Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α . ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙA
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
3 Δεχεμβρίου 2020
Σοφονίου προφήτου Αγγελή νεομ του Αργείου
Σελήνη 19 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 7.24 -Δύσις 5.06
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις μέ βροχές και μετρίους άνέμους Θερμοκρασία έως 16β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τοπικές βροχές καί μέτριοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 12β.
Αριθμ. φλ. 41824
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
TΙΠΡΟΚΥΠΤΕΙΑΠΟ ΤΑ ΡΩΣΣΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙΑΠΟ ΤΟ <ΤΙΜΗΜΑΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ>
Έτσι πρόδωσε> ό Στάλιν τό ΚΚΕ
Δύο μήνες πρίν άπό τάΔεκεμβριανά συνεφνησε μέ τόν Τσρτσιλ
ότι κή Άγγλία πρέπει νά έχει άποφασιστικό λόγο στήν Ελλάδαν
μα της Είρή νης (έκδόσεις Πατάκην ), ή ίστορική συζήτησις άλλαξε περιεχόμενο.
ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ Δεκεμβρίου του 1944 τό Κομμουνιστικό
Κόμμα Ελλάδος και τά μέλη του πιστεύοντας δτι μάχο- ΠΟΛ0/
νται για τόν σοσιαλισμό , τά Σοβιέτ, τήν κατάληψη τής
έξουσίας καί κατά της άποικιοκρατίας, πρωταγωνίστησαν στά αίματηρά γεγονότα στό Κέντρο τν Αθηνν . Στά
έπεισόδια πού έμειναν στήν ίστορία ς τά Δεκεμβριανάν. (Αναλυτικς στό άρθρο του συνεργάτου μας, δικηγόρου Διονύση Καραχάλιου στήν σελίδα 8.) Γιά πολλά χρόνια, άκόμη και σήμερα , ή ίστορική άντιπαράθεσις έπεσκιάζετο άπό τά ντοκουμέντα και τίς μαρτυρίες στελεχν
του ΚΚΕ, ότι στόχος τους ήτο ή κατάληψις της έξουσίας
και ή ένταξις τής Ελλάδος στό άνατολικό μπλόκ. Τά νετερα ίστορικά στοιχεία πού είδαν δμως τό φς της δημοσιότητος άπό τόν περασμένο Αύγουστο πού άποχαρακτηρίσθηκαν άπό τόν Πρόεδρο Πούτιν τά πρακτικά τν
συνομιλιν Στάλιν-Τσρτσιλ στό Κρεμλίνο στίς 9Όκτω
βρίου του 1944 έως καί τόν Σεπτέμβριο πού κυκλοφόρησε
τό βιβλίο τοϋ καθηγητου S. M. Plokhny, Γιάλτα. Το ΤίμηΠΑΛΤΑ
Τό μείζον θέμα πού προκύπτει είναι δτι ό Σοβιετικός
| ήγέτης Στάλιν χρησιμοποίησε άριστοτεχνικς τόν έλληνικό έμφύλιο και την συμμετοχή του κομμουνιστικού δημοκρατικοϋ στρατού σέ αυτόν προκειμένου να άνταλλάξει
την Πολωνία μέ την Ελλάδα! Η χρα μας ποτέ δέν άνηκε
στά άμεσα ένδιαφέροντά του στε νά περιληφθεί στς
μ σφαίρες έπιρροής πού διεπραγματεύετο μέ τόν Τσρτσιλ.
Τό άντίθετο. Τόν ένδιέφερε, όπως σήμερα και τόν Πούτιν ,
ήπερίμετρός του , στε νά είναι άσφαλής ή έπικράτειά του
και στε νά έχει χρόνο άνασυντάξεως μετά τό οίκονομικό πλήγμα πού έδέχθη ή ρωσσική οίκονομία στόν δεύτε ρο παγκόσμιο πόλεμο . Τόν ένδιέφεραν πρίν καί πάνω άπό
δλα ή Πολωνία , ή Ρουμανία, ή Ούγγαρία, ή Γιουγκοσλαβία και άλλες χρες τοϋ άνατολικοϋ μπλόκ . Όχι ή Ελλάς.
