Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
| Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Tετάρτη
9 Δεχεμβρίου 2020
Η σύλληψις της Αγίας Αννης
Σελήνη 25 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 7.30-Δύσις 506
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις και βροχές Ανεμοινότιοι έως 6 μπωφόρ (Εως 19β )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κακοκαιρία. Ανεμοι νοτιοανατολικοί έως5 μποφόρ . (Εως 15β)
Αριθμ. φύλ 41829
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
"Όλη ή Εύρπη έγείρει βέτο
Μήπως ήλθε ή σειρά τής Ελλάδος;
Βουλγαρία , Ούγγαρία , Πολωνία άξιοποιούν τήν άρνησικυρία γιά Σκοπιανό
- Ταμείο Ανακάμψεως-Εμείς θά μείνουμε
άπαθείς άπέναντι στόν Έρντογάν;
ΚΑΘΩΣ βαδίζουμε πρός τήν Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, όλα δείχνουν Εύρωπαϊκή"Ένωσις είναι μία ένω δτι άν έν τέλει έπιβληθοϋν στήν
Τουρκία κυρσεις, θά είναι προσχηματικές και άσύμμετρα έλα - διαφορετικά έως και άντικρουόμε φρές σέ σχέση μέ την συμπεριφο - να έθνικά συμφέροντα . Είναι ούτορά της. Συμπεριφορά πού πέρα άπό
την άμφισβήτηση κυριαρχικν δικαιωμάτων τής Ελλάδος και τής εύρωπαϊκή πολιτική. Πόσω μάλλον
Κύπρου, συνιστά και περιφρόνηση νά έπιτευχθεί ή πολιτική ένωσις ,
τής διεθνούς νομιμότητος. Θά θέ -την όποίαν ένυπνιάζονται κάποιοι
σουμε λοιπόν εύθέως τό έρτημα :
Μήπως ήλθε ή ρα νά άσκήσει και
ή Ελλάς τό δικαίωμά της για βέτο , κή δικλίς , ή όποία έτέθη άπό τίς
προκειμένου να ύποχρεσει τούς προσωπικότητες πού ίδρυσαν τήν
Εύρωπαίους έταίρους νά δουν τό ζήτημα μέ τήν δέουσα σοβαρότητα; Η
άκριβς γιά να ύπάρχουν όρια .
Γιά νά μήν μπορεί ποτέ να έπιβλη- και Ούγγαρία νά άπειλούν μέ βέτο
θεϊ μια κένιαίαν πολιτική βλαπτι - θεωρντας ότι τό Ταμείο Άνακάμ
κή έστω για ένα έκ τν κρατν
μελν πού τήν άπαρτίζουν. Κάτι
πού άφορά πρωτίστως τά μικρότε - ΕΕ, θίγει τά συμφέροντά τους , καρα κράτη μέλη . Ίσως οί Γερμανοί θς ή έκταμίευσις τν κονδυλίων
νά τό έχουν ξεχάσει, άλλά δ Κόν ραντ Αντενάουερ ήταν ένας άπό
τούς πρωτεργάτες έκείνης τής πολιτικής. Άλήθεια όμως, μπορεί κάποιος άπό τούς σημερινούς Γερμα - διεμόρφωσε τήν κοινή εύρωπαϊκή
νούς πολιτικούς νά συγκριθεί μέ τό άγροτική πολιτική τήν όποία κα άνάστημα έκείνου, του πρτου μεταπολεμικού Καγκελλαρίου τής
έλευθέρας Γερμανίας ;
Επί του προκειμένου, Πολωνία
σις 27κρατν μέ διαφορετικές προτεραιότητες 8θνικής πολιτικής και
Ψεως , πού σημειωτέων άποτελεϊ
μία σανίδα σωτηρίας γιά όλη την
πικό νά πιστεύουμε ότι μπορεί ποτέ αυτά νά συγκερασθουν σέ ένιαία
συνδέεται μέ τό κράτος δικαίου, για
τό όποίο άμφότερες είναι ύπόλογες
στήν ΕΕ . Η Πολωνία μάλιστα κατά
τό παρελθόν, ύπό τήν άπειλή βέτο,
ρωμαντικοί.
