Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . Ε ΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
18 Δεκεμβρίου 2020
ΑΤΙΚΗ Νεφσεις Ανεμοι βορειοανατολικοί έως 4 μπωφόρ . (Εως 15β )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις Ανεμοι μεταβλητοί άσθενείς (Εως 12β )
Αριθμ. φύλ .41837
Έτος 144ον
Τιμή 1,50ε
Σεβαστιανου, Ζωής κ.λπ μαρτύρων
Σελήνη 4 ήμερων ! Άνατολή ήλίου 7.36-Δύσις 5.08
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΣ MRB: HΧΗΡΑΚΑΜΠΑΝΑΚΙΑ ΓΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΑΞΙΩΜΑΙΚΗ ΑΝTΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Σ Ελλάς
σκοτεινό τουννελ ή
Αρνητική βαθμολογία γιά χειρισμούς σέ πανδημία- έλληνο τουρκικά προσφυγικό
Ανεργία-Covid-Υγεία τά σημαντικτερα προβλήματα
ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ πού δημοσιεύσαμε στό χθεσινό φύλλο της
<Εστίας) γιά τις δημοσκοπικές έπιδόσεις τής Κυβερνήσεως έπι
βεβαιθηκαν πλήρως άπό τις Τάσειςν της MRB οί όποίες έδό
θησαν χθές στήν δημοσιότηα: Η Κυβέρνησις παίζει μέν χω
ρίς άντίπαλο καθς ή άξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ είναι στό ναδίρ
αυτήν την έποχή, στόσο μετά άπό ένάμιση χρόνο στήν έξουσία
ή ΝΔ έμφανίζει τά πρτα άξιοπρόσεκτα σημάδια φθοράς. Κρίσιμοι ποιοτικοί δεϊκτες έμφανίζουν σημαντικτατες μεταβολές
έν μέ την πάροδο του χρόνου ό ύψηλός άκόμη καί σήμερα άντισυριζαϊσμός ύποχωρεί και σταδιακς είς τό έπίκεντρον τίθενται
τάκυβερνητικά πεπραγμένα .
χεία ύπάρχει πρόβλημα. οίκονομική πολιτική της Κυβερνήσε
ως , ή πολιτική της για τήν πανδημία, ή πολιτική της για τά έλληνοτουρκικά άκόμη και ή πολιτική της γιά τό προσφυγικό λαμβάνουν άπό μέτριες έως και όχι καλές βαθμολογίες άπό τούς πολίτες .
Η Κυβέρνησις έλλείψει άντιπάλου-οί άντίστοιχες βαθμολογίες του ΣΥΡΙΖΑ είναι άπείρως χειρότερες είναι όπως έπεσημάναμε και χθές άντιμέτωπη μέ τόν έαυτό της . Ή θά νικήσει
τόν κακό έαυτό της ή δ κακός έαυτός θά έπικρατήσει της Κυβερνήσεως στόν δρόμο πρός τίς έκλογές του πρτου έξαμήνου το
2021. Ποιά στοιχεία πιστοποιούν ότι οί δεϊκτες άλλάζουν ραγδαίως; Καί πολιτικά και ποιοτικά . Πρτον, ή διαπίστωσις τν πολιτν ότι ή οίκονομία είναι σέ πολύ κακή κατάσταση σέ ποσοστό 68,8%. Δεύτερον , ή άπάντησις ότι τά μέτρα γιά την πανδημία
δέν είναι- σέ ποσοστό 70,8%-ίκανοποιητικά καί άπαιτουνται νέα
1. Θα εμβολιαστείτε αν κυκλοφορήσει εμβόλιο για την προστασία από τον COVID-19;
ΔΕΚΕΜΒΡΟ 200
18,5%
Η διαφορά πού προηγείται ή ΝΔ του ΣΥΡΙΖΑ και έδημιουργήθη μάλιστα μετά τίς έκλογές παραμένει σταθερή στίς 15 μονάδες (15,9% σέ μέτρηση της ίδίας έταιρείας πρίν άπό 15 ήμέρες
για τό Star), ή ταράστασις νίκης παρά τις διακυμάνσεις της έπίσης παραμένει σέ ύψηλότατα έπίπεδα, στόσο στά ποιοτικά στοι65
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Έπιλογή είσφορν
για 1,5 έκατ .