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Παράτασις μέ
άστερίσκους στίς
άναστολές δανείων
Η διαπλοκή του διαδικτύου
Τί νά διεκδικήσουμε
στήν Σύνοδο Κορυφής
ΕΔΩ ΚΑΙ μερικές έβδομάδες άπό τήν στιγμή πού τάπαραγγελία δημοσκοπήσεις γιά τήν δημοτικότηόριστικοποιήθηκε τό κυβερνητικό σχέδιο για τό Ταμείο Ανάκαμψης και άποφασίστηκε τό τελικό πλάνο
των ίδιωτικοποιήσεων του 2021, τό κλιμα στόν Τύπο του σαββατοκύριακου άρχισε νά θυμίζει έποχές
χρηματιστηρίου. 1999. Τότε που έπιχειρηματίες καλούσαν δημοσιογράφους νά συμμετάσχουν στο με- μό. Σημαντικός τηλεοπτικός δημοσιογράφος παραι γάλο παιχνίδι της άρπαγής του πλούτου των Ελλήνων άπό τό ταμπλ της Σοφοκλέους μέ τήν τάχα τηθηκε απο την έργασία του για νά άναλάβει θέση
χιουμοριστική προτροπή γίνε λαμόγιο καί έσύ!. Ο
Τύπος πάντα ήταν ό καθρέφτης των συσχετισμν
ίσχύος στήν πολιτική καί στήν άγορά (είδικς μετά στορική έφημερίδα πού διαθέτει ήδη ίστότοπους
το 1989-κάποτε έλέγετο ή φράση ή ύπούργημα αποφάσισε νά ίδρύσει έναν νέο οίκονομικό, καταμού δίνεις ή έφημερίδα βγάζω!) , τρα στό παιχνί - Λαβαινου με γιατί . Δύο έπιχειρηματίες που δραστηδιμπαίνει πρτη φορά μετά τήν έποχή Σημίτη στήν ριοΟποιουνται στόν τομέα της ένέργειας μέ πλήθος
διανομή πακέτου καί τό διαδίκτυο. Οί υπαινιγμοί, οί
άναφορές και τά χτυπήματα κατά κρατικν άξιω- το στασίδι-άποφάσισαν νά ίδρύσουν νέα site γιά θέ ματούχων και έπιχειρηματιν σέ διάφορες παραπολιτικές στήλες έβδομαδιαίων έφημερίδων έχουν τίτλοι οίκονομικν έντύπων που άνήκουν στήν ίδι πυκνσει τόν τελευταϊο καιρό , και άπορία γι' αυτό Οκτησια αδιάφορων μιντιαρχν ξαφνικά άποκτουν
δέν υπάρχει καμμία . Τά άπορρίμματα , οί δρόμοι, τά αξτια, περιεχόμενο καίνέα διάσταση. Στελεχνονται
έργα του ψηφιακού μετασχηματισμού , κάθε πιθανή και άπίθανη δράση που περιλαμβάνει τό Ταμείο που άποτέλεσαν στό παρελθόν τόν όρισμό της διαΆνάκαμψης, τό πρόγραμμα ίδιωτικοποιήσεων (λιμάνια) καί τό νέο πρόγραμμα έξοπλισμν έχει άνοίξει ονται νά άνεβοϋν στόν ίστό . Στίς άλήστου μνήμης
την όρεξη ύπαρκτν και άνύπαρκτων όμίλων των εποχές του έκουγχρονισμού όταν ή άγορά μυριζόόποίων το μάτιν στήν θέα του δημόσιου χρήμα - ταν αφλέτον δισεκατομμυρίων οι έπιχειρηματίες
τος γυαλίζει. Εξού καί όρισμένες άποθεωτικές κατα Υπουργν.
<ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ άλλά μέ άστερί
σκους στίς τράπεζες νά θέτουν σέ άναστολή την καταβολή δόσεων δανείων
μέχρι 31 Μαρτίου, έδωσε ή Εύρωπαϊκή
Τραπεζική Άρχή.
