Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής ((898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α, ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
17 Δεκεμβρίου 2020
Δανιήλ του προφ. Διονυσίου Αίγίνης
του θαυματουργού του έν Ζακύνθω
Σελήνη 3 ήμερν Ι Ανατολή ήλίου 735-Δύσις 5.07
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι βόρειοι έως 5 μπωφόρ. Θερμοκρασία έως 16β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις. Ανεμοι μεταβλητοί άσθενείς Θερμοκρασία ος !1β.
Άριθμ. φύλ. 41836
"Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
Έλληνικότητος
Κίνημα ύπέρ της
μέ σημαία την γλσσα!
Μταμπινιτης-Φιλόλογοι βάλλουν μέ άνακοινσεις έναντίον
τής γλωσσικής άπατρίας καί τής άλλοισεως του εξιλογίου μας
δική μου φωνή άς εύαισθητοποιήσουν καιί
στα Μητρόπουλο, ύπογραμμίζων ότι μπορεί να έχει δίκιο να φοβάται ότι μπορεί άς προβληματίσουν τούς Ελληνες πού άγανά του έπιφέρει λιποθυμία ή έκτόξευση
άγγλιστί της συγκεκριμένης εύχής άντί
του "Καλά Χριστούγεννα "ν.
ΗΞΕΝΟΛΑΓΝΕΙΑ κορυφαίων Υπουργν,
τινές έκ τν δποίων έχουν και ΙΕΚ έκμαθή- κοίνωσή της ξιφουλκεί κατά της γλωσσεως τής έλληνικής γραμματείας, δημοσι - σικής άπατρίας. Η άπόπειρα διακωμωδήογράφων τηλεοπτικν σταθμν , συγγραφέων διανοουμένων της λεγόμενης έλίτ,
μέ άφορμή την πανδημία , έξοργίζει τοσο την κοινή γνμη στε μέ άφορμή τήν φρόνη μά του άλλά τόν δήγησε νά κβγεί ν
γενικευμένη χρήση ξένων λέξεων να δη- στήν άντεπίθεση.
μιουργεί κίνημα ύπέρ της έλληνικότητος . Μέ έπίκεντρο τηνγλσσα . Ο καθηγητής Γιργος Μπαμπινιτης, δ όποίος κληση λέξεις όπως Black Friday, click
έκανε πρτος τήν άρχή μέ όργίλες άναρτήσεις του στό διαδίκτυο έναντίον δλων δπως και τήν χριστουγεννιάτικη εύχή
όσοι ύπετάχθησαν άκρίτως στήν ξενοκρα τία τν όρων και των έννοιν , άπό χθές Christmas. Μέ καυστικό ύφος άπευθύνεάπέκτησε ς σύμμαχό του την Πανελλήνια "Ένωση Φιλολόγων , ή όποία μέ άνασεως τής πρωτοβουλίας του άπό έναν έσμό
άναλυτν και λοιπν άλλων σέ διατεταγμένη ύπηρεσία, όχι άπλς δέν έκαμψε τό
πουν και σέβονται τήν γλσσα μας, αυτό
τό μεγάλο κεφάλαιο καί προνόμιο του πο
λιτισμού μαςν άναφέρει ό διακεκριμένος
γλωσσολόγος.
(Η φωνή έγκριτων φιλολόγων τής
ΠΕΦ (Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων)
πού άνήκουν στήν μαχομένη έκπαίδευση βαρύνει πολύ περισσότερο άπό την δική μου φωνή, πολλο μάλλον πούάκουγε- λες έκφάνσεις τής κοινωνικής ζωής, μέ συ
ται δημόσια, όχι τρα μόνο άλλά δταν άνακύπτουν σοβαρά θέματα (ότως ή διδασκαλία της γλσσας καί της ίστορίας στην
Εκπαίδευση κ.ά ) και χρειάζονται έγκυρη καί γενναία παρέμβαση. Ή βαρύνουσα αυτή παρέμβαση και ή όποιου κύρους
Η Ενωσις Φιλολόγων κρούει τόν κ δωνα του κινδύνου γιά τήν άκριτη υίοθέτη
ση άμεταφράστων ξενικν δρων σέ ποικίΌ πρην Πρύτανις τοϋ Πανεπιστημί ου Αθηνν χαρακτηρίζει γλωσσική πρόανανέπεια νά νοθεύεται τό γλωσσικό αίσθημα
. και βαθμιαίως νά μετατρέπεται ή γλσσα
τής καθημερινότητος σε ένα ύβριδικό,
άγγλοελληνικό ίδίωμα .
away, delivery, lockdown και rapid test
πού δίδουν πολλά καταστήματα, Merry
ται στόν γελοιογράφο τν Νέων) Κ" Όιργος Μπαμπινιτης
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ποδαρικό άπό
την Cosmote μέ 5G
Ήκυβέρνησις καί ο έαυτός της
Mr Εμβόλο
ό Άχης Σκέρτσος
H COSMOΤΕ θά θέσει πρτη σέ έφαρμογή τό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 5ης
γενιάς έως τά τέλη Δεκεμβρίου για έξυπνα κινητά τελευταίας τεχνολογίας , με τά και τήν όλοκλήρωση τής δημοπρασίας για τίς συχνότητες τού 5G (700 ΜH, 2
GHz, 3400- 3800 ΜΗz και 26 GHz) , μία
τεχνολογία πού θά έπηρεάσει σχεδόν τό
σύνολο τής οίκονομίας. Το συνολικό τί μημα πού θά είσπράξει τό δημόσιο άπό
τις τρείς έταιρείες Cosmote, Vodafone
και Wind είναι 372 έκατ. εύρ . Από αυτά
τό 25% θά διατεθεϊ γιά την δημιουργία
του έπενδυτικού ταμείου Φαιστός, τό
δποιο θά χρηματοδοτήσει νεοφυείς έπι
χειρήσεις πού θά άσχοληθουν μέ έφαρμογές πάνω άπό τό 5G. Τά δίκτυα 5G άπο τελούν τήν έπομένη γενιά συνδέσεως
Ο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ είναι παραδοσιακά ό μήνας των δη- τά ποσοστά για τά δεδομένα της είναι ίδιαιτέρως
μοσκοπήσεων . Μυστικν και φανερν. ΌΟλοι θέ - αύξημένα καθς είσπράττειν ψήφους και άπό τή
λουν νάξέρουν που πάει τό πράγμα- γιά νά κάνουν ΝΔ καί άπό τόν ΣΥΡΙΖΑ. Η άξιωματική Αντιπολίτευκατά τό λαϊκς λεγόμενον "τά κου μάντα τους. Σή- ση αύτήν τήν στιγμή- για νά άποκαλύψουμε ό,τι ξέ μερα
θά δοθούν στην δημοσιότητα όπως μαθαίνω ρουμε άπό μυστικές δημοσκοπήσεις-περνά μείζοκαί οί έξαμηνιαϊες Τάσεις της ΜRB. Τά ραντάρ μας να κρίση στρατηγικής. Δέν άκούγεται Μπορεί ό Τσ τά όποια είναι σέ είκοσιτετράωρη λειτουργία σέ ζη- πρας νά λέει άπό του βήματος ότι τό πιό μεγάλο
τήματα διαμόρφωσης πολιτικν συσχετισμν συλλαμβάνουν εύρεια δυσαρέσκεια στήν κοινωνία. Δέν ζει σέ στραβοπάτημα της ΝΔ στά έθνικά (χωρίς νά
άνατρέπεται μένο βασικός συσχετισμός δυνάμεων λερσει τά χέρια του) καί στήν πανδημία, στόσο
μεταξύ ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-γιά όση πολιτική σημασία έχει ολα δείχνουν μέ βάση καί τά εύρήματα πού έχουμε
αύτό σέ μιά ένδιάμεση περίοδο θεωρητικά μακριά στην διάθεσή μας ότι το σκοτάδι και πολύ θά κραάπό τίς έκλογές-άλλά άπό τήν άλλη τό υπέδαφος τησει και πς μέ τά μυαλά πού κινείται θά άργήτης πολιτικής άρχίζει καί διαβρνεται έντυπωσιακά
Τόσο ή κυβέρνηση όσο και ή άξιωματική άντιπολί- περιξ του 20% (σύν πλήν) , ένω μια μυστική μέτρητευση νοσουν. Γιά διαφορετικούς λόγους. Τά δέ
ύποκείμενα νοσήματά τους δέν είναι ένα καί δύο.
Είναι πολλά." Ισως αυτό είναι αύτό πού παρηγορεί πρός τή ΝΔ (πρην ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ άπό το
τήν Κυβέρνηση στήν παροϋσα συγκυρία .
