Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΑΘΗΝΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
11 Δεχεμβρίου 2020
ΑΤΤΙΚΗ Κακοκαιρία. Άνεμοι νοτιοδυτικοί έως 5 μπωφόρ. (Εως 18β )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βροχές Άνεμοι μεταβλητοί έως 4μπωφόρ (Εως 16β )
Αριθμ φύλ. 41831
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
Δανιήλ όσ. του στυλίτου , Λουκά του νέου
Σελήνη 27 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 7.31-Δύσις 5.06
Οι Τούρκοι τρελλάθηκαν>
καί ζητούν τά Αντικύθηρα!
Απαιτούν άπό τόν δήμαργο Στράτο Χαρχαλάκη νά παραδσει τήν έξουσία σέχρατικό άξιωματούχο τήςΆγεύρας
ΙΔΟΥ ΠΟΥ όδηγεί ή άνοχή στό θράσος, Άκόμη και
τά Άντικύθηρα έφθασαν νά διεκδικούν οί Τούρκοι
ύποστηρίζοντες ότι έχουν καταληφθεί άπό την Ελλάδα ή όποία έχει έγκαταστήσει δήμαρχο και έχει κα
τασκευάσει λιμάνι μήν έπιτρέποντας στό τουρκικό
'Υπουργείο Εσωτερικν να τοποθετήσει κρατικό
διαχειριστήν για νά τό διοικε! Αύτά είναι μόνον ένα
μέρος άπό τά έξωφρενικά πού έδήλωσε στήν έφημερίδα Σοζκούν ό πρην γενικός γραμματεύς του τουρκικού Υπουργείου Άμύνης Ούμίτ Γιαλίμ Συγκεκριμέ
να, όποστηρίζει ότι 19 τουρκικά νησιά τελούν ύπό κατάληψιν άπό την Ελλάδα.
αύξάνοντας τόν άριθμό τν καταληφθέντων νησιν σέ
19. Άκόμη, έδήλωσε ότι ή Ελλάς έθεσε ύπό την κατοχή της τό έν λόγω νησί, χωρίς νά άντιμετωπίσει κάποιο
έμπόδιο, προσθέτων πς άπό την όθωμανική περίοδο
μέχρι σήμερα τό νησί εύρίσκετο ύπό τουρκική κυρι
αρχία, και ατήν τήν στιγμή, μαζί μέ τήν έλληνική Σημαία, κυματίζει και έκείνη τής Ε.Ε.
Άκολούθως, παραδέχεται ότι στό νησί ύπάρχουν
έκκλησίες και ξενοδοχείο, άναφέρει ότι ή έκτασίς του
ύπερβαίνει έκείνη του Καστελλορίζου (ΣΣ άναφέρε
ται ς Meisy) και έπαναλαμβάνει μαινόμενος ότι κυματίζουν έλληνικές Σημαίες, έν άνήκει στήν Τουρκία!
Άκόμη, τονίζει ότι σύμφωνα μέ τήν τουρκική νομοθεσε στά νησιά την ίδια πρακτική πού έφήρμοσε τό Ίσρα - σία δέν έπρεπε νά ύπάρχει έκει Δήμαρχος μέ έλληνιήλ στά Παλαιστινιακά Έδάφη, δηλαδή πρτα έποικι- κή ύπηκοότητα, καθς καί ότι τό τουρκικό Υπουργείο
'Εσωτερικν δέν μπόρεσε νά διορίσει μέχρι τρα
Κρατικό Διαχειριστήν και νά άποπέμψει άπό την
Συνέχεια στήν σελ. 3
Η Στράτος Χαρχαλάκης
Η Αντικύθηρα
Η Ούμίτ Γιαλίμ
Καίτουτο, την στιγμή κατά την δποία τά Αντικύθηρα, όπως καί τά Κύθηρα και ή Ελαφόνησος, περιήλθαν
στήν Ελλάδα μαζί μέ τά Επτάνησα. Ησαν μέρος της
ύπό βρεταννική κηδεμονία Επτανήσου Πολιτείας , ή
δποία ένσωματθηκε στήν Ελλάδα μέ την έλευση του
Βασιλέως Γεωργίου του Α. Οί Τούρκοι δηλαδή ούδε ποτε είχαν δικαιματα στό νησί αυτό . Παρά ταυτα και
αυτό τό διεκδικούν. Και θέλουν και νά διορίσουν ακρατικό διαχειριστήν σέ αυτό.
ρονται μέ τό όνομα Κigtik Quhav.) ΉΕλλάς έφήρμο Τί άκριβς ύποστηρίζει ό Γιαλίμ: Η Ελλάς , ή
όποία έπιθυμεί νά μετατρέψει τό Αίγαϊο σέ έλληνική
λίμνη, προσήγγισε άκόμη περισσότερο αύτόν τόν στοχο, καταλαμβάνοντας και τά Άντικύθηρα. (ΣΣ άναφέ - έχει ήδη ύπό κατοχή , προσέθεσε και τά Άντικύθηρα ,
σμό καί άκολούθως κατοχήν
Όίδιος ύπεγράμμισε δτι ή Ελλάς , στά νησιά πού
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Η Λαγκάρντ στηρίει
τόν δανεισμό
της Ελλάδος
Ή ίστορία δέν είναι φάρσα
Κράνος άρχαίου Ελληνος
πολεμιστοϋ άνεκαλύφθη
στήν Νότια Δαλματία
ΜΕ ρωτοϋν σοβαροί άνθρωποι έν όψει της Συνό-προκύψει τό ζήτημα του προϋπολογισμού της"Ενω
δου Κορυφής: Μά είναι δυνατόν νά έγείρει βέ- σης . Προηγείται .
