Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ Φ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
7 Δεκεμβοίου 2020
Αμβροσίου έπισκόπου Μεδιολάνων. Αθηνοδρου μάρτ .
Σελήνη 23ήμερων 1 Άνατολή ήλίου 7.28'-Δύσις 5.05
ΑΤΙΚΗ Βροχές σποραδικές καταιγίδες ίσχυροί άνεμοι Θερμοκρασία έως 17β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βροχές και σποραδικές καταιγίδες Θερμοκρασία έως 12β
Αριθμ. φύλ . 41827
Έτος 144ον .
Τιμή 1,50ε
ΟΣΥΡΙΖΑ ΘΑΖΗΤΗΣΕΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑΤΑΔΠΛΑΒΒΛΙΑ ΜΕ 120ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Τό νέο Σύνταγμα όδηγεί
σέ πρόωρες έχλογές έντός 2021
ΉΝέα Δημοκρατίαν άντεπτίθεται μέβλλαν Τοίτρα στά Λεγραινά, Καλογρίτσα, Μάτ, Eίδικό Δικαστήριο
δταν θάλήξει δ έμβολιασμός, Άλλά ή άντι - ύποθέσεις δπως ό φάκελος Καλογρίτσα
πού διερευναται άπό τήν τακτική δικαιοΖΑ θά παροξυνθεϊ ς φαίνεται έξ αίτίας σύνη , ή υπόθεσις της Novartis (πού εύρίσκεται στό στάδιο της άνακρίσεως άπό
Το ζήτημα τν διπλν βάσεων τής Αριστερας για τήν καθυστερημένη καταχ - όποίο έδημοσιεύθη ήδη στήν Εφημερίδα τό Δικαστικό Συμβούλιο τού Αρείου Πάτής Κυβερνήσεως και έπίκειται ή μαζική γου) , ή ύπόθεσις μέ τούς νεκρούς στό Μά
τι (διερευνάται από τήν τακτική δικαιοσύνη και έξετάζονται στοιχεία πού ίσως όδηγήσουν στήν άναβάθμισή της σέ ακακούρκό δρο στήν άξιωματική Άντιπολίτευση γημαν ) θεωρεί ότι ή δυνατότης πού της
άπό τόν είσαγγελέα Νίκο Ορνεράκη , και
πολύς κόσμος θά κληθεί για καταθέσεις.
Στόν ΣΥΡΙΖΑ δεδομένων τν σημερινν δημοσκοπήσεων τρέμουν την ίδέα
της διεξαγωγής πρόωρων έκλογν και έτοι
μάζονται διά πάν ένδεχόμενο, Ακόμη και να
χρειασθεί νά πατήσουν έπί, ττωμάτων . Το
νέο Σύνταγμα λοιπόν είναι συγκεκριμένο
και τά κουκιά μετρημένα : τό νέο Σύνταγμα
μέ πρόταση τής ΝΔ τού έλαβε 189 θετικές
και ίδιαίτερα στόν ΣΥΡΙΖΑ. Του έπιτρέ - δίδει τό νέο Σύνταγμα για σύσταση έξετα- ψήφους και 94 άρνητικές άναδιετύπωσε τό
Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΙΣ Κυβερνήσεως-μ
άξιωματικής Αντιπολιτεύσεως έχει έκτο- στη μάτων .
ξευτεί κατακόρυφα στά πολιτικά ύψη τάτ λευταία είκοσικοτετράωρα .
μές τν γαντιν τν σωφρονιστικν κατα παράθεσις μεταξύ της ΝΔ και τοϋ ΣΥΡΙ"Η κόντρα του Υπουργείου Υγείας μέ
γνωστό έκδότη τού κινείται στόν χρο της τής έφαρμογής του νέου Συντάγματος τό
ριση του κρούσματος κορωνοϊου του ίδίου
στό Εθνικό Μητρο Άσθενν.
ΗΔΙΚΑ καί του ΕΟΔΥ στίς οποίες καταγράφονται τάκρούσματα κορωνοϊου .
- Οι πληροφορίες για μετακόμιση του
άρχηγού τής άξιωματικής Άντιπολιτεύσε άπό την Κυψέλη σέ πολυτελή κατοικία τήν έπέτειο του Γρηγορότουλου.
τν Λεγραινν , κοντά στό Σούνιο.
