Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 12- Κυριακή 13
Δεχεμβρίου 2020
Σπυρίδωνος Τριμυθούντος του θαυματουργου
Πωάννου όσ , έπισκ. Ζιχνν
Σελήνη 28 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 7.32-Δύσις 5.06
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις καί βροχές. Ανεμοι νότιοι έως 5 μπωφόρ. (Εως 17β. .
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βροχές . Άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μπωφόρ. (Εως 15β )
Αριθμ. φύλ. 41832
"Ετος 144ον
Τιμή 1,5ε
ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΦΟΝΟ ΟΥΝΕΑΡΟΥ ΚΑΙΗ ΕΚΔΙΚΗΣΙΣΤΗΣΙΣΤΟΡΙΑΣ
Θεία δίκη
του Βορειοη πειρτου Κατσίφα
για την δολοφονία
Απεπέμφθη ό στρατηγός Σαντέρ Λεσάι πού είχε προαχθεί άπό Σύμβουλος Άσφαλείας
του Ράμα σέ Υπουργό Έσωτερκν μετά την
δολοφονία Κατσίφα
- είναι βέβαιος πς και έκει θά έφαρμοσθούν οί έντολές του . Οί φυσικοί
νε ύπουργός Εσωτερικν , άμέ- και ήθικοί αύτουργοί της δολοφονίας του Βορειοηπειρτου παρα
φα. Προφαν είς οί λόγοι . Άφ ένός μένουν άκόμη και σήμερα άγνωστοι. Είς τό άπυρόβλητον . Νά θυμίσουμε ότι ή άρνησις τν άλβανικν άρχν νά παραχωρήσουν τόν
νεκρό στήν Ελλάδα καί στήν οίκογένειά του όδήγησε σέ κύκλο άντιπαραθέσεων."Όταν τελικς έπετεύ χθη νά έξετασθεί άπό ίατροδικαστή
όποιος προήχθη είς τό άξίωμα του
έν τό πτμα του Κατσίφα ήταν
Εύκολα μπορούμε νά ύποθέσουμε πως και γιατί ό Λεσάι έγιΗΤΟ στενός συνεργάτης του Εντι
Ράμα . Στρατηγός . Ως σύμβουλος
άσφαλείας άνέλαβε τήν έφαρμο - άκόμη άταφο και καρατομείται το γή τν άνθελληνικν σχεδίων του
Άλβανού Πρωθυπουργού στήν Β ρειο Ήπειρο . Ανελίχθη όλως κσυμπτωματικς σέ ύπουργό , την
στιγμή άκριβς πού ό Βορειοη πει
ρτης Κων σταντίνος Κατσίφας
έπεφτε νεκρός άπό τις σφαίρες τν
Αλβανν άστυνομικν στά Βουλιαράτα . Ο λόγος για τόν παραιτηθέ
ντα ύπουργό Βσωτερικν τής γειτονικής χρας Σαντέρ Λεσάι , δ
ρα ύπό τό βάρος τής άστυνομικής
βίας , τελευταϊο θύμα της όποίας
είναι δ όμοεθνής του Κλοντιάν Ράσαό όποίος έπεσε νεκρός και αυτός
άπό σφαίρες Άλβανού άστυνομικού. Μέ συνέπεια νά άκολουθήσει
παλλαϊκή έξέγερσις στούς δρόμους
τν Τιράνων και έπεισόδια έξω άπό
τό γραφείο του Αλβανού Πρωθυπουργού.
σως μετά τήν δολοφονία Κατσίό Πρωθυπουργός Ράμα θέλησε
νά άνταμείνει τόν έκλεκτό του
για τόν τρόπο μέ τόν δποιο έφερνε εις πέρας τά άπεχθή σχέδιά
του καθ , άπασα τήν έπικράτεια.
Αφ' έτέρου τόν έχρειάζετο νά
έποπτεύει την άστυνομία και την
προανακριτική διαδικασία, στε νά
* Ό Κωνσταντίνος Κατσίφας
Ο Σαντέο Λεσάι
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Καθίζησις
στό έμπόριο
Καλωσόρισες Μαντλίν!
