Previous
Next

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Με 50% οι ιδιώτες στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜ|1ΡΙΚΗ ΠμΗ ό
771234
5671 19
Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 | τιμή: 1,30 ε
Οικο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.393
ς-SORPIOS Με 50% οι ιδιτες στα έργα
του Ταμείου Ανάκαμψης
Security Services|
210-8 OΖο427
229 50- 367 00
WWW.SCORPIO5-SECURITY.GR
Κηφισιά-Ωρωπός-Οινόφυτα-θεσσαλονίκη
Τουρκικές προκλήσεις
Η Άγκυρα βλέπει ακυριαρχικά
δικαιματαν στο Καστελόριζο
Στο μικροσκόπιο ύποπτες δηλσεις για τη λήψη επιστρεπτέας Προκαταβολής
Εκτεταμένους ελέγχους σε επαγγελ-φάλαια και κατά 30% από τραπεζικό
ματίες Που επιχείρησαν να καταστρατηγήσουν το μέτρο της επιστρεπτέας έργων , θα υπάρχει τριπλή συμμετοχή:
προκαταβολής προαναγγέλλει με συνέντευξη που Παραχρησε στη N ο
αναπληρωτής υπουρ
γός Οικονομικν Θε
όδωρος Σκυλακάκης.
Όπος επισmμαίνει, εν
τοΠίστηκαν περιπτό
σεις επιτηδευματιν
Που επιδίωξαν να λάβουν μεγαλύτερη στέλνει ο κ. Σκυλακάκης και τονίζει ότι
ενίσχυση εμφανίζοντας ακόμη και .
αρνητικούς τζίρους . Παράλληλα, ο κ.
Σκυλακάκης αποκαλύπει το μίγμα της Ανάκαμψης στο ΑΕΠ των επόμενων
συμμετοχής Δημοσίου και ιδιωτν
στην αξιοποίηση των Πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η ίδια συμμετοχή
του ιδιωτικού τομέα θα φτάνει στο 50% Χριστουγέννων) σε συγκεκριμένες κοιτου Προϋπολογισμού των έργων και
θα Προέρχεται κατά 20% από ίδια κε
Στον δρόμο των προκλήσεων εμμένει η
Αγκυρα, Που φτάνει στο σημείο να μιλά για
κυριαρχικά δικαιματα στο Καστελόριζο και να
κάνει λόγο για διάλογο εν λευκ . Με την κλεΨύδρα να μετρά αντίστροφα για τη Σύνοδο
Κορυφής, η Τουρκία δεν δείχνει διατεθει μένη
να κάνει κάποια κίνηση καλής θέλησης και
συνεχίζει να ρίχνει λάδι στη φωτά με εμπρηστικές δηλσεις και συνεχείς NAVTEX . σελ . 19
δανεισμό . Έισι, για την προθηση των
επιχειρήσεων με ίδια κεφάλαια , τρα
Πεζν και κράτους. Απευθυνόμαστε
σε επιχειρηματίες Που
θέλουν να κάνουν
Δεν αλλάζει
η Πρόβλεψη για ύφεση
10,5% το 2020
επενδύσεις και όχι σε
εκείνους Που θέλουν
να Πάρουν επιδοτήσεις Αυτό το μήνυμα
Υn. Ανάπτυξης
Νέος κύκλος ενισχύσεων
για μικρές επιχειρήσεις
ανο σχεδιασμός αποδειχθεί επιτυχη
μένος, η συνεισφορά από το Ταμείο
Την Προκήρυξη ενός νέου κύκλου για τα καθεσττα <Γενική Επιχειρηματικότηταν, Ενίσχυση
Μικρν και Πολύ Μικρν Επιχειρήσεων, Ενσχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού> και
Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 δρομολογεί εντός
των ημερν το υπουργείο Ανάπτυξης. σελ. 10
ετν μπορεί να φτάσει ακόμη και στα
45-50 δισ. ευρ . Σε ερτηση σχετικά
με το αν θα υπάρξει ένα έκτακτο δρο
νωνικές ομάδες, ο κ.Σκυλακάκης αφήνει Συνέντευξη στη M του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικν Θεόδωρου
ανοικτό το ενδεχόμενο. σελ . 2-3
Σκυλακάκη
Covid-19
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ
ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
Απονομή
(χάριτος
ετοιμάζει
το ΥΠΟΙΚ
5ο και 6ο κρατικό δάνειο το 2021
Τα σχέδια του ΥΠΟΙΚγια το δύσκολο, Πρτο τρίμηνο της νέας χρονιάς
Υπουργείο Οικονομικν
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΚΑΙ Τ0 2021
να είναι εξίσου δύσκολο με το 4ο του
