Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόΠο τοι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΡΟΜΑΖΟΥΝ...
ΠΑΤΟ ΠΩΣΕΝΕΡΓΕ!!
Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ
νειδράσεις ζας ,
Προκαλεί η
προσκομίοουν
Το Γραφείο Κοι. καιολογητικά και
καλεί έγγραφα .
διτους δικαιούχους
οικογενειακν t .
Είναι δυνατόν εv
Δημοτικής Αρχής εν
μέοω nανδημίας κα
Περιοριστικν μέ.
μέοω nανδημίας και
φων και συγγενείς αυστηρν anayονα Προσέλθουν μέ . ρεύσεων να καλεί ο
τρων, προς τους δι χρι uς 20 Ιανουαρί . Δήμος δικαιούχους
καιούχους χρήσης ου στο Τμήμα Περι . να καταθέσουν έγ .
τάφων στο Δημοτικό βάλλοντος του Δή- Υραφα;
Κοιμητήριο Πρέβε - μου Πρέβεζας για να
Από σήμερα μέχρι το Σάατο
Αναμένονται ανακοινσεις για το άνοιγμα
Οικονομικν και κοrτωνικν δραστηριοτήτων
Σοβpατο αναμένονται ο
νακονους onό tην κυ
βέρνηση να το άνοηaα
οικονομικν και κευνν
κν 6ροστηριοτηtων , ό
Τηλεδιάσκεψη της ΚΟ mς ΝΔ
| Με βασικό θέμα τον Προϋπολογισμό του 2021
Αισιόδοξο μήνυμα του Πρωθυπουργού
o npounoλογισμός του 2021- nouήταν και το βα|οικό θέμα της τηλεδιάσκεψης . εκ tων nραγμάτων
έχει noAους οστάθμητους napάγοντες , σημείωσε
tης κο
| της Νέας Δημοκρατίος.
Έμβολιασμός έναντι covid-19"
Ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας
Εεχαρβαλωμέν. .
μονταζιέρα
Ανακοίνωση εξέδωσε anεuθύνετα σε όλο τον
"AΠατενες", συκοφάντες
ο "τρικός ΣύMoγος nnneυσμό του νομου μος
και 'πεκινουά του Μητσοτάκη".
Αυτούς τους τρεις χαρακτηρι .
σμούς απέδωσε σε δημοσιογρά .
ρους είδικούς σκετμκά με
την nopeία της νόσου , με
φους , ο Νίκος Καρανίκας , Προσβάλλοντας και επηκρίνοντας
για ακόμα μiα φορά , όσους δημοσιεύουν, αυτά Πou εκείνος
δεν θέλει να βλέπει δημοσιευμέΠρέβεξος εν μέου του με την αναμενόμενη φδεύτερου κύμετος της ρολαστική κάλυψη , nponavδημίος covd 19 και κειμένου να ηετύχουμε
ντομη Aήa της νόοου
οc και το έvoημα της e+
κονομίας στο ουντομeτε .
ρο δυνοτο xρονο
ομου μεγόλων ομόδων
και κατηγορν noaπν