Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: 3 "συγχωροχάρτια" της εφορίας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜ1ΡΙΚΗ μιa
771234
567157
Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 | τιμή: 1,30 Ε
ΟιΚο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠ ΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
Έτος: 96ο. Αριθμός φύλλου: 27.403
3 συγχωροχάρτιαν της εφορίας
Για διορθσεις Ε9, συγκεντρωτικές καταστάσεις του 2014 και μη υποβολή δηλσεων λόγω ασθένειας λογιστν
σημαντικές αυτές Παρεμβάσεις Πε φικά στοιχεία των ακινήτων τους, καθς επίσης
Αναστέλλονται τα Πρόστιμα για τις
εκπρόθεσμες τροποΠοιητικές δηλσεις ακινήτων E9 Που θα υΠοβληθούν μέχρι να ολοκληρωθεί το
Kματολόγιο σε ολόκληρη τη χρα
ακυρνονται τα Πρόστιμα για την
εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρω
τικν καταστάσεων τιμολογίων (ΜΥΦ) ης χρήσης
Προβάδισμα του ΟΤΕ στο 5G
ριλαμβάνονται σε Πολυνομοσχέδιο
του υπουργείου Οικονομικν και
επιλύουν ζητήματα Που αποτελού
σαν σημεία τριβής με τους φορολογουμένους. Σε ό,τι αφορά τις δη
λσεις ακινήτων, Παρέχεται η δυ
νατότητα να υποβάλουν στο σύστημα ΤAXISnet εκ
του 2014, εν δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα σε φο - πρόθεσμες τροποΠοιητικές δηλσεις ακινήτων E9
για ένα ή Περισσότερα από τα έτη της Περιόδου
2010-2020 χωρίς επιβάρυνση με το Πρόστιμο των
100 ευρ, προκειμένου να διορθσουν τα περιγρα
και τα στοιχεία για τα ποσοστά συνιδιοκτησίας και
τα είδη των εμπραγμάτων δικαιωμάτων τους , Προκειμένου να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με
τις αντίστοιχες δηλσεις στο Εθνικό Kηματολόγιο.
Οι φορολογούμενοι των οποίων η αξία της ακίνητης
Περιουσίας μετά τις διορθσεις θα αυξηθεί θα πλη
ρσουν αναδρομικά επιπλέον ΕΝΦΙΑ, εν όσοι
αμελήσουν να υποβάλουν διορθωτικές δηλσεις
E9 θα κινδυνεύουν να εντοπιστούν από μελλοντικές
διασταυρσεις στοιχείων του Περιουσιολογίου αι
του Kηματολογίου. σελ.5
Κίνδυνος
Παραγραφής
για χιλιάδες
φορο-υποθέσεις
Μία μέρα μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας για
τις συχνότητες της νέας
γενιάς κινητής τηλεφωνίας,
ο ΟΤΕ ήταν έτοιμος και
ανακοίνωσε χθες την
εμπορική διάθεση δικτύου
Cosmote 5G σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη και άλλες
Πόλεις της Ελλάδας με
ταχύτητες που αγγίζουν ή και ξεπερνούν το
16bps σε συγκεκριμένες περιοχές , σελ. 13
Tim Hottges,
CEO Deutsche
Telekom
ρολογούμενους σε περιόδους κατά τις οποίες οι λο
γιστές τους απέχουν αναγκαστικά από τα καθήκοντά
τους, λόγω προσβολής τους από τον κορονο ό . Οι
Ποιοι κάνουν. Παιχνίδι
με τον τζρο της Jumbo
Η κατανομή Παροχν
4,5+3 δισ. για το 2021
Πανδημία
σελ . 10
Καλύτερα από τα αναμενόμενα είναι τα αποτελέσματα του cick away για τα καταστήματα
Παιχνιδιν , που φαίνεται να περισζουν σημαντικό κομμάτι του εορταστικού τζρου , με τις μικρές
επιχειρήσεις μάλιστα να αναδεικνύονται από αουτσάντερ σε φαβορί, μετά και την αnoυσία της
Jumbo αnότην εορταστική αγορά . σελ. 16
Πς θα μοιραστούν οι ενισχύσεις
Η διατήρηση των αυσηρν Πe- Πολύ μεγάλο τμήμα από το μαριοριστικν μέτρων, τουλάχιστον ξιλάρν των 3 δισ. ευρ είναι ήδη
μέχρι το έλος της εορταστικής αποφασισμένο ότι θα διατεθεί
Περιόδου, αλλά και η απλεια
του μεγαλύτερου τμήματος του
εορταστικού τζίρου δημιουργούν καταβολής, της 5ης και της 6ης.
ασφυκτικές συνθήκες λειτουρ- Επίσης, 4,5 δισ. έχουν ιδεσμευτεί
γίας της οικονομίας, οι οΠοίες για τη χρηματοδότηση της μείθα αποτυπωθούν στο ΑΕΠ του
για τη χρηματοδότηση των δύο
φάσεων της επιστρεπτέας Προ0 Πρτος ιδιτης επενδυτής
σε αγροτικό συνεταιρισμό
Η Τυροκομική Καρδίτσας ανοίγει
τον δρόμο της εισόδου των ιδιωτν επενδυτν
στους αγροτικούς συνεταιρισμούς,
συμμετέχοντας στον Αγροτικό Γαλακτοκομικό
Συνεταιρισμό Μονεμβασιάς και διακριτικό τίτλο
ΠΑΡΝΩΝ>, με έδρα τους Μολάους του νομού
Λακωνίας. σελ. 9
ωσης των ασφαλιστικν εισφορν κατά τρεις Ποσοστιαίες μοΠρτου τριμήνου . Για να ανασχε
θεί η ύφεση επισπεύδεται η δια - νάδες, την αναστολή της εισφοράς
δικασία εξειδίκευσης του αποθεματικού των 3 δισ. Που έχει εΥ
γραφεί στον προϋπολογισμό ης λήψεων, τις νέες αιτήσεις επιδόεπόμενης χρονιάς, Προκειμένου τησης του Προγράμματος Τέφυ
και αυτά τα χρήματα να Πέσουν
κεμπροσθοβαρς στην οικονο
μία, δηλαδή μέσα στις Πρτες Πολύ μικρές επιχειρήσεις από
εβδομάδες του νέου έτους. Ένα
αλληλεγγύης, τη χρηματοδότηση
του Προγράμματος 100.000 Προσ
27/12 αρχίζουν
οι εμβολιασμοί
και στην Ελλάδα
Σκληρότερο
lockdown
σε Ασπρόπυργο,
Ελευσίνα και Μάνδρα
Βασίλης Κικίλιας
ρανκαι τη χορήγησηn μη επιστρε
Πτέας ενίσχυσης σε μικρές και
Υπουργός Υγείας
Μείωση
του clawback
χαμηλότερα
τους δήμους. σελ. 3
Έκτακτα μέτρα Πράσινο
για να Πέσουν
οι τιμές
ρεύματος
Στρατηγικός
ενεργειακός
κόμβος η Ελλάδα
Φωκίων Καραβίας
Διευθύνων σύμβουλος
της Eurobank
Πρόγραμμα
.Γέφυραν κάλυψης
των εταιρειν
της Ευρωβουλής
για το ΠΔΠ
Τι δηλνει στηNΣ
ουπουργός Ενέργειας
των ΗΠΑ
Νταν Μπρουλέτ
Ξεκλειδνει το Ταμείο Ανάκαμψης
Παύλος Μυλωνάς
Διευθύνων σύμβουλος
της Εθνικής Τράπεζας
Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε
n Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Προτάσεις μέτρων Που αφορούν
την επιβολή ορίων στις υποβαλ
λόμενες προσφορές Ισχύος και
Ενέργειας Εξισορρόπησης από
τους Παρόχους Υπηρεσιν Εξ
σορρόΠησης (θερμικούς παρα
γωγούς) στο Πλαίσιο του Target
Model. σελ. 6
Με συντριπτική Πλειοψηφία, η ολομέλεια της Ευρωβουλής άναψε το (Πράσινο φως για την έναρξη
υλοποίησης του ΠΔΠ (20212027) ύψους 1,085 τρισ.
ευρ , εν αμέσως μετά την επικύρωσε τυπικά και
το Συμβούλιο ΥΠουργν και πλέον όλα είναι έτοιμα
για τις Πρτες εκταμιεύσεις αρχές του 2021. Η έγκριση
του ΠΔΠ επιτρέπει τρα στην Κομισιόν να χρησιμοΠοιήσει Πόρους του ως εγγύηση για τα δάνεια, ύψους
750 δισ., Που θα ζητήσει από τις αγορές, Προκειμένου
να χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης. σελ. 4
Σταδιακή εφαρμογή
του νέου
Πτωχευτικού
ΠΑΤΙΟ ΔΕΛΛΗΕ ΚΕΡΔΙΖΕΙ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ >6
σελ. 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Ταύρος: Γκαζάκια στην είσοδο κολλεγίου
  Στόχος εμπρηστικής επίθεσης έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής κολλέγιο στον Ταύρο Αττικής, λίγο πριν τις 02:00, επί της οδού Θεσσαλονίκης. Οι άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών που έσπευσαν στην…Ταύρος: Γκαζάκια στην είσοδο κολλεγίου - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Νάτσης: Ο Έλληνας εκατομμυριούχος του Λονδίνου και οι βίλες στο Ελληνικό
  Μόλις πέντε χρόνια χρειάστηκαν για τον Τρύφωνα Νάτση, τον Έλληνα εκατομμυριούχο του Λονδίνου, προκειμένου να «χτίσει» το δικό του… βασίλειο στον κλάδο του ελληνικού real – estate. Και όλα ξεκίνησαν,…Νάτσης: Ο Έλληνας εκατομμυριούχος του Λονδίνου και οι βίλες στο Ελληνικό - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Η NASA θέλει να ρίξει παγάκια στην ατμόσφαιρα για να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή
  Οι επιστήμονες της NASA αποκάλυψαν μια φιλόδοξη στρατηγική για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Θέλουν να διασπείρουν πάγοι στην ατμόσφαιρας της Γης σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την αύξηση της…Η NASA θέλει να ρίξει παγάκια στην ατμόσφαιρα για να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ηγουμενίτσα: Καταδίωξη και συλλήψεις για μεταφορά 100 κιλών ναρκωτικών
  Σημαντική ποσότητα ναρκωτικών κατασχέθηκε το Σάββατο το μεσημέρι σε περιοχή της Θεσπρωτίας, από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν Έλληνας κι αλλοδαπός, σε βάρος…Ηγουμενίτσα: Καταδίωξη και συλλήψεις για μεταφορά 100 κιλών ναρκωτικών - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Άριστοι οι οιωνοί για την ακτοπλοΐα το 2024
  Αυξημένη κατά 5% σε σχέση με το 2019 -χρονιά που δεν υπήρχαν τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία του κορωνοϊού- αναμένουν το 2024 την επιβατική κίνηση οι ακτοπλόοι, η οποία…Άριστοι οι οιωνοί για την ακτοπλοΐα το 2024 - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