Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
AΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
8 Δεκεμβρίου 2020
ΑΤΙΚΗ Αθριος καιρός μέ μετρίους άνέμους Θερμοκρασία έως 18β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αθριος καιρός καί άσθενείς άνειμοι. Θερμοκρασία έως 15β.
Αριθμ φύλ . 41828
"Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
Προεόρτια της συλλήψεως της Αγίας Αννης
Σελήνης Τελ. ΤέταρτοΙ Άνατολή ήλίου 7.29 Δύσις 5.05
ΤΟΛΜΗΡΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Τράπεζα Έλλάδος: "Επαινος
γιά τά οίκονομικά της δικτατορίας
παιV0ς
Πάναφέρει για φορους μισθούς, δάνεια,
άταλλαγές,
χρέος έλλείψατα, άνεργία, πληθωρισμό
σαν σέ συγκεκριμένες χρονιές κατά
43% τά δάνεια γιά τόν οίκιστικό τοΚατά τάλοιπάο κύριος Ιορδάνογλου
κάνει άναλυτική άναφορά στήν στρο φή της οίκονομικής πολιτικής στόν μέα και κατά 27% για τις έπενδύσεις
τουρισμό και τόν οίκιστικό τομέα, τομείς στούς όποίους ύπερεπένδυσαν
σέ σύγκριση μέ τίς κυβερνήσεις του
Κέντρου οί δικτάτορες
Στήν έκτεταμένη χορήγηση στεγαστικν δανείων μέ εύνοϊκά έπιτό-την κατάργηση του φόρου ύπεραξί κια σέ όμάδες του πληθυσμού όπως ας, την μείωση της κλιμακσεως τού
άγρότες (μέσω της ΑΤΕ) , έργάτες Φορου μεταβιβάσεως άκινήτων πού
(μέσω τής Κτηματικής Τραπέζης) είχε έπιβάλει ήΕνωσις Κέντρου,
και δημοσίους ύπαλλήλους (μέσω την αύξηση τν άφορολογήτων όρί του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου) .
Σύμφωνα μέ τά στοιχεία πού παραθέτει δ κύριος Ιορδάνογλου ηύξήθημησις άνευ ίδιαιτέρων πολιτικν κρί
σεων της οίκονομικής πολιτικής τής
ΕΚΠΛΗΕΗ πρτου μεγέθους άπε τέλεσε γιά την Εστίαν ή ανάγνωσις και μελέτη του πρτου τόμου της δικτατορίας τν συνταγματαρχν . Το
σειράς Η Ελληνική Οίκονομία με - κείμενο είναι μέν αύστηρς έπιστητά τό 1950, περίοδος 1950-1973: Άνάπτυξη, Νομισματική Σταθερότητα τά συμπεράσματα στόν άναγνστη,
και Κρατικός Παρεμβατισμός πού
έξέδωσε τό Κέντρο Πολιτισμού,
Έρεύνης και Τεκμηρισεως της Τρα - βολίες: Πρόκειται για προσεκτικό
πέζης της Ελλάδος ύπό την διοίκησιν του κυρίου Ιωάννη Στουρνάρα . τής δικτατορίας, ή όποία γιά τό μόνο
Από τό έξαιρετικά έμπεριστατωμέ - πού έλέγχεται είναι ή ύπερθέρμανσις
νο κείμενο μέ άριθμούς και στατιστικάστοιχεία του συγγραφέως Χρυσά - στωτική πολιτική της και οι πληθωφη Ιορδάνογλου προκαλεί αίσθηση ριστικές πιέσεις στό τέλος της θητείή λεπτομερής άποτύπωσις και αποτί
Η ΕΛΛΗΝΚW ΟιΚΟΝΟΜΑ
ΜΕΤΑ ΤΟ 150
στόν τουρισμό.
Στήν μείωση της φορολογίας, ή
όποία όμως κατά τόν συγγραφέα δέν
είχε έπίπτωση στά δημόσια έσοδα .
Γίνεται άναφορά στήν άπόφαση για
μονικό και τεχνοκρατικό άφήνοντας
ΚΑΙ ΚΡΑΤΚΟΣ ΠΑΡΜΑΝΕΜΟΣ:
στόσο ή μελέτη τν σελίδων 143172 δέν καταλείπει ίδιαίτερες άμφιέπαινο της οίκονομικής πολιτικής
της οίκονομίας μέ τήν έπεκτατική πιων για μισθωτούς, έλευθέρους έπαγγελματίες καί για τίς οίκογένειες
ας της λίγο πρίν άπό τήν πτση της.
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Στό τραπέζι
βέτο καί 12 μίλια
Τί ήταν ό <Δεκέμβρης> του 2008
Άνοσία όχι πρίν
άπό τόν Φεβρουάριο
ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ της Συνόδου Κορυφής
της ΕΕ όπου θά συζητηθεί τό κρίσιμο
ζήτημα τν κυρσεων κατά της Τουρκίας ό ύπουργός Εξωτερικν Νίκος
Δένδιας έθεσε τό ζήτημα έπεκτάσεως
τον χωρικν ύδάτων στά 12 ναυτικά
μίλια, έν δ Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης άνέφερε σέ τηλεοπτική
συνέντευξή του ότι τό βέτο είναι στό
τραπέζι , έπιβεβαινοντας τό πρόσφα το πρωτοσέλιδο της Εστίαςν. Εξετί
μησε στόσο ότι δέν θά χρειασθεί, διότι ή Ελλάς δέν είναι μόνη της στό ζήτημα τν τουρκικν προκλήσεων, άλλά
στό πλευρό της είναι ή συντριπτική
πλειονότης τν Εύρωπαίων. Εξ άλλου
στό περιθριο του Συμβουλίου Εξωτερικν Υποθέσεων της ΕΕ ό κ . Δένδιας
ΣΥΝΗΘΩΣ άποφεύγω νά άναφέρομαι σέ αύτό τό θέ- έκείνης καθς τό-Κίνημαν έκδηλθηκε μεταξύ του
μα. Θεωρ ότι στό άπτερο μέλλον θά άποδειχθεί βέτο του Βουκουρεστίου του 2008, των συναντήπς άπετέλεσε μία άπό τίς πλέον σκοτεινές σελίσεων Κορυφής και των ύπογραφν γιά τούς άγω .
δες της νετερης έλληνικής ίστορίας . Πιστεύω ότι γούς , της άνακίνησης της υπόθεσης του Βατοπεσέ πενήντα χρόνια άπό τρα θά ξέρουμε τήν πλή- δίου , της ππχευσης της Leahman Brothers καί της
ρη άλήθεια γιά τόν Δεκέμβριο του 2008 έφ όσον μετάδοσης της άμερικανικής κρίσης στήν Εύρτη
βέβαια ό ίστορικός του μέλλοντος άναζητήσει σέ άπό τήν μία (Απρίλιος-Σεπτέμβριος) καί της δημοσι
άποχαρακτηρισμένα άρχεία ξένων χωρν τί συνέ- οποίησης τηλεγραφημάτων της Αμερικανικής πρε βη στήν Έλλάδα στό τέλος έκείνης της φοβερής σβείας των Αθηνν για τήν έπίδραση του Δεκεμβρί
χρονιάς. "Η άν θελήσει νά του μιλήσει κάποιος ξέ - ου στήν έξωτερική πολιτική της ΝΔ άπό τήν άλλη
νος άξιωματούχος , τόν όποιον κυνηγουν οί τύψεις ( 2009-2011) . Τηλεγραφημάτων πού ύποστηρίζουν
άπό τήν ήμέρα που βγήκε στήν σύνταξη.
ότι ό Δεκέμβριος της έδεσεν τάχέρια. Καί βεβαίως
(σελ. 4)
Εως τότε κάθε χρόνο , έλλείψει ντο κου μέντων, ή πρέπει νά έντάξουμε στό εύρύτερο ίστορικό πλαί σιο τήν σύνδεση του Δεκεμβρίου μέ τήν άνοδο των
συζήτηση θά έπικεντρνεται αυτονοήτως στό θλιβερό γεγονός της δολοφονίας του άτυχου μαθητή ελΜηνικων spread για πρτη φορά καθς και τν
πρτων έκθέσεων ξένων οίκων μέ αίτημα τήν πρόσΝέο οίχογενειακό
δίκαιο μέ τό παιδί
στό έπίκεντρο
Άλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ο όποίος άν ζουσε
σήμερα θά ήταν όλόκληρος άνδρας και θά τελεί - δεση της Ελλάδος στό ΔΝT ή άκόμη καί τήν άποβοωνε τίς σπουδές του στήν Ελλάδα ή τό έξωτερικό , λη της άπό το εύρ . Ό Δεκέμβριος δέν ήταν άπλως
μία άποτρόπαια δολοφονία λοιπόν. Ήταν κάτι ποΣυνέχεια στήν σελ.3
Κριμα άπό τόν Θεό, πράγματι .
λύ μεγαλύτερο. Τί έχουμε στά χέρια μας έως τρα;
Ωστόσο έκτός άπό τό γεγονός αυτό καθ ' έαυτό
καί τά έτήσια παρελκόμεναν τν έκδηλσεων μνήμης (έφέτος τό άπαράδεκτο έπεισόδιο μέ τήν άνθο δέσμη, τούς άνδρες των ΜΑΤ καί τίς συλλήψεις των
δικηγόρων Θανάση Καμπαγιάννη και Κστα Παπα - Εκειή κυρία Τσαλικιάν χαρακτήρισε τήν δολοφονία
δάκη) , ύπάρχει και ή ίστορία. Η νετερη ίστορία. Ο
Δεκέμβριος του 2008 πρέπει νά ένταχθετ ς γεγο- πολιτικής άποσταθεροποίησης της χρας.
νός στό εύρύτερο ίστορικό πλαίσιο της περιόδου
Πρτον και κύριον τήν άποψη της μητέρας του
Άλέξη, Τζίνας Τσαλικιάν, στήν κατάθεσή της στό
Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λαμίας στίς 26/4/2017.
του Μάριου Π. Άνδρικόπουλου*
Βραχυκύκλωμα.
στίς <ταχυμεταφορές
ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ στό δημοσίευμά σας
τής 01.12.2020 μέ τίτλο Νέο οίκογενειακό δίκαιο μέ μοναδικό θυμα
τό παιδί!>, άλλά και στό άκόλουθο της 02.12.2020 μέ άναφορά στήν
κοινή δήλωση 57 γυναικν-έξεχουσν προσωπικοτήτων της άκαδημαϊκής κοιινότητας , ύπέρ της συνεπιμέλειας , δήλωση τήν όποία χαιρετίζω θερμά και συγχαίρω τίς άκαδημαϊκούς πού τήν υπογράφουν.
Λεπτομέρειες στήν σελ . 2
νένταγμένη στό πλαίσιο ένός γενικοτέρου σχεδίου
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Έφιάλτης λουκέτων
σέ έμπόριο- έστίαση
ΌΑλέξανδρος
Ύψηλάντης
καί ούβριστής
Τζρτζ Φίνλευ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Μέ τό προτεινόμενο προσχέδιο
Νόμου τό όποιο άποτελεί μία πολύ ση
μαντική πρωτοβουλία του κ . Υπουργου Δικαιοσύνης Κστα Τσιάρα, έπι χειρειται γιά πρτη φορά μετά άπό
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Επίκαιρες στήν Ελλάδα οί άναφορές στό έμβληματικό πολυκατάστημα Harrods του Λονδίνου .
Τήν συζήτηση άνοιξε ό Στέφανος Τσιτσιπάς και
άκολούθησε άνταλλαγή πιρνν μεταξύ αύτν
πού προσβλέπουν στήν άνάπτυξη και αύτν
που έμμένουν σέ μία μίζερη προσέγγιση μέ άριστερό πρόσημο. Όμως στό ίδιο τό κατάστημα
Harrods στό Λονδίνο είδαμε μιάν άσύλληπτη έπίδειξη άνευθυνότητο, μέτό που ήρθησαν οί περιορισμοί . Άνθρωποι κάθε ήλικίας βρέθηκαν έξω άπό
τό πολυτελές πολυκατάστημα, μέ Τις είκόνες νά θυ
μίζουν τήν προ-Covid έποχή . Πλήθος κόσμου φαίνεται πς ήγνόησε τάμέτρα γιά τόν κορωνοϊό και
χωρίς μάσκες καί άποστάσεις περίμεναν έξω άπό τά
Harrods. Καινά σκεφθεϊ κανείς πς οί Βρεταννοί θεωρούντο πειθαρχικοί άνθρωποι.