ΒΗΤΑΡΙ
ΝΕΟΕΛ
Κοιτική.
παρουσίασις
Χαρίκλειας
Δημακοπούλου
Αγορές μόνο μέ παραλαβή
άπό τό κατάστημα
<ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ στίς προσδοκίες
του έμπορικού κόσμου να σωθεί ό,τι
ήταν δυνατό άπό τά 3,5 δισ. εύρ του
χριστουγεννιάτικου τζίρου θέτει ή συνέχισις τής άναστολής λειτουργίας τον
καταστημάτων , Συμφνως πρός τίς κυβερνητικές άνακοινσεις, δέν άνοίγει
τό λιανεμπόριο, ούτε τήν περίοδο των
έορτν, λόγω του ηύξημένου έπιδημιολογικού φορτίου στήν χρα , καί θά
Επιτρέπονται άπό την Κυριακή άγορές
μόνο μέ click away, ήτοι παραλαβή άπό
τα καταστήματα . Κατ ' έξαίρεσιν άνοίγουν κομμωτήρια καί βιβλιοπωλεία,
άπό την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, πού θά
ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ της σύγκλησης τής
Συνόδου Κορυφής της Εύρωπαϊκής
Ένσεως στίς Βρυξέλλες συνεδρί ασε ή Επιτροπή Έξωτερικν Σχέσεων της Βουλής των Άντιπροσπων
στίς ΗΠΑ. Σέ αυτήν έκανε τήν έμφάνισή της μετά άπό καιρό μια φίλη άπό
τά παλιά. Ή πρην Υπουργός Έξω
τερικν τν ΗΠΑ Μαντλίν Όλμπράιτ.
Η άξιωματοϋχος μέ τίς διάσημες καρφίτσες στό πέτο του ταγιέρ , ή όποία
πρωταγωνίστησε στόν πόλεμο των
Βαλκανίων στήν δεκαετία του 1990, τότε που οι γαστεί μέ τίς ΗΠΑ σέ θέματα πού άφορουν στίς
ΗΠΑ ήθελαν νά έξαγάγουν δημοκρατία στήν περιοχή. Η πολιτικός πού ύπαγόρευσε στόν Κστα
Σημίτη τήν Συμφωνία της Μαδρίτης και κατά έμμε- έπεκτείνει τήν συνεργασία αύτή και στά Βαλκά
ση όμολογία του ίδίου σέ βιβλίο του έπέβαλε τήν νια . Τί έχουμε λοιπόν έδ; Στήν πραγματικότητα
φράση ή Τουρκία έχει νόμιμα και ζωτικά συμφέ - παράδοση σκυτάλης. Αντίο , Άγγελα Μέρκελ, καροντα στό Αίγαιον.
καί μίλησε για διεφθαρμένους ήγέτες που χρησιμοποιούν τά έθνικά ζητήματα γιά νά μείνουν στήν έξουσία>.
οι όποιοι σημειωτέον είναι όλοι άμερικανικής προτιμήσεως . Η δυτική Δημοκρατία άστόχησε μάλλον καττά τόν
έμβολιασμό της στήν περιοχή . Τήν
έπομένη τής παρέμβασης της κυρίας
Όλμπράιτ στήν Βουλή των Άντιπροσπων ή Σύνοδος Κορυφής των ήγετν
της ΕΕ διακήρυξε στά συμπέρασματά
της ότι ή ΕΕ θά έπιδιξει νά συνερΚΑλφαβητάρι
του Νεοέλληνα .
Κείμενα έπίκαιρης
έλληνικής
αύτοσυνειδησίας
Έτιμέλεια:
Χρήστος
Γιανναράς
( σελ. 9)
σχέσεις μέ τήν Τουρκία και τήν Ανατολική Μεσόγειο". Διόλου δέ άπίθανο σέ έπόμενη Σύνοδο νά
Πατριάρχης, δήθεν
φιλοκομμουνιστής,
καθαιρείται
ς μελαγχολικός.
