Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ @
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 5-Κυριακή 6
Δεκεμβρίου 2020
Σάββα όσ . του ήγιασμένου
Νικολάου άρχιεπ. Μύρων της Λυκίας
ΑΤΤΙΚΗ Λίγες νεφσεις μέ μετρίους άνέμους Θερμοκρασία έως 18β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βροχές και σποραδικές καταιγίδες Θερμοκρασία έως 14β.
Αριθμ. φύλ. 41826
"Ετος 144ον
Τιμή 1,5ε
Σελήνη 21 ήμερων 1Ανατολή ήλίου 726-Δύσς 5.05
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣΠΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 20-35 EΤΩΝ ΜΕΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ
Σέ όμόλογα, άγορές, έπιχειρήσεις
οί είσφορές τν νέων άσφαλισμένων
λισμενων
Προίκα 12 δισ άπό τό ΑΚΑΓΕ Καραμανλή στόν χουμπαράν της έπικουρικής
Σέτρία κρατικά finds ή διαχείρισις σέ συνεργασία μέ άσφαλιστικές έταιρείες
ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ σύστημα μας
άκόμη και σήμερα μετά άπό τήν πλειστάκις περικοπή-13 τόν άριθμό- τν
συντάξεων παραμένει σέ κατάσταση
έξαιρετικς κρίσιμη, Η βαθειά κρίσις που διέρχεται ή οίκονομία λόγω του κορωνοϊού (ή ύφεσις στό τρί - τέλλες ) και τεχνολογικς αίχμάλωτο
το τρίμηνο του 2020 θά σκαρφαλσει έπιλογν του παρελθόντος
στό 11,7% σύμφωνα μέ τά άναθεωρημένα στοιχεία τής ΕΛΣΤAT), ή αύξησις τής άνεργίας σέ συνδυασμό μέ τήν Εργασίας Πάνος Τσακλόγλου στόν
γήρανση του πληθυσμού (2,6 έκατομ - όποίο έχει άνατεθεί ή σύνταξις του νέ
μύρια συνταξιούχοι έναντι 3,6 έκα τομμυρίων έργαζομένων) και την μετανάστευση 400.000 έπιστημόνων ,
θέτει την Πολιτεία μπροστά σέ μείζονες προκλήσεις . Πολύ δέ περισσότεόταν τό άσφαλιστικό μας σύστημα
ξεις), έχει άναθέσει σε έμπειρα μελετητικά γραφεία τήν έκπόνηση δύο
άναλογιστικν μελετν γιά νά άποτυ- τις έπενδύω άμέσως στις άγορές και
πωθεί σέ άριθμούς ή έπιρροή του νέου
άσφαλιστικοϋ στήν βιωσιμότητα του
δημοσίου χρέους καθς και οί μελλο- ρική σύνταξη μεγαλύτερη άπό τις τρέντικές άποδόσεις πού θά προκύψουν
για το Ελληνικό Δημόσιο άπό την
έπένδυση τν είσφορν των άσφα-είσφορά ς κπολλαπλασιαστήςν διά
λισμένων στίς άγορές , στά Χρηματιστήρια καί σέ έπενδύσεις, ελλην-κή σύνταξις του άσφαλισμένου β) θά
κές και ξένες . Διότι ή ούσία του νέου
άσφαλιστικού θά είναι άκριβς αύτή: ανοίξουν νέες θέσεις έργασίας στόν
Τόκράτος θά προτείνει σε έργαζομένους 18-35 έτν μια κοινωνική συμφω νία win win, ή όποία θά προβλέπει δτι
<μού δανείζεις τίς είσφορές σου κα
παραμένει άπαρχαιωμένο, μή ψηφιοποιημένο (τά στοιχεία γιά την περίοδο
πρίν άπό τό 2002 φυλάσσονται σέ καρσέ έπενδύσεις, και σου έγγυομαι ότι
μετά 35 χρόνια θά είσπράξεις έπικουχουσες . Στόχος είναι νά λειτουργήσει στήν πραγματικό τητα ή άτομική
"Ηδη ό άναπληρωτής Υπουργός
του όποίου α) θά αύξηθεί ή μελλοντι
ου κεφαλαιοποιητικού άσφαλιστικοϋ
συστήματος για τόν δεύτερο πυλνα
της άσφαλίσεως (έπικουρικές συντάίδιωτικό τομέα πού θά τονσουν και
Μ Κυριάκος Μητσοτάνης
Η Πάνος Τσακλόγλου
Συνέχεια στήν σελ 4
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Κατέρρευσε
ή οίκονομία
τόγ τοίμηνο
Γράφει ο δρόμος ίστορία;
Τό Συμβούλιο τής Εύρπης
καταδικάζει την μετατροπή
τής Αγ. Σοφίας σέ τζαμί
ΒΑΘΕΙΕΣ πληγές στήν οίκονομία προ
εκάλεσαν ή κατάρρευσις του τουρισμο
καί ή μεγάλη μείωσις στίς έξαγωγές κα
τά τόγτρίμηνο του έτους, άφού κατεγρά
φη διψήφιαύφεσις 11,7% Ταυτοχρόνως
άναιμική ήταν και ή άνοδος του ΑΕΠ μόλις 2,3% πού είναι πολύ μικρότερη άπό
τόν εύρωπαϊκό μέσον δρο, δπως έδειξαν
τά πρόσφατα στοιχεία της Εύρωπαϊκής
Στατιστικής Άρχής σέ μία περίοδο μάλι.
στα πού ή οίκονομία λειτουργούσε. Ίδι
αίτερα κρίσιμο θεωρείται τό δ τρίμηνο ,
λόγω του παρατεταμένου lockdown σε
όλη τήν χρα, μέ τόν προύπολογισμό νά
προβλέπει μείωση του ΑΕΠ κατά 10,5%
τό τρέχον έτος και τό μεγάλο έρτημα
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Γιάλτα Το Τίμημα της Έλευθερίας, το <πούλησε στεγνά τήν ήγεσία του ΚΚΕ και καέξαιρετικό άνάγνωσμα του καθηγητή S.Μ. Plokhy τέστρεψε τίς ζωές χιλιάδων άγωνιστν του- μέ . .
που μελετ αύτήν τήν περίοδο πέραν των άλλων όρμήνεψε τοέξης: Πρέπει πλήν τής προδοσίας
άγνωστων έλληνικν πτυχν πού φωτίζει (είχαν του Στάλιν να προσθέσεις στήν άνάλυσή σου και
προταθεί ό Πειραιάς καί ή Θεσσαλονίκη γιά τήν διε - τήνέξης φράση: "Καίέσεις, ήλίθιο, σκοτωνόσασταν
ξαγωγή της Διάσκεψης πού όρισε τήν μοτρα του Κό - μεταξύ σας!">. Ή άγανάκτησή του δέν περιορίστησμου !-ο υναντήσεις των ήγετν στήν Κριμαία γί- κε στούς Σοβιετικούς άλλά και στούς Άγγλους οί
νονταν στό άνάκτορο μέ το έλληνικό όνομα LEVADIA όποτοι ένω γνριζαν ότι ή Ελλάς τούς είχε κατοχυ[ΛΕΒΑΔΙΑ], κατοικία πού είχε παραχωρήσει ή Με - ρωθεί μέ σταλινική βούλα, αύτοί στό όνομα του "δι γάλη Aίκατερίνη στόν Λάμπρο Κατσνη ) περιέχει αίρει και βασίλευεν έπέλεξαν νά δυναμιτίσουν τό
μία συγκλονιστική άποκάλυψη : τήν άπάντηση πού κλιμα καί νά έπιτρέψουν το αίματοκύλισμα.
έδωσε ό στρατάρχης Στάλιν στόν Τσρτσιλ για την
Έλλάδα, δύο μήνες πρίν ξεσπάσουν στούς δρό- ή άποκάλυψη τής ίστορικής άληθείας έγείρει ένα
μους της Άθήνας τά Δεκεμβριανά του 1944.Ήταν 9 άκόμη ζήτημα, άκόμη πιό αίρετικό: ό δρόμος έχει
Όκτωβρίου 1944 όταν έγινε ή περίφημη συνάντησις άποθεωθεί στήν πατρίδα μας.Εγινε άκόμη καί τραστό Κρεμλίνο κατά τήν διάρκεια τής όποίας οΟύίν- γούδι , άπ ' τά ραιότερα του Μάνου Λοίζου. Γράφει
στον πάσαρε- τό γνωστό χαρτάκι μέ τις σφαίρες όμως ό δρόμος ίστορία; "Η όσοι κατεβαίνουν στόν
έπιρροης στόν Ίωσήφ Βησαριόνοβιτς. Σέ στιγμές δρόμο μετέχουν καμμιά φορά ς κομπάρσοι στήν
που στήν Έλλάδα οί "Ελληνες άντάρτες κομμουνι- ίστορία πού έχουν γράψει κάποιοι άλλοι πρίν άπό
στές όνειρεύονταν τήν κατάληψη της έξουσίας δι - αύτούς, γι' αύτούς; Εάν όσοι μετείχαν στά έπεισόαθέτοντας ίσχυρό λαϊκό έρεισμα .