του Γιάννη Βαληνάκη*
Τις τελευταιες ήμέρες παρατηρειται μάλιστα και
ένα νέο φαινόμενο . Άρχισαν νά φυτρνουν σάν τά
αμανιτάρια" στό διαδίκτυο -δέν βγήκαν άκόμη στόν
άέρα- νέα οίκονομικά site. Κοντά στά δέκα τόν άριθΒΑΔΙΖΟΥΜΕ πρός μιά
κρισιμότατη Σύνοδο Κορυφής, όπου
θεωρητικά παίζουμε στό δικό μας γήπεδο, μέ προοπτικά
φιλικότερο το άμερικανικό περιβάλλον
'Η άπόφασις της ΕΒΑ συνοδεύεται
και μέ την υiοθέτηση περιορισμν πού
έχουν στόχο νά έξασφαλίσουν ότι τά
moratoria θά περιορισθούν στό να καλύψουν τό κενό ρευστότητος τν δανεισμένων πού προεκάλεσε ή έπιστροφή
των 1ockdown. Σέ αυτήν την βάση θά καλυφθούν μόνο δάνεια πού έχουν τεθεί σέ
άναστολή πληρωμής δόσεως για λιγτερο άπό έννέα μήνες στό σύνολο, περιλαμβανομένων προηγουμένων άναλόγων
Συνέχεια στήν σελ. 2
έπί κεφαλής σέ γνωστό ίστότοποό όποτος άνανενεται άπό μετεγγραφές μέ πενταψήφια μπόνους.
Συνέχεια στήν σελ. 5
άλλων δραστηριοτήτων στά ΜΜE -δέν τους λείπει
<Ο Macron μόνος
ματα ένέργειας έκαστος. Αχρηστευμένοι ίστορικοί
του Α. ΠΔημόπουλου *
"Ο ΜACRON μόνος , αύτός ύπήρξε
ό τίτλος του πρό έβδομάδος έξωφύλλου του βρετανικοϋ περιοδικου Spectator. Το όποιο, στό όμότιτλο κύριο άρθρο του , έπέλεξε ς θέμα τήν διεθνή σιωπή άπέναντι στήν
έπιλογή του κ . ό Macron να ύπερασπιστεί δυναμικά τήν έλευθερία της
έκφρασης και τίς δυτικές άξίες γενικότερα, στόν άπόηχο της άποτρόπαιης δολοφονίας του καθηγητή
Samue! Paty άπό φανατικό ίσλαμιστή
στό Παρίσι, μέ άφορμή τήν έπίδειξη άπό τό θυμα γελοιογραφιν , στί
όποτες άπεικονίζονταν και ό Μωά
μεθ. Φυσικά, στό έσωτερικό της Γαλλίας , ή στάση του Μacron να σηκσει το γάντι άπέναντι στόν αίσλαμικό αυτονομισμό., όπως ό ίδιος
και έπανιδρύονται Τέως μάνατζερ συγκροτημάτων
Πολιτική θύελλα άπό
την παράλληλη καταγραφή
τν κρουσμάτων
πλοκής βγαίνουν έπίσης στό -μείντάνιν και έτοιμάΛεπτομέρειες στήν σελ .4
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
Η ΔΕΗ είσέρχεται
στίς τηλεπικοινωνίες
Διαμάχη ΕE - Βρεταννίας
για τό έμβόλιο της Pizer
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Η έπιβίωσις στηρίζεται στήν προσαρμογή.
Αύτό φαίνεται έσκέφθησαν στό Βερολίνο, όπου
τά κλειστά νικτερινά κέντρα μετατρέπονται σέ κέ
ντρα γρήγορων διαγνωστικν τέστ γιά τόν κορωνοϊό. Άντιστοίχως καί τάξενοδοχεία θά φιλοξενούν άτομα που πρέπει νάμπούν σέ καραντίνα .
"Έτσι τό βερολινέζικο KitkatClub θά προσφέρει
γρήγορα διαγνωστικά Τίστ άνιχνεύσεως κορωνοϊού άπό αύριο καιί θά άκολουθήσουν καί άλλα
κλάμπ τής πόλεως Ο στόχος δέν είναι νά κερδίσουμε χρήματα, άλλά νάμπορέσουν οί πολίτες νά
μετακινούνται και πάλι πιό έλεύθεραν έδήλωσε ό
έκπρόσωπος Του συλλόγου Τν κλάμπ της γερμανικής πρωτευούσης, Λούτ Λάιχζενρινγκ.
