Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣΑ. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΗΜΕΡΗ ΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
10 Δεχεμβρίου 2020
Μηνα του καλλικελάδου του Αθηναίου!
Έρμογένους, Εύγράφου μαρτ
Σελήνη 26 ήμερων 1Ανατολή ήλίου 730-Δύσις 506
ΑΤΙΚΗ Βροχές Άνεμοι νοτιοανατολικοί έως 8 μπωφόρ. (Βως 17β .
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βροχές Άνεμοι νότιοι έως 6 μπωφόρ. (Εως 12β.)
Αριθμ. φύλ. 41830
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΕΝΩΤΟΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΜΙΛΕΙ ΠΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΧΑΔΙ
οι Τουρχοι καταλαμβάνουν> Μεσόγειο
μέ πέντε ναυτικά παρατηρητήρια
Σήμερα ό στρατός τους θά παρελάσει στόν Καύκασο-ΉSiddeusche Zeitungy
χαρακτηρίζει μαξιμαλιστικές τίς θέσεις Ελλάδος- Κύπρου!
ως ύπάρχει περίπτωσις ή Εύρπη νά
ΣΕ μία άκόμη έπίδειξη άδιαλλαξίας καί
έπιθετικότητος προβαίνει δΕρντογάν , άκολουθήσει τις HΠΑ καί νά θέσει θέ<τερκυκλνοντας τήν άνατολική Με - μα έμπάργκο πολεμικού ύλικού πρός
σόγειο μέ ναυτικά παρατηρητήρι , τήν τήν χρα- ταραξία τής Άνατολικής Με
στιγμή πού ή Γερμανία ένορχηστρνει σογείου.Καί πάλι, όπως και τό 2019, συψοφοδεή στάση της ΕΕ άπέναντι στήν ζητούνταιχυρσεις πού θά έπιβληθούν
Τουρκία . Εξ άλλου ό Τούρκος Πρόε- σέ φυσικά καί νομικά πρόσωπα . Οχι
δρος άπό τό Μπακού όπου εύρίσκεται πραγματικές κυρσεις που θά έπιβληδηλνει ότι κδέντόν ένδιαφέρουν οίκυρσεις της Εύρπης. Γιατί να τόν ένδι
αφέρουν άλλως τε; Οί πληροφορίες συγκλίνουν πς ούτε σοβαρές κυρσεις ή ΕΕ θα <προετομάσει πρόσθετες κα
θά έπιβληθούν κατά τήν Σύνοδο Kορυφής, πού άρχίζει σήμερα, ούτε βεβαί- χοντος καταλόγου κυρσεων τού 2019
νολογντας τήν Ελλάδα ότι δέ προσέρ
χεται σέ αύτές . Επί τής ούσίας, συμφνως πρός τό δημοσίευμα , τό τουρκικό
διεθνούς Τολιτικής όντότητος όσο καί Υπουργείο Εσωτερκν θά έγκαταστήσει στήν άνατολική Μεσόγειο Σταθμούς
Παρατηρήσεως σέ πέντε περιοχές. Τά
Παρατηρητήρια, πού θά ύπάγονται
στήν Αχτοφυλακή , θά έγκατασταθουν
σέ τρείς περιοχές της βορείου Κύπρου
καί συγκεκριμένως στό Ακρωτήριο
του Αποστόλου Άνδρέα, στό Τέμπλος
και στά Λιβερά (Σ.Σ άναφέρονται ς
Zafer Burmu, Zeytinlik καί Sadrazamkoy
καίκέάν χρειασθεί θά έπεκταθεν τό πεδίο έφαρμογής τους . Ποόκειται για τόν
άπόλυτο έξευτελισμό τόσο τής ΕΕ ς
έχείνων πού έπίστευσαν είς αυτήν.
Η φιλοκυβερνητική έφημερίς
Tirkiye άπεκάλυψε τήν άπόφαση για
άνάπτυξη ναυτικν παρατηρητηρίων ,
σημεινουσα ότι ή Τουρκία θά έγκαταστήσει πέντε σταθμούς παρατηρήσεως
μέσκοπό τήν διαφύλαξη τον δικαιωμάτων καί τν συμφερόντων της .Υποστηρίζει δέ ότι ή Άγκυρα άναζητείλύση στό
τραπέζι τν διαπραγματεύσεων , έλεει -θούν στό τουρκικό Κράτος καί θά πλήξουν τήν παραπαίουσα τουρκική οίχονομία. Γιά τήν άκρίβεια άναφέρεται ότι
ταχωρίσεις έπί τή βάσει του ήδη ύπάρ
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Καραντίνα:
Πορεία στό άγνωστο
ΕΣΗΕΑ: Τρα τρέχουμε!
Ίστορικά ντοχυμανταίρ
γιά τούς ήρωες του 1821
ΗΜΗ ίκανοποιητική μείωσις κρουσμά
των και νοσηλειν μετά άπό τέσσερεις
και πλέον έβδομάδες Ιοckdown λειτουρ γεί άνασταλτικά ς πρός τό άνοιγμα με .
ρους τής άγοράς έν όψει τν Χριστουγέννων . Όλα θά κριθούν τό άργότερο
έως αύριο, δπότε θά ύπάρχουν άνακοινσεις τόσο γιά τήν μερική λειτουργία του
λιανεμπορίου και τν κομμωτηρίων όσο
καί γιά τό άνοιγμα τν έκκλησιν.Αγνωστο παραμένει τί θά γίνει μέ τίς πράσινeο περιοχές, κυρίως στήν νησιωτική
Ελλάδα, όπου τά κρούσματα είναι μονοψήφια καί δέν ύπάρχει φόβος έπανεμφανίσεως του κορωνοϊο , καθς άπαγορεύονται οί μετακινήσεις έκτός νομού. Κανείς δέν γνωρίζει άκόμη πότε και ποιά
μέτρα πρέπει νά άρθουν , καθς και χθές
ΜΑΛΙΣΤΑΙ "Επρεπε να άπειληθουν μέ ύποβάθμιση άκρη τά προσωπικά, ότι έν καταδικάζει τίς παρεμτον έργασιακν τους σχέσεων έπί τάχείρω οί συνά-βάσεις τν κυβερνήσεων στήν Μεγάλη Βρεταννία ,
δελφοι έργαζόμενοι των τηλεοπτικν σταθμν γιά τήν Γαλλία καί τήν Λευκορωσσία (άναρτήσεις στό sihe
να ξυπνήσει τό κοιμμενο ήφαίστειο της Ενωσής της γιά θέματα έλευθεροτυπίας ) δέν βρήκε μία λέμας, ή ΕΣΗ ΕΑ , και νά προκηρύξει άπεργιακή κινη-ξη νά πει για τούς Ελληνες δημοσιογράφους , μέλη
τοποίηση, βομβαρδίζοντάς μας διαρκς μέ μηνύμα- της, πού μηνύθηκαν άπό αύταρχικούς ήγέτες όπως
τα (sms) γιά τίς πρωτοβουλίες του: Για τίς διαδικτυ-ο Έρντογάν (άντιθέτως είχε άλληλογραφία μέ τόν
ακές της τηλεδιασκέψεις μέ τούς πολιτικούς άρχη- Τούρκο πρεσβευτή και ταλαντεύτηκε μέχρι και νά
γούς . Γιά τήν άνάλυση του περίφημου άρθρου του
νομοσχεδίου. Γιά τόν όρο προσμετρημένοι έργαζο- παρει ο άέρας, άς τά προσπεράσουμε, ξέρουμε γιαμενο. Επρεπε να έρθει τό άρθρο 41 ένός τυχαίου τιέγιναν. Άλλά γιά τον Τύπο; Γιατί δέν βομβαρδιστήνόμου για νά άντιληφθεϊ τό διοικητικό μας συμβού-καμε ποτέ μέ τόσα μηνύματα συνδικαλιστικής δράλιο ότι ταύτιση τον συμφερόντων Πολιτείας- Μιντι - σης και αγωνιστικής κινητοποίησης γιά τόν Τύπο; Γιααρχν-Δημοσιογράφων (όπως όρισμένοι άφελς
πίστευαν ) δένοειται καί ούτε μπορει ποτε να νοηθει του Τύπου άπό την Πολιτεία όταν το αύτό άκριβως
οίδρόμοι κάποτε χωρίζουν.Επρεπε νά κινδυνέψουν
οι έργαζόμενοι στίς τηλεοράσεις πού άποτελουν τόν γινεται από όλες τίς σοβαρές εύρωπαϊκές κυβερνήκορμό του έκλογικού σματος του σωματείου μας δυναμική παρέμβαση γιά τίς καταφανείς άδικίες πού
γιά νά ύψωθούν τά φλάμπουραν. Ας είναι! Αριστα συντελέστηκαν στήν διανομή των χρημάτων της πεπράττει ή"Ένωσή μας και μάχεται γιά τίς έργασιακές ρίφη μης λίστας Πέτσα (ό άνθρωπος δέν φέρει εύθύσχέσεις των συναδέλφων πού στό μέλλον μέ τόν νέο
νόμο ς φαίνεται θά άμείβονται μέ μπλοκάκια. Έδω
δέν χωρούν ίσορροπίες !Η πας μέ τόν έργαζόμενο τής χρας ό Τύπος πλέον δέν φθάνει ή άν φθάνει .