Πράγματι. Είχε δίκιο ό συνομιλητής μου. Άλλά
( σελ. 5
Έλλάδα - Τουρκία :
Από την έγκάρδια
φιλία στην άσπονδη
έχθρότητα (1945-1955 )
Συνέχεια στήν σελ. 2
δια των Δεκεμβριανν του 1944 γνριζαν ότι ΣτάΌ Στάλιν άπάντησε στόν Τσρτσιλ ότι ή Αγγλία λιν καί Τσρτσιλ τά είχαν μιλήσει , τά είχαν συμφω έχει δικαίωμα νά άποφασίζει για τήν Ελλάδαν, Φρά- νήσει και μοίραζαν τίς χρες, τούς λαούς και τήν
ση που έπιβεβαινεται και άπό τά Ρωσσικά Άρχεία μοτρα τους σάν τά τραπουλόχαρτα πού μοιράζουν
πού προσφάτως άποδεσμεύτηκαν άπό τόν Πρόεδρο στήν τσόχα , θά κατέβαιναν άραγε στόν δρόμο νά
Πούτιν . Άγαπημένο μου πρόσωπο, στό όποϊο άπο - χύσουν το αίμα τους γιά όλους αύτούς; Νά τό προΣυνέχεια στήν σελ 4
ΠΕΝΝΙΕΣ
του Τίτου Το. Αθανασιάδη*
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΟΥΔΕΠΟΤΕ στήν κοινή ίστορία Έλλά
δας καί Τουρκίας οί σχέσεις τους
έπί αίνες έχθρικές- δέν ύπηρξαν
τόσο φιλικές, όσο στή δεκαετία 19451955, στε νά γίνεται λόγος γιά διάφορες μορφές στενής συνεργασίας
τους , άκόμη και ένωσής τους !Ενωσης τελωνειακής καί οίκονομικής ,
στό πλαίσιο της δημιουργίας μιας
ένιαίας μικρής κοινής άγορας μεταξύ τους . Υπήρξαν τότε μερικοί (νά
τούς άποκαλέσουμε ρομαντικούς;)
που παρότι ήταν μπαρουτοκαπνισμένοι μαχητές των έλληνοτουρκικν
πολέμων , όραματίζονταν άκόμη καί
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
κάλυψα έγκαίρως τήν φράση του Στάλιν-ό όποίος
. Πρακτικέ προετοιμασίς για Τό
Brexit. Οi όλλανΚινηματογραφική μεταφορά
έμβολίων στήν Βρεταννία
δικές άρχές έγκαΤέστησαν στό λιμάνι του Ρόττερνταμ μιά μασκτ
που μοιάζει μέ τέ
ρας , μέ ένα μεγάλο μπλέκεφάλι, για νά προειδοποιήσουν ότι τό τέ
λος της μεταβατικής περιόδου του Brexit στίς 31 Δε
κεμβρίου θά προκαλέσει τερατδη προβλήματα σέ
όσους χρησιμοποιούν τό λιμάνι . Στήν πρτη δημόσια έμφάνισή του τό <Τρας Του Brexib πόζαρε γιά
τά μέσα ένημερσεως , καθς οί τελωνειακοί ύπάλ
ληλοι διένειμαν στούς όδηγούς φορτηγν φυλλάδια που προειδοποιουν και τους καλούν ανά είστε
έτοιμου
Κλίμα κυρσεων
σέ Άγκυρα άπό ΗΠΑ-ΕΕ
ΟΙ ΗΠΑ φαίνεται ότι προηγούνται της Εύρπης στήν
έπιβολή κυρσεων έναντι της Τουρκίας . Και έν οί
άμερικανικές κυρσεις είναι συγκεκριμένες , στήν Ε.Ε.
έπικρατεί άκόμη κλίμα άοριστίας ς πρός τό τί θά άποφασίσει ή Σύνοδος Κορυφής τής προσεχούς έβδομάδος .
Και ένω ή Τουρκία μένέα Navtex προανήγγειλε άσκήσεις μέ πραγματικά πυρά μεταξύ Ρόδου και Καστελλορίζου για τίς 20 Δεκεμβρίου .
ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΝΟΙ προετοιμάζονται πυρετωδς γιά
τούς πρτους έμβολιασμούς τήν προσεχή έβδομάδα ,
και ή μεταφορά τν πρτων δεμάτων μέ τά πολύτιμα
έμβόλια θυμίζει κινηματογραφική ταινία δράσεως.
Όλη ή διαδικασία άλλά και ό τόπος φυλάξεως άποτε
λούν έπτασφράγιστο μυστικό. Η Ιντερπόλ άλλως τε
έχει προειδοποιήσει για άπόπειρες έγκλη ματικν συμμοριν νά κλέψουν τά έμβόλια!
Συνέχεια στήν σελ. 7
Λεπτομέρειες στήν σελ. 4
Λεπτομέρειες στήν σελ. 6
ELLADA
. Κάποτε είχαμε μπαίηκον άπό
σόγια, ς ύποκατάστατο στό
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Μακάρι νά έλθουν τά arrods> στήν Έλλάδα
πρωινό κάποιων
νεοκόπων μου σουλμάνων. Τορα ή παραφροσύνη προχωρεί άκάθεκτη δημιουργντας συνθετικό
κρέος! Πράγματι , έγγριση γιά νάκικλοφορήσει στήν
άγορά Τήρε κρέος που παρήχθη σέ έργαστήριο καί
δέν προέρχεται άπό ζα Σγκε ριμένα, ή Σγκαπούρη θά έπιτρέψει στήν άμερικανική έταρεία Eat Just
νά πουλήσει ακαλλιεργημένον κρέας κοτόπουλου, Τό
όποίο πρόκειτα νά κικλοφορήσει σέ ένα έστιατόριο
αστό έγγύς μέλλον . Τό έν λόγω προϊόν θά κυκλοφορήσει ς οτομπουκιέ, καί έλπίζουμε είλικρινά
νά μήν συναντηθούμε μέ τό άλλάκοτο αυτό προϊόν.
τό συνεχές κλάμα) μέ άναρ- γήσω άμέσως Ο Στέφανος
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Έκανε δ Στέφανος Τσιτοιπάς μιά άνάρτηση στό τήσεις έναντίον του . Λές καιί
διαδίκτυο καί έξέφρασε τήν ζήτησε νά γκρεμίσουμε την
εύχή νά άποκτήσει καί ή Ακρόπολη!
Αθήνα ένα Harrods. Καί
Είναι , δηλαδή , ένας
Τσιτσιπάς είναι έναςΕλλη- Έλληνας έπαγγελματίas άθλητής του τένιs, όπως
είναι ό Τζόκοβιτς, ό Ναδάλ,
δΦέντερερ . Τό τένις είνα ένα
έπέδραμε έναντίον του όλη Έξέφρασε έκείνο που εύχ - τήν οίκογένειά του , έφθασε άθλημα το όποίο έξασφαμαστε όλοι. Νά γίνει , δη - αυτή τήν ρα στό έκπλη- λίζει στούς κορυφαίους του
13:00-15:00
νας άλητής, ό όποίος μέ συνεχή προσπάθεια καί άμέ
ριστη συμπαράσταση άπό
Δύο απ' όλα!
ΤΙ είπε ό Τσιτσιπάς;
ή έλληνική μιζέρια , όλη ή
<ξυνίλαν καί ή μίρλαω (v λαδή , μά μεγάλη έπένδυση κτικό-για τά έλληνικά δεοελλληνκή έκφραση γιά τήν στήν χρα μας! Που είναι δομένα- νούμερο 6 στήν πα
μιζέρια , Τήν γρουσουζιά καί τό μεμπτόν; Νά σας τό έξη - γκόσμια κατάταξη του τένς .
μεγάλες άπολαβές , Όλοι oί
προαναφερθέντες , πλήν του
ο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
Συνέχεια στήν σελ. 5
5-12-2020
9' 771108 "701168