- Η σκληρή άντιπαράθεσις της χαιρούσης έκτιμή σεως στό Μέγαρο Μαξί- γύρου δικαστικοποιήσεως της πολιτικής τροπής μέ τήν ύπογραφή μόλις δέκα Βουμου Γενικής Γραμματέως Αντεγκλη μα- ζωής όσο και τής ηύξημένης πιθανότητος
τικής Πολιτικής Σοφίας Νικολάου μέ τόν διεξαγωγής έκλογν στήν Ελλάδα είτε
πρην Υπουργό Παύλο Πολάκη γιά τίς τι
άναπαραγωγή του-άν δέν έχει δλοκληρω
θεί- άπό τό 'Εθνικό Τυπογραφείο . Μέ την
δυνάμεις τής ΕΛΑΣ σέ δλη τήν Ελλάδα για άναθερηση αυτή ή ΝΔ έκανε ένα πολιτι-Οκλεφτοπόλεμος άντιεξουσιαστν μέ
"Όλα τά άνωτέρω παρά τήν όξύτητά τους
άποτελούν τά προεόρτια . Τόσο του νέου
στικής έπιτροπής άπό την άντιπολίτευση
είναι μίας πρτης τάξεως εύκαιρία γιά νά
λευτν και νά έγκριθεί άπό τό Κοινοβού- ίσορροπήσει τίς έντυπσεις . ίδικς τορα πού συμπίπτει μέ τήν διεξαγωγή προκα
τόν Τούνιο του 2021 είτε τόν Σεπτέμβριο-μουνδούρου στριμωγμένη άπό παλαιές ταρκτικής έξετάσεως γιά τά διπλά βιβλία
πει νά ζητήσει σύσταση έξεταστικής έπι
άρθρο 68 παράγραφος 2 ς έξής
Η Βουλή συνιστά άπό τάμέλη της έξε
ταστικές έπιτροπές, μέ άπόφασή της
λιο μέ την ψήφο 120 Βουλευτν . Η ΚουΣυνέχεια στήν σελ .3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Πολύφερνες ανύφες
οίκρατικές ΔΕΚΟ
Ίσοδύναμα τετελεσμένα
Φιλανθρωπική διαδικτυακή
δημοπρασία για
τό Μουσείo Μαρία Κάλλας
ΑΠΟ τά .άζήτητα, όπερχρεωμένες
και ξεχασμένες έταιρείες του έλληνι
κου Δημοσίου μετατρέπονται σέ έπενδυτικό μαγνήτη , προκαλντας σημαντικές άνακατατάξεις είς τό έγχριο
έπιχειρείν . Πιό χαρακτηριστική περίπτωσις, ή χρεοκοπημένη ΛΑΡΚΟ των
486 έκατ. ζημίων , πού έλέω του Ελον
Μάσκ της Tesla και της άνάγκης του
για προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων
νικελίου, έχει γίνει περιζήτητη νύφη. Δέν είναι όμως ή μόνη κρατική
έταιρεία πού προκαλεϊ έπιχειρηματι κό ένδιαφέρον. Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (EAB) και Ναυπηγεία
Σκαραμαγκα προσελκύουν διεθνές
ένδιαφέρον, ένω ή ΕΛΒΟ έχει μετα βιβασθεί σέ Ίσραηλινούς .
ΝΑ 'μαστε πάλι έδω! Προεκλογικς, το 2019, ή άντι- δήλατο στήν Πάρνηθα. Γνωρίζει άπό τόν ίδιοότι λόπαράθεση μεταξύ ΝΔ- ΣΥΡΙΖΑ έπικεντρθηκε με - γω κορωνοϊου έχουν άνασταλεί οι άγνες μπάσκετ
ταξύ άλλων στήν κρουαζιέρα τοϋ πρην Πρωθυ- και ποδοσφαίρου στούς όποίους μετέχει μέ τούς
πουργού μέ την θαλαμηγό έπιχειρηματία καί στήν συμμαθητές του, και ή μόνη διάδικασία άποσυμπίεπτήση του τότε άρχηγού της άξιωματικής Άντιπο- σης άπό το άξίωμά του είναι αυτή ή δραστηριότητά
λίτευσης και της συζύγου του μέ έλικόπτερο ίσχυ- του , στόν Λυκαβηττό συνήθως . Τό άν έκανε λάθος
ρου έπιχειρηματία. Τίποτε καλό για τόν τόπο δέν πού πήγε στήν Πάρνηθα το ξέρει ό ίδιος και οί δηβγήκε άπό όλα αύτά! Υποτίθεται ότι αύτά τά είχα - μοσκοπήσεις που έχει στήν διάθεσή του. Έν πάση
με άφήσει πίσω μας. Μετεκλογικς μάλιστα άπό περιπτσει όμως στήν κριτική έναντίον του πρωτα
ένα σημείο και μετά δημιουργήθηκε ή αίσθηση, κυ- γωνίστησαν όλοι όσοι παραβίασαν την καραντίνα .
ρίως άπό τό ύφος των μεταξύ τους άντιπαραθέσε -Στό Εφετείο και στό Πολυτεχνείο. Οί σημαιοφόροι
ων στήν Βουλή και άπό την άπόφαση Μητσοτάκη τής παρανομίας. Κατά τόν ίδιο τρόπο λοιπόν όγράνα μήν παραπέμψει τόν Τσίπρα γιά την Novartis, ότι Φων δέν θά άκολουθήσει καί τρα τήν νέα πλημμυτά έναντίον άλλήλων έλεύθερα κτυπήματα διεκό- ρίδα σχολίων .
πησαν. Τίς τελευταϊες έβδομάδες όμως ή πολιτική
άντιπαράθεση και είδικς μετά τά νέπεισόδιαν της
Πάρνηθας και του " ρούτερν φαίνεται ότι έπιστρέ- οίκογένειά του άπό τήν πολύβουη Κυψέλη , ποιός
φει γοργς στήν προτέρα κατάσταση .
( σελ. 7)
Η φορολογία
μεινεται , άλλά
το φορολογικό
βάρος δέν πέφτει!
Αν κρίνει ο άρχηγός της Άντιπολίτευσης ότι πρέπει νά μετακομίσει (όπου) για νά προστατέψειν την
Συνέχεια στήν σελ. 2
είναι αυτός που θά του πει τί νά κάνει και πού νά
Χθές, μετά τήν ποδηλατάδα του Πρωθυπουργου πάει; Καί σέ αύτή τήν περίπτωση ο ίδιος ξέρει άν
στό βουνό, έγινε κεντρικό θέμα συζήτησις στά ΜΜΕ αυτό πού έκανε είναι λάθος καί τόν έκθέτει στό
ή μετακόμιση του άρχηγου της άξιωματικής Άντι - έκλογικό σμα ή όχι Δέν είναι μικρά παιδιά οι ποπολίτευσης σέ οίκία τν Λεγγραινν. Τέθηκε μάλι- λιτικοί μας ήγέτες για νά τους λέμε τά αύτονόητα.
στα τό έρτημα άν μετακόμισε άπό τήν λαϊκή Κυψέ - νωρίζουν τούς πολιτικούς κινδύνους που διατρέλη στά έξωτικά Λεγγραινά. Μονίμως ή προσκαίρως , χουν άπό άμφιλεγόμενες άποφάσεις τους . Διαπιγιά νά περάσει έκει τήν καραντίνα μαζί μέ τάπαιδιά στωνω όμως και στίς δύοπλευρές όμοιότητες στίς
του; Ο γράφων δέν παρακολούθησε τήν πλημμυρί - μεθοδολογίες των κάποκαλύψεων . Δημοσιεύματα
δα των σχολίων όταν ό Πρωθυπουργός έκανε ποΟι σελέμηδες (τραχαδόρου)
πού ήκμασαν στόν Μεσοπόλεμο
του Γιργου Κουρή ι
Του Ελευθερίου ΓΣκιαδά
Λεπτομέρειες στήν σελ .4
ΑΝ ΚΟΙΤΑΞΟΥΜΕ τά έπίσημα στοιχετα για τούς φόρους πού πληρνουμε διαχρονικά, θά δουμε ότι τό φορολογικό βάρος σέ σχέση μέ τό σύνολο τν είσοδημάτων άπό το 2004
καί μετά άνεβαίνει κάνοντας στάσεις άνακούφισης μόνο περιστασιακά. "Ότανή άνοδος των φόρων συνοδεύεται άπό άνάπτυξη της οίκονομίας τό βάρος δέν κάνει τόν πολίτη νά
άγανακτετ. Σέ περιόδους όμως ύφεσης καί σμίκρυνσης του Εθνικου ΠροΤόντος ή ύπάρχουσα ορολόγηση,
άκόμα καί μέ μεισεις, είναι έπαχθής.