ή πας μέ τόν καναλάρχη καί τήν Πολιτεία . Καί σωστά φθάνει άργά γιά λόγους που ξέρουμε όλοι; Γιατί δέν
έπιλέγεται -άλίμονο-ή πλευρά του έργαζομένου.
ΠΑ τόν έορτασμό
τής Επετείου των
200 χρόνων άπό τό
1821 άλλά και ς
φόρος τιμής στήν
μνήμη τν Ελλήνων πού πολέμησαν
|γιά τοϋ Χριστοϋ
τήν πίστη τήν Άγία
έκδσει άνακοίνωση καταδίκης μας! ) . Αύτά άς τά
Συνέχεια στήν σελ. 7
τί δέν έγιναν διαβήματα όπου δή για τήν άπαράδεκτη καθυστέρηση έκδοσης τής άπόφασης στήριξης
Ήνασερική
Τουρκία
σεις; (Ο Τύπος μπαίνει στά σχολεα ) Γιατί δέν ύπήρξε
Συνέχεια στήν σελ.4
του Α. Π Δημόπουλου *
ΝΑΣΕΡΙΚΗ ή Τουρκία, μάλλον κάποιο
λάθος κάνω . Γιατί φυσικά ό Nasser
συνδέθηκε μέ τήν παναραβική πολιτική, δηλαδή μιά πολιτική μέ στόχο τήν
ένότητα καί τήν άπόκτηση διεθνους
είδικού βάρους για τόν άραβικό κόσμο, πολιτική όμως , πού άντιλαμβανόταν τήν παναραβική ταυτότητα καθαρά κοσμικά , μέ όρους πολιτικής ,
οίκονομικής και στρατιωτικής ίσχύος
( καί μάλιστα για ένα διάστημα ύλοποί
ησε το έγχείρημα ένοποιντας στήν
πράξη Αίγυπτο καί Συρία ) . Αντίθετα, ή
κατά Erdogan Τουρκία, βαδίζοντας στά
χνάρια του Necmettin Erbakan (πολιτι
κουμέντορα τοΰ σημερινού της Προνη, άλλου λαμβάνονται οι άποφάσεις ), Γιατί δέν έγινεή ίδια φασαρία για τό γεγονός ότι σέ πολλά σημεία
Εκρηξις χρεν καί
όφειλετν τόν Όκτβριο
Λεπτομέρειες στήν σελ.2
σηκθηκε ή ίδια σκόνη για τό προβληματικό σύστηΘά ήθελα όμως ήΕνωσή μας νά τηρούσε τήν ίδια μαδιανομής του, πού άκυρνει τήν έργασία δεκάδων
στάση και άπέναντι στόν Τύπο. Άς άφήσουμε στήν
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Σέ μεγάλο άμεριχανικό fund
ή Εθνική Ασφαλιστική
Οξύτατες άντιδράσεις για
τούς βοηθούς Δικαστν
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Τσακωμούς χουν πολλά ζευγάρια , άλλά ένας
"παλός μάλλον τό Τερμάτισε . Μετά άπό καβγά μέ
την γυναίκα του , έφυγε γιά μιά βόλτα 450 χιλιομέ
τρων, που διήρκησε έπτά ήμέρες γιά νά ήρεμήσει.
Άλλά πλήρωσε καί πρόστιμο 400 εύρ γιά παρα
βίαση τν περιορισμν του κορωνοiού. Ο 48χρονος Ίταλός πήγε συγκεκριμένα , γιά μιά πεζοπορία
γιά να ήρεμήσει τά νεύρα του μετά άπό έναν έντο
νο τσακωμό μέτήν σύζυγό του Έφυγε άπό τό Κό
μο στά βόρεια Τής Ίταλίας καί έφθασε μέχρι τόν νοτο, διανύοντας περίπου 65 χιλιόμετρα Τήν ήμέρα.
Όάντρας που δέν έχει κατονομασθε έφθασε τελικά
στό παραθαλάσσιο θέρετρο του Φανό στήν άκτή
τής Αδριατικής Οι άστυνομικοί άνεκάλυψαν τόν
άνδρα που πρπατούσε στις 2 τό πρωί, παραβιάζοντας τούς περιορισμούς γιά Τόν κορωνοϊό, έξ ού
και τό πρόστιμο.
ΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ τής Έθνικής Τραπέζης είναι πολύ κοντά
σέ συμφωνία μέτό άμερικανικό fund CVC Capital, πού δι
αχειρίζεται κεφάλαια ύψους 80 δισ. δολλαρίων και τείνει
νά μετατραπεί στόν μεγαλύτερο ξένο έπενδυτή στήν χρ .
Είχε προηγηθεί πρίν άπό λίγες ήμέρες ή συμφωνία για τήν
έξαγορά τής έλληνικής βιομηχανίας τροφίμων Vivartia,
ένο τό fund έλέγχει και τό 30% αύτής, τού κλάδου τής ύγεί
αςΈχει συμμετοχή στό Skroutz άλλά και σέ μαρίνες
ΑΝΤΠΘΕΤΗ στήν δημιουργία κατηγορίας ύπαλλήλων κβοηθν Δικαστν είναι ή Ενωσις Δικαστν καί
Είσαγγελέων, ή όποία χαρακτηρίζει άτοπη τήν κυβερ
νητική τροπολογία πού προβλέπει πρόσληψη άτόμων
<χωρίς κανένα άπολύτως άντικείμενο έργασίαφ Ούσι
αστικς ήΕνωσις έπικρίνει τήν άπόφαση τής ήγεσίας
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι στήν τελευταία συνάντηση τους είχαν λάβει τήν διαβεβαίωση,
Συνέχεια στήν σελ.3
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ Η ΕΣΤΙΑ.
ΣΥΝΕΧΕΙ ΤΗΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΤΕΙ
Λεπτομέρειες στήν σελ.2
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΗΣΤΙΑ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Όταν ό Ταρτούφος πήγε πρός παραλία
Ημερολόγιον
Κάποια στιγμή, ή άρι - καλός μου φίλος ότι καύτή ή λαμβάνω τέτοια χλιδάτη φ λοξενία , πού , είλικρινά, ντρέ
πομαι. Ο λαός λιμοκτονεί κι
ερνει τή κΜαρία μέ τά κ - τρινω . Στό Γραφείο Τύπου
τής πρεσβείας μας ό ΤηλέμαΜολιέρου, τού ύποκριτή - έγ κικλοφορ μέ κουρσά - χος Χυτήρης, Μλάμε τό με
ρα, μού παρέχονται λουκού- σημέρι στό τραπέζι και του
λέω πόσο τραγικό είναι νά
. Μέ τήν έστίαση νά παραμένει κλειστή καί νά
λειτουργούν μόνο τά take away καί τά delivery,
ένας ίδιοκτήτης ψητοπωλείου στήν Θεσσαλονίκη
είπε νά σπάσει τήν έρημιά στό κατάστημά του
Από την στιγμή πού πελάτες δέν πατούν στό μαγαζί λόγω τν μέτρων , άπεφάσισε νά γεμίσει μέ
κουκλες βιτρίνας τό κατάστημά τυ! Άντιμετπισε μέ αύτόν τόν τρόπο Τις δύσκολες ήμέρες , τοποθετντας άρκετές κοκλες σέ τραπέζια , πίσω άπό
Τόν πάγκο , άλλά και σέ άλλα σημεία του καταστήματός του, να παίζουνν Τόν ρόλο τν πελατν.
στερά θά τόν πλήρωνε τόν ίστορία μέ τά Λεγρaνά είναι
φαρισαϊσμό της . Κάποια όρισμός του Ταρτούφου του
στιγμή θά έρχόταν, πού oί
-χωρίς κανένα λόγο-ταρ
τούφοι τής άριστεράς θά ρομφαία τής ήθικήρ .
πλήρωναν τήν παθολογική τους προσήλωση σέκμο- ούλα . Είμαι καλεσμένος στό
ντέλα πού δέν ύπήρξαν ποτέ. Καί πολύ σωστά έγραψε μέ όν Τσαουσέσκου . Απο . 8
ρωμένου πού κραδαίνει τή
4 Κ .
λεια γεύματα και ξενάγηση,
τό βράδυ στό καμπαρέτου βλέπεις τίς ούρές έξω άπό
τό πολυκατάστημα Μπουκούρ Ομπόρν και oί βιτρίνες
Στάγρήγορα μιά ίστορ Ατενέ Παλάφ ή όρχήστρα
Βουκουρέστι, γιά συνέντευξη παίζει μόνο γιά έμένα και
ή τραγουδίστρια μού άφιΜΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΑΟ ΑΟΙΕΡΟΜΑ ΣΤΗΝ 200ή ΕΠΕΤΕΟ ΤΟΥ 821
ΜΕΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΑΣ .
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑ ΓΕΙΟΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΜΑΣΤΑΣΕΟΣ
Συνέχεια στήν σελ. 4
10-12-2020
771108101144