2020, έχουν ενσωματσει επιπλέον Μάρτιο για να καλύψει τη ζημιά Που
δύο γύρους επιστρεπτέας προκαταβο- θα κάνει η πανδημία στο πρτο δίμηνο
λής. Ο Πρτος θα υλοποιηθεί τον ΙαΠαράτις καταστρατηγήσεις Που εντοΠίζονται στον θεσμό τωνιστρεπτέων
Προκαταβολν, το ΥΠΟΙΚ θα επιμείνει
στο συγκεκριμένο μέτρο , το οΠοίο θα
απορροφήσει ένα μεγάλο μέρος από νουάριο και θα καλύψει τις απλειες ότ με τις αλλεπάλληλες φάσεις των επτο διαθέσιμο κονδύλι των μέτρων στή
ριξης της επόμενης χρονιάς. Για τοd γελματιν για το διάστημα από τον Σε
3μηνο του 2021, το οποίο αναμένεται Πτέμβριο έως και τον Δεκέμβριο του
2020. Ο δεύτερος θα υλοποιηθεί τον
Συγκεντρωτικές
καταστάσεις (2014)
Έρευνα
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΙΑΤΑ LO GISTICS TΟ 2021
της νέας χρονιάς. Στο ΥΠΟΙΚεκτιμούν
Νομοθετική ρύθμιση με την
οΠοία θα σβήνονται τα πρόστιμα
Που επιβλήθηκαν σε χιλιάδες επι
χειρήσεις και επαγγελματίες για
τις συγκεντρωτικές καταστάσεις
του 2014 , Που αν και τις υπέβαλαν
εμπρόθεσμα τιμωρήθnκαν, επε
ξεργάζεται το οικονομικό επτελείο
της κυβέρνησης. Η κατάθεση της
ενλόγω διάταξης, όπως αναφέρουν
στελέχη του υπουργείου, είναι
επιβεβλημένη όχι μόνο εξαιτίας
των έκτακτων αναγκν της αγοράς
λόγω Covid19 και της οικονομικής
δυσχέρειας εμπόρων και επαγ
γελματιν και στο Πλαίσιο των γε
νικότερων μέτρων στήριξής τους,
αλλά και για τη διόρθωση της
εσφαλμένης επιβολής προστίμων
σε εμπρόθεσμες ΜΥΦ 2014 εξαιτίας της δυσλειτουργίας του Taxis.
Πάντως τοΥΠΟΙΚ απέρριψε Πρόσφατα τροπολογία βουλευτν της
ΝΔ. για τnv ακύρωση των εν λόγο
Προστίμων. σελ.4
εσόδωντωνεπιχειρήσεων και των επαγ στρεπέων Προκαταβολν επιυγχάνουν
την ενίσχυση της ρευστότητας και την
αποτροΠή των απολύσεων. σελ 5
Αλέξανδρος Βασιλικός
Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού
Επιμελητηρίου Ελλάδος
Το μίγμα στήριξης
των ξενοδοχείων
μετά την Πανδημία >13
Μείωση τεστ
Τοχρονολόγιο
υποβολής
δηλσεων
και κρουσμάτων,
υψηλά θάνατοι,
διασωληνωμένοι
και πληρωμν
Θεσσαλονίκη
ΕΡΓΑ 4,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΓΙΑΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΡΓΑΝΗ
Κορονοίός
Μείωση των κρουσμάτων Παρατηρή
θηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο, ωστό
σο Παραμένουν σε υψηλά επίπεδα οι
αριθμοί των διασωληνωμένων και των
νεκρν , Που έχουν σταθεροποιηθεί
Πέριξ των 100 καθημερινά. Οι επιστή
μονες κάνουν λόγο για αργή απόδοση
των μέτρων. Την ίδια στιγμή το υπουρ
γείο Υγείας προετοιμάζει τα εμβολια
στικά κέντρα. σελ. 7
Εβδομάδα πληρωμν για τις αναστολές
Εxecutive
του Nοεμβρίου, αλλά και υποβολής δη- Ευαγγελία Κοράκη
λσεων για τις αναστολές του Δεκεμ
Πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου CROS
Η Ε ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑNAGEMENT >16
pρου ξεπνίσήμερa. Οι δινσεις στην|Πς επιλέγονται φιθμοίτον διασοληνομένον και τον
ΚΕργάνην για τις αναστολές του Δεκεμ
βρίου αρχίζουν αύριο, 8/12, καθς σμερα ολοκληρνονται οι δηλσεις για
τον Νοέμβριο από Πληττόμενες αλλά
και κλειστές επιχειρήσεις Που έχασαν
την Προθεσμία της 24ης 11. σελ. 4
βρίου αρχίζουναύριο, 8/12, καθς σή οι δΟκιμαστές
εμβολίων και
φαρμάκων
ΤΟ ΦΙΛΟΔΟΞΟ ΠΕΙΡΑΜΑ
ΜΕ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΥΑΝ
σελ. 6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα