μία συνάντηση μέ τόν Διευθύνοντα Σύμβουλο τής πολυεθνικής έταιρείας Τεχνολογία, Tim Cook, προκειμένου νά του προτείνει νά έξαγοράσει τήν Tesla. Ό CEO Τής Apple,
στόσο , ήρνήθη νά τόν συναντήσει.
. (Ηρνήθη νά δσει τό " παρν " στή συνάντησην ήταν τό χαρακτηριστικό σχόλιο του Μusk
στό Twitter, σέ άνάρτηση του Reuters μέ θέμα τό
έπερχόμενο ήλεκτρικό αυτοκίνητο Τής Apple. Δ δομένου ότι τότε ή Tesla είχε μόλις Τό 10% τής σημερινής άξίας της, άντιλαμβάνεται κανείς γιατί ή
Apple δέν θέλησε νά προβεί σέ σχόλια . Μάλλον
προσπαθεί νά τό ξεχάσει .
. Τό πλαστικό δέν άπειλεί μόνον τό περιβάλλον
καί τίς θάλασσες Απειλεί τόν άνθρωπο. Τάμικροπλαστικά άνιχνεύθηκαν στήν μητρική πλευρά τού
πλακούντος έγκνων γυναικν, όσο καί στήν μεμβράνη έντός Της όποίας άναπτύσσεται τό έμβρυο.
Αποτέλεσμα του ότι όμέσος ένήλιξ καταπίνει και
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Κωδικός καί όχι πρόστιμο γιά τά κάλαντα. .
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ήταν στραβό τό κλίμα ,
τό έφαγε και δ γάιδαρos! Είχαν που είχαν μειως, διερωτμαι τί θά κάνει ή Άστυνομία άν δε με τους; Θά ούς κατάσχουν τόσα σχέδια γιά να μαζ Ψουν χρήματα; Τά παιδάτά καμπανέλια και τίς φυρικά παιδάκια στήν πόρτα σαρμόνικες; Θά παρέμβει ή
ωθεΐ δραστικά τά παιδά- ένός σπιτιού νά λένε κΧρι-ΑΑΔΕ και θά τους τραβήστου την θεία γέννηση, να ξει κι ένα πρόστιμο έπειδή
δέν είχαν ΡOS; Δηλαδή δέν
13:00-15:00
σει τό δρομολόγιό τους γιά
νά τά πούν> στούς θείοuς , τis θείες , Τήν γειτονιά,
θά μπορέσουν τά έγγόνια τον μπακάλη, τόν μανάβη;
αΔύο αn' όλα!ν
κια που Ελεγαν τά κάλαντα , ήρθε και ό στρατηγός Χαρδαλίάς, έδωσε μιά θάτά συλλάβουν; Θά τους
καμτσικιά καί <Χράπ , τέρ- κόψουν πρόστιμο; θά τά
μα τά κάλαντα γιά έφέτος,
π στ ' άρχοντικό σας ;
Δέν λέω, έν μέσω πανδημ αs, πέφτει μαύρο σέ όλα.
ο Κστας Γιαννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
νά πάνε νά πουν τά κάλαπάνε στό Αυτόφωρο; θά
ντα στούς παππούδες; Καί
και διά ροπάλον! Βεβαί- είδοποιήσουν τούς γονείς τά παιδάκια που έκαναν
Συνέχεια στήν σελ. 4
24-12-2020
|9"771108 "701144'