Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
16 Δεχεμβρίου 2020
Αγγαίου προφ . Θεοφανους βασιλίσσης
Μοδέστου άρχιεπ. Ιεροσολύμων
Σελήνη 2 ήμερων !Ανατολή ήλίου 7.35-Δύσις 5.07
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις Ανεμοι βόρειοι έως 6 μπωφόρ . Θερμοκρασία έως 16β .
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις Ανεμοι άσθενείς. Θερμοκρασία έως 13β .
Αριθμ. φύλ . 41835
Έτος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙΗΣΥΜΒΑΣΙΣ ΓΙΑ Α 18 RAFALE TΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
Αντεθνικό κόχν
στίς δαπάνες γιά τήν Άμυνα!
της Αριστεράς
ΣΥΡΙΖΑ, ΜΕΡΑ25 καί ΚΚΕ άπέρριψαν τήν
μέμαχητικά καί φρεγάτες, την ρα πού ό Ερντογάν άπειλεί στό Αίγαίο!
ένίσχυση τον Ένόπλων Δυνάμεων
ΣΦΟΔΡΗ κριτική στόν ΣΥΡΙΖΑ καί προσωπικς στόν Άλέξη Τσί
πραγιά το παρνν τν βουλευτν του στήν ψήφιση τν άμυντικν
δαπανν , έν μέσω άπειλν τολέμου άπό τόν 'Ερντογάν , έξαπέλυσε
χθές ό Πρωθυπουργός. ΌΟ ΣΥΡΙΖΑ έπέλεξε σέ μιά κρίσιμη στιγμή
στά έθνικά θέματα νά έπιδείξει άντεθνική συμπεριφορά και να μήν
ύπερψηφίσει τίς δαπάνες για τήν Άμυνα πού θά θωρακίσει την έθνική κυριαρχία . Επίσης ό ΣΥΡΙΖΑ έφέτος έσπασε τήν παράδοση πού
θέλει την άξιωματική Άντιπολίτευση νά ύπερψηφίσει τόν άμυντικό
προϋπολογισμό .
τριωτισμός μέξένα κόλλυβα λέγεται αυτόν είπε σέ έντονούφος δ
Πρωθυπουργός . Γιά νά δικαιολογήσει τήν άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κ.
Τσίπρας είπε ότι άναμένει άπό την Κυβέρνηση μία σοβαρή συγκροτημένη στρατηγική για αμυντικό σχεδιασμό και έξοπλιστικά Δέν
καταψηφίζουμε τις δαπάνες για έξοπλιστικά, άλλά δέν σάς δίνουμε
λευκή έπιταγήν δήλωσε χαρακτηριστικς
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διερωτήθη γιά ποιόν λόγο ή άξιωμα τική Άντιπολίτευσις δέν είχε τό θάρρος νά ψηφίσει τίς δαπάνες.
κΠοιά έξήγηση δίνετε γι' αύτό; Επικράτησαν στόν ΣΥΡΙΖΑ οί αριστερές φωνές; Από τή μία πατριωτικός τσαμπουκάς κι άπό τήν άλλη
άδράνεια ς πρός τήν στήριξη τν Ένόπλων Δυνάμεων; Υποκριτικάδηλνετε παρν και όμως είστε άτν άπό τό έθνικό μέτωπο; ΠαΗ άποστομωτική άπάντησις ήλθε άμέσως μετά άπό τόν Πρωθυπουργό, δ όποίος άνεκοίνωσε ότι έντός τν ήμερν θά ύπογραφεί
στήν Αθήναή συμφωνία γιά την παραλαβή τν ύπερσύγχρονων άε
ροσκαφν τύπου Ratale . Πρόκειται για μιά συμφωνία πού έκλεισε
σέ χρόνο ρεκόρ, έντός τριν μηνν , καταδεικνύοντας τήν άποφασιστικότητα της Κυβερνήσεως ς πρός τό φλέγον ζήτημα της άμυντικής προστασίας τής χρας . Μέ τήν συμφωνία πού θά ύπογράψουν
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΕΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μείωσις ένοικίου
στό 80% γιά τις
κλειστές έπιχειρή σεις
Ή ίδουτική πράξη τού κόσμου
Ή άφή του χριστουγεννιάτικου
δένδρου στήν
πλατεία Συντάγματος
ΜΕ την ύποχρεωτική μείωση ένοικίου κατά 80% τόν Ιανουάριο και τόν Φεβρουάριο πού έξήγγειλεό Πρωθυπουργός άπό τό βήμα της Βουλής , ή Κυβέρνησις δίδει μία έπί πλέον στήριξη στις
πληττόμενες κλειστές έπιχειρήσεις
πού δοκιμάζονται άπό τα περιοριστικά
μέτρα . Στόν άντίποδα, οί ίδιοκτήτες θά
άποζημιωθούν για τό 60% του κομμένου
ένοικίου γιά νά μήν έπιβαρυνθούν περαιτέρω . Η μέθοδος click away δέν προχωρεί , καθς χαρακτηρίζεται άνεφάρμοστη άπό την πλειοηφία του έμπορικου κόσμου, ένο ο κίνδυνος των λουκέ
των είναι μεγαλύτερος άπό ποτέ σέ μα
ανεκρήν χριστουγεννιάτικη άγορά .
Συνέχεια στήν σελ. 2
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ μου ό Δημήτρης , ραδιοφωνικός παρα - έλλείψει τν έξυπνων κινητν πού κληροδότησε
γωγός στόν Athens Voice-όπου παρουσιάζει μιά στόν πλανήτη ό Στήβ Τζόμπς δέν μπορουσα νά φ έκπομπή μέ τό όνομα Διαστημόπλοιο- έχει ίδιαί- νταστ ότι θά έρθει ή μέρα που άκόμη καί τό δικαίτερη άγάπη στήν τεχνολογία, στό περιβάλλον, στό
μέλλον τοϋ πλανήτη . Διαβάζει άπό πιτσιρικάς-το - σχολείου-θά το άσκουμε άπό το σπίτι μας . Ούτε
τε πού ήγεϊτο του μουσικού συγκροτήματος χίπ- πς θά κινδυνεύσει μέ άνατροπή τό πολίτευμά μας
χόπΕύνους+- βιβλία έπιστημονικής φαντασίας . έξαίτίας της τεχνολογίας . Καί υστερα ήρθε ή πανΑυτή είναι, άς πουμε , και ή αίνια κδιαφοράν μας: δημία . Καί τήν τάση να κάνεις πράγματα άπό τό σπίτι
έκείνος λατρεύει να βλέπει τόν κόσμο είκοσι χρό- χωρίς νά μετακινεϊσαι (όπως νά κάνεις ) τήν γενίκευσε, τήν έπέβαλλε και
όμως έπιμένει! Προχθές μέ ρωτούσε που μπορει την καθιέρωσε. Σίφουνας! Η πραγματικότητα ύπενα βρει τό 2048, το νέο βιβλίο του Μίμη Ανδρουλά-ρέβη τήν φαντασία του συγγραφέως .
κη . Πρίν άπό δεκαπέντε χρόνια θά ήταν, είκοσι, θά
σας γελάσω, μέ προέτρεψε νά διαβάσω ένα άπό τά
άγαπημένα του βιβλία της έποχής, το Πασίφικα του
Νόρμαν Σπίνραντ (1996) . Ο συγγραφεύς του περ έγραφε τόν μελλοντικό νέο κόσμο στόν πλανήτη Υραφοϋμε, έπικοινωνούμε, άγοράζουμε, πουλάμε,
.Πασίφικα, μέ πολιτες τούς άποίκους άπό τήν Γη, εργαζομαστε , απάμε, σχολείο, πάμε θέατρο,
άπομονωμένους κατ ' οίκον, κυρίαρχους της Γαλαξι- παμεν συνέδρια, πληρνουμε φόρους, μισούμε,
ακής Αγορας και μέ πολίτευμα τήν ήλεκτρονική δη
μοκρατία: Άντί όνομαστικν ψηφοφοριν στή Βου - λευτής παντρεύτηκε μέσω viber ), έως καί δειπνούμε
λή, διεξήγοντο διαρκς δημοψηφίσματα έκτου μακρόθεν. Μέ τό κινητό . Το σενάριο -λογοτεχνία του
φαντασιακου- προέβλεπε μάχη μέ έξωπλανητικές πανδημία έρχεται νά όλοκληρσει μία άλλαγή πού
δυνάμεις γιά τήν άνατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος . Μου είχε κάνει ίσχυρότατη έντύπωση
έκείνη την έποχή τό συγκεκριμένο βιβλίο καθς
ωμα ψήφου-το άσκ στήν τάξη του δημοτικού μου
( σελ. 7
"Όλοι πλέον κλεισμένοι στά σπίτια μας , μπροστά
άπό έναν υπολογιστή ή σκυμμένοι στήν όθόνη ένός
κινητού, τά κάνουμε όλα μέ ένα κλίκν: άλληλοΈνδείξεις
γλωσσικής ένδειας
του Ανδρέα Σταλίδη*
άγαπαμε, έρωτευόμαστε , παντρευόμαστε (ΒουΗ ΕΚΦΡΑΣΗ face control κυκλοφόρησε
πολύ στήν Έλλάδα στά τέλη τής δεκαετίας του 1980 και παρέμεινε μέ
χρισήμερα περισσότερα άπό 30 χρόνια μετά . Στό μεταξύ, πέρασε καί στά
ρσσικα . Κατατάσσεται στήν κατηγορία Ψευδο-αγγλισμός . Άγγλι κά πάντως δέν είναι . Αποτύχαμε νά
τήν έπανεισαγάγουμε στά άγγλικά ς άντιδάνειο. Δέν ύφίσταται τέ- τοιος όρος . Κάποιος που ζήλεψε τη
δόξα του χαρακτήρα της Μαντάμ
Σουσού θά πρέπει νά τή σκέφτηκε.
άπό έκεί. Η έκ του σύνεγγυς άνθρπινη έπικοινω
νία κατηργήθη. Εντελς. Στήν πραγματικότητα ή
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ήδη έχει ξεκινήσει. Στίς τράπεζες δέν βρίσκεις πλέον άνθρπους, συναντας μηχανήματα. Στά κινητά
Συνέχεια στήν σελ. 3
Ή πρεσβύτερη οίκου εύγηρίας στίς γαλλικές
Άλπεις έόρτασε στις 10 Δεκεμβρίου τά 105 της γενέθλια . Καί φέτος είχε έναν άκόμη λόγο να έορτάζει άφού νίκησε τόν Covid-19. Ο οίκος εύγηρίας τού
Άνεσι έπλήγη βαριά άπό τό δεύτερο κύμα τής έπιδημίας . 109 άπό τους 185 φιλοξενουμένους προσε
βλήθησαν (σχεδόν τό 60%) και είχαμε 33 θανάτου
δήλωσε ό διευθυντής Ωστόσο ή 105χρονη βγήκε νκήτρια άπό τήν μάχη , δίδοντας έλπίδα!
Μεγάλο έπενδυτικό
ένδιαφέρον γιά ΔΕΔΔΗΕ
Επίσπευσις έμβολιασμού
στήν Εύρπη
Σήμερα, ένας άντίστοιχος πρέπει
νά σκέφτηκε τό cick awey. Δέν ύπάρχει τέτοια έκφραση στά άγγλικά.
Ένας άκόμα ψευδο-αγγλισμός. Στήν
Αγγλία χρη σιμοποιοϋν τήν έκφραση
ΠΑΝΩ άπό δέκα έκτιμάται ότι άνηλθαν οί συμμετοχές
στό market test για τόν ΔΕΔΔΗΕ μέ τόν άκριβή άριθμό
νά προσδιορίζεται στήν πρτη φάση του διαγωνισμού,
περίτά τέλη Ιανουαρίου, άρχές Φεβρουαρίου. Συμφ νως πρός τό έπιχειρησιακό σχέδιο της ΔΕΗ, δ ΔΕΔ
ΔΗΕ πρόκειται νά ύλοποιήσει 13 στρατηγικά projects,
αύξάνοντας κατά 500 έκατ. εύρ τήν ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση του , μέχρι τό 2023.
ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ή ρα πού στό σύνολό του οί χρες της
Εύρωπαϊκής Ενσεως-έντός του 2020-θά μπορέσουν
νά άρχίσουν τόν έμβολιασμό του πληθυσμού τους, καθς ό Εύρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕMA) έπισπευσε για την 21η Δεκεμβρίου την συνεδρίασή του
γιά την έγκριση του έμβολίου τν Pizer/BioNTech κατά του Covid -19. Αύτό δήλωσε χθές άλλως τε και ή πρόεδρος τής Εύρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φόνντέρ
. Παρά Την τουριστική ύφεση λόγω Της πανδημίας Τά
έλληνικά νησιά συνεχίζουν νάθοιαμβεύουν σέ διεθνείς δ αγωνισμούς Στήν διαδικτιακή διοργάνωση άπονομής
τν βραβείων Global Taveller Τής FX Expres 2020.
ή Ελλά άνεδείχθη για πρτη φορά άγαπημένος Του
ριστικός προορισμός δεθνς, άπό τους άναγνστες του
δικτυακού περιοδικού trazee travel.com, Τους λεγόμε
νους κTrazees . Παραλλήλως, έλαβε τήν δεύτερη θση προτιμήστως στήν κατηγορία Καλύτερος Γαμήλιο
Προορισμός, μετά τήν Ταίτή και πρίν τά νησιά Cook.
Στήν ίδια διοργάνωση ή Σαντορίνη διεκρίθη για 7η
κατά σειρά φορά ς τό αλύτερο νησίστήν Ευρπη.
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ2
Συνέχεια στήν σελ. 5
ELLADA
Παρά θν άλός
του Δημήτρη Καπράνου
Δδεκα Ελληνες στούς πρτους έφοπλιστές του κσμου
. Ο είρωβουλευτής Της ΝΔ Γιργο Κύρτσος ζήτησε άπό τήν Κομμισσιόν τήν έξαίρεση τν καύξημένων
άμυντικν δαπανν τής Ελλάδας άπό τόν ύπολογ σμό του δημοσιονομικούλλείμματος γιά όσο διάστη
μα οί Εύρωπαίοι έταίροι συνεχίζουν τόν ύπερεξοπλισμό της Τουρκίας και άρνούνται τήν έτιβολή έμπάργκο όπλικν συστημάτωνν . Όπως άναφέρει , κείναι
άδιανόητο νά Τιμωρείται δημοσιονομικά ή Ελλάδα
στήν προσπάθειά της νά προστατευθεί, μέσω αύξημένων άμυντικν δαπανν, άπό τήν πολιτική τν
Εύρωπαίων έταίρων, πού δίνουν προτεραιότητα στις
Εξογωγές τηής πολεμικής βιομηχανίος τους στήν Τουρ
κία έναντι της εύρωπαϊκής άλληλεγγύης πρός Τήν
Έλλάδαν . Δίκαιο, άν μή τί άλλο.
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
μάνα τους καί τόν πατέρα λένε δαιμόνιο; Τό λένε έλλητου , τους είχε δσει ό Δρ νική ναυτοσύνην; Τό λένε
αύτή χρα νά είναι τόσο Έλληνες καί κλειστές στους Σόιμπλε ς ύπουργός τν Οδυσσέα; Μήπως οί Ελληνες είναι οί μόνοι πού μπορούν νά τά βγάλουν πέρα μέ
τεράστιες oίκονομικές αυτοκρατορίες στόν θαλάσσιο το πεζες τν μεγάλων συμ<Πς είναι δυνατόν ή μικρή φερόντων άνοιχτές στούς
Διερωτνται πολλοί:
13:00-15:00
Ψηλά στόν χάρτη τής παγκόσμιας έμπορικής Ναυτλίas; . Θαλασσοδάνεια , σου
Γερμανούς , τους Άγγλους , Οίκονομικν . E, και ;
Δέν μπορεί , λοιπόν , κάπ άλλο συμβαίνει. Δέν γίνε ται νά ξεκινούν όλοι άπό την
τους Αμερικανούς.
Δύο απ'
όλα!ν
ΚΦορολογικές άπαλλαλέει ό ένας . Μά, θαλασσοδά- γές> σου λέει ό δεύτερος.
νεια μπορούν νά πάρουν-Μά, μήπως δέν έχουν φορολογικές άπαλλαγές oί
ίδια άφετηρία καιί νά βγαί - μέα ; Μήπως ή θάλασσα και
τό έμπόριο είναι τελικά αστό
ο Κστας Πawoυλόπουλος
ο Μάνος Ισαγκαράκης
καί παίρνουν- κι άλλοι , πολ
νουν μπροστά οf"Ελληνες! Τί
λοί. Σιγά μήν είναι οί Τρά- Γερμανοί έφοπλιστές ; Την έίναι αύτό ; Τό λένε DNA; Τό
Συνέχεια στήν σελ. 4
16-12-2020
771108 "701137