έπαγγελματίες
Ή πανδημία όδηγεί σέ κρίση δημοκατίας
Κυρσεις
οι ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ που διατύπωσα προχθές για δικτατορίες είναι οί γυναϊκες . Η πλειονότης τν
τίς δραματικές έπιπτσεις της πανδημίας στήν κα-έκλογικν σωμάτων στίς δυτικές κοινωνίες.
θημερινή μας ζωή- καθήλωση κατ' οίκον, συρρ κνωση άνθρωπίνων σχέσεων , κατάργηση κοινω
νικν συναναστροφν , ζήν διά του διαδικτύου "
( elife άγγλιστί) σήκωσαν σκόνην μεταξύ των άνα- ριορισμό της έλευθερίας ή έκατόμβες όλες οί κυγνωστν μας. Δέχθηκα άρκετά μηνύματα , μέλάλλά ερνησεις της Δύσεως άπάντησαν άπό την πρτη
και τηλέφωνα άπό πολίτες μέ τούς όποίους άνταλ- στιγμη σωστά, το πρτο . Δέν ύπήρξε δευτερόλελάξαμε σκέψεις .Έχω τήν έντύπωση-αυτό άπεκόμισα άπό τήν ...διαβούλευση-- πς όσο παρατείνε - ας επελεξαν ζωή. Διότι γιά να ύπάρχει έλευθερία
ται και διαρκεί σέ μάκρος ή ύγειονομική κρίση (ήδη πρεπει να υπάρχει ζωή . Δέν άκολούθησαν τήν συμας προϊδεάζουν για τρίτο σκληρό λοκ νταουν με τολής όπως της Νότιας Κορέας, που μέ πρόσβαση
του Κστα Κόλμερ (σελ. 3)
ΕΝΑΜΙΣΗ έκατομμύριο έλεύθερο .
έπαγγελματίες, αύτοαπασχολούμενοι καί
άγρότες θά μπορουν να έπιλέξουν άπό τήν
έπομένη έβδομάδα τήν άσφαλιστική κα
τηγορία πού έπιθυμούν μέσω της πλατφόρμας του e -ΕΦΚΑ"Οσοι άγνοήσουν τό
κπροσκλητήριον γιά δήλωση είσφοράς,
θά ένταχθουν αυτομάτως στήν έλάχιστη
ύποχρεωτική κατηγορία γιά όλο τό 2021
και θά άνακτήσουν τό δικαίωμα να έπιλέ
ξουν μία μεγαλύτερη κατηγορία, άπό τίς
άρχές του 2022. Τά ποσά πού θά βεβαιωθούν νά πληρσουν οί μή μισθωτοί άν δέν
πληρωθούν στήν ρα τους , οί άσφαλισμέ
νοι θά φορτνονται αύτομάτως μέ ληξι πρόθεσμες ποχρεσεις
Η άλήθεια είναι ότι ένπιον του διλήμματος
<προστασία της δημόσιας ύγείας μέ πρόσκαιρο πε ΣυνεπιμέλειαΈπικοινωνία:
Ύποχρέωση ή έπιλογή ;
πτο άμφιταλάντευσης . Μεταξύ ζωής και έλευθερ της Μαρύένας Συβαλάκη (σελ.8)
μας προϊδεάζουν για τρίτο σκληρό λόκ ντάουν μέ νταγή των αύταρχικν καθεσττων της Απω Άνατερματικό σταθμό το θέρος) τόσο θά άναπτύσσεται
καί θά γιγαντνεται στίς κοινωνίες ( και ίδίως στήν
έλληνική ) ένα ρευμα πού θεωρει ότι μεγαλα κρα- ΑΚολούθησαν τόν συμβατικό δρόμο. Η ένταση της
τη, ύπερεθνικοί όργανισμοί, κυβερνήσεις , ίδιτες
έπεμβαίνοUν κδικτατορικς στήν ζωή του χωρίς να πανοημιας όμως, ή άναστολή της ζωής σέ όλες της
καταφέρνουν μάλιστα νά τήν "έπαναφέρουν , Αυτό τις διαστάσεις, ή παράταση του κατ' οίκον έγκλειείναι το έπίρρημα πού άκούω μέ μεγάλη συχνότη- σμου και ή διαρκής έπιβολή μέτρων άνευ διαλόγου
τα έσχάτως , δικτατορικς, αυτην την Λεξ χρη- άλλάζει σταδιακς τά δεδομένα . Το έποικοδόμημα
σιμοποίησε έως και ό αύτόχειρ έπιχειρηματίας της
έστίασης άπό τόν Βόλο στήν τελευταία άνάρτηση τρίζει, άμφισβητείται, κλονίζεται . Αύτό τό 25% που
του στο facebook έκανε λόγο γιά μέτρα πού λαμβά - καταγράφουν παντού στόν κόσμο οί δημοσκοπήνονται μέ δικτατορικό τρόπΟ . Καί άν οι μάγοι τής σεις και περιγράφεται άπό τίς σκοπίμως φορτισμέέπικοινωνίας έκαναν έναν κόπο παραπάνω νά ίχνη- νες λέξεις άρνητές και (στήν Ελλάδα) "ψεκασμέ λατήσουν σωστά τήν κοινωνία θά διαπίστωναν ότι νοι-προκειμένου νά στιγματιστοϋν κοινωνικς οί
ό βασικός κορμός αύτου του ρεύματος που χαρα - φορεις του-άυγατίζειν κατά τό κοινς λεγόμενον.