σκοτάδι είναι λίγο πρίν χαράξειν, μπορεί νά έλπί(σελ.4)
σει νά χαράξει! Τά ποσοστά του είναι καθηλωμένα
ση ύποστηρίζει ότι ένα τμήμα της ίστορικής βάσης
του που δέν τόν έγκατέλειψε ποτέ (έκλογές 2012 )
πραγματοποιεί τήν έξοδο του Μεσολογγίου. Είτε
Έπιχείρηση
<Ελευθερία
Συνέχεια στήν σελ. 2
2012) είτε πρός τήν Έλληνική Λύση- ( τέως ψηφοΗ άντιπολίτευση εύρίσκεται σέ τέλμα και άδυ-φόροι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 2015 , 2019 ). Οί μυστικές μετρήνατεί νά κεφαλαιοποιήσει την όποια δυσαρέσκεια σεις ύποστηρίζουν ότι γιά πρτη φορά θολνει και
των πολιτν για τούς κυβερνητικούς χειρισμούς ήείκόνα του έπί κεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στήν βάτης πανδημίας. Κατ' άλλους ή άντιπολίτευση έχει ση του ένω ταυτοχρόνως σημεινουν ότι ένω στό
έλάχιστα κέρδη άπό την όποια φθορά της Κυβέρ - παρελθόν έκείνος τραβούσε" τό κόμμα του πρός
του Α. Π Δημόπουλου *
ΔΕΝ ΞΕΡΩ, είμαι πάντοτε έπιφυλακτικός μέ τίς όνοματοδοσίες , ίδίως τίς
πολιτικές . Καί άκόμα περισσότερο,
όταν γίνεται χρήση του πολύπαθου
δρου έλευθερίαν. Γιατί όπως δείχνει ή ίστορία, ό όρος είναι δεκτικός
|κατάχρησης καίαύτό έξηγει γιατί έχει
εύρέως χρησιμοποιηθεί άκόμα καί
άπό τά πιό άνελεύθερα καθεσττα.
"Ετσι, όταν άκουσα, προχθές , ότι τό
σχεδιαζόμενο για τοάμεσο μέλλον
πρόγραμμα μαζικού έμβολιασμού θά
φέρει το όνομα έπιχείρηση αΕλευθερία , άρχισα νά κουμπνομαι Δέν
λέω, ή έπιλογή της όνομασίας έξηγήθηκε εύλογα-ς άπελευθέρωση
άπό τήν αόμηρία καί τούς καταναγκασμούς της πανδημίας . Μόνο πού
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
τά έπάνω, τρα έκείνο τόν παρασύρει και τόν βυθί
νησης, κατά άλλους έχει καί διαρροές-άπίστευτο!πρός τά δεξιά της. Είδικτερα πρός τήν <Ελλη-ζει πρός τά κάτω . Γιά τήν πλειονότητα των πολιτν,
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
νική Λύσην του Κυριάκου Βελόπουλου της όποίας
Καί όμως ύπάρχει έλπίδα! Ένα ύγιέστατο άγοράκK, μέ ήλικία κυήσεως 34 βδομάδων βάρους 1.920
γραμμαρίων γεννήθηκε χθές στήν ΓΜαιευτική καί Γι
ναικολογική Κλινική , τού Εθνικού καί Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνν (ΕΚΠΑ) στό Νοσοκομείο
Αττικόν, άπό μητέρα μέμεταμόσχεση νεφρού, προεκλαμψία σακχαφδη διαβήτη κνήσεως καί λοίμωξη Covid-19 Αύτή είναι ή πρτη περίπτωσις, στήν
διεθνή βιβλιογραφία, τοκετού σέ γυναίκα μέ μεταμόσχειση νεφρού καί λοίμωξη Covid-19
Ήλεκτρικά αυτοκίνητα
έλληνικής κατασκευής
Εβδομο βραβείο
γιά τά Μετέωρα
ΤΝΒΟΥΛΗΣΗ της νά έγκαταστήσει έργοστάσιο παρα
γωγής ήλεκτρικν αύτοκνήτων στήν Ελλάδα έπιβεβαίω
σε ή γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Next.e.GO Mobile
κατά τήν διάρκεια ύπογραφής μνημονίου συναντιλήψεως
μέτόνύφυπουργό Εξωτερικν γιά τήν Oiκονομική Διπλο
ματία Κστα Φραγκογιάννη, παρουσία του Πρωθυπουρ
γου. Το έπενδυτικό σχέδιο ξεπερνά τά 100 έκατ. εύρ και
σχεδιάζεται νά ένισχυθεί άπό τό Ταμείο Ανακάμψεως .