ΕΜΦΑΣΗ σέ έπενδύσεις στήν πράσινη ένέργεια και
δυναμική είσοδο στίς τηλετικοινωνίες περιλαμβάνει
τό άνανεωμένο businessplan της ΔΕΗ έως τό 2023, συμ
φνως πρός τήν παρουσίαση της διοικήσεως στό πλαι
σιο τού Investor Day. Σέ πρτη φάση ή επιχείρησις θά
άξιοποιήσει τά 242.000 μήκους δίκτυα ήλεκτρισμού του
ΔΕΔΔΗΕ, γιά νά συνδυασθούν μέ τίς όπτικές ίνες, και
σέδεύτερη φάση αυτά θά μπορούσαν νά φιλοξενήσουν
Συνέχεια στήν σελ .2
ΣΑΝ κεραυνός έν αίθρία -άλλά και έν μέσω πανδημίας- έπεφτε χθές στά γραφεία τν μεγάλων είδησεογραφικν πρακτορείων ή πληροφορία πς τόπολυσυζητημένο έμβόλιο τν έταιρειν Pizer και BioNTech
κατά του κορωνοίού έλαβε τελικά έγκριση για χρήση
στήν Βρεταννία και ή χορήγησίς του θά άρχίσει άπό
την έπόμενη έβδομάδα! κ Πληροφορίων πού έγινε βέβαια είδησιο κι άμεσα κπρτο θέμαω στήν διεθνή έπι Συνέχεια στήν σελ. 5
Συνέχεια στήν σελ 3
ELLRDA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Άπό τους σεισμολόγους στούς λοιμωξιολόγους
. Διασστες στήν Γαλλία χρειάσθηκε νά λάβουν
άκραία μέτρα προκειμένου να μπορέσουν να μεταφέρουν έναν άνδρα πού έπασχε άπό παθολογική παχυσαρκία άπό τό διαμέρισμά του, άφού
είχε άκινητοποιηθεί στό σπίτι του έπειτα άπό ένα
άτύχημα . Περίπου 50 διασστες καί ένας γερανός χρησιμοποιήθηκαν στήν έπιχείρηση, στό Περπινιάν , στήν νότιο Γαλλία . Μέ τό βάρος του να
ύπολογίζεται μεταξύ 250-300 κιλνό άνδρας δέν
μπορούσε νά μετακινηθεί άπό τό κρεβάτι του Τορα θά χρειασθεί να νοσηλευθεί γιά μερικούς μήνε,
καθς οί ίατροί θά πρέπει νά τόν βοηθήσουν νά
χάσει βάρος.
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Οση κατανόηση και νά
δείξω, όσο έπαγγελματικά
διεστραμμένος και άν είμαι
( που είμαι, όπως όλοι σχε
δόν οί άνθρωποι του χρου νάδελφοί μας ψάνουν έναγω- έχουν ακλείσει και μάς λέ
μας ) , κάποια στιγμή άγανά - νίως τρόπο νά γεμίσουνν τά
κτησα μέ αύτό που συμβαί - Τρίωρα και τά τετράωρα μέ γιατί πρέπει νά άνοίξουν τά
νει κάθε μέρα μέ τήν τηλεό- τ
ραση καί τό ραδιόφωνο τής τσει οί προϊστάμενοί του ,
πανδημίας .
Έπιτρέψατέ μου, άγαπητοί έπιστήμονες , νά έκφρά - που λέει και ή έγγονή μου .
σω τήν άποψη , ότι μάς έχε
τε μπερδέψει ! Δέν λέω , οί συμε άρχίσει νά τά παίζουμε σχολεία για μιά έβδομάδα
καί νά ξαναδιακόψουν την
λειτουργία τους γιά δεκαπέντε ήμέρε ; Δέν άκούγετα.
τόσο λογικό.
Στό ένα κανάλι, βγαίνει
13:00-15:00
ό λοιμωξιολόγος τόν όποίο
Πίνεις τό καφεδάκι σουκαθς είσαι πλέον άποκλει"Δύο απ'όλα!ν
ει τά δικά του . Δέν βλέπω
σχολεία πρίν τίς Γιορτέφ μάς σμένος- καί κάνεις ζάπνγω.
λέει και συμφωνούμε . Γιατίδποία τους έχουν φορ ο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
Στό έπόμενο κανάλι , είναι
άλλά , βρέ παιδί μου, έχου- άς πούμε-νά άνοίξουν τά
Συνέχεια στήν σελ. 4
3-12-2020
|9771108 701144