Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ α
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 187 6
Τρίτη
15Δεκεμβορίου 2020
Ελευθερίου ίερομ. καί της μητρός αυτου Ανθίας
Σελήνη 1 ήμέρας 1 Ανατολή ήλίου 7.34-Δύσις 5.07.
ΑΤΙΚΗ Νεφσεις και βροχές. Ανεμοι βόρειοι έως 7 μπωφόρ (Εως 15β )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι βορειοδυτικοί έως 5 μπωφόρ, (Εως 12β)
Αριθμ. φύλ. 41834
Ετος 144ν
Τιμή 1,50ε
ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΑΛΛΑΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΣΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Η Πρόεδρος διέγραψε τό κατοχικό δάνειο
και άφήρεσε την λέξη <γερμανικέ )
Χωρίς έθνικότητα οί έπανορθσεις γιά την κυρία Σακελλαροπούλου
Παρέλειψε καί την φράση
<νομικς ένεργές άπαιτήσεις
Ας προσέξουμε τήν κατάληξη της δήλω
συλλογική συνείδηση του λαούμας. Ένα σής της: Παραμένει ένεργός ό δίκαιος άγνας της έπανόρθωσης.>. Πίσω άπό κάθε λέξη
ύπάρχει και μία παγίδα που δδηγεί στήν άρχή
άνεπανόρθωτα τό άνθρπινο αίσθημα, έγκαταλείψεως τής παγίας έθνικής θέσεως .
χαραχθεΐ άνεξίτηλα στήν ίστορική και
ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ έχουν πάντοτε την σημασία πόν γι αύτό πού διέπραξε ή Πρόεδρος τής
τους . Λίγο να τίς άλλάξεις, λίγο νά τίς τροποποιήσεις, κάτι νά ξεχάσεις-ήθελημένα γιά την έπέτειο του'Όλοκαυτματος τν Καή άθέλητα- είναι δυνατόν νά κάνεις μεγάλη λαβρύτων. Η ούτως ή άλλως μικρή σέ έκταζημία. Η Πρόεδρος τής Δημοκρατίας Κατε ρίνα Σακελλαροπούλου δέν είναι άφελής. έπρόκειτο για μειονότητες βέβαιον είναι
Γνωρίζει άριστα τί άλλάζει στό περιεχόμε- πς θά ήταν ή διπλάσια-είχε μία κατάληξη
νο μιας παγίας έθνικής θέσεως άν άντικατα στήσεις μία λέξη . Πολύ δέ περισσότεροο άν
ξεχάσεις μία λέξη. Ακόμη δέ περισσότερο
άν την άλλάξεις στόν άριθμό και άπό πλη- λαροπούλου δήλωσε :
θυντικό τήν ύποβιβάσεις στόν ένικό . Πείς
για παράδειγμα κέπανόρθωσην άντί κέπα - λύτερη ναζιστική θηριωδία του ΒΠαγκονορθσεις. Δέν χωρούν δικαιολογίες λοιΔημοκρατίας μέ τό μήνυμά της τήν Κυριακή
είδεχθές καί άποτρόπαιο γεγονός, πού όχι
μόνο προκαλεί βάναυσα και τραυματίζει
ση δήλωσίς της για τήν μαύρη έπέτειο-άν
άλλά μας καλεί, κάθε χρόνο , τή μέρα της
Ίδού γιατί:Είναι λάθος ή διατύπωσις παραέπιστροφής μας στόν τόπο του μαρτυρίου, μένει ένεργός ό άγνας.Ολοι οί προκάτοσέ έγρήγορση για τή θωράκιση της δημο- χοιτής κυρίας Σακελλαροπούλου, Στεφανόσόκ . Τήν περίεργη άναφορά της στό ζήτη μα
τν γερμανικν άποζημισεων και έπανορ θσεων . Πιό συγκεκριμένα , ή κυρία Σακελκρατίας μας, στήν 'Ελλάδα και τήν Εύρπη, άπό τούς έχθρούς της , τούς έπιγόνους ρυσσαν
του φασισμού και του ναζισμού. Στή μνήμη
της άδικοχαμένης και ήρωικής γενιάς τν
πουλος , Παπούλιας , Παυλόπουλος διεκήότι κοί άπαιτήσεις της Ελλάδος κα
τά της Γερμανίας για τό κατοχικό δάνειο και
τις έπανορθσεις είναι νομικς ένεργές και
δικαστικς έπιδιξιμες.ν Άπό τίς κένεργές
Η σφαγή τν Καλαβρύτων, ή μεγαΗ ΗΠρόεδρος τής Δημοκρατίας Κατερίνα Καλαβρυτινν παραμένει ένεργός ό δίκαιΣυνέχεια στήν σελ.3
σμίου Πολέμου σέ έλληνικό έδαφος, έχει Σακελλαροπούλου
ος άγνας τής έπανόρθωσης.
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ο Στρατός θά
διανείμει τό έμβόλιο
του κορωνοϊου
Ζήτημα έθνικής άσφαλείας
Σύγχρουσις Μητσοτάχη
Τερωνύμου για τίς έχκλησίες
ΟΤΑΝ οί έξελίξεις μέ την Τουρκία πλησιάζουν σέ έκδίδει σωρηδόν τίς < Νάβτεξν για τήν άποστρατι νέα ίστορικά όρόσημα, άναζητ πάντοτε τήν άπο - ωτικοποίηση των νησιν του Αίγαίου και καθοδηψη τν διπλωματν. Παλαιν καί νέων. Εμπειρων γεί τέως στελέχη του , άποστράτους άξιωματικούς,
άλλά και άνερχόμενων. Συνταξιούχων και έν ένερ-νά άνοίγουν θέματα κυριαρχίας άκόμη και κατοιγεία . Μέ κοινό σημετο άναφοράς τήν καλή γν- κημένων έλληνικν νήσων .
ση της τουρκικής πραγματικότητας, ισως καί την
προϋπηρεσία τους στήν έλληνική πρεσβεία της
Άγκυρας. Οι συζητήσεις αύτν των ήμερν μας δί- τουρκολιβυκό μνημόνιο άνοικτά . Μέ δηλσεις του
νουν ένα νέο δεδομένο, άγνωστο, τουλάχιστον σέ εμπειρου πρέσβη Έρτσιγές. Το Υπουργείο Εξωέμας. Γνριζα βεβαίως άπό παλιά ότι ό Πρόεδρος τερικων της Άγκυρας, όπως μου έλέχθη, δέν έχει
Έρντογάν -είδικς στά πρτα χρόνια της πρωθυπουργίας του- δέν έμπιστευόταν την δυτικοτρο άνακοινσεις του . Παρά ταυτα όμως , έν όψει των
πη διπλωματική έλίτ του Υπουργείου του , την θεωρουσε κεμαλική, γι' αύτό όταν παρίστατο διπλω - οιερευνητικν έπαφων , δέν πρέπει νά ύποτιμουμε
μάτης στίς συζητήσεις του μέ τόν Καραμανλή τον
τραβουσε άπό το μανίκι και τοϋ έλεγε συνωμοτι κά: Τρα μέ αύτούς έδω θά συζητήσουμε γιά του - χωρις φασαρία . Βελούδινα . Μαθαίνω, άκούω , καρισμό . Γιά τά άλλα οί δυό μας. Ή πραγματικότη -ταλαβαίνωλοιπόν ότι τό Υπουργείο Έξωτερικν
τα αυτή δέν έχει άλλάξει κατά πολύ . Αντιθέτως. της Τουρκίας θά άξιοποιήσει στίς διερευνητικές
Ανταγωνιστής του Υπουργείου Έξωτερικν στήν τοθεμα των γκρίζων ζωνν όχι για νά άμφισβητήγειτονική χρα είναι το Υπουργείο Άμυνας του
όποίου ήγείται ό Άμερικανοσπουδαγμένος στρα - μακονησίου και άλλων νησιν μας άλλά γιατί θέλει
τιωτικός Χουλουσί Άκάρ, τρέφων ϊσως καί φιλο-να αξιοποιήσει τήν διεκδίκηση στό μπρά-ντέ-φέρ
δοξίες για το μέλλον . Το Υπουργείο Άμυνας είναι για ταχωρικά υδατα . Κεντρικός στόχος των Τούρό έμπνευστής της Γαλάζιας Πατρίδας καί του
τουρκολιβυκού μνημονίου. Στρατηγικές πού άγo- ρικά μας υδατα σέ κρίσιμες περιοχές του Αρχιπε ρασε ο Ερντογάν γιατί ταιριάζουν μέ το πολιτι - λάγους όπου δεσπόζουν μεγάλα έλληνικά νησιά
κό του σχέδιο έως το 2023. Το Υπουργείο Άμυνας
Το Υπουργείο Έξωτερικν διαφνησε μέ τό
θέσει ποτέ ζήτημα κυριαρχίας κατοικημένων νήσων καί γενικότερα γκρίζων ζωνν στίς έπίσημες
Ο ΣΤΡΑΤΟΣ θά άναλάβει τόσο τήν φ λαξη όσο και την διανομή τν έκατομμυρίων έμβολίων πού άναμένεται νά ταρα λάβει ή χρα στις άρχές του έτους . Για
τόν λόγο αύτό, στήν τελευταία σύσκεψη
στήν Πολιτική Προστασία προσεκλή
θη και δ άρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός
Ε Συγμότιπο άτο προηγούμενη συνάντιση (σελ. 3 )
ποτέ τήν όπτική της τουρκικής διπλωματίας , ή
όποία έπιδικει νά φθάνει στό ίδιο άποτέλεσμα
Από τό πίκ νίκ στήν
Κύπρο καί τά μπέςβγές στό Αίγαί ,
στά γήπεδα
Συνέχεια στήν σελ.4
σει τήν έλληνικότητα του Αγαθονησίου , του ΦαρΚυρσεις χάδυν καί άπό
τίς ΗΠΑ στόν Ερντογάν
Λεπτομέρειες στήν σελ . 5
του Θεοφάνη Μαλκίδη*
κων είναι νά μας άναγκάσουν νά μεισουμε τάχωΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ του σέ ίταλική έφημερίδα Τούρκος Νομπελίστας, ό
Όρχάν Παμούκ, είχε σημεισει πς ό
δικτάτορας Άντόνιο Σαλαζάρ χρησι
μοποιουσε τό ποδόσφαιρο ς όπιο
γιά νά έλέγχει τούς Πορτογάλους . Για
τήν Τουρκία όμως ό Παμούκ άνέφερε τό έξης άποκαλυπτικό : Τό ποδόσφαιρο μακάρι να ήταν το όπιο του
λαου, είναι, άντιθέτως , μία μηχανή πα
ραγωγής έθνικισμού, ξενοφοβίας και
αυταρχικής νοοτροπίας. Καί δέν έχει
σημασία ποιός άναδεικνύεται νικητής,
γιατί ό έθνικισμός τρέφεται μέ καταΣυνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Αναθέρμανσις σχέσεων
Ίσραήλ-Τουρκίας
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΤτΕ"Ύφεσις
έως 11% τό 2020
. Ηλέξς Misu ψηφίσθηκε ς λέξις Της χρονιάς
στήν Ίαπωνία . Πρόκειται γιά Τό ίδεόγραμμα πού
χρησιμοποιείται στήν Ίαπωνία γιά να προτρέψει
τους άνθρπους νά άποφεύγουν Τόν συνωστισμό έξ
αίτίας Τής πανδημίας Ηέκoρασις αύτή εύρέθη στήν
πρτη θέση, συγκεντρνοντας Τό 14% τν συνολκά 208.000 ψήφων σέ όλη τήν χρα στόν διαγων σμό που διοργαννεται κάθε χρονιά άπό ένα ίδρυμα
προωθήσεως τν ίδεογραμμάτων . Αν και αύτήν την
περίοδο παρατηρείται μία άνησυχητική άνοδος τν
κρουσμάτων , ή Ταπωνία χει μέχρι στιγμής καταφέρει
νά άποφύγει Τήν μεγάλη ξαρση Της έπιδημίας, όπως
καί τό Ιockdown.
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ παρατεταμένο lockdown δδηγεί τήν
Τράπεζα της Ελλάδος σέ αναθερηση τής προβλέψεγια την ύφεση τό 2020, ύπογραμμίζοντας ότι θά κυμαίνεται άπό 9% έως 11%, όπως προκύπτει στήνένδι άμεση έκθεση γιά την νομισματική τολιτική πού ύπεβλήθη στήν Βουλή . Κλειδί για την οίκονομία ή γρήγορη διάθεσις του έμβολίου και ή άξιοποίησις των
κονδυλίων άπό τό Ταμείο Ανακάμψεως .
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ της συμφιλισεως Τουρκίας και
Ίσραήλύποδηλνουν οί τελευταίες ένέργειες του Τέλ
Άβίβ άλλά και της Αγκύρας. Ένας νέος Τουρκος πρέσβυς, σύντομα , θά τοποθετηθεί στό Ίσραήλ , 2 χρόνια
άφ ότου ό προηγούμενος είχε άνακληθεί στήν Άγκυρα, μετά τήν δολοφονία Παλαιστινίων άπό ίσραηλινές Δυνάμεις κατά την διάρκεια διαδηλσεων στά σύ νορα τής Γάζας. Συμφνως πρός δημοσιεύματα στήν
Συνέχεια στήν σελ.5
Συνέχεια στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ. 2
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
ΦΗ Μέγκαν Μάρκλ ένεφανίσθη στό CNN στήν
έκπομπή του άμερικανικού δικτύου Ηρωερ, πρός
Τιμήν τν άφανν ήρων που έσωσαν έκατομμύρια
ζως Τήν χρονιά πού φεύγει. Αναφερόμενη στήν παν
δημία Covid-19, ή Δούκισσα του Σάσοεξ είχαρίστησε
όλους όσοι διεσφάλισαν τις πιό βασικές άνάγκες τν
συνανθρπων μας , Μπροστά σέ αύτήν Τήν κατα
στροφική πραγματικότητα είδαμε τήν δύναμη του
άνθρπινου πεύματος καί τους άξιοσημείωτους τρό.
πους που οί κοινότηTες άνταποκρίνονται σέ δύσκολους καιρούο Είδαμε τό καλό σέ άνθρπους , στούς
γείτονές μας καί σέ όλόκληρες κοινότητες νά έρχοντα
μαζί νά πούν ότι δέν θά μείνουν δίπλα έν οί γείτονς
μας πεινούσανν είπε Ήταν ή πρτη δημόσια έμφάν
σίς της μετά τό άρθρο-κατάθεση Ψυχής στους ΝNew
York TimesS που άπεκάλυπτε Τήν άποβολή πού είχε
στήν δεύτερη έγκυμοσύνη .
Άνό Τζνλέ Καρέζούσε στήν Ρόδο
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
δύο Ελληνες στρατιωτικοί , τήν μητέρα πατρίδαν. Άλλά
που είχαν είσέλθει κατά λά
Τρα , γιά νά καταλάβουμε. Συνελήφθησαν- έπει- πήγανε Ρόδο-Καστελλόρ τα άπό παρακολούθηση ζοδάλλος. Ο δεύτερος , μά- θoς-λόγω όμίχλης-κάποιες και μεγάλωσε στήν Ελλάμηνν- δο Έλληνες ύπήκο- λιστα, όμολόγησε λέγοντας δεκάδες μέτρα στό τουρκικό δα, έχει διαβατήριο έλληνοι, μουσουλμάνοι στό θρή- κό,τι έκανα, τό έκανα γιά τήν Εδαφος στόνΕβρο, κρατήθησκευμα , ς διενεργούντες μητέρα πατρίδαν.
κατασκοπία ύπέρ Τής Τουρ
κίας! Υπάλληλος του Προ- στήν Ρόδο και .άφέθησαν πείτε ανά μήν γίνουμε σάν
ξενείου τής Τουρκίας στήν έλεύθεροι μέχρι νά άπολογη - τούς Τούρκου, Ναι, όμως ,
Ρόδο ό ένας, έπαγγελματίας μάγειρας σέ σκάφος που
είναι Έλληνας, γεννήθηκε
13:00-1500
κό-ΕΕ. Πατρίδα του (πρ
πει νά ) είναι ή Έλλάδα!
"Δύο απ' όλα
καν στίς φυλακές του Ερντο
Δηλαδή έμφανίζονται
δύο τύποι και-κατά πως
λένε οί άρχές-διενεργούν
Συνελήφθησαν , λοιπόν , γάν γιά ένα έξάμηνο! Θά
ο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
θούν! Αν δέν κάνουμε λάθος,
δ ένας είπε ότι τό έκανε γιά
Συνέχεια στήν σελ. 4
15-12-2020
19 771108 "701120
EUROKINISSI