Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε.. Έτος 64o -Αρ . φύλλου 17.903. Τιμή 0,60 .Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020
Γραφεία: Φ. Ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.6Π, 33.791-Fax 26510 30.350 .http:/www.proinosiogos.gre [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Κοινό μέτωπο για την ανάπτυξη!
. Εάν η ανάπτυξη tίν ο στόχος κάθε οργανωμένης οικονομίας , είνα καθοριστικό να προσδιορίσουμε π σημαίνει ανά
πτυξη και πς αυτή επιτυγχάνετα . Για να απαντήσει κάποι
oς σε αυτό το ερτημα , Βα πρέπει αρχικά να έχει κατανοήσει
και καταράpε πολύ καλά τα στοιχεία , τα χαρακτηριστικά, Τις
πραγματικές δυνατότητες και τους αντικειμενικούς περιορ σμούς της εξεταζόμενης οικονομίας . Αυτό καθίσταται συνεχς στις μεταφορές , στην ενέργεια, στο πεκαι πιο δύσκολο μεσα σ ένα κόσμο όλο και περισσότερο πολυ- ριβάίλον κα , συνδέοντα άμεσα με τη
πλοκο και αλληλοεξαρτμενο . Σε αυτό το γρήγορα μεταβαλλό- βελτίωση της ανταγωνιστικοτητας μιας
μενο περιβάλλον έχει αποδειχτεί διαχρονικά στι οι δημόσες και περιοχής.
ίδιωτικές Επενδύσεις συμβάλλουν καοριστικά στην ανάπτυξη.
επενδύσεις στην κατασκευή σύγχρονων οδικν αξόνων , αποτε.
λούν ένα από τα εργαλεία για την τόνωση της οικονομικής δρα στηριότητας σε μια χρα Πλήθος μελετν στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η ύπαρξη ολοκληρωμένων μεταφορικν υποδομων διευκολύνει την προσβασ μότητα , προκαλεί αύξηση της παραγωγικότητας , μεινει το
κόστος παραγωγής και επηρεάζει θετικά τις τοπικές και περ φερειακές αγορές προϊόντων και υπηρεσιν .
Χαρακτηριστικό παράδειγμα για τον ελλαδικό χρο αποτε λεί η Περιφέρεια της Ηπείρου . Η Ήπειρο , μέχι
πρόσφατα χαρακτηρζόταν ως μια από τις πλέον
> Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
ακ Καθηγητής Οικονομινν Πονεπ boviων
Οι επενδύσεις σε έργα υποδομής , όπως
Ειδικότερα , έχει παρατηρη θεί ότι ο
hαπερνάει τα σύνορα κι έχει ενδιάμε σο σταθμό την Ήπειρο .
Ορθάνοιχτος ο δρόμος του χασίς
από την Αλβανία στην Ευρπη!
Tiv Παρασκευή ανακοιννονται οι τελικές αποφάσεις
Με. . μέτρο το άνοιγμα λιανεμπορίου
κομμωτηρίων και εκκλησιν
Ο 0ι επιτιχίες της ΕΛ.ΑΣ η διαφθορά στη γειτονική χρα, τα κοτραβά μάτιαν
της αλβανικής κυβέρνησης και τα . μυστικά για να βγάλει κανείς χρήματα διά
στόματος ενός εκ των καλλεργητν . Τιατοχαλύπτεται σε ρετορτάζ του BBC
Βαρόμετρον τα επιδημιολογικά στοιχεία του Τριημέρου
1.382 τα χθεσινά κρούσματα (7 σε Γιάννενα, από 2 σε Αρτα -Πρέβεζα)
. Δεν είναι καινούρια υπο
ση η διακίνηση στη χρα μας χασίς που καλλιεργείται στη γειτονκή Αλβανία και εισάγεται στη συ
νέχεια μέσω οργανωμένων κυ κλωμάτων με πλοκάμια και από
nς δύο πλευρές rων συνόρων .
Μετράει δεκαετίες το παράνομο ε .
μπόριο , απ' rο οποίο έχει πλουπσει πολύς κόσμος.
