Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ
Τετάρτη
2Δεκεμβρίου 2020
Αββακούμπροφήτου Θεοφίλου όσ. Μυρόπης μάρτ.
Σελήνη 18 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 7.23-Δύσις 5.06
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις μέ μετρίους άνέμους. Θερμοκρασία έως 13β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις μέ τοπικές βροχές . Θερμοκρασία έως 8β.
Άριθμ. φύλ . 41823
Ετος 144ν
Τιμή 1,50ε
ΦΟΡΟΙΣΤΙΣ ΕΞΑΙΩΓΕΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΑ ΤΟΝΤΟΥΡΙΣΜΟ. ΠΟΙΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΝΒΓΕΙ> ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ
Σκληρες
κυρσεις κατά Τουρκίας
0ωσεις
μόνον έάν προκαλέσει ξανά
Απρόθυμο τό Βερολίνο λόγω τουμεταναστευτικού-Έλπίζει στήν οίκονομική κρίμαση Ερντογάν
γειο γιά νά τό παροξύνει. Εύσεβείς πορσφυγικού κύματος άλλά και της
γερμανικοί πόθοι ίσως . Τούτων δοθέντων συμφνως πρός άπολύτως ύποβρυχίων . Οί κυρσεις αυτές θά
διασταυρωμένες πληροφορίες τής περιλαμβάνουν:
ΚΕστίας άπό τις Βρυξέλλες και τό
Βερολίνο , ό ύπατος έκπρόσωπος
τής ΕΕ Ζοζέπ Μπορρέλλ έξετάζει οδηγίας πού θά πλήξει τόν τουριπαλαιότερη πρόταση γιά κυρσεις
σέ τρείς τομείς τής τουρκικής οίκονομίας: στίς έξαγωγές , τόν τουρι σμό και τις τράπεζες . Υπό την ρη
τή προϋπόθεση όμως ότι ή Τουρκία μήν είναι άνταγωνιστικά
θά προκαλέσει ξανά στό μέλλον.
Όχι κυρσεις τρα . Αύτό είναι τό
μέγιστο πού μπορούν νά δεχθοϋν οί ματοπιστωτικά ίδρύματα της
Γερμανοί ύπό τόν φόβο ένός νέου
συγκεκριμενοποίησις τν κυρσε -.
ων μέ ρήτρα ένεργοποιήσες τους
ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ πού έκανε ή Καγκελλάριος Μέρκελ για την Τουρ.
κία προχθές σέ τηλεδιάσκεψη μέ είς τό έγγύς μέλλον . Μόνον άν οί
βουλευτές, έν όψει τής Συνόδου
Κορυφής τής 10ης και της 11ης Δεκεμβρίου, δείχνουν τί μπορεί νά πε
ριμένει ή Ελλάς και τί δέν μπορεί νοί γενικς άπεύχονται έλπίζοντες
νά περιμένει άπό την προσεχή Σύνοδο Κορυφής. Ο υμνος τής Καγκελλαρίου στήν γείτονα για την δ ΠρόεδροςΕρντογάν εύρίσκεται
στάση της στό προσφυγικό άλλά
και ή αίδήμων σιωτή της στό έλληνικό αίτημα για έπιβολή έμπάργκου μαίνει ότι κατανοεί πόσο βαθύ είναι
όπλων δείχνουν ότι τό μέγιστο πού τό πρόβλημα πού άντιμετωπίζει
μπορεί νά άναμένει κανείς άπό την ή οίκονομία του και δέν θά ρισκάΓερμανία, στήν φάση αυτή, είναι ή
άκυρσεως της παραγγελίας τν
Τουρκοι προκαλέσουν ένταση στό
Αίγαίο μέ την άποστολή γεωτρυπάνου . Πρoοπτική πού οί ΓερμαΠρτον, έκδοση ταξιδιωτικής
σμό της γείτονος.