κτηρίζει ίδιωτικς τίς κυβερνήσεις άποτυχημένες
στά προσωπικά δεδομένα έκατομμυρίων χρηστν
κινητν τηλεφνων πολέ μη σαν τήν πανδημία .
<Κουκούλι
μέ δόντια
Συνέχεια στήν σελ. 2
έπιδρα στήν ψυχολογία των δυτικν κοινωνιν καιί
Γράφει ό Βύρων Γ Πολύδωρας
Σχέδιο ΝΑΤΟ γιά άγωγό πού
θά ξεκινά άπό Αλεξανδρούπολη
Λεπτομέρειες στήν σελ.3
αΚουκούλι - τό βομβύκιο / τό περίβλημα της προνύμφης του μεταξοσκληκα .~ Αύτό ήταν το κουκούλιν
προστασίας για τήν Έλλάδα του 1980;
"Όταν ή χρα είσηλθε πλησίστια στήν
ΕΟΚ των 9+1 , Καί κηρύττονταν σέ
όλους τούς τόνους μάλιστα , έκεινο τό
περίφημο ή διαβόητο ()<άνήκομεν είς
τήν Δύσινν, ότι δηλαδή μέ την ένταξή μας σ' αύτήν τήν οίκογένεια της
έλεύθερης άγορας , της δημοκρατίας
καί της έθνικής άσφάλειας ή Ελλάς
θά άνακουφίζονταν άπό τόν έξΆνα τολν κίνδυνο και τούς συνακόλουθους έξοπλισμούς καί τίς τεράστιες
στρατιωτικές δαπάνες . Προσδοκίες
ή ψευδαισθήσεις για ένα <κουκούλι
προστασίας και άσφάλειας; Αδειανό;
ΠΕΝΝΙΕΣ
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Αύστηρό ockdown
σέ Άσπρόπυργο,
Έλευσίνα καί Μάνδρα
Πέντε νησιά του Αίγαίου
στίς άπειλούμενες περιοχές
πολιτιστικής κληρονομιάς
Υπάρχουν κ αυτοί πού Τους άρέσει νά φορούν
την μάσκα. Όπως ό Στόν Πλ ΜακΚάρτνευ, ό
όποίος δήλωσε ότι τού άρέσει όχι μόνο γιατί τόν
προστατείε άπό Τόν κορωνοιό άλλά και γιατί τού
προσφέρει κάλυψη και ό κόσμος δέν τόν άναγνωρίζει. Μιλντας στό The Howard Stern Show ό
καλλιτέχνης είπε ότι μπορ νά πάω όπουδήποτε
καί να κάνω ότιδήποτεν, Παρόλο που ήταν ίσως
ή πιό Τρομακτική χρονιά τής ζωής μας γιατίξ
ρετε, όταν ύπήρχαν άλλs μεγάλες κρίσεις δπως Τό
ΑIDS ή γρίπτη τν πτηνν ή τό SARS ή ότι .
δήποτε άλλο , πιστεύαμε ότι συμβαίνουν σέ άλλους
άνθρπου, άλά αύτό συμβαίνει σέ έμαά, άνεξάρτητα άπό τό ποιός είσαι ή ίκάνεις είπε.