. Κομμωτήρια , λιανεμπόριο,
εΚκλησιες μετακινήσεις είναι οι
τέσσερις επονοκέφαλου επιστημόνων και κυβέρνησης , ενόψει
σταδιακής άρσης Των περιοριστ
κν μέτρων . Οσο οι αριθμοί κρουσμάτων-θανάτων. διασωληνσε
ΡΕΠΟ ΡΤΑΖ
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ)
ων παραμένουν υψηλοί , Τόσο αυξάνεται και ο βαθμός δυσκολίας
για τη λήψη των αποφάσεων. Και
η χθεστνή ανακοίνωση του ΕΟΔ
επιβεβαίωσε μια μικρή βελτωση
όχι όμως στο βαθμό που θα μποΗ Ελληνική Αστυνομία δίνε μαχη στα σύνορα και όχι μόνο γα να
βάλει φpένο στη συγκεκριμένη
δραστηριοτητα και α εππυχίες της
τα Τελευταία χρόna εντός των γευωYΡαφικν oplων της Ηπείρου είνα
πολλές , όμως αυτό δεν αρκεί Από
την αλβανική πλευρά οι Αρχές δεν
Εμφανίζονται. διατεθειμένες να
δράσουν αποτελεσματικά κ έχουν
τους λόγους Τους γι' aτό , Τους οΠΟους αναλύει σε πρόσφατο δημο- μεγαλυτερες ποσότητες
Είναι πολλά τα λεφτά για να θαει να βάλει αφpevoυ η αλβαΜική κυβέρνηση στην καλλιέργεια και εξαγωγή χασις!
Τα κομμωτήρια-και
παρά Τις ενστάσεις που διαΤυπνοντα - αναμένεται να
σημάνουν τη μερική άρση
στην κανονικότητα από την
προσεχή Δευτέρα..
ρούσε να ανάψει επράσνο φως,
σευμά του το Βρετανικό προκτορείο Παρέμβαση στο ΣΤΕ νια τους δασικούς χάρτες να ανοnμα της αγορας .
Με αγωνία αναμένονται τpα τα
αποτελέσματα του επόμενου τρημέ
pου, στε να υπάρξε μια σαφής Ε κόνα για την τάση αποκλιμάκωσης
της πανδημίας , και αν -11η σελ
Το σίγοuρο είνα όn τα χρήματα
Είναι πολλά, κας με σφετηρία την
Αλβανία και προορισμό ή ενδιάμεσ
σταθμό την Ελλάδα διακνούνται oι
οι διοκτήτες Αγροτικν Ακινήτων
στηρίζουν το νόμο Χατζηδάκ
νΤο θέμα καίεν κυρίως τους χτηνοτρόφους
Την Παρασκευή ανοίγειη πλατφόρμα για ατήσεις
Και μέσω της Τράπεζας Ηπείρου
στο Εξοικονομ-Αυτονομν
Ποιες παρεμβάσεις χρηματοδοτούνται..
Υπαρκτό το πρόβλημα στα Γιάννενα
Βασική προϋπόθεση η αλλαγή
νοοτροπίας για τα αδέσποτα!
. Την πρόσφα τη απόφαση του
πουργού Περιβάλ
λοντος και Ενέργε .
ος κ . Κστα Χατζη
δάκη που έδωσε
λύσεις σε 4ητήματα
και εκκρεμότητες
που είχαν προκύ.
Ψει από την εφαρ μογή των διατάξ
ων για τους δασ .
κούς χάρτες, στηρίζει έμπρακτα η Ενωση Ιδιοκτητν Αγροπν ΑκινήΤων Ελλάδος, Μετά τις ανακοινσεις που είχε κάνει πριν λίγο καιρό (πης
οποίες είχε αναδείξει ο nΛ) έκανε παρέμβαση στο - 11η σελ.
>Την επέχταση του καταφυγίου προγραμματίζει ο Δήμος
. Από την Ή
πειρο θα κάνει πρε.
μέρα Το πολυαναμενόμενο πρo
γραμμα Εξοικονομ-Αυτονομν .
καθς μεθαύριο
Παρασκευή (11 Δε.