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Πληρωμή τελν
κυκλοφορίας μέ τόν μήνα
Λέξη για
την Ναυτιλία
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
στόν προϋπολογισμό
ΕΝΑ άπό τά καλάν τά όποία έφερε ή (καραντίνων
είναι τό διάβασμα . Βρήκαμε χρόνο νά ξαναδιαβάσουμε βιβλία, νά άναζητήσουμε νέους συγγραφείς, να με
Ιαπωνική διαστημική κάψουλα έπέστρεψε στήν
Γή φέρνοντας δείγματα που έλήφθησαν άπό έναν
μακρινό άστεροειδή καί τά όποία θά μπορούσαν
νά μάς δσουν πληροφορίες για Τήν γίννηση τού
ήλιακούμας συστήματος. Ήκάψουλα Hayabusa-2,
μεγέθους ένός οίκιακού Ψυγείου , είχε έκτοξευθ τό
2014 και πέρυσι πήρε δείγματα άπό τόν άστεροειδή Ryugu, τό παλάτι του δράκουν στά ίαπωνκά, που βρίσκεται περίπου 300 έκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά άπό την Γή Οίέπιστήμονες έλπίζουν
ότι τά δείγματα αύτά θά δσουν πληροφορίες γιά
τό ήλιακό μας σύστημα καί τήν Υέννησή του πρίν
άπό 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια Ήσύστασις τν
ούρανίων σωμάτων μεγάλου μεγέθους, όπως ή Γ,
άλλάζει δραστικά μετά τόν σχηματισμό τους λόγω
τν έπιπτσεων της θερμοκρασίας καί της πιέσεως
Αύτό όμως δέν συμβαίνει μέ τους άστεροειδες πού
είναι πολύ μικρότεροι σέ μέγεθος.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ άπό έναν έως δύο μήνες θά δοθεί στούς
φορολογουμένους για τήν πληρωμή τν τελν κυκλοφορίας καθς στά τέλη Δεκεμβρίου πρέπει νά άνταποκριθούν σέ αύξημένες ύποχρεσεις . Ταυτοχρόνως
τό Υπουργείο Οίκονομικν άξιολογεί τήν πρόταση
για πληρωμή τν τελν κυκλοφορίας άναλόγως πρός
τούς μήνες χρήσεως του όχήματος καί όχι έφ άπαξ και
για 12 μήνες, άνεξαρτήτως τής χρήσεως του όχήματος
Συνέχεια στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 3
δένά σας άναφέρω ότι διάβασα άκόμη και όλόκληρο
τό σχέδιο του προϋπολογισμού τού 2021, τό δποίο κατέθεσε δύπουργός των Οίκονομικν στήν Βουλή . Δέν
συνηθίζω νά τό κάνω , άλλά μιλντας μέ φίλο, στέλεΣυνέχεια στήν σελ. 2
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
ΉΆγγελικούση έφοπλιστής της χρονιάς
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ο κορωνοϊός ήταν τό
πρόσωπο τής ήμέρας στήν ρουσιάστρια τής ΕΡΤ Άνδρι - κούς της , οί όποιοι άντιμε - παρεχόμενες ύπηρεσίες πρός
τήν δημοσιογράφο και πα
ναυτιλίας για τους ναυτ θούν σέ ύψηλό έπίπεδο oί
. Μία θέση στό βιβλίο τν ρεκόρ Guinness κατέκτησε ένα περίτεχνο δαχτυλίδι σέ σχήμα λουλουδιού μέ 12638 διαμάντια, άλλά ό Ίνδός δημιουργός του δέν έχει άκόμη άποφασίσει να τό πουλήσει . Το < Marigold -Δαχτυλίδι τής εύημερίας,
όπως άποκαλείται , ζυγίζει έλάχιστα παραπάνω
άπό 165 γραμμάρια και cείναι άνετο, σύμφωνα μέ
τόν 25χρονο Χαρσίτ Μπανσάλ, πού συνέλαβε τήν
ίδέα Τής δημιουργίας τοϋ διαμαντένιου άριστουργήματος όταν σπούδαζε σχέδιο κοσμηματοποιίας
στήν πόλη Σουράτ τής Ίνδίας.
17η διοργάνωση τν Ελλη- άνα Παρασκευοπούλου , τωπίζουν τεράστια προβλήτά έλληνικά νησιά .
13:00-15:00
νικν Ναυτιλιακν Βραβεί - άπενεμήθησαν 18 βραβία .
ων που διοργανθηκε άπό
τήν Lloyds List, τόν πάροχο διεθνν ναυτιλιακν
πληροφοριν άπό τό 1734.
κορωνοϊού . Τονίσθηκε έπ σης ή σημασία που άποδί τόν παγκόσμιο χαρακτήρα δεται στήν βισιμη άνάπτυματα λόγω τής κρίσεως του Σημεινεται ότι τά
Ελληνικά Ναυτιλιακά Βραβείαν έχουν πλέον καταστεί θεσμός στόν χρο Τής
Παράλληλα, ή μέσω διαδικτύου έκδήλωση άνέδειξε
"Δύο απ'
όλα!ν
ξη άλλά καί ή άνθεκτικότητα Ελληνικής Ναυτιλίας, και κάθεχρόνο συγεντρνουν τήν
τής έλληνικής ναυτιλίας και
Μέ δίκοδεσπότες τόν Nigel προέβαλε-σέ παγκόσμια τής έπιβατηγού ναυτιλίας
Lowy τής Loyd's List και κλίμακα-την άνησυχία τής τής χρας για νά διατηρηο Κστας Γαννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
Συνέχεια στήν σελ 4
7-12-2020
9'771108"701113 "