Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
| Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
4 Δεκεμβρίου 2020
Βαρβάρας μεγαλομ Ιωάννου όσ . του Δαμασκηνου
Σελήνη 20 ήμερων ! Άνατολή ήλίου 7.25-Δύσις 5.05
ΑΤΙΚΗ Βροχές, καταιγίδες και μέτριοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 17β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βροχές και καταιγίδες Άνεμοι μέτριοι Θερμοκρασία έως 12β.
Αριθμ, φύλ, 41825
Ετος 144ον
Τιμή 1,50Ε
Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΖΙΣΚΑΡ-ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥΣΤΑ ΕΛΛΝΙΚΑ ΤΟ 2016 ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΚΑΙ Η .PEΤΣΙΝΑ
Ό Κυριάκος
μέ τό μήνυμα για τόν ντ Εσταίν
κδιαγράφειν Καραμανλή
Ποιοί άνέλαβαν νά του τό ύπενθυμίσουν-Τλέει ή άναχοίνωσις του Ίδούματος
-Τξέχασε γιά τήν έταιρική σχέση Ελλάδος-Γαλλίας
ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ήταν άπό τάλίγα σημεία άναφορας πού ένωναν τόν Κωνσταντίνο Καραμανλή μέ τόν Κωνσταντίνο
Μητσοτάκη στήν μακρά και πολυκύμαντο γνωριμία τους
Αλλά ταυτοχρόνως ήταν και ένα άπό τά πολλά πού τούς
χριζαν. Ηταν τόπος είρήνης και συμφιλισεως στίς
μεταξύ των σχέσεις μετά τόν Ανένδοτο και την παραπομπή του Μακεδόνος πολιτικού σέ δίκη στό Είδικό Δ καστήριο γιά την ύπόθεση της ΔΕΗ Κατά τήν διάρκεια
της έξορίας τους στό Παρίσι κατά τήν δικτατορία, οί δύο
άνδρες είχαν έρθει κοντά και πρός τούτο είχε βοηθήσει
ή μαγειρική της Μαρίκας Μητσοτάκη τήν όποία ό Καραμανλής συμπαθούσε . Τά βραδινά δείπνα πού παρέθε
σε δ Μητσοτάκης στήν οίκία του είχαν δημιουργήσει m ΌΚαραμανλής μαζί μέ τόν ντ Εσταίν στήν
την έντύπωση, ότι οί δύο άνδρες άφησαν στό παρελθόν Λεωφόρο Συγγρού
τίς άντιπαλότητες και χάρασσαν κοινή πορεία . Πρός τουτο
ό Μητσοτάκης είχε ταξιδέψει αύτοβούλως στις HΠΑ κα
είχε έπιχειρηματολογήσει στό State Department ύπέρ της
έπιστροφής Καραμανλή στήν έξουσίας μόνης λύσεων .
Ήνεαρά Ντόρα Μπακογιάννη είχε έπίσης ταξιδέψει στήν
Βόννη γιά νά παραδσει στό Γερμανικό Ιδρυμα Ραδιοφω
νίας τήν δήλωση Καραμανλή έναντίον τής δικτατορίας.Ως
τόσο τό καλό κλίμα μετετράπη κατ' άρχάς σέ όργή δταν δ
Κωνσταντίνος Καραμανλής άπεφάσισε νά μήν περιλάβει
τόν Κρητικό Πολιτικό στήν κυβέρνηση Εθνικής Ενότητος (έπικαλούμενος βέτο του Γεωργίου Μαύρου) και άργοστά ψηφοδέλτια της ΝΔ. ΤΟ 1965 ήταν νωπό . Εκτοτεή όργή γιά τήν παράλειψη Μητσοτάκη έκληροδοτήθη
" Όντ' Εσταίνείχε παραχωρήσει τό προεδοικό τερα
άεροσκάφ0ς στόν Καραμανλή για νάέτιστρέψει
στήν Έλλάδα τόν Τούλιο τού 1974
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
<Πράσινον τέλος
στό ντήζελ κινήσεως
Οι άνηφοριές τής Πάρνηθας
ΣτΕ: Υποχρεωτικός
ό έμβολιασμός τν νηπίων
<ΠΡΑΣΙΝΟ> τέλος στήν κατανάλωση
diesel κινήσεως ίσο μέ 0,03 εύρ άνά λίΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ είναι έκτεθειμένη στήν δημό- νομικής δραστηριότητας άλλά κυρίως έξ αίτίας
σοια κριτική για τήν ύστέρηση της πολιτικής της του λόγου ότι ο πλανήτης (όρος του "Ελληνα κα στό δεύτερο κυμα της πανδημίας. Σύμφωνοι . Νά θηγητή Χρηστάκη) είναι λόγω της παγκοσμιοποί
δουμε μόνο σέ τί είναι άκριβως έκτεθειμένη . Διό- ησης συνδεδεμένος . (Η κρίση στήν Κίνα έπλη
τι ύπάρχουν πεδία πολιτικής όπου ύπάρχει πεδίον ξε τόν τουρισμό των νυφικν στήν Σαντορίνη πχ.)
δόξης λαμπρόν γιά άσκη ση καλόπιστης κριτικής Οχαρακτηρισμός Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος.
καί πεδία πού άκούγονται ήχηρές ύπερβολές, άπό της γενιάς μας ένισχύεται έπίσης άπό τούς έθνικι
τόν ΣΥΡΙΖΑ , που άναζητά ρεβάνς για τό Μάτι κυ - σμούς που γεννα . Εθνικισμούς που έκδηλθηκαν
ρίως. Επίτης άρχής άς συμφωνήσουμε σέ κάτι: ή στόν άβυσσαλέο άγνα τν κρατν νά έξασφαλί
πανδημία είναι ή πρτη μεγάλη κοινή πρόκληση σουν μάσκες στήν πρτη φάση της πανδημίας άκόπού άντιμετωπίζει ό πλανήτης μετά τήν λήξη του
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στίς 2 Σεπτεμβρί- οι όποιοι έκδηλθηκαν μέ τόν διαγωνισμό έντυπ
ου του 1945. Χρειάστηκε νά περάσουν 75 όλόκλη- σεων γιά τό καλύτερο έμβόλιο: της Οξφόρδης, της
ραχρόνια, αίνας σχεδόν (στήν Γιάλτα έγινε καλή Pizer, τό Ρωσσικό. Εθνικισμοί οί όποϊοι έκδηλνοδουλειά) για να ξυπνα κάθε μέρα ό πλανήτης καί
οί κάτοικοι νά έχουν στά χείλη τους τήν ίδια λέξη: έξασφαλίσουν πρτοι τό έμβόλιο για τούς πολίτες
Κορωνοϊός . Εμβόλιο. Πανδημία . Lockdown. Ο κο - τους ."Ήδη ή Μεγάλη Βρεταννία κατηγορείται ότι
ρωνοϊός ύπό μία έννοια είναι ό Τρίτος Παγκόσμι - κλέβειν τά έμβόλια της Εύρπης. Ή πανδημία
ος Πόλεμος της γενιάς μας .
του λόγου ότι ο πλανήτης (όρος του Ελληνα καΤό Συμβούλιο της Επικρατείας άπεφάνθη ότι ή συνταγματική δημοσίου σκοπού
πρόβλεψις του κράτους νά λαμβάνει μέρι μνα για την δημόσια ύγεία έπιτρέπει νά διαγράφονται άπό τούς παιδικούς σταθμούς και
τά νηπιαγωγεία τά παιδιά σέ περίπτωση κατά την όποία οί γονείς άρνούνται νά τά εμβο λιάσουν. Συγκεκριμένα, στόν Δήμοτής Ανα
τολικής Μακεδονίας διεγράφησαν τέσσερα
άπό την Πρωτοχρονιά και έκτακτη
είσφορά 69% έπί του τζίρου του 2020 σέ
έργα ΑΠΕ πού έχουν τεθεί σέ λειτουργία
πρίν άπό τίς 31 Δεκεμβρίου 2015 γιά νά
καλύψει τό έλλειμμα τού Είδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, έπιβάλλει μεταξύ άλλων
ή Κυβέρνησις μέ τροπολογία στό νομο
σχέδιο γιά τόν έκσυγχρονισμό της χωροταξικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας
. πού κατετέθη στήν Βουλή . Επίσης προβλέπονται ρυθμίσεις για τήν άναπτυξιακή
μετάβαση τν λιγνιτικν περιοχν της
Δ. Μακεδονίας και της Μεγαλοπόλεως .
Συμφνως πρός τό νομοσχέδιο:
1. Επιβάλλεται έκτακτος είδική
είσφορά σέ όλους τούς σταθμούς ΑΠΕ και
μη καί δωροδοκντας μέ βαλίτσες. Εθνικισμούς ,
Συνέχεια στήν σελ. 4
νται στόν άγνα πού δίδουν οί πρωθυπουργοί νά
Τάθεμελιδη ,
κύριοι δυνατοί
της γής!
Συνέχεια στήν σελ. 2
έφερε έπίσης στόν άφρό καλά κρυμμένες άνισότητες του καπιταλισμου-δέν έχουν ύπολογιστή
Σύμφωνα μέ τά τελευταία διαθέσιμα στοιχεία οι όλοι οί μαθητές για την τηλεκπαίδευση- άλλά φανεκροί παγκοσμίως άνέρχονται σέ 1.054.604 και τα νέρωσε καλύτερα στό φς της ήμέρας τά αύταρχικρούσματα σέ 36.041.783. Δέν συγκρίνονται βεβαί - κά καθεσττα. Σάν τό γειτονικό μας πού φαίνεται
ως μέ τά 60 έκατομμύρια νεκρν στά έξι χρόνια του ότι κρύβει θανάτους των ύπηκόων του.
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου-έμείς μετράμε
μήνες-άλλά ή συμφορά είναι μεγάλη . Όπως έξίσου μεγάλη είναι ή ζημιά στήν παγκόσμια οίκονο-οπΟΙο δρά ή Κυβέρνηση όφείλουμε νά σημεισου μία όχι μόνον έξ άφορμής της διακοπής τής οίκοΈγκαινιάσθηκαν ό άνελκυστήρας
πλαγιάς κα οί νέες
διαδρομές στήν Ακρόπολη
Γράφει ό Βύρων Γ Πολύδωρας
EAΝ δέν κοιτάξετε κατά πρόσωπο τον
αδράκον δέν τόν σκοτνετε. Έσείς οί
de facto γιργηδεςν. Δέν θέλω νά
σας άπονομιμοποιήσω ή να σας άπο
δομήσω . Συνειδητοποιντας τό μάταιο (:) της έπανάστασης (της όργής)
στούς ίστορικούς κύκλους, πασχίζω
νά διαλεχθ μαζί σας, έστω ς άκάλεστος έπισκέπτης ή συμπέθερος.
Καί νά σας θυμίσω τά fundamentals,
τά θεμελιδη που όφείλατε νά πράξετε. Πού φοβούμαι πς , βυθισμένοι
μέσα στόν γυάλινο, πλήν βουρκδη,
πύργο σας, του πλούτου και τής δύναμης, της άλαζονείας και της κουφόνοιας , δέν έχετε τήν όρθοκρισία
Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
Για νά άντιληφθούμε καλύτερα τό πλαίσιο στό
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Άβάντα ΗΠΑ σε Έρντογάν
μέ έπενδυτές στά Βαρσια
Δημοπρατούνται
μονόφυλλα του Καβάφη
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Πς θά σας φαινόταν ή ίδέα νά συνταξίδεύετε μέ κα
Τσίκες, κουνάβια, σκαντζόχοιρους άμφίβια και έρπετά
Καί όμως αυτό θά μπορούσε νά σας είχε συμβείμέχρι τό
2018, όπότε οί περισσότερες άεροπορικές έταιρείς άπηγόρευσαν τήν έπιββαση τέτοιων ζων στά άροπλάνα
τους Έκτοτπέπιτρέποντα μόνον τάζα βοηθείαν τά
όποία μάλιστα ταξιδεύουν δωρεάν Κάποιοι όμως έκανον κατόχρηση δηλνοντας σάν Τέτοια,πθήκους, άλο
Υάκια πόνυ καί άλλα λέον οι άεροπορικές έταιρείες ξε
καθάρισαν ότι ζα βοηθείαφ μπορούν νά είναι μόνον
οί σκύλοι καί μάλιστα οί έπαιδευμένοι . Κάθε άλλο καΤοικίδιο ζο που θά ήθελε ό ίδιοκτήτης του να τό έχει
μαζί του , μιά γάτα π.χ, θά πρέπει νά πληρσει είσιτήριο! Τό όποίο στις ΗΠΑ άνέρχεται σέ 175 δολλάρια.
ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ Άμερικανν και Βρεταννν για
τό Βαρσι αύξήθηκε μετά τήν έκλογή του Ερσίν Τα
τάρ στήν προεδρίαν του ψευδοκράτους , σύμφωνα
μέ δημοσίευμα της τουρκικής έφημερίδος Vatany.