τοή Ελλάς για τήν Τουρκία στήν κατάσταση άποσύνθεσης πού εύρίσκεται σήμερα ή Εύρωπαική "Ενωσης. Σαράντα έτων ριμο μέλος . Δέν έγινε μ
Ενωση;.Άλλοι έξίσου σοβαροί θέτουν μια ακομη λος και τυπικς τό 2004 όπως ή Ούγγαρία, ή Πολωδιάσταση στό ίδιο έρτημα . Η Εύρπη έδω και νία και ή Βουλγαρία έπί Ελληνικής Προέδρίας μαμήνες πορεύεται χωρίς προϋπολογισμό λόγω του λιστα. (Στήν Στοά του Αττάλου ύπεγράφη ή πράξη
βέτο της Ούγγαρίας καί της Πολωνίας ένω αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα μέ τό Brexit και προσχωρησής τους τό 2003.) Είμαστε παλαιοί στήν
μέ τόν έμβολιασμό . Εσύ τίλές; Τήν ρα πού έπιτέλους τάβρίσκουν όλοι αύτοίκαί συμβιβάζονται σιος άπό όλους τούς παραπάνω . Η Ελλάς έπίσης
είδικς γιά τόν προϋπολογισμό, θά έρθει ο Κυρια-είναι παλαιότερο μέλος και άπό τήν 'Ισπανία καιί την
κος νά τά άνατινάξει όλα καί νά χρεωθεϊ τήν οίκο- Μάλτα πού ήγουνται σήμερα φανατικς του φιλονομική παράλυση της Εύρωπαϊκής Ένωσης; Πως τουρκικού λόμπυ.
νά βάλει βέτο; Καί νά ήθελε ".
Άναγνωρίζω ότι αυτή ή συλλογιστική έχει βάση. ρίπτωση της Μεσογείου είναι καί εύρωπαϊκό προηΩστόσο άν βρισκόμαστε σήμερα ένπιον της πιθα- γείται παντός άλλου. Ή άπάντηση λοιπόν δέν είναι
νότητας νά φύγουμε άπό τήν Σύνοδο και οι Εύρω- άν μπορουμε νά βάλουμε βέτο τρα στο παραπαϊοι νά κτυπήσουν χαϊδευτικά στήν πλάτη στόν πέντε, άλλά πς μποροϋμε να φθάσουμε στό βέΈρντογάν και νά μας ύποχρεσουν νά καθίσουμε το. Πρίν δημιουργηθούν μείζονα τετελεσμένα στό
στό τραπέζι μαζί του , αύτό άν συμβει, θά έχει τήν Αίγαιο . Γιά νά συμβιβαστουν μέ τούς Γερμανούς
αίτία του . Δέν θά φταίει ούτε τό Ταμετο Άνάκαμ - οί Ούγγροι καί οί Πολωνοί έκαναν πράξη τήν άπειψης , ούτε ό προϋπολογισμός, ούτε τό Brext, ούτε λή τους σέ άλλα όργανα της Ενωσης, έβαλαν βέτο
τό έμβόλιο . Θά φταίει ή στρατηγική μας . Ο κακός έγκαίρως, καί τρα έτοιμάζονται νά φύγουν άπό την
μας ο καιρός. Τί έννο; Ίδού τά δεδομένα:
ΝΕΑ μεγάλη αύξηση του προγράμματος
άγορας όμολόγων γιά τήν πανδημία άπεφάσισε ή Εύρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζ,
προκειμένου να στηρίξει τήν οίκονομία
της Εύρωζνης μέ τήν άπαιτούμενη ρευστότητα, λόγω τν έπιπτσεων πού προκαλεί τό δεύτερο κυμα τής πανδημίας. Η
άπόφασις έχει ίδιαίτερη σημασία καθς
Δεύτερον , ή Ελλάδα είναι παλαιό μέλος της
και Εύρπη . Είμαστε ή κατά Ράμσφλεντ Παλαιά Εύρπη. Ο χρόνος ζωής μας στήν"Ενωση είναι τριπλάσυρρικνωθούν οί άποδόσεις τν έλληνικν όμολόγων και θά μειωθεί τό κόστος
έξυπηρετήσεως του δημοσίου χρέους,
ήτοι ή χρα θά έχει πρόσβαση σέ φθη
νό δανεισμό. Όπως έκτιμάται, ή ΕΚΤ θά
άγοράσει τούλάχιστον 10 δισ. εύρ πε
ρισσότερα έλληνικά όμόλογα , καλύπτονας σχεδόν το σύνολο τν δανειακν
(σελ 7 )
Ή άνεπαίσθητη
μετάλλαξη!
Τρίτον, το άμιγς έθνικό συμφέρον που στήν πεΣυνέχεια στήν σελ.2
Γράφει ο Βύρων Γ Πολύδωρας
ΑΠΟ τούς άρχιερείς καί μεταρρυθμ
σιολάγνους ένα έπίμονο καί μονότονο κήρυγμα άκούγεται τά πολλά τελευταία χρόνια: Μεταρρύθμιση, άλλαγή, νέα τάξη, νέα μεγάλη έπανεκκίνηση (.
Καί ό ποιητής όλοκλήρωσε τήν δμιλία του ς έξήs
Σ αύτό τόν κόσμο , που κρισή του ήταν: ό άνθρωόλοένα στενεύει, δ καθένας
ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ((ΕΣΤΙΑΣ
ΠΑ ΤΟ ΜΕΙΑΓΕΙΟΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΟΣ
Συνόχεια στήν σελ . 4
11-12-2020
9771108
701151 "
ΕΣΤΙΑ