δτι μετά τήν καρατόμη ση Μπαϊράκ και τήν άνοδο τν έπιτοκίων
Δεύτερον , έπιβολή φόρων και
δασμν στίς είσαγωγές τουρκικν
προϊόντων στήν ΕΕ , στε αυτά νά
σέ στάδιο οίκονομικής ριμάσεως
και άναθεωρεί Ώριμάσεως, τούσηΤρίτον , άπαγόρευση
στά χρηΗ Στιγμιότυπο άπό προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής
Συνέχεια στήν σελ.3
ρει νέες προκλήσεις στήν Μεσότου Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
57 καθηγήτριες
ΑΕΙ για την
συνεπιμέλεια
Τά συντρίμμια τής δεκαετίας του 2000
Θυρανοίξια γιά τόν
Αγιο Νικόλαο
τής Νέας Υόρκης
ΤΗΝ ΦΡΑΣΗ κάχαρτογράφητα ύδαταν τήν έχε- πιμέλεια ή μόνον ή συνεπιμέλεια άλλά τά νομικά θετε άκούσει πολλές φορές . Γίνεται μνεία της κυρί - μέλια τουγάμου , ο όποιος ευκόλως πραγματοποιως στά θέματα έξωτερικής πολιτικής. Ώστόσο, όσο
περισσότερο μελετ τό προσχέδιο του νομοσχεδί - καί μέ μιά συμβολαιογραφική πράξη . Ωσάν οί ζωές
ου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τήν ύποχρεω - καί οι Ψυχές μας νά είναι ίσες μέ τήν μεταβίβαση
τική συνεπιμέλεια των τέκνων , καί όσο μιλ και μέ ένός άκινήτου. Το πρόβλημα έπίσης είναι ότι όπως
ΑΙΣΟΗΣΗ προεκάλεσε τό πρωτοσέλι
δο της (Εστίας μέ θέμα τό νέο οίκογενειακό δίκαιο και τις σφοδρές άντιδράσεις 16 γυναικείων όργανσεων όσον
άφορά τό καθεστς της συνεπιμελείας πού αυτό προβλέπει. Η Εστία), δι αχρονικς υπέρ του γονίμου και ποιοτικού διαλόγου άπέναντι σέ τόσο σοβαρά ζητήματα δπως ή έπιμέλεια και ή
άνατροφή ένός παιδιού, παρουσιάζει τις
θέσεις 57 γυναικν πανεπιστημιακν
και έρευνητν πού τάσσονται ύπέρ της
είται και εύκόλως διαλύεται, στίς μέρες μας άκόμη
σω άπροκατάληττα τίς άπόψεις τους (δέν έχω έννο- ρας είναι άπαραίτητη προυπόθεση γιά τήν σφυρημο συμφέρον ) τόσο περισσότερο κατατείνω πρός λάτηση της κοινωνικής συνοχής της.Όσο πήγαιναν
τήν άποψη , ότι τελικς άχαρτογράφητα είναι κυρί - καλά τά πράγματα, τά προβλήματα μέσα στούς γάτά υδατα τής κοινωνίας μας . Της έλληνικής κοι
νωνίας . Δέν τήν ξέρουμε . Υποψίες έχουμε μόνο για ντως σζονταν. Η κρίση τά διέλυσε όλα . "Εφερε τά
τότί συμβαίνει στά βάθη της. Οργανωμένη ίχνηλά- πάντα στόν άφρό. Όλους μας άντιμέτωπους μέ τούς
τηση δέν έχει γίνει Θεωρητικς το νομοσχέδιο έπι - έαυτούς μας . Άλλοι άντεξαν, άλλοι όχι Όσοι όμως
κεντρνεται στήν έκνέου ρύθμιση μιας άστικής δι - δέν άντεξαν γιά λόγους πού άφορουν προσωπικς
αφοράς μεταξύ ένηλίκων. Της έπιμέλειας των τέ - τόν καθένα , βρέθηκαν στό έπικεντρο δικαστικν δικνων. Άν ξύσεις όμως κάτω άπό την έπιφάνεια της αμαχν μέ έπίδικο τήν έπιμέλεