Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
14 Δεκεμβρίου 2020
Θύρσου, Aπολλωνίου, Αρριανου και των σύν αυτοίς μαρτ
Νέα Σελήνη 1Ανατολή ήλίου 7.33- Δύσις 5.07
ΑΤΙΚΗ Νεφσεις καιβροχές Άνεμοι βόρειοι έως 6 μπωφόρ (Βoς 14β )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βροχές Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 7 μπωφόρ. (Εως 11β.)
Αριθμ. φύλ . 41833
"Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΑΦΗΡΕΘΗ ΑΠΟ ΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕΔΙΑΛΟΓΟΜΟΝΟ ΠΑΤΗΝ ΑΟΖ
Παράθυρο για έρευνες του Ο0ούτς Ρέιςν
σέ Κρήτη-Ρόδο άνοιξεν ή Σύνοδος Κορυφής
Ρόδο <άνο
Αποσυνέδεσε τίς κυρσεις άπό τά έρευνητικά σκάφη-Κυρσεις μόνο
για γεωτρύπανα!
άν άποφασισθούν άποσυνδέονται άπό την βάσει τής άπόφασής του της 11ης Νοεμβρί
ου 2019 σχετικά μέ περιοριστικά μέτραλόγω τν παράνομων γεωτρήσεων τής Τουρκίας στήν Ανατολική Μεσόγειον .
νογράφου άπό καθημερινή έφημερίδα λόγωλογοκρισίας , οί άντιπαραθέσεις για τά παράνομη δραστηριότητα τοϋ έρευνητικού
Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΣ του Σαββατοκύρια- ρό και μετά τόν Εμφύλιο αύτομόλησε στό
κου έφερε στό προσκήνιο πολλά , σημαντ κάκαι ένδιαφέροντα θέματα. Όπως για παράδειγμα ό διορισμός τοϋ τέως Βουλευτού
του ΣΥΡΙΖΑ, της ΔΗΜΑΡ και τού Ποταμι ου έσχάτως και πολιτευτού της ΝΔ Γρηγόρη Ψαριανού σέ θέση συμβούλου του άντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως Παναγιτη
Πικραμμένου . Από πλευράς ίστορίας, ή μείζον θέμα σήμερα . Αύτό και τά λοιπά θέ
έξέλιξις είναι είρωνική: ό κύριος Πικραμ
μένος μέγνωστή oίκογενειακή ίστορία κατά την περίοδο τής Κατοχής διόρισε σύμ βουλό του τόν άνηψιό του καπετάν Νικηφό- καθαρή είκόνα γιά τό τί συνέβη στήν Σύνορου τού ΕΛΑΣ Του πρωτοπαλλήκαρου του
Βελουχιτου, δ όποιος μετείχε στά Δεκεμ- μέ τήν Τουρκία. Ό διορισμός Ψαριανού , το
βριανά, συνέλαβε τόν συνταγματάρχη ΨαρΜπουλικες. Πολιτικς, έπίσης, είναι έξορ
γιστικό γιατί ό κύριος Ψαριανός ό όποίος έμβόλια και τά φάρμακα είναι θέματα πρός Ορούτς Ρέις. Μέ τήν διατύπωση πού έπελέστό παρελθόν χαρακτήρισε κκαθίκιω κά ποτε τά θύματα της 17 Νοέμβρη-άρα και
τόν Παύλο Μπακογιάννη-διορίζεται σύμβουλος σέ κυβέρνηση Μητσοτάκη.Ό
άξιολόγησιν άπό τούς πολίτες άναμφισβή- γη για τήν Ανατολική Μεσόγειο οί κυρτητα, άλλά τό μείζον γιά έμας στήν <Εστίων
είναι νά μήν εύρίσκονται οί Ελληνες στό
σκοτάδι γιά οσα θά έλθουν έντός του 2021
στίς σχέσεις μας μέ τήν Τουρκία. Γεγονό-φέρουν συγκεκριμένως τά συμπεράσματα
τα , τά όποία έτηρεάζουν και τό ζήτημα τής δημιουργντας προηγούμενο:
σεις άφορουν γεωτρύπανα και άν έπεκταθούν στήν περίπτωσή μας πάλι γεωτρύπανα
θά άφορουν, όχι έρευνητικά σκάφη . ΆναΠερισσότερο σαφές δέν θά μπορούσε
νά είναι . Γεωιρήσεων, όχι κέρευνν ν.
οί πρόσθετες καταχωρίσει9-άποφεύγεται έντελς ή λέξις κυρσει)-άφορούν
παράνομες γεωτρήσεις. Και τό πραγματιΚΗ ΕΕ παραμένει τροσηλωμένη στήν κό έρτη μα πού τίθεται έως τόν προσεχή
Μάρτιο είναι έάν δ ΠρόεδροςΕρντογάν θά
άναμένει τήν συνεννόηση μέ τις ΗΠΑ και
θς και στήν προάσπιση τής περιφερει. όντως θα άποκλιμακσει ή θά έκμεταλλευ
Ωστόσο θεωρούμε ότι αυτό δέν είναι τό
ματα της έπικαιρότητος σκεπάζονται άπό οίκονομίας άλλά και τις προσωπικές προένα ύπέρτερο θέμα , τό όποιο άναδεικνύουμε άφού προηγουμένως άποκτήσαμε πολύ
οπτικές τοϋ καθενός. Η σιωπή έν προκειμένω δέν είναι λύσις. ι πολίτες πρεπει να συμφερόντων τν κρατν μελν της, καγνωρίζουν .
ύπεράσπιση τν συμφερόντων της και τν
Η άνάλυσις του κειμένου τν συμπερασμάτων όδηγεί λοιπόν σε δύο διαπιστσεις.Ότι πρτον οί κυρσεις του Μαρτίου
ακής σταθερότητας . Εν προκειμένω, τό
Εύρωταϊκό Συμβούλιο κάλεσε τό Συμβούλιο νά έγκρίνει πρόσθετες καταχωρίσεις
δο Κορυφής τί μας έπιφυλάσσει τό μέλλον
θεί τό παράθυρο πού τοϋ άνοιξε ή ΕΕ και θά
έπεισόδιο μέ την παραίτηση γνωστής χροΣυνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Άναδρομικός
ΕΝΦΙΑ γιά χιλιάδες
ίδιοκτήτες
Νέα <Βέρνην ζητούνοί Τούρκοι
Υμνητής τής <17N
σύμβουλος τής Κυβερνήσεως
ΣΑΣ παρουσιάζω είσαγωγικς άποσπάσματα άπό πέ- τά θέματα: Θά περιοριστείό διάλογος όπως αυτός
ντε έπίσημα κείμενα για να καταστεί σαφές και κατανοητό σέ ποιά φάση βρίσκονται σήμερα οι έλλη-ζνες ή θά είναι έφ όλης της τουρκικής ύλης; Τό
νοτουρκικές σχέσεις . Τό πρτο προέρχεται άπό τήν πρτο . Μέχρι νά φθάσουμε σέ νέο πρακτικό τύπου
έπίσημη ίστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικν Βέρνης για τό πλαίσιο του διαλόγου καί διαρκουσν Ο
και άναφέρεται στίς έξελίξεις που όδήγησαν στό τν διερευνητικν έπαφων έπιτρέπεται να βγαί
πρακτικό της Βέρνης μεταξύ Καραμανλή-Έτζεβίτ νείν τό Όρούτς Ρέις στό Αίγαίο γιά έρευνες, ναί ή
τό 1976, τό όποιο περιέγραφε συγκεκριμένο καί δε- όχι Το δεύτερο . Εμείς δηλαδή να συζητάμε και οί
σμευτικό πλαίσιο για τήν έναρξη του έλληνοτουρ- Τουρκοι νά φωτογραφίζουνw τήν ύφαλοκρηπίδα
κικου διαλόγου. Μέ μόνο θέμα τήν ύφαλοκρηπιδα . μας; Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τό
Διάλογο στόν όποιο οί Τουρκοι δέν προσήλθαν πο- άρνεϊται και αύτονοήτως ζητά έγγυήσεις. Διερευτέ . Τό δεύτερο άποτελεϊάπόσπασμα άπό τό πράκτι- νητικές και διάλογος μέ τουρκικά έρευνητικά έξω
κό της Βέρνης τό όποϊο δείχνει τί συμφνησαν νά δέν νοείται . Καί τρα τά έπίσημα κείμενα . Κάθε λέπράξουν οί δύο χρες ΑΦΟΥ άρχίσουν οι διαπραγ- ξη τους έχει σημασία. Θά έπανέλθω:
ματεύσεις . Το τρίτο κείμενο άποτελεί άπόσπασμα
άπό την Συμφωνία της Μαδρίτης που δείχνει τί τό
έθνικς έπιζήμιο άπεδέχθη ή Ελλάς μετά τά "Ίμια
συγκριτικά μέ τήν Βέρνη. Το τέταρτο είναι τμήμα θέτηση της ύφαλοκρηπίδας τοποθετείται χρονικά
των συμπερασμάτων του Εύρωπαϊκου Συμβουλί - στόν Νοέμβριο του 1973, όταν ή τουρκική κρατική
ου Κορυφής του Οκτωβρίου, το όποιο περιέγραφε έταιρεία πετρελαίων χορήγησε άδειες για διεξαγωπεριοριστικς την άτζέντα του διαλόγου μεταξύ γή έρευνν έπί της έλληνικής ύφαλοκρηπίδας δυτι Έλλάδος και Τουρκίας. Καί τό πέμπτο είναι τμήμα κά των έλληνικν νησιν του Άνατολικού Αίγαίου.
άπό τό τελευταιο κείμενο των Συμπερασμάτων της
Συνόδου του Δεκεμβρίου άπό τό όποιο έχει διαγραφει δυστυχς ή άτζέντα. Σάς παρουσιάζω τά κείμε- ρες παραβίασης των κυριαρχικν δικαιωμάτων της
να μέχρονική άλληλουχία για νά δείξω ποιό είναι τό
διακύβευμα στό παρασκήνιο αυτήν τήν στιγμή και
ποιές οι προκλήσεις γιά την Κυβέρνηση. Δύο είναι
θά περιγραφεί στό νέο πρακτικό στίς θαλάσσιες
PAΒΑΣΑΚΙΑ σέ χιλιάδες έπιχειρή .
σεις να πληρσουν άναδρομικά τόν EN
ΦΙΑ του 2015 στέλνει τίς έπόμενες ήμ
ρες ή Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων σό
δων. Οί έταιρείες αύτές δένύπέβαλαν δηλσεις στοιχείων άκινήτων (E9 ) γιά τό
έτος 2015 καί κατάφεραν νά άποφύγουν
την πληρωμή του ΕΝ.Φ.ΙΑ. Μέ άπόφαση πού έξέδωσε δ διοικητής της ΑΑΔΕ
Γεργιος Πιτσιλής, πρίν παρέλθει ή πε νταετία καιπαραγραφοϋν οί άπαιτήσεις
του Δημοσίου, δίδεται δδηγία γιά τήν
κέκδοση πράξεως έκτιμωμένου προσδι
ορισμού του Ενιαίου Φόρου Ίδιοκτησίας
Ακινήτων νομικν προσπων και όντοτήτων για τό έτος 2015), καθς , όπως
ΜΠΟΡΟΥM |
(σελ. 4)
1. Ιστοσελίδα Υπουργείου Εξωτερικν
Λιανικό
Η έναρξη της διαφοράς σχετικά μέ τήν όριοέμπόριο- έχκρεμές
του τρόμου
Συνέχεια στήν σελ. 2
του Γιργου Κουρή
Κούρεμαν όφειλν
ζητεί ή άγορά
Λεπτομέρειες στήν σελ . 2
Εκτοτε, οί έπανειλημμένες τουρκικές άπόπειΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ πολιτική κινείται πάντα μεταξύ κόστους και όφέλους.
Στή μάχη του κορωνοϊου προκειμένου οι κυβερνήσεις νά σσουν ζωές (όφελος) περιορίζουν τίς μετακινήσεις , άρα και τήν οίκονομική δραστηριότητα ( κόστος στόν ίδιωτικό
τομέα.) Δέκα μήνες τρα βλέπουμε ένα έκκρεμές τρόμου μεταξύ της
άνθρπινης ζωής και της έπιβίωσης
της οίκονομίας. Μέσα άπό αύτές τίς
συμπληγάδες πέτρες περνά και ή βωσιμότητα του λιανικού έμπορίου
στήν Ελλάδα όπου ό άριθμός των
άπασχολουμένων έχει μειωθεί κατά
61 χιλιάδες τήν τελευταία δεκαετία.
Έλλάδας έπί της ύφαλοκρηπίδας της έχουν άποτελέσει σοβαρότατο σημετο τριβής στίς διμερες
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Κίνημα Μητροπολιτν
για άνοιχτές έκκλησίες
Έπισκέψιμο τμήμα
άπό τό παλάτι του Ηρδη
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΔΟΜΕΣ άπό τό παλάτι τού Ηρδη πού μέχρι χθές
ήταν έκτός τν έπιτρεπτν όρίων γιά τούς έπισκέ
πτες άνοιξαν γιά τό κοινό . Γιά πρτη φορά οι έπισκέπτες θάμπορούν νά δούν την τοξωτή σκάλα, την
είσοδο καί τό ίδιωτικό θέατρο τοϋ Βασιλιά Ήρδη.
Σύμφωνα μέ τούς άρχαιολόγους, ο Ηρδης άπεφάσισε πρός τό τέλος τής ζωής του νά θάψει τό παλάτι του, χρησιμοποιντας έδαφος άπό τόν λόφο στόν
Συνέχεια στήν σελ. 7
. Τά γιορτινά τους έτοιμάζονται νά φορέσουν τά μέλη
τής βρεταννικής
βασιλικής οίκο-!