ΝΙΣΧΥΊ έτέθη άπό σήμερα τό πρωί γενικευμένο
lockdown στούς Δήμους Ασπροπύργου , Ελευσίνος
και Μάνδρας έπιβεβαινοντας τούς έπιστήμονες πού
προειδοποιούσαν ότι τίποτε δέν έχει κριθεί μέ την
άπαγόρευση πού έχει έπιβληθεί άπό τόν Νοέμβριο σέ
όλη την χρα. Το έπιδημιολογικό φορτίο στήν Δυτι κή Αττική είναι ίδιαίτερα βαρύ άναγκάζοντας τίς άρμόΤΑ ΝΗΣΙΑ του νοτίου Αίγαίου , Αμοργός , Κίμωλος,
Κύθηρα, Σίκινος και Τηνος περιλαμβάνονται στόν
κατάλογο τν 12 πιό άπειλουμένων περιοχν πολιτιστικής κληρονομιας στήν Εύρπη του έπελέγησαν γιά
τό Πρόγραμμα 7 Υπό Απειλή του 2021. Αύτό άνεκοίνωσε πρό ήμερν ή Europa Nostra, ή εύρωπαϊκή φω νήτης κοινωνίας τν πολιτν, άφοσιωμένη στήν πολι
Συνέχεια στήν σελ 5
Συνέχεια στήν σελ .3
Συνέχεια στήν σελ. 7
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
* Μερικοί δέβιάζονταα τόσο νά κάνουν τό έμβόλιο
που δέν ύπολογίζουν ούτε τί προελεύσεως είνα . Ό
βραβευμένος Άμερικανός σκηνοθέτης σεναριογράφος
καί παραγωγς Όλιβερ Στόουν άπεκάλυψε ότι έχει
ήδη λάβει μία δόση του μβολίου γιά τόν κορωνοιό Εκανα έμβόλιο. Δέν ξίρω άν πόκειτα νά δράσει , Τό έκανα πρίν άπό λίγες μέρε. Έχω άκούσει κα
λάπράγματα για τό ρωσικό έμβόλιον είπε όΌλιβερ
Στόουν σέ συνέντευξή του στό ΑPΡ Πρέπει νά κάνω
μία δεύτερη δόση σέ 45 ήμέρες . Αλλά είμαι αίσιόδο ξορ προσέθεσε Οσκηνοθέτης, ό όποίo εύρίσκετα
στήν Ρωσσία γιά τάγυρίσματα ντοκιμανταίρ, έκανε
τό έμβόλιο Sputmik Vπού φέρει τό δνομα του πρτου τεχνητού δορυφόρου Σύμφωνα μέ άναφορέ, Τό
Sputnik V είναι 91,4% άποτελεσματικό, Είνα πο
λύκαλό έμβόλιον δήλωσε όΌλιβερ Στόουν Δέν κα
ταλαβαίνω γιατί ή Δύσις τό άγνοε )
Λόγος καί άντίλογος, γιά τό <ζέον γλωσσικό
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
νούργια cέσπεράντου, άλλά
κότητα Και αύτή μας την μέ τεράστια δύναμη .
Έλα, όμως , που μάς τήν
έπεσαν ( έκφραση άπό τό
δσουμε , καθς βλέπουμε Λεξικό τής πιάτσας) κά
ποιοι φίλοι, κατηγορντας μας ς ύπερβολικούς
Είμαστε λάτρεις τής έχουν χρμα , τόνο, μουσιδιατηρήσεως τής έλληνικής έλληνικής, πλουσιόταγλσσας έναντίον τής χρήσεως ξενικν δρων καιλέξε ων. Μέ άφορμή όλα έτούτα
τά λόκντάουν, κλίκέγουέην, κσοπίνεσόπ , λέξεις
καί έκφράσεις Τις όποίες έβαλεστήν ζωή μας ή πανδημία έχει τίς δικές της λέξεις, που
του κορωνοϊού .
- άποψη τήν στηρίζουμε καιί
13:00-15:00
της γλσσας. Δέν μας άρέ
σουν όλα έτούτα τά ξενικά προσπαθούμε νά τήν μετακαι δέν ύπάρχει λόγος κανες νά τά μπάζουμε μέ τό
ζόριν στήν καθημερινότητά
μας, όταν ή γλσσα μας
Δύο απ' όλα!
ότι μάς έχει πάρει ή κάτω
βόλταν καιί σέ λίγο ή δθόνη
που κυριαρχεί πλέον στήν και ς δουλειά δέν είχατε ή
ζωή μας θά έπιβάλλει μιά γλσσα σάς μάρανε Ίδού,
Συνέχεια στήν σελ. 4
ο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
δέν είναι άπρόσωπες , άλλά
γλσσα δική της , μιά και 18-12-2020
771108
701151