Συνέχεια στήν σελ . 2
λωσόρισες Μαντλίν!"Όπου Μέρκελ, ή Εύρπη που
Η τσεχικής καταγωγής Όλμπράιτ στήν κατά -aποσυρεται από τά ζητήματα περιφερειακής ποθεσή της, κατά την έπανεμφάνισή της , άσχολή έπιστρέφει για τά καλά στήν περιοχή! Ή Καγκελθηκε και πάλι μέ τά άγαπημένα της Βαλκάνια τά
όποια κατά τήν άποψή της άποσταθεροποιουνται τά 16 χρόνια θητείας συμπαρασύροντας και τόν
άπό τήν Ρωσσία και τήν Κίνα (ύποτίθεται ό πόλεμος τής Γιουγκοσλαβίας έγινε γιά νά τίς διξουν-εμβληματικό Σωυμπλε . Αφήνει ένα κενό έξουσίμάλλον άπέτυχε .) Η κυρία Όλμπράιτ ειπε πως οι
ΗΠΑ πρέπει νά αύξήσουν τήν έμπλο κή τους στά
Βαλκάνια, έκανε λόγο γιά άκμάζουσα διαφθοράν
λιτικής , όπου Μαντλίν, ή Άμερική που φαίνεται νά
ΠΕΝΝΙΕΣ
Λαριος αποχωρει τό 2021 άπό τό άξίωμά της μετου Τίτου ω. Αθανασιάδη*
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Η ΑΝΑΦΟΡΑ μας στίς Έλληνοτουρκικές σχέσεις του 1945-1955 (άρθρο
της 5 Δεκεμβρίου) θά είναι έλλιπής, χωρίς την ύπόμνηση ένός γε γονότος του 1948 , σχετικού μέ τον
Οίκουμενικό Πατριαρχικό θρόνο,
δραματικν διαστάσεων και μέ πολιτικά κίνητρα , ψυχροπολεμικής φυ σεως . Στήν συγκλονιστική ίστορία
έμπλέκονται οι κυβερνήσεις Ελλάδας, Τουρκίας, ΗΠΑ καί Σοβιετικής
"Ενωσης, τά Πατριαρχεία Κωνσταντινουπόλεως και Μόσχας και οι Άρχιεπισκοπές Αθηνν καί Βορείου και
Νοτίου Άμερικής.
ας που δέν θά τό καλύψει κανείς ήγέτης μέ βάση
όσα γνωρίζουμε. Ούτε στήν χρα της , ούτε έξω
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Κάποιοι δημ ούργησαν αίσθηση συνωστισμού
μέ κούκλες . Στήν
Καρδίτσα όμως
ένας ίδιοκτή της
cafe πρωτο τύΤησε περισσότερο . Απεφάσισε νά κάνει ένα νέο ξε
κίνημα μετά τς καταστροφέ που πρ0εκάλεσε ή κακόκαιρία Ίανός καί νά άνακαινίσει άπό τήν άρχή
όλο τό μαγαζί, τοποθετντας μεγάλους λούτρινους άρκούύδους νά κάθονται στίς καρέκλες σάν πελάτες . Η ίδέα που τράβηξε άμέσως Τήν προσοχή
τν κατοίκων Της Καρδίτσης. Οί φωτογραφίες του
cafe έχουν γεμίσει τό διαδίκτυο.
Τκανοποίησις Ερντογάν
γιά την Σύνοδο Κοουφής
Ή άλήθεια γιά τά νερά
στήν Ακρόπολη
ΠΑ μία άκόμη φορά ή Εύρωπαϊκή "Ενωσις άνέβαλε τήν άπόφαση για έπιβολή κυρσεων στήν Τουρκία, χαροποιντας τόν Ταγίπ Ερντογάν, δ όποιος μάλιστα έσπευσε νά εύχαριστήσει τίς λογικές χρες
της Εύρπης. Τά δικαιματά μας πρέπει να μας δοθούν. Υπάρχουν τρα πολλά δικαιματα πού τάκράτη
μέλη της ΕΕ πρέπει νά δσουν στήν Τουρκία είπε δ
Έρντογάν στούς δημοσιογράφους μετά τήν προσευχ
ΤΟ ΘΕΜΑ της προστασίας της Ακροπόλεως άπό τά
όμβρια δατα ήλθε και πάλι στό προσκήνιο έξ αίτίας
της μεγάλης ποσότητος νερού πού συγκεντρθηκε σε
τμήμα του Τερου Βράχου άπό τήν προχθεσινή ίσχυρή
βροχόπτωση.Ότως διευκρίνισε το Υπουργείο Πολι
τισμού και Άθλητισμου, έχει κατασκευασθεί φρεάτιο άλλά δέν έχει άκόμη όλοκληρωθεί ή άπαραίτητη
ύδραυλική μελέτη για τήν παροχέτευση τν όμβρίων
Συνέχεια στήν σελ. 6
Συνέχεια στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ. 9
. Ο παράλληλος έρωτικός δε
σμός που φέρεται να διατηρούσε μέ δύο
δημάρχους σέ
κεντρικές πολιτείες τν ΗΠΑ
φαίνεται πς
ήταν Τό μοιραίο
λάθος της Κινέζας Μάτα Χάρι . Ή Fang Fang ή
Christine Fang-κανείς δέν γνωρίζει μέβεβαιότητα
τό πραγματικό όνομά της-προσπαθούσε μέ κάθε Τρόπο, χρησιμοποιντας άκόμα καί τό σέξ , νά
άποσπάσει διάφορες πληροφορίε. Ή Κίνέζα κατά
σκοπος συνελήφθη άπό τό FBI ή έρευνα του όποίου κράτησε περίπου έναν χρόνο . Η Fang Fang,
που εύρίσκετο στήν Καλιφόρνια άπό τό 2011, συναντάτο μέ γρουσιαστές, έπιχειρηματίς, δημάρELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου.
Έπανεκκίνηση άπό τό μη δέν, είδάλλως έχρήξεις
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Έπιχείρησα μιά βόλ-Γιορτέ , μού ζητούσαν νά
τα στό κέντρο τής πόλεως. πούμε δυό λόγιαν. Τόσα
Όδυνηρή έμπειρία . Τά καταστήματα λειστά , άλλά μή , μέ γνωρίζουν σχεδόν
oί βιτρίνες έτοιμες , στολισμένε , Μόλις μού έπεσήμα- άκουσα Κατ' άρχάς φταίτε
ναν όσοι έκ τν καταστημακδέν είναι οί δημοσιογράφοι σίζει . Καί έρχεται τό Τρίτο
έκείνοι που άποφασίζουν . κύμα διομαρτυρίας, που σού
χρόνια στήν πρτη γραμ- Επειτα, <φταίνε όλοι έτούτοι
λέει <μάς έχει διαλύσει ή κυ 13:00-15:00
οί γιατροί , πού λένε δ καθέ - βέρνηση. Εμείς τούς ψηφί νας τό μακρύ του καί τό κοντό του , καί έχουν Τρελλάνει
τον κόσμο . Κι έδ έχεις κάτι
νά πες, άφού oί έπιστήμονες σκολη θέση , καθς άπό τήν
προτείνουν , άλλά ή κυβέρνηση είναι έκείνη που άποφα
όλοι. Και δέν φαντάζεστε Τί
σαμε ς θιαστες τής έλεύθε
Δύο απ'όλα!>
νουν . Έδ έρχεσαι σέ δύ ταρχν ήταν μέσα στά μαγαζιά τους , καθς πίστευαν ότι θά άνοίξουν γιά τίς εύκολα άντικρούεται , καθς
πολύ έσείς oί δημοσιογράφοι, που τρομοκρατετε τον
κόσμο . Αποψη , ή όποία
ο Κστας Γαννουλόπουλος
ο Μάνος Τοαγκαράκης
μιά δέν θέλεις νά θεωρηθείς
Συνέχεια στήν σελ. 4
είναι άγνωστο τί πληροφορίες έχει συλλέξει .
12-012-2020
9771108 701168