γενείας. Dστόσο πρίν άκόμη
προλάβουν νά
στείλουν τίς έπΙσημες χριστουγεννιάτικες κάρτες τους, ένας θαυμαστής τους κικλοφόρησε μιά όμορφη φωτογραφία
άπό τό Καίημπριτζ, νά ποζάρουν άγκαλιά μάλλον
στό έξοχικό τους στό Νόρφολκ. Στήν χριστουγεννάτικη κάρτα ύπάρχει τό έξής μήνυμα: ΣΕ όλο τό
έκπληκτικό προσωπικό του ΝHS Σάς εύχόμαστε
Καλά Χριστούγεννα και Καλή Πρωτοχρονιάν. Στό
έσωτερικό της ύπάρχει ένα χειρόγραφο σημείωμα
του πρίγκη πος Ούλλιαμ, σύμφωνα μέ τό κHelloν
Γράφει: Δέν μπορούμε να σας εύχαρίστήσουμε
άρκετά γιά όλη τήν άφοσίωση καιί τις θυσίες πού
κάνατε έφέτος . Θά είμαστε γιά πάντα εύγνμονεν
ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ τους νά άνοίξουν τις έκκλησίες
την περίοδο τν Εορτν έκφράζουν ό ένας μετά τον
άλλο οί Μητροπολϊτες, οι όποίοι δέν συμφωνούν μέ
την άπόφαση της Κυβερνήσεως να άνοίξουν οί να
οί μόνον άνήμερα τά Χριστούγεννα και τά Θεοφάνια
παρουσία έννέα ή 25 πιστν. Η ήγεσία της Εκκλησίας θέλουσα νά έλαττσει την ένταση έχει συγκαλέσει για αυριο την Διαρκή Ιερά Σύνοδο , ή δποία
Συνέχεια στήν σελ.4
Συνέχεια στήν σελ. 2
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Κάποιες διαφορετικές μέρες καραντίνας. .
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πς είναι ένα τυπικό δι- πάτημα . ούτε ξέρω πόσες ένεργοποιήσει , μπάς καί
ήμερο καραντίνος; Εύπνημα φορές έχω τοκτοποιήσει τά μπορέσω νά τόκαταλάβω!
(νωρίs , άφού έτσι έχεις μά-πράγματα στό γραφείο, το
θε ), ένα μπάνιο γγιά νά ξυ- ραψάχνω νά βρ χρματα
πνήσουμεν, ένας μικρός περίπατος μέχρι τά καίκια στό τοκάμαρες , κάθομα και στό
Μικρολίμανο γιά νά δ τήν πιάνο , παίζω καί μέ Τις κιθάΨαριά και καμμιά φορά νά
πάρω κανά ψάρι , κι ύστερα λικό κόρνο που έχω άγορά - ρικές φορές τό θέαμα είναι λύτερά μας χρόνιαν .
γράψιμο , διάβασμα , περμαδα έχει και μπάσκετ, νά
γεμίσουν οί ρες .
Ωσπου , κάθεσαι τό βράδυ τής Παρασκευής στήν
μπερζέρα, άνάβεις κι ένα άπό
έκείνα τά πούρα πού σού
έχουν άπομείνει και στέκεσαι
στήν ΕΡΤ 1 νά δείς Τά κα13:00-15:00
Τό φλάουτο τό παράτησα, δύσκολο πράγμα, τό
γιά νά βάψουμε τiς κρεβα- άτιμο ..
Δύο απ' όλα!ν
. Μία άπρόσμενη όσο και εύχάριστη έκπλη ξις
περίμενε μιά oiκογένεια Αύστραλν όταν έπέστρεΨαν στό σπίτι τους . Επάνω στό δένδρο τους άντί
γιά στολίδια βρήκαν ένα κοάλα τό όποίο μπλέκτηκε στά φωτα του δένδρου και προσπαθούσε νά
φάει τά φύλλα-μέχρι που συνειδη τοποίησε ότι
ήταν πλαστικά.
Τά Σαββατοκύριακα
έχει ποδόσφαιρο . Άκόμη
ρε, μέχρι καί ένα παλιό γαλ- και στά άδεια γήπεδα , με ο Κστας
ο Μάνος Τσαγκαράκης
Γιαννουλόπουλος
σει πρίν πολλά χρόνια έχω συναρπαστικό . ΜεσοβδόΣυνέχεια στήν σελ. 4
14-12-2020
771108 ' 701113