Τό βέτο είναι μία άσφαλιστι
τάπιαμε άμάσητην άποδεχόμενοι
τις καταστροφικές συνέπειές της
ΕΟΚ και έν συνεχεία τήν ΕΕ,
Στιγμιότυπο από προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής
Συνέχεια στήν σελ 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τσίπρα κατά
Μαρινάκη
Τό καθήκον άληθείας
Μητσοτάκης Πληρν
πολιτικό κόστος για τήν
καθυστέρηση στίς συντάξεις
ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ τριν ήμερν
άντέδρασε χθές ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙ
ΖΑ Άλέξης Τσίπρας ς πρός τίς άποκαλύψεις για την πολυτελή κατοικία στό
Σούνιο πού ένοικίασε τό περασμένο καλοκαίρι . Εκτός δμως άπό τίς έξηγήσεις
καί τίς δικαιολογίες πού έπιχειρεί νά δσει γιά το πς έγινε ή ένοικίασις, δκ.
Τσίπρας έστειλε έξδικα στόν δημοσιογράφο τής έφημερίδος Τά Νέαν Γιργο
Παπαχρήστο και την έταιρεία Alter Ego
του Βαγγέλη Μαρινάκη , ίδιοκτήτρια τν
Νέωνν καθς και στόν έκδότη της έφημερίδος Παραπολιτικά Γιάννη Κουρτάκη. Τούς ζητεί νά άποκαταστήσουν τήν
άλήθεια έντός διημέρου άλλις θά καταΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ πολιτική ίστορία βρίθει άπό παρα-λάθους, πολύ περισσότερο ή έπανειλημμένη . Το
δείγματα κορυφαίων ήγετν, οί όποϊοι πλήρωσαν λάθος θεωρείται στίγμα, όχι γενναιότητα. Μιά κοιβαρύ πολιτικό κόστος όχι γιατί έκαναν κάτι" κατά νωνία σέ μεγάλο βαθμό έκπαιδευμένη στίς ραιοτήν άσκηση των καθηκόντων τους άλλά γιατί δέν ποιήσεις άνέχεται συνήθως τούς ήγέτες που την
είπαν τήν άλήθεια γι' αυτό το κάτιν . Κορυφαϊο πα - παραπλανούν και τιμωρεϊ τούς ήγέτες που λαθεύράδειγμα ό πρην Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπίλ Κλίντον , ο όποιος κηλίδωσε μια ένδιαφέρουσα όκταετή διακά άλλαξαν. Τό σόκτν μνημονίων πού συγκλόθητεία μέ τήν πεισματική άρνησή του νά πειάπό την νισε μιά γενιά Έλλήνων , ή όποία κολυμποϋσε στό
πρτη στιγμή τήν άλήθεια γιά τήν σχέση του μέ τήν πέλαγος της άγνοιας, ήταν ίσχυρότατο . Η πολιτική
Μόνικα Λεβίνσκι. Όταν στάθηκε έμπρός στήν κάμε - μας τάξη, μετά τό ψευδές λεφτά ύπάρχουν , έπαρα καί παραδέχθηκε μέσα στόν Λευκό Οίκο ότι δια- ψε νά είναι στό άπυρόβλητο έστω καί άν αύτό είναι
τηρούσε μιά άνάρμοστη σχέση- μέ τήν έκπαιδευ- μερικές φορές λίαν άνθυγιεινό . Διότι έστιάζουμε
όμενη του Λευκου Οίκου, τό πολιτικό κόστος έκτο- στήν παραπολιτική και όχι στήν πολιτική . Είμαστε
ξεύτηκε στά ούράνια . Άν είχε πετ τήν άλήθεια άπό τιμωρητικοί στά μικρά ψέμματα και άνεκτικοί στά
τήν πρτη ρα ίσως καί νά ήταν ασυγχωρητέος . μεγάλα . Γράφω σήμερα μέ άφορμή την έπικοινωΔέν τήν είπε όμως και στίς δυτικές κοινωνίες αυτής νιακή διαχείριση δύο ύποθέσεων άπό τά έπιτελεία
της κουλτούρας ή παράλειψις τούτη άποτελετ βα - τής Κουμουνδούρου καί του Μαξίμου : Της "βίλρύτατο άτόπημα . Διαταράσσει τήν έμπιστοσύνη του λας Τσίπρα στό Σούνιο καί της ποδηλατάδας Κυπολίτη στό πρόσωπο του πολιτικού.