Όπως άναφέρεται, τό Τουρκο-Αμερικανικό Συμβούλιο Αναπτύξεως (ATBD) άνοίγει τήν δεύτερη άντιπροσωπία του στά Βαρσια, χωρίς στόσο να διευκρινίζειάναυτό θά γίνει ή όχι στήν περίκλειστη πόλη, μετά
Συνέχεια στήν σελ .5
ΕΙΚΟΣΙ ένα μονόφυλλα και ποιητικές συλλογές του
Κ.Π. Καβάφη , κάποιες έκτν όποίων φέρουν ίδιόχειρη άφιέρωση του Αλεξανδρινού ποιητου, άναμένεται
νά άποτελέσουν τό έπίκεντρο του ένδιαφέροντος της
προσεχούς δημοπρασίας σπανίων βιβλίων, ίστορικν
χειρογράφων-έγγράφων και διαχρονικν έργων νεοελληνικής χαρακτικής & ζωγραφικής του οίκου Βέργο9. Από τήν ένότητα ξεχωρίζουν τά έργα Κτίσταν ,
Συνέχεια στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ. 7
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. Κάποτε ήταν δύσκολο νά ταξιδέψει κανείς άπό μια
κομμουνιστική χρα Ακόμα καί οί έσωτερικς μετακ
νήσεις ήσαν αύστηρά έλεγχόμεε. Πολλά έχουν άλλάξα σήμερα. Όσον άφορά στήν Κίνα, μπορεί νά έπιτρέ
πει Τις μετακινήσεις, άλλά έρχοντα οί ΗΠΑ νά έπιβάλλουν περιορισμούς, Ή Ούάσιγκτων υίοθέτησε νέους πιό
αύστηρούς κανόνες που περιορίζουν τήν είσοδο στίς
ΗΠΑ μελν του Κομμουνιστικού Κόμματος Τής Κίνας
Έτσι ή διάρκεια ίσχύος τής βίζας τν μελν του ΚΚΚ
Κίνας καιί τν άμεσων συγγενν τους πριορίζετα σέ
ένα μήνα, καί δέν τους έπιτρέπετα παρά μία είσοδος
στις ΗΠΑ. Μέχρι πρό Τινος τά μέλη του Κομμουνιστι
κού Κόμματος, όπως και άλλοι Κινέζοι πολίτες μπορούσαν νά λάβουν άδειες παραμονής στίς ΗΠΑ διαρ
κείας έως καί 10 έτν
Τό έμβόλιο, τά τσιπάκια, ό Σόρρος καί ό ίος
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
κθά τό κάνεις τό έμβόλιο;> μέ ρωτά ή φίλη μου ή
Μαίρη . Καί δέν είναι όποιαδήποτε ή Μαίρη ..
σει σέ κάθε τι που θά συζητηθεί και αμέσα στά πράγματαν ,
κατά τήν άποψή της . Καί την
άποψή της δέν τήν συζητά,
προσπαθεί νά τήν έπιβάλει . .
δας. Όπως βλέπεις , έγ δέν
άζουν και τά πωλούν, φυσικά
είμαι άνθρωπος, είμαι κινούμε- μεγάλες πολυεθνικές έταιρείε,
oί όποίες διαθέτουν τά άπαιτούμενα κεφάλαια για μεγάλες, εύρύτατες και πολύ δαπανηρές έρευνες και δέν τά παρα σκευάζουν oί γιατροί άπό την
Κούβα ή έπιστήμονες άπό την
Βενεζουέλα του φίλου σου του
Μαδούρο, άπό την Βολιβία
νο τριπάκιl, Τής λέω καί τήν
κουρδίζων ..
13:00-15:00
Η Μαίρη είναι μία άπό τίς
πλέον τσαούσες φίλες μου .
Πρόεδρος σέ Σύλλογο Γονέων Όπως έκανα και τής γρίπκαι Κηδεμόνων του σχολείου
δπου φοιτούν τά δύοτης παι
διά, προοδευτική ς έκεί που
δέν παίρνει, Ετοιμη νά άπαντήΕμ' βέβαια! Ο,Τι σού πεί
τό κεφάλαιο , τό κάνεις!, μού
λέει, περιφρονητικά καί μού
δίνει πάσα γιά νά τήν κάνω
μπαρούτι .
Δύο απ' όλα!,
Καί βέβαια θά τό κάνω.
πης και του πνευμονιόκοκκου, όπως έκανα παλιά στό
σχολείο , τό έμβόλιο της εύλογιάς και τής πολυομυελίτιο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
<Ναί, και λυπάμαι πολύ
που τά έμβόλια τά παρασκευΣυνέχεια στήν σελ . 4
4-12-2020
771108 701151