Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ.
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΕΣ ΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
22 Δεκεμβρίου 2020
ΑΤΙΚΗ Νεφσεις καί βορειοανατολικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 14β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ασθενείς βροχές και άνεμοι Θερμοκρασία έως 11β,
Αριθμ φύλ41840
"Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
Αναστασίας μεγαλομάρτυρος της φαρμακολυτρίας
Σελήνης Πρ. Τέταρτο Ι Ανατολή ήλίου 7.38-Δύσις 5.10
Νέο οίκογενειακό δίκαιο:
τί θά συναποφασίζουν οι γονείς
έπιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Ο Πρόεδρος τής νομοπαρασκευαστικής
πρην είσαγγελεύς του Άρείου Πάγου Ιωάννης Τέντες, άποκαλύπτει στήν Εστία
φέρνουν νά κάνουν αίσθητή την παρουσία σκευαστικής Πατρίνα Παταρηγοπούλου
τους. Είτε λόγω μή προσβάσεως στά ΜΜΕ
είτε και λόγω όργανωτικν προβλημάτων Υπό αυτήν την έννοια κρίσιμος για τήν
-λείπει έως τρα δ δυναμισμός.
ΣΤΣ ΑΡΧΕΣ του νέου έτους ή Κυβέρνησις προτίθεται νά φέρει στήν δημόσια δι - lobbying ύπέρ της θεσμοθετήσεως της
αβούλευση ένα έξόχως ένδιαφέρον νομο - ύποχρεωτικής συνεπιμελείας . Άφίσσες
θέτημα: τό σχέδιο νόμου γιά την συνεπιμέ - στίς στάσεις λεωφορείων, πυκνή παρουσία
λεια τν τέκνων διαζευγμένων γονέων. Θά
είναι ύποχρεωτική δπως έπιθυμεί ίσχυρά σεις, παρεμβάσεις στά δίκτυα κοινωνικής
μερίς διαζευγμένων πατέρων , οί όποϊοι διαμαρτύρονται ότι δέν βλέπουν δσο θά ήθε- σκεδαστές και άοιδούς, τό άγνωστο άνδριλαν τά τέκνα τους , ή συναινετική, έθελοντική και σέπερίπτωση διαφωνίας , τήν διαφορά θά έπιλύουν έξειδικευμένα οίκογε- την όργάνωση (17.000 μέλη στό facebook)
νειακά δικαστήρια , χωρίς δέσμευση άπό
άμάχητα τεκμήρια όπως προτείνουν είδι - Ίδιόμορφος διάλογος έπίσης διότι άπό
κοί, Αύτή είναι ή ούσία τού ίδιόμορφου δη - την άλλη πλευρά οί παραδοσιακές γυναιμοσίου διαλόγου πού διεξάγεται έως σή- κείες όργανσεις, πού ίδρύθηκαν άπό τό
μερα . Ίδιόμορφου γιατί πρτη φορά πραγματοποιείται άπό τις δραστήριες όργανό- ση του οίκογενειακού δικαίου, δέν κατασεις τν πατέρων ίσχυρότατο πολιτικό
και Δήμητρα Παπαδοπούλου Κλαμαρή .
άνάδειξη του διακυβεύματος είναι δρό.
λος του Προέδρου της Επιτροπής Ιωάννη Τέντε, δόποίος λειτουργεί συνθετικς.
στά Μέσα Ένημερσεως , άρθρα , άναλύΤήν άνισορροπία όμως αύτή έρχεται νά
άποκαταστήσει ή έπιστημονική κοινότης, Μέπαρέμβασή του στήν Εστίω ό κύριος
δ νομικός κόσμος . Μέ παρεμβάσεις του
κλίνει μάλλον ύπέρ τν άπόψεων τν γυναικν. Ενδεικτικές οί τελευταΐες τοποθε
τήσεις του ΌΟμοτίμου Καθηγητού Νομικής
Μιχάλη Σταθόπουλου , της καθηγήτριας Νομικής του ΑΠΟ Κατερίνας Φουντεδάκη, της καθηγήτριας της Νομικής του
ΔΠΟ Ρόης Παντελίδου, του είσαγγελέα την διαμονή του παιδιού και στίς δύο οίκi
Μιχάλη Πλαγιάκου και άλλων . Νομική
άποψη ύπέρ τής συνεπιμελείας έκφράζουν ςωη του . Μόνον τότε. Αλλις θεωρεί όι
οί καθηγήτριες και μέλη της νομοπαραδικτυσεως, στήριξη άπό έπωνύμους διαΤέντες κατ' άρχάς δέν τάσσεται έναντίον
τής συνεπιμελείας και της έναλλασσομένης έδρας για τά παιδιά άλλά ύπό αύστηρότατες προϋποθέσεις: δπω
κρή άπόστασις μεταξύ των οίκιν των δύο
γονέων, να ύπάρχει έπαρκής χρος για
κόκίνημα, ή νέα τάσις τής έποχής, δείχνει
ότι διαθέτει και τά μέσα και την ίσχύ και
να ύπάρχει μι
νά κάνει τήν άποψή του εύρέως γνωστή.
και να μήν διαταράσσεται ή σχολική
1983 και έντεΰθεν μετά την τροποποίηΌ Τωάννης Τέντες
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Λέξη για τό έμβόλιο
άπό τήν Πρόεδρο
Οί συνδικαλιστές άξιολογητές πτυχίων;
Μορφές του 1821
άπό τόν Βέλγο διπλωμάτη
Benjamin Mary
ΣΥΝΤΟΜΗ άναδρομή στό πρόσφατο παρελθόν προ - κούς όλκής νά κάνουν καρριέρα σέ μεγάλα εύρωκειμένου νά συνειδητοποιήσουμε τί καί γιά ποιούς παϊκά και άμερικανικά πανεπιστήμια, δημόσια και
λόγους ύφιστάμεθα σήμερα στόν χρο της Αν -ίδιωτικά ένω θά μπορούσαν νά μείνουν έδ, καιί
τατης Έκπαίδευσης: τό 2007 ό ΣΥΡΙΖΑ του Άλέκου μέσα άπό τά μή κρατικά ίδρύματα νά προσφέρουν
Άλαβάνου σέ άγαστή συμπόρευση μέ τίς δυνάμεις σπουδαϊο έργο στήν πατρίδα . Ο Δασκαλάκης, ό
του κρατισμοϋ καί των συντεχνιν (οι όποτες είχαν Χρηστάκης, ό Δερμιτζάκης, ό Ιωαννίδης, ό Μόσιακυρίαρχο ρόλο στό ΠΑΣΟΚ τής έποχής έκείνης) συνέπραξαν καί άκύρωσαν το σχέδιο της συνταγμα
τικής άναθερησης της τότε κυβέρνησης της ΝΔ.
Σχέδιο, τοϋ όποίου ή βασική αίχμή ήταν ή ριζική με - ση έπειδή κάποια λόμπυ στήν Έλλάδα ήθελαν τίς
ταρρύθμιση τν άρθρων 16 καί 24 του ήμετέρου κα- ακαδημαϊκές έπετηρίδες κλειστές . Καίτά μονοπ
ταστατικού χάρτη και ή συνταγματική κατοχύρωση
της ψήφου τν Αποδήμων. Στό ΠΑΣΟΚ τόσα χρό- τυχουν εύρείας άναγνρισης στήν πατρίδα τους
νια μετά άλλως τε είναι κοινό μυστικό : ό Εύάγγελος επρεπε νά ξενιτευτοϋν και νά πέσει περονόΒενιζέλος (καί μερικοί άλλοι) ήταν ή βασική αίτία σπορος στον πλανήτη . Τότε τους θυμηθήκαμε!
που δ άρχηγός του καί μετέπειτα πρωθυπουργος ας της μή άναθερησης του άρθρου 16 τό τοπίο
του Σπυρίδωνος
Βλαχόπουλου *
λος, παλαιότερα ό Νανόπουλος, ό Κριμιζής και τοσοι άλλοι χάθηκαν διά μιας γιά το έλληνικό έκπαιδευτικό σύστημα καί για τήν άντατη έκπαίδευΔΕΝ ΗΤΑΝ λίγες οι
φορές πού ς μαθητές άναρωτιόμασταν ,
όταν βλέπαμε στίς
σχολικές γιορτές γιά
ΣΤΗΝ τελευταία συνάντηση πού είχαν
χθές για τό 2020-δΠρωθυπουργός και
ή Πρόεδρος τής Δημοκρατίας για νά
άνταλλάξουν εύχές , δκορωνοϊός εύρέθη είς τό έπίκεντρον τής συζητήσεως,
και συγκεκριμένα δ έμβολιασμόςΟμως
πρός έκπληξιν άρκετν δταν ό Κυριάκος
Μητσοτάκης άνεκοίνωσε ότι θά έμβολιασθεί στις 27 Δεκεμβρίου, ή Κατερίνα
Συνέχεια στήν σελ. 3
λια της αύθεντίας της γνσης, άπόρθητα . Γιά νά
(σελ. 8
Κυβέρνηση
είδικοτήτων
Γιωργος Παπανδρέου άλλαξε στάση για τό άρθρο ας της μη αναθερησης του άρθρου 16 τό τοπίο
στήν Άντατη Έκπαίδευση έμεινε -στήν έποχή
16-είχε ταχθεϊ ύπέρ άρχικς. Του έθεσαν-λέγεται-του διαδικτύου, της παγκοσμιοποίησης καιί της
βέτο έπίποινή διαφοροποιήσεως στήν ψηφοφορα . έξάποστάσεως διδασκαλίας-άρρύθμιστο . Ο κοΤά έπίχειρα τής άναβολής έκείνης τής μεταρρυθ- σμος άλλάζει μέ ίλιγγιδη ταχύτητα και έμεις έπιμένουμε σοβιετικά! Όσα δέ έπεισόδιαν ζουμε
νταγματικός λαϊκισμός, οί άκαδημαϊκές συντεχνια- κατά καιρούς μέ άφορμή τήν έπαγγελματική ίσοκές λογικές καί βεβαίως ή τυχαία συμπόρευση του τιμία των πτυχίων παραρτημάτων ξένων ΑΕΙ στήν
κυρίου Βενιζέλου μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ της έποχής (νά χρα μας (Κολλεγίων ) μέ τά πτυχία έλληνικν δητάλέμε καί αύτά!) τά βινουμε σήμερα κάθε στιγμή . μόσιων ΑΕΙ , μήν άμφιβάλλετε, άποτέλεσμα αυτής
του Κστα Κόλμερ
μισης λόγω του γεγονότος ότι πρυτάνευσεο συ- μ
ΕΠΕΒΛΗΘΗ έπί 7ήμερον αύστηρός
έγκλωβισμός (έλληνιστί "λόκνταουνν) στόν Άσπρόπυργο , Ελευσίνα
καί Μάνδρα ς άνεκοίνωσε ό άνα
πληρωτής ύπουργός Πολιτικής Προστασίας (ΠΟΠΡΟ) κ . Νίκος Χαρδαλιας.
Αίτία ή μεγάλη διασπορά του κορωνοτου στόν τοπικό πληθυσμό .
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΙΑ
Πρωτον, βλέποντας κάθε μέρα στήν τηλεόρα - τής κατάστασης είναι!
ση μέ άφορμή τήν πανδημία "Ελληνες άκαδημαϊ Συνέχεια στήν σελ. 3
Ημοναδικής όμορφιάς παλιά πόλη τής Ξάνθης
άπετέλεσε τό σκηνικό γιά την μικρού μήκους ταινία
που γύρισανό Γιργos Κράλλης , ό Παναγιτης
Γιωργίου καί ό Διαμαντής Τοτίεφ, θέλοντας έτσι νά
στείλουν τό μήνυμα, ότι άκόμα καί αύτές τίς δύσκολεs μέρες δέν πρέπει νά ξεχνάμε τήν άνθρωπιά και
τήν άγάπη. Στήν μόλις δύο λεπτν χριστουγεννιά
τικη ίστορία ύπό Τόν τίτλο Ataste of Christmas
ό Άγιος Βασλης μεταμορφνεται σέ έναν γενειοφό
ρο φτωχό διαβάτη , πού σέρνει τά βαριά βήματά
του στά λιθόστρωτα σοκάκια τής παλιάς πόλεως ,
χτυπντας πόρτες και άναζητντας έκείνους πού
θά τόν φιλοξενήσουν. Όταν ή οίκογέεια της μικρής
Μελίνας τόν προσκαλε μετά άπό δική της παρό
τρυνση νά έρθει στό δικό του, Ττό μικρό και άπλό
σπίτι τους μεταμορφνεται σέ μιά όαση άγάπης
καί θαλπωρής Καθς όλοκληρνεται ή ίστορία ξπροβάλλει τό διαχρονικό μήνυμα giudge less, love
more> (