κεμβρίου) σανοίγει η
πλατφόρμα για την
υποβολή Των αιτή Εχουν να
κάνουν αρκετά
βήματα ακόμα τα
Γιάννενα σπου
να αντιμετωπιστεί
οριστικά ro προ βλημα των αδ
σποτων ζων , ro
οποίο κατά και ρούς έχει αναδει .
χθεί σε μείον θέ .
μα για την πόλη.
Προς το παρόν έχει tξομαλυνθε
η λειτουρrία του καταφυγίου αδ
στοτων ζων του Δήμου , χάρη στον
: ανάξαχο που έχει αναλάβει τη διαχε ρισή του , τους δύο κτηνίατρους που
Πρόσφυγες πρόσφτα
μάσκες για το Κοινονικό καταηίδες, χονοπτσεις
Παντοπολείο του Δήμου
Τρήμερο με βροχές
σεων.
Σήμερα Τετάρτη παύει η δοκιμα στική λειτουργία της πλατφόρμας
που είχε Βέσει το ΥπουΡγείο Πεpβάλλοντος , στε οι ενδιαφφερόμενου
να μπορούν να εξουοuθούν με τη
χρήση της
Στο μεταξύ , Την συμμετοχή της
στο πρόγραμμα ανακοίνωσε χθες η
Συνεταιριστική Τράπεζο- 12η σελ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
στα ορεινά της Ηπείρου
Σελ . 2
Σελ. 12
ματος Κοινωφελούς αλλά και με η
συμβολή Των φλοuν oργανσε ων , όπως διαπίστωσαν στελέχη της
Δημοτικής Αρχής κατά - 11η σελ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.
| Του Γ. ΠΑΝΝΑΚΗ .7
Το Σάββατο (7.30 μμ. ) στη εωφόροη αναμέτρηση
Αφορά όσους έχουν 30 χρόνια ασφάλισης
Από τη νέα χρονιά οι αυξήσεις και Εεκίνησε η προετοιμασία του ΠΑΣ
τα αναδρομικά σε συνταξιούχους
Διαπιστσεις . .
Οικονομία, παραγωγή και
Ανάπτυξη στο Ν. Ιωαννίνων .
για τον αγνα με τον Παναθηναϊκό
. Στο παρείθoν
όφησαν οι παίκτες
και Το τεχνικό επτε
λείο Του ΠΑΣ Γιάν: να την κυριακατικη
VΠοιες τέσσερις κατηγορίες ευνοούνται ..
> Τυ ΑΤΕΛΟΥΚΟΛΕΜΠΑ, Οικονομολόγου
. Από τη νέα χρονιά και μ χρι την Ανοιξη θα λάβουν στα διακά οι συνταξιούχο, με πάνω
από 30 έτη σσφάλισης , αυξή
σεις και αναδρομικά αν και αp χικά η καταβολή τους αναμένονταν έως Τo rέλος Του 2020.
Την σχετική δευκρίνση είχε
κάνει ο διος ο Υπουργός Εργα σίος 1. Βρούτσης με τηλεοπτκή
δήλωσή του λέγοντας -6η σελ
και χτες ξεκίνησε η
προετοιμασία για
Τον αγνα του Σαβ.
βάτου (12/12 , 7:30
μ.μ) με τον Παναθη
νaio για την 12η α Εξετάζοντος την οικονομική κατάστο ση και
ανάπτυξη τα τελευταία 50-60 χρόνια στο Νομό
μας παρατηρούμε όπ μέχρι Το 1960 σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού ασχολούνταν με τον πρωτο γενή τομέα γεωργία και κτηνοτροφία . Από το
1960 άρχισε η μείωση του πρωτογενή τομέα και η
μετανάστευση χιλιάδων νέων από όλο το Νομό , οι
περισσότεροι από τα χωριά , κυρίως για την Γερpανία .
Μέχρι το 1980 ο πρωτογενής Τομέας διατηρούταν σε πολύ καλό
επίπεδο , εν είχαν αναπτυχτεί και αρκετές βιοτεχνίες -η σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα