Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΔΕυθυντής (1898-1918) ΥΜΗΚΜες
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
23 Δεκεμβρίου 2020
Τον έν Κρήτη δέκα μαρτύρων
Σελήνη 9 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 7.38-Δύσις 5.10
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιρία καί μεταβλητοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 16β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 14β.
Αριθμ. φύλ . 41841
Έτος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΕΝΩ ΟΙΣΚΟΠΙΑΝΟΙΑΚΟΜΗΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΤΟΥΣ .
Ντοκου μέντο: Οί
στά έλληνικά σχολικά βιβλία!
Πρέσπες
Τό ΕΛΙΑΜΕΠ του κυρίου Ντόκου πιέζει τήν Κυβέρνηση νά κυρσει
ή Βουλή τρείς συμφωνίες μέ τό όνομα Βόρεια Μακεδονίαν
ωπληροφορικής. Μέ βάση αύτές τό όνομα
FYROM Tού προέβλεπε ή Ένδιάμεση Συμ
φωνία άλλάζει σέ North Macedonia ένω τό
προσωρινό όνομα "πρην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας" άλλάζει
σέ "Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας"
ή "Βόρεια Μακεδονία" σκέτο) .
Πρωτοβάθμιας και τούς συντονιστές . Θέμα του είναι κή έφαρμογή της Συμφωνίας
ΤΗΝ ΩΡΑπού ή κοινή γνόμη έχει δικαι- Εθνικής Ασφαλείας κύριος Ντόκος πιέζει
ολογημένως στραμμένη τήν προσοχή της
στήν πανδημία , στόν έμβολιασμό και στό
νέο κύμα καταγγελιν-σκανδάλων είς βά - άμεσα τίς άμυντικές συμφωνίες μέ την Βό
ρος του ΣΥΡΙΖΑ, οι άλλαγές πού γίνονται
άθόρυβα στά έθνικά θέματα είναι ραγδαίες .
Όπως άποκαλύπτει σήμερα ή Εστία, ή έξέλιξη αύτή .
Κυβέρνησις έχει ήδη άρχίσει να έφαρμό ζει την συμφωνία των Πρεσπν , άλλάζο-άριθμό πρωτοκόλλου 171493/17-12-2020
ντας τά σχολικά βιβλία-στήν πρτη φάση έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πρωτήν όρολογία τους . Τόντοκουμέντο πού δη- το βάθμιας Εκπαιδεύσεως και συγκεκριμοσιεύουμε είναι έξαιρετικς άποκαλυπτικό. Τήν ίδια ρα τό ΕΛΙΑΜΕΠ του όποίου ήγείτο μέχρι πρόσφατα ό σύμβουλος φερειακές Διευθύνσεις, τίς Διευθύνσεις
άπό κοινού μέ άντίστοιχο"Ίδρυμα τν Σκοπίων την κυβέρνηση τής ΝΔ νά κυρσει
τν Πρεσπν στά σχολικά βιβλίωΌπως
άναφέρει το έγγραφο κσάς ένημερνουμε πς οί προτεινόμενες διορθσεις έχουν
ένσωματωθεϊστά ψηφιακά άρχεία των σχο
λικν βιβλίων και έχουν άναρτηθεί στόν διαδικτυακό τόπο διαδραστικά σχολικά β βλία (e-books.edu.gr) του ψηφιακού σχολείου . Οι λλαγές άφορούν τά βιβλία γεωγραφίας, γεωλογίας, νεότερης συγχρονης τόΥπουργείο Παιδείας δεσμεύ εται άπό
ίστορίας , κοινωνική καί πολιτική άγωγή .
άγγλικά , έκθεση - έκφραση-θεματικοί κύκλοι ναυτιλιακές γνσεις, έφαρμογές γερεια Μακεδονίων και έπιτίθεται μέ ένταση
σε Βουλευτές της ΝΔ πού διαφωνουν μέ την
Η Εστίαν παρουσιάζει σήμερα τό μέ
Άπό την στιγμή πού ή κυβέρνησις τού
ΣΥΡΙΖΑ κύρωσε την Συμφωνία και τήν
κατέστησε διεθνή ύποχρέωση, δυστυχς
ΟΕΜΑ: κΕφαρμογή της Συμφωνίας tww nρεoπν στα σολικά pβίaν
ΣΧΕΤ α) το με αριθμ πρωτ. 4574-05/11/2020 έγγραφο του ΤE bόφαντος
β) το με αριθμ. πρωτ . 4575-05/11/2020 έγραφο του 1 φano"
μένα τής Γενικής Διευθύνσεως Σπουδν ,
το όποιο άπευθύνεται πρός δλες τίς Περιαυτήν . Το έρτημα είναι όμως πρός τί ή
Συνέχεια στήν σελ . 3
έχολικά 5βλs oo, ενpεpνουμ ς ο pονόpενες δpος χow εwwpatί ea φ ppa
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τά πανεπιστήμια
θά όρίζουν
τίς βάσεις
Ή αυτάρκεια των Ε θνν
Βιβλίο για τον
Καζαντζάκη στίς ΗΠΑ
των γαλλικν συνόρων και τήν καθυστέρηση των
ΝΑ ΘΕΣΕΙ τέλος στά φαινόμενα είσα γωγής στά ΑΕΙ μέ λευκή κόλλων και τν
αίωνίων φοιτητν έπιδικει τό Υπουργείο Παιδείας μέ τό νομοσχέδιο πού πα
ρουσιάσθηκε στό χθεσινό Υπουργικό
Συμβούλιο . Τό κάθε πανεπιστήμιο θά
θέτει τό ίδιο τόν έλάχιστο βαθμό είσαγωγής στις σχολές του. Αύτός θά είναι
τό ποσοστό του μέσου όρου τν μέσων
έπιδόσεων όλων των ύποψηφίων στό
σύνολο τν τεσσάρων μαθημάτων του
έπιστημονικού πεδίου στό όποιο άντι στοιχεί τό τμήμα . Μέαυτό τόν τρόπο τό
Υπουργείο στοχεύει στό να όλοκληρνουν έγκαίρως τις σπουδές τους οί φοιτητές , στό να θωρακισθεί τό κυρος τν
πανεπιστημιακν σπουδν και νά μειω
θεϊ τό ποσοστό μή όλοκληρσεως τν
"ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ πολύ !, άναφνησε σάν έτοιμος άπό
καιρό ό νέος Γενικός Γραμματέας του Υπουργεί - είσαγωγν άπό έκει. Άλλά στόν κόσμο όλόκληρο . Η
ου 'Ύγείας Μάριος Θεμιστοκλέους-πασοκογενής , πανδημία άν δέν τιθασευτεί θά μας φέρει άντιμέτωτέως συνεργάτης Βενιζέλου πλήν συμπαθής-όταν πους μέ το ζήτημα της αύτάρκειας των Εθνων. Από
στήν πρτη ένημέρωση που έκανε γιά τόν έμβολια- κορυφαίο Υπουργό της Κυβέρνησης ένημερθησμό συνάδελφός του έθεσε ύπ' όψιν το αίτημα της
"Εστίας- γιά έπί πλέον άγορά φαρμάκων κατά του
κορωνοϊου μέ διμερείς συμφωνίες-έκτός πλαισίου σέλάδι, σταφύλια, ροδάκινα, έλιές , άκόμη καί νερό
ΕΕ. Χαμογέλασε εύγενικά, είπε μιά έτοιμη παρόλα γιά την προσεχή πενταετία μέσω ένός συστήματος
γιά τήν ακοινή εύρωπαϊκή πολιτική> και άπέρριψε τό έμπορικν συμφωνιν "κλειδωμένων έξαγωγων.
αίτημα . Ταυτοχρόνως άνακοίνωσε τήν προμήθεια γιά νά είναι σίγουροι ότι θά περάσουν χωρίς περαι1.250.000 έμβολίων έως τόν Μάρτιο, όπερ ση μαίνει τέρω κινδύνους τήν πανδημία . Εκπονουν άπό τρα
ότι έως τότε θά έχουν έμβολιαστείν μόλις 600.000 λοιπόν πολιτική άσφάλειας τροφίμων (ίood security
Ελληνες σέ σύνολο 9 έκατομμυρίων . Υποτίθεται στήν διεθνή έπιστημονική όρολογία) . Τν φρονί ότι μετά τήν έγκριση και των λοιπων έμβολίων άπό
τήν άνοιξη και μετά θά έμβολιάζονται μηνιαίως 1
έκατομμύριοΕλληνες. Άρα, όλα καλά.