ΜΕ ένα άκόμα βραβείο, τό Εβδομο γιά τό 2020, έτιμήθητό
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετερων και Μουσείο Μανιταριν . Μαζί μέ την έταιρεία Interactive Light Designs
έλαβαν τό Bronze βραβείο για τήν νέα πτέρυγα του Μουσείου Μανιταριν στήν κατηγορία Oultural.Η Interactάve
Light Designs είναι έταιρεία μέ έδρα την Λάρισα, ή όποία
έφήρμοσε στήν νέα αυτή πτέρυγα τήν νέα τεχνολογία τής
ΧωρικήςΕπαυξημένης Πραγματικότητα).
Τό πρτο άσθενοφόρο όχημα στήν Ελλάδα μέ σύστημα Αρνητικής Πιέσεως για τήν άντιμετπιση πε
ριστατικν άσθενν μέ Covid 19 προσφέρει στό Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) ή Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστν (ΕEΕ μέσω του φορέα συλλογικής
κοινωνικής προσφοράς τής ναυτιλιακής κοινότητας
ΣΥΝΕΝΩΣΙΣ και μέ άποκλειστική χρηματοδότηση
τής ΜΜΑRITIME. Τό Αρνητικό Σύστημα Πέσεως
Negative Pressure System) είναι ένα άναπόστταστο
μέρος τν Άντιικν Συστημάτων καταλλήλων γιά
όχήματα, πού άνεπτυχθη είδικά γιά τήν καταπολέμηση του Coνid 19 άλλά καί άλλων άερομεταφερόμε
νων ίων Καί αυτό διότι έπιτρέπει Τό ιλτράρισμα καιί
Τήν έξαγωγή μολυσμένου άέρα μέσα στό όχημα ( θάλαμος άσθενούς) μέ άσφάλεια , μεινοντας σημαντικά
τόν κίνδυνο έξαπλσεως τν ίων.
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 7
ELLADA
ΤΗΣ ΗΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Αίσιοδοξία μέν, άλλά όλα τούρεβεγιόν δύσκολα..
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
νο τό μέλλον) άλλά άν δέν
πιστεύουν σέ ένα αϊσιο τέ τής σήραγγας, στήν όποία
μάς έχει όδηγήσει ύποχρεωτικά ή έφιαλτική πανδημία .
Ο άνθρωπος πρέπει νά
είναι αίσιόδοξος . Άκόμη καί
στίς πιο δύσκολες στιγμές,
πρέπει νά βλέπει τό ποτή- τούς πολιτικούς. Oοείλουν λύτερες μέρες , τότε δέν γίνε
ρι μισογεμάτο . Μπορεί νά
διαβάζει τούς πλέον πεσιμστικούς στίχους, νά μελετά τό δείχνουν, ίσως πρέπει νά
μέχρι και τούς όλοφυρόμε - παρουσιάζουν πράγματα γονά βλέπουμε τό μέλλον μέ
νους συγγραφείς, άλλά στήν μαύρα στούς πολίτες (καί σκούρα χρματα καί νά μήν
άκρη του μυαλού του πρέπει νά είνα, πράγματι, δυσοίω- διακρίνουμε φς στήν άκρη
νά κρατά άνοιχτό τό παράθυρο Τής αίσιοδοξίας
13:00-15:00
. Τήν περασμένη έβδομάδα ό Όμπάμα ξεκίνησε νέα
σειρά στό Instagram στήν όποία κάνει άναδρομή στήν
προεδρία του γιά νά τήν υνδέσει μέ τά άπομνημονεύματά του μέ Τίτλο ΑPromised Land πο κικλοφόρησαν πρόσφατα Σβίνττοό ΜπαφάκΌμπάμα άνέφερε
ότι στράφηκ στήν χίπχόππροκιμένου νάσυγκντρνεται κατά Τήν διάρκεια Τής έκστρατείας Του γιά Τήν διεκδίκηση Τής προεδρίας τν ΗΠΑ Τ 2008 Όποτπχρεαζόμουν κάποια μπνευση για Τήν προεδρική έστρα τεία, συχνά στρεφόμουν στήν μουστκήν άνέφερε
Το ίδιο Ισχύει και γιά λοs , άν δέν πιστεύουν σέ καΠρέπει, όμως , νά πιστέ
Ψουμε ότι στό τέλος τό φς
θά νικήσει τό σκοτάδι . Πρέ
πει νά πιστέψουμε στόν Θεό
και στόν άνθρωπο, νά θυμηθούμε πόσες , πιό δύσκολες
ται προκοτή!
Δύο απ' όλα!ν
νά είναι αίσιόδοξοι. Ίσως
Σήμερα, λοιπόν, πολίτες
και πολιτικοί έχουμε κά0ε λόπολλές φορές δέν πρέπει νά
ο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
Συνέχεια στήν σελ. 4
17-12-2020 ο