ουν. Ωσπόσο τήν τελευταία δεκαετία τά ήθη στα( σελ 3)
400 τόνοι οστων Ελλήνων
πρός βιομηχανοποίηση:
Μία συγκλονιστική
ίστορία λίγες ρες πρίν
τό Εύρωπαϊκό Συμβούλιο
Συνέχεια στήν σελ. 4
ριάκου στήν Πάρνηθα .
Αρχίζω άπό τόν ΣΥΡΙΖΑ: Η πολιτική ζημιά πού
"Οταν ό συνταγματάοχης
Μακουγιάννης έδιωξε
τόν Βαυαρό Πρωθυπουργό
Η παγκόσμια ίστορία βρίθει έπίσης άπό παρα
δείγματα ήγετν μέ καθυστερημένα άνακλαστικά υφίσταται ήδη ό Άλέξης Τσίπρας δέν είναι γιατί
όταν διαπράτουν ένα πολιτικό λάθος."Η καί μέγρή - ένοικίασε ένα έξοχικό στό Σούνιο. Δικαίωμά του . Η
γορα: ο Τόνσον διόρθωσε ταχύτατα τό άτόπημα ημιά πού υφίσταται όφείλεται στό γεγονός οι έπιτης άνοσίας της άγέλης και άνέκαμψε. Στήν Ελλά- τελεις του δέν λένε δημοσίως άπό τήν πρτη στιγδα ή σχέση μας μέ τήν άλήθεια δέν είναι τής αυτής μή τήν άλήθεια και καταφεύγουν σέ σοφιστεϊες. Το
τάξεως. Τό έκλογικό σμα άρέσκεται στήν παραμυθία. Ούτε έκτιμαται ίδιαιτέρως ή άναγνριση του
του Θεοφάνη Μαλκίδη*
ΗΤΑΝ Σεπτέμβριος και Οκτβριος του 1922 όταν διαδραματιζόταν
δύο άπό τίς τελευταϊες πράξεις τής
Γενοκτονίας έναντίον τν Έλλήνων της Θράκης , της Μικράς Άσί
ας, του Πόντου. Μία ήταν καταστροφή της Σμύρνης και ή άλλη ή άνακω
χή τν Μουδανιν , μέ τήν όποία ό
Έλληνισμός ύποχρεθηκε νά έγκαταλείψει καί τή Θράκη. Από τόν λιμένα όμως αυτό της Θρακικής ένδοχρας , δεκαπέντε μήνες άργότερα
Του Ελευθερίου ΓΣκιαδά
Λεπτομέρειες στήν σελ . 4
να μισθσει κανείς ένα άκίνητο στό Σούνιο-στήν
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
Έπανένταξις στίς 120 δόσεις
καί για άσφαλιστικές όφειλές
Καραγάτσης
σέζωντανή μετάδοση
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑνά έπανεντάξουν τις άσφαλιστικές όφειλές τους στίς 120 δόσεις έχουν οί πληγέντες άπό την πανδημία . Απαραίτητη προύπόθεση για
την έπανένταξη στήν ρύθμιση συνιστά ή καταβολή τής
δόσεως του μηνός Νοεμβρίου 2020, ή όποία πρέπει νά
πληρωθεί μέχρι τά τέλη Δεκεμβρίου . Ταυτοχρόνως
άπό 12 έως 24 δόσεις μπορούν να ρυθμισθούν όφειλές ,
για τις όποίες έχει χορηγηθεί παράτασις ή άναστολή .
Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ
σταθμός του θεάτρου
κΠορείαν, Η Μ γάλη Χίμαιραν του
Μ. Καραγάτση, έπανέρχεται γιά τήν πρτη της real time live
streaming μετάδοση
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Αύτό καί άνεναι εύθιξία Η56χρονη Οίκονόμος τού
βασιλικού κτήματος του Νόρφολκ Πατρίσια Ερλ πα
ρητήθη μετά 32 χρόνια στήν ύπηρεσία της Αύτής Mγαλειότητος. Όλόγος; Ή άρνησις του προσωπικού νά
τεθ σέ άπομόνωση άποφεύγοντας έπαφές μέ Τις οίκογέειές τους για έναν μήνα στε νά μπορούν νά έξυτηρετήσουν τήν βασιλική οίκογέεια γιά τήν περίοδο
τν Χριστουγένων . ΗΈρλ ένιωσε ντροπιασμένη καιί
έττεθειμένη άπό τήν άντίδραση του προσωπικού, του
όποίου ήταν έπίκεφαλής καί έγκατέλειψε Τήν θέση της
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ Η ΕΣΤΙΑ
ΣΥΝΕΧΙΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ.
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 7
ΕΣΤΙΑ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Ποιός θά τό πίστευε πςό Ούλλιαμ Σαίηξπηρ θά
ήταν μεταξύ τν πρτων άνθρπων πού έυβολιάσθηκαν στήν Βρεταννία μέ τό άρτι έγκριθέν βόλιο κατά
τής COVID-19; Πρόκειτα γιά έναν 81χρονο άπό τό
Γουόρκσάρό όποιος έμβολιάσθηε στό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κόβεντρυ, Τό όποιο εύρίσκεται 32 χιλιόμετρα μακριά άπό τό Στράτφορντ- ΑπόνΕβον, Τήν Υνέτειρα του μγαλυτέρου δραματουργού της Αγγλίας
Όταν ή Ίσπανική Γρίπτη άφάνισε την Σχύρο .
Ημερολόγιον
Έπί τέλους, άρχισε ό
έμβολιασμός! Μπράβο στόν Ίσπονικής Γρίππης τού 1918 , ροφορίς μιλούσαν γιά 50 έως
Μπόρις , ό όποίος έσπευσε νά ή όποία άφάνισε τό νησί τής
άνοίξει τήν πίλη τής Ελπίδας Σκύρου. Όπως βλέπουμε , οί
γιά τήν άνθρωπότητα
γιά τάγεγονότα τής φοβερής καταγραφή, έν άλλες πλητερα κρούσματα όδηγήθηκαν στόν θάνατο! Τόπρτο
κρούσμα στήν Σκύρο παρου
σιάστηκε στίς 26 Οκτωβρίου
του 1918.
100.000.000 νεκρούς.
Στήν Ελλάδα, ή Επιδημία
χτύπησε κυρίως τήν Σκύρο
. Η Άπω Άνατολή φημίζεται γιά τήν αύστηρότητα
στήν έφαρμογή νόμων καί κανονισμν. Έτσι Τσουχτερό
πρόστιμο 35ω δολλαφίων έπέβαλαν οί Αρχέ τής Ταβάν σέ έναν άνδρα που παρεβίασε τήν καφαντίνα γιά
μόλις όκτ δυτερόλεπτα! Ό παθν, ένας μετανάστης
έργάτης άπό Τς Φιλιππίνε, ήταν σέ καραντίνα σέξενοδοχείο Της Καοσιούνγκ στήν νοτιοδυτική Ταίβάν, όταν
βγήκε γιάλήγο άπό τό δωμάτιό του στόν διάδρομο!
πανδημίες δέν είναι άποκλε στικότητα τής έποχής μας.
Τό 1918 ή ξάπλωση τής
Ο ΚΟΣΜΟΣ
Καραντίνας, όμως, άνθούσης , έχω πέσει στά βιβλία και
τις σημεισεις. Και έτσι, έντό - Ίσπανικής γρίπης έστειλε
πισα τήν καταγραφή του
Κωνσταντίνου Φαλτάιτς, χέ Αύτή ήταν ή άπίσημη
Κανείς δέν βρίσκει τή γα
λήνη άν δέν πληρσει στό
άκέραιο τόν φόρο στήν κό
καί έστειλε στόν άλλο κόσμο τό μεγαλύτερο μέρος του
πληθυσμού . Από τους 3.200
κατοίκους Τής Σκύρου νόση-λαση . Κή Σρος στά 1918
σαν οί 3.000 καί τά περισσόστόν θάνατο 21.640.000 Ψ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ (ΕΣΤΙΑΣ.
ΠΑ ΤΟ ΜΕΤΑ ΓΕΙΟΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Συνόχεια στήν σελ.4
9-12-2020
9'771108"701137