ΟΑΝΕΠΙΟΥΜΗΤΟΣ
ΝΕΚΡΟΣ
κα προσφάτως ότι τά Εμιράτα διαπραγματεύονται
μαζί μας νά δεσμεύσουν μέρος της παραγωγής μας
( σελ 7)
μων τά παιδιά . .
Άλβανικός
έθνικισμός μέχορηγία
του Υπουργείου
Πολιτισμοϋ
των Σκοπίων . .
Τήν ίδια ρα ή Τουρκία άξιοποιει τήν άγροτική
της παραγωγή για νά άναπτύξει ήπια ίσχύ την πεΛίγο μετά τό τέλος της ένημέρωσης στό Υπουρ- ρίοδο τής πανδημίας. Σύμφωνα μέ άνάλυση του
Giuseppe Gagliano έβδομη γεωργική δύναμη στόν
γετο Υγείας , συνομίλησα μέ δύο έξαιρετικούς συναδέλφους: τόν άνταποκριτή του Αντένναν στό Κόσμο καί πρτη στή Μέση Ανατολή, ήγέτιδα στήν
Συνέχεια στήν σελ . 3
παραγωγή πολλν γεωργικν προϊόντων (φουντούκια, κεράσια , συκα , φακές , βερίκοκα κ.λπ) ,
όποιοι έβαλαν στό τραπέζι δύο νέες διαστάσεις της η Τουρκία μπορεί νά ύπερηφανεύεται για ένα γεΛονδίνο Ισαάκ Καρυπίδη και τόν άνταποκριτή του
ΟPEN στό Βερολίνο Παντελή Βαλασόπουλο. Οί
"Έ όχι καί τά Κάλαντα. .
πανδημίας . Η πρτη είναι οι συνέπειες πού προκαωργικό έμπορικό ίσοζύγιο μέ πλεόνασμα (+ 49 %
του Θεοφάνη Μαλκίδη *
λεϊ στήν διατροφική άλυσίδα ή πανδημία. Όχι μό- συμφωνα μέ τά δεδομένα της Tuikstat). Από καιρό
νο στό Λονδίνο πού πανικοβλήθηκε μέ τήν ίδέα ότι ή τουρκική βιομηχανία τροφίμων έπιδικει τρα,
Συνέχεια στήν σελ 3
Η ΕΙΔΗΣΗ, ότι το Υπουργείο Πολιτισμου τν Σκοπίων χρηματοδότησε βιβλίο γιά την άλβανική καταγωγή
των Θεν του Όλύμπου και για τούς
Άρβανίτες-Άλβανούς οί όποιοι είναι
θεμελιωτές της σύγχρονης Ελλάδας, είναι έντυπωσιακή για τους προφανείς λόγους Η έπίσημη χρηματοδότηση του βιβλίου του άλβανοϋ
συγγραφέα άπό τό Τέτοβο των Σκοπίων Αρμπεν Λάλα (Arben Llalla ) άφορά
Η τήν έκδοση στήν άγγλική γλσσα
μέ τίτλο Arvanites the Founders of
Λεπτομέρειες στήν σελ. 3
δέν θά ύπάρξει έπάρκεια άγαθν μετά το κλείσιμο
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Εκκλησις φοιτητν του
ΔΠΟ για τά συγγράμματα
Φωταγωγήθηκαν ό ναός
του Ηφαίστου καί τό
μνημείο του Φιλοπάππου
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΕΝΑ ΜΗΝΑ πρίν άπό την έξεταστική περίοδο οίi
φοιτητές τής Νομικής τού Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Οράκης άκόμη δέν έχουν παραλάβει τά άκαδη- η
μαϊκά συγγράμματα. Έτσι έκατοντάδες φοιτητές σε
μιά άπέλπιδα προσπάθεια νά κινητοποιήσουν τούς
ύπευθύνους καλούν τήν ύπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως να μεριμνήσει στε να δοθεϊ κάποια στιγμή τέλος στό καίνιον πρόβλημα πού μαστίζει την
. Οί στυλιστικέ έπιλογέ ποσάρων μελν Της βρεταννικής βασιλικής οίκογενείας εύρίσκοντα είς τό
έπίκεντρον του νέου βιβλίου τής δημοσιογράφου
μόδας Έλίζαμπεθ Χόλμς μέ τίτλο: