Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 19-Κυριακή 20
Δεκεμβρίου 2020
Πρότων Χριστουγέννων . Βονιφατίου μάρτ.
Σελήνη 5 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 736-Δύσις 5.08
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις Ανεμοι βορειοανατολικοί ξως 5 μπωφόρ . (Εως 14β)
Τ 9ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφόσεις Άνεμοι μεταβλητοί άσθενείς. (Εως 11β )
Άριθμ. φύλ. 41838
Έτος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙΟΣΤΡΑΤΟΣ-ΜΕ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ, ΘΑΞΕΠΕΡΑΣΕΙΤΑ 100 ΧΛΙΟΜΕΤΡΑ!
Δεύτερος φράχτης
στά σύνορα Έλλάδος-Τουρκίας στόν Εβρο
μήκους 65 χιλιομέτρων
Επιτήρησις είς βάθος 40 χλμ. άπό τά νησιά πρός Τουρκία-100 drones γιά τό ΓΕΣ
Ίάπωνες μετανάστες
στίς Καστανιές!-Νέο δρομολόγιο παρανόμων άπό τήν Ήπειρο
28η Φεβρουαρίου 2020 είναι μία σημαντική ήμέρα γιά τήν νετερη ίστορία τν Ενόπλων Δυνάμεων άλλά και τής πατρίδος μας γενικτερα. Τότε κατεγράφη γιά πρτη φορά σέ ήμερησία διαταγή του
Πενταγνου ότι κό άριθμός των μεταναστν στόν "Εβρο άποτελεϊ
ύβριδική άσύμμετρη άπειλήν. Εκτίμηση πού στούς έπομένους μήνες
θά άλλαζε και μετά τίς τρείς έπόμενες κρίσεις (navtex χωρίς έξοδο
Όρούτς Ρέις τόν Ιούλιο, navtex μέ έξοδο τόν Αύγουστο, navtex μέ
έξοδο καί προσέγγιση τοϋ Καστελλορίζου στά 7,5 ναυτικά μίλια τόν
Όκτβριο) διετυπθη ς βριδικός πόλεμοςν. Τό Πεντάγωνο παρά τά θρυλούμενα , μελετντας τήν έκτίναξη τν ρον μεταναστν
στίς 12.000 μηνιαίως μετά την άνοδο της ΝΔ στήν έξουσία τόν Ιού
λιο, έλαβε τά μέτρα του και τόν Δεκέμβριο του 2019 δ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ένσωμάτωσε στόν νόμο 4650/19 τήν ίδέα.
για τήν σύσταση του ένιαίου φορέως έπιτηρήσεως συνόρων. Ίδέα
πού του είσηγήθηκε μεταξύ άλλων δ όψυπουργός Άμύνης Άλκιβιάδης Στεφανής.
Η διαρκείας 28 ήμερν κρίσις στά σύνορα τουΈβρου κατά την
διάρκεια της όποίας άπετράπη ή είσοδος 140.000 παρανόμων μεταναστν άπό την Τουρκία (πέρασαν μόλις 2.950) σήμανε διπλό συναγερμό . Καίγιατί έξετιμήθη ότι στόχος τν Τούρκων ήταν ή πολιτική
άποσταθεροποίησις τής Κυβερνήσεως και του Πρωυπουργού άλλά
και διότι διεπιστθησαν μεγάλα κενά άσφαλείας . Τόσο στήν μεθόριο άρχικς όσο και στήν άμυντική έποπτεία των Ενόπλων Δυνάμεων
στά νησιά του Αίγαίου. Στήν μεθόριο στά 10 χιλιόμετρα του πρτου
φράκτου, δ όποιος όρθθηκε το 2012, μερίμνη του στρατηγού Φρ γκου, προσετέθησαν άλλα 27 χιλιόμετρα φράκτου . Σχέδιο πού κατόΣυνέχεια στήν σελ. 4
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Χωρίς πρόστιμο
οί τροποποιήσεις Ε9
Έκλογές τήν Άνοιξη
Παυλόπουλος: Η Βρεταννία
έπιμένει στόν άποικιοκρατικό
ρόλο της στήν Κύπρο
ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΕΣ τροποποιητικές δηλσεις Ε9 για ένα ή περισσότερα άπό τά.
έτη 2010 έως 2020 χωρίς έπιβολή προστίμου ύψους 100 εύρ έως ότου λήξει ή
κτηματογράφησις της χρας προβλέπει
ρύθμισις τού Υπουργείου Οίκονομικν
πού περιλαμβάνεται σένομοσχέδιο που
κατετέθη στήν Βουλή . Συμφνως πρός
την διάταξη, ή προθεσμία για τίς διορθσεις τν Ε9, χωρίς πρόστιμα , είναι σχε
δόν άπεριόριστη, καθς θά ίσχύει μέχρι
νά έφαρμοσθεί τό Εθνικό Κτηματολόγιο
σέ όλη τήν Επικράτεια . Oί ίδιοκτήτες
άκινήτων μπαίνοντας στήν ήλεκτρονική έφαρμογή του Taxisnet μπορούν νά
διορθσουν τά περιγραφικά στοιχεία
τν άκινήτων τους, τά στοιχεία γιά τά
ποσοστά συνιδιοκτησίας και τά είδη των
ΑΠΟ τόν περασμένο Μάρτιο και έντευθεν ή ίδέα για θυπουργός μέτρησε τότε όλες τις παραμέτρους
τήν διεξαγωγή πρόωρων εκλογων κατατίθεται περι- στίς άναλύσεις μας της έποχης έκείνης θά βρείτε
οδικς στό τραπέζι των συσκέψεων του Μεγάρου τόν πυρήνα του προβληματισμού του- και έν τέλει
Μαξίμου . Ό βρόγχος τής άπλής άναλογικής τό έπι- άνέβαλλε τόν αίφνιδιασμό .
βάλλει! Ογράφων έχει συνομιλήσει ούκ όλίγες φορές μέ τούς δύο τούλάχιστον είσηγητές της προ- καθιερωμένη μέτρηση Τάσεις" της MRB ή συζήτασης, οί όποτοι μελετντας προσεκτικά τίς μετρήσεις ύποστήριζαν το σχήμα 1+4 στην εουσια στό Μαξίμου . Πρός τά έξω διοχετεύεται ότι υπάρμέ προοπτική νά λήξει ή τετραετία τό 2024. Ή βάση της έπιχειρηματολογίας των όπαδων των πρου- στήν ουσίατό έρτημα που έπανατίθεται πίσω άπό
ρων έκλογν , τίς όποϊες είσηγούντο το νωρίτερο
τον Τούνιο του 2020, το άργότερο τόν Σεπτπέμβριο, τις κλειστές πόρτες είναι <πάμε σέ έκλογές τόν ΜάΣτό νέο
βιβλίο του
θίγει την δράΆπό προχθές που δόθηκε στήν δημοσιότητα ή
ση τν κΜεγάλων Δυνάμεωνν έναντι
τής Τουρκίας
τηση για τίς έκλογές άνοιξε ύποχρεωτικά και πάλι
χει προβληματισμός γιά τόν άνασχηματισμό , άλλά
στην ουσια το έρτημα πού έπανατίθεται πίσω άπό
(σελ. 6)
ιο. Ναί ή όχι . Ποιοί λόγοι κατά τήν άποψή μας άνανηση Μητσοτάκη στίς μετρήσεις έναντι του ήμιθα - Υκαζουν τόν Πρωθυπουργό νά μπει έκ νέου σέ μιά
νούς ΣΥΡΖΑ (διευρύνοντας έντυπωσιακά τό έκλο- συήτηση τήν όποία θά ήθελε, όπως ό διάβολος το
γικό προβάδισμά της ) και βεβαίως ή άνεπανάλη πτη Λιβανι, να αποφύγει ; Πολλοί Κατ' άρχάς ή δημοσκόεύκαιρία άχρήστευσης της άπλής άναλογικής. Ό
Μητσοτάκης δέν άπέρριπτε τό ένδεχόμενο , το με - νιςειπτση δέκα μονάδων σέ σύγκριση μέ τόν Ίούτρουσε, άλλά άπό τήν άλλη έθετε ύπεράνω όλων
τήν άξιοπιστία του έναντι τν έταίρων καί είδικς οράσεις και οι συστημικές ίστοσελίδες δέν σημαί τν Γερμανν . Ποιός είπε ότι είναι εύκολη έξίσω-νe
ση ή πολιτική . "Δέν θά ξαναβρουμε στό μέλλον τέ - στις λεπτομέρειές της σέ ραδιοφωνική συνέντευτοια εύκαιρία! έλέχθη μιά ήμέρα στό τραπέζι των ξη ο διευθύνων σύμβουλος της έταιρείας Δημήσυσκέψεων του Μεγάρου Μαξίμου, ένω ό άρχηγός τρης Μαυρος, στόν όποϊο είχε έπιτε θεϊ προεκλοτής άξιωματικής Αντιπολίτευσης θορυβηθείς λέγε - Υικως ο ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζω. Δεύτερον, διότι ένω ή ΝΔ
ται ότι είχεε προσφύγει για βοήθεια στήν καγκελλα- προηγείται μέ άνεση 15 μονάδων της άξιωματικής
ρία του Βερολίνου προκειμένου νά άποτρέψει τό Άντιπολίτευσης σέ έθνικό έπίπεδο άποκτά μέ τάνέα
μοιραίο. Τόσο πολύ φοβόταν τίς έκλογές . Ό ΠρωΤαλαίπωρος
γλσσα .
πηση . Σέ όλους τούς ποιοτικούς δεϊκτες ή ΝΔέμφαΣυνέχεια στήν σελ. 2
νιο . Το ότι δέν μετέδωσαν τήν πληροφορία οί τηλετου Τηλέμαχου Μαράτου *
νει ότι δέν ύπάρχει Άντιθέτως. Μου τήν άνέλυσε
Στίς 27 Δεκεμβρίου
άρχίζουν οί έμβολιασμοί
ΒΟΡΕΙΩΣ τής Νεαπόλεως (Partenopea) ,
στήν Ίταλία , ύπάρχει μία παραλιακή πόλις πού όνομάζεται Cume, και
προφέρεται Κουμεν Ή πόλις αυτή
μου έμαθε πολλά για την έλληνική
γλσσα , .the orginal , όπως δηλαδή
την μιλούσαν οί άρχαίοι. Γιατί ή πόλις
αύτή είναι άποικία της γνωστής μας
Κύμης (όπως δηλαδή τήν προφέρουμε έτσι , τρα) , άπό την Εύβοια, και
ίδρύθηκε πρό 3.000 έτων . Υπήρχε
μάλιστα καί ένα περίφημο μαντείο καί
μία προφήτις, Sibilla, ή Κουμαία Σίβυλλα (Sibilla Cumana) , τήν όποία έχει Ζωγραφίσει ό Μιχαήλ Αγελος στήν Καπέλλα Σιστίνα, και άλλοιζωγράφοι της
Άναγεννήσεως. Ό λόγος που ή Σίβυλ
λα αυτή έγινε περισσότερο γνωστή
Λεπτομέρειες στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ.4
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Μαρία Κάλλας ,
Γοάμματα καί
άναμνήσεις άπό
τόν Τόμ Βόλφ
Πρόσληψις συνταξιούχων
για τήν έκδοση συντάξεων!
Κανείς δέν μπορείνά μείνει άσυγκνητος άπό αύτή
τήν διαφήμιση. Ένα όλλα
δικό διαφημιστικό σπότ
δείχνει έναν ήλικιωμένο
άνδρα, φαινομενικά άπομονωμένο άπό την πανδημία του κορωνοίου νά έτπαιδεύετα κάθε μέρα μόνος του
μέ ένα kettlebell γιά νά ένισχύσει Τήν δύναμή του. Όλοι
άπορουν γιατί, μέχρι πού τους λύνεται ή άπορία τήν
ήμέρα τν Χριστουγένων . Δν πρόκειται παρά γιά ένα
γλυκύτατο παπττού πού τό μόνο πού θέλει είνα νά σηκσει Τό έγγονάκι του, στε νά βάλει τό άστέρι στήν
κορυφή του δέτρου Πραγματικά ύπέροχο!
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ύπαλλήλων, ύπερωρίες και είδικές
άποζημισεις γιά μετακλητούς άλλά και συνταξιούχους ύπαλλήλους πού θά δεχθούν νά στελεχσουν
τόν ΕΦΚΑ έπιστρατεύει το Υπουργείο Εργασίας ,
προκειμένου νά βγούν γρηγορότερα οί έκκρεμείς συντάξεις. Διάταξις πού κατετέθη στήν Βουλή προβλέπει τήν πρόσληψη συνταξιούχων μέ συμβάσεις έργου
διά 8μήνων, την καταβολή έπί πλέον μπόνους στούς
Κριτική-παρουσίασις:
Χαρίκλεια
ΓΔημακοπούλου
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 2
Λεπτομέρειες στήν σελ7
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. Στόν Βλαντιμήρ Πουτιν φέρεται νά άνήκει ένα,
τεράστιο παλάτι-διπλά
σιο σέ έμβαδόν σέσύγκρι
ση μέ τά άνάκτορα Του
Μπάκιγχαμ- που βρί
σκεται στά περίχωρα τής
Μόσχας καί ή ίδιοκτησία
του όποίου περιβάλλεται άπό πέπλο μιστικότητος
Έκτιμμενης άξίας 224 έκατ. εύρ συμφνως μέ την
έφημερίδα Sobesednik τό έντυπωσιακό oiκοδόμημα
τν 11.500 τ.μ. σέ μια περιφραγμένη μέ Ψηλούς το
χους έκταση 60 στρεμμάτων μαγνητίζει τά βλέμματα
στό χωριό τν δισεκατομμυριούχωw κοντά στήν
ρωσσική πρωτεύουσα καθς διαθέτει μεταξύ άλλων
ένα έλικοδρόμιο, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου , κήπου ,
λίμνη και δάσος
Άς παίξουμε καλή άμυνα, σάν όμάδα!
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πρέπει νά ήταν στίς
άρχές του '60. Θά πήγανα στήν τετάρτη του Δημοτικού, δηλαδή μόλις εχα νά φορέσεις τά παντοφλά- τά βάλεις στή θέση τους, στά τήσω στά " πατάκια", άν
άρχίσει νά σχηματίζω άποΨη γιά τά πράγματα. Στό
σπίτι μας έπικρατούσε έκείνο
που δέν άρέσει σέ κάθε μικρό
παιδί . Τάξη! Όλα έπρεπε νά
είναι στή θέση τους! Επρε- μητέρα προκειμένου νά βγά- πό στόν πατέρα μου.
πε νά καθαρίζεις τά παπούτσια πρίν περάσεις τήν πόρ- νά παίξεις. Καί όταν έπαιζε , βάλω τά παπούτσια στήν
τα έπρεπε νά τά βγάλεις καί έπρεπε νά τά μαζέψεις καί νά παπουτσοθήκη, άν δέν παλεις τά παιγνίδια σου γιά
Μά, τί θά γίνει άν δέν
13:00-1500
Δύο απ' όλα
άφήσω τό ραινάκι έξω άπ
τό κουτί .... Έκεί, λοιπόν ,
ήταν που ήλθα πρτη φορά πρόσωπο μέ πρόσωπο
μέ τήν λογική.
κουτιά τους .
κια σου, έπρεπε νά πατήσεις
στά πατάκιαν γιά νά μπείς
στό καλογναλισμένο παρκό) του σαλονιού, έπρεπε νά
ρωτήσεις τόν πατέρα ή τή ναστάτησα καί τόλμησα νά
Όπως ήταν φυσικό ,
άσφυκτιούσα μέσα σέ τόση
<τάξην , καί μια μέρα , έπαο Κστας Γaννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
Συνέχεια στήν σελ. 6
19-12-2020
9'771108"701267