ΣΕ ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΟ βαδίζουν οι κλάδοι του τουρισμού, της έστιάσεως και της ψυχαγωγίας άφού τό πα
ρατεταμένο lockdown θέτει σέ κίνδυνο την έπιβίωση
χιλιάδων έπιχειρήσεων . Το 1/β άπό τίς 206.000 έπιχει ρήσεις της έστιάσεως καί λιανεμπορίου που κλείνουν
στό δεύτερο lockdown δέν θά μπορέσει νά άνακάμψει .
Τούτέστιν πάνω άπό 100.000 θέσεις έργασίας κινδυ
νεύουν νά χαθούν.
Του Ελευθερίου
ΓΣκιαδα
Λεπτομέρειες στήν σελ2
( σελ . 4
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Ήάβάσταχτη έλαφρότητα τής πολιτικής μας..
. δημο πρασία βγαίνει τό ρολόι-μύθος
Monaco τής Heuer, που φορούσε ό Στήβ ΜακΚουήν στά γυρίσματα της ταινίας Le Mans τό
1970. Τό ρολόι του ταλαντούχου ήθοποιού βγαίνει στό σφυρί σέ δημοπρασία τήν Πέμπτη 12 Δε
κεμβρίου στήν Νέα Ύόρκη. Καί μιλάμε για τό αύθεντικό, όχι ένα άπό τά άντίγραφα -Του καί πάλι θά
σας κόστιζαν κάπου 6.000 εύρ . Δέν είναι ένα Tag
Heuer, άφου ή διάσημη ρολογοποιία χρησιμοποιούσε τήν έποχή έκείνη μόνον τό όνομα Heuer .
Συνολικά έξι κατασκευάστηκαν γιά τήν άνάγκη
τν γυρισμάτων της τανίας, άλλά μόνον ένα φορεσε ό Στήβ ΜακΚουήν.
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Είναι κακό ένας πρωθυ - φοράς τήν μάσκα . Κι έγ, ποδήλατο οί δέ γιά τήν β
λο, δέν είνα πράγματα σοΕίναι κακό νά ένοικιά ζε βλα στά Λεγραινά ένας πουργός να πηγαίνει γιά που σχεδόν καθημερινά κάπρην πρωθυπουργός, Θά ποδήλατο στήν Πάρνηθ ;
Ελεγα κόχιν. Καί άν μάλι- θάλεγα όχν, έφόσον τη
στα ό συγκεχριμένος πρην ρεί τους κανονισμούς . Καί
πρωθυπουργός προέρχετα στήν πρίπτωση τής ποδη
άπό τήν άριστερά , θά έλε
γαάπί τέλουs, μπαίνει στόν γού στήν Πάρνηθα , νομίσωστό δρόμο πρός τόν κα
πιταλισμό .
13:00-15:00
νω, ξημερματα , σέ γρήγο- βαρά . Έχουν καιρό τά κόμ
ρο βάδισμα ή άργό τρέξιμο
Καστέλα-Πειραϊκή καί π
σω, έχω τήν μάσκα στό χέρι,
διότι άν τήν φορ, θά πέσω
κάτω στό πρτο χιλιόμεματα νά <φαγωθούν , όταν
τελεισει αύτή ή τραγωδία
που περνάμε.
αΔύο απ' όλα!ν
Ή περίπτωση , δμως ,
τν Λεγραινν , μου θύμισε
κάτι , άπό τό παρελθόν. Μέ
λατάδας τού πρωθυπουρ
ζω ότι δέν ύπήρξε πρόβλη- τρο . Θεωρ, λοιπόν, δτι τό
μα, άφού όταν άθλείσαι δέν
ο Κστας Γaνουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
νά φωνάζουν οί μέν γιά τό
Συνέχεια στήν σελ. 4
8-12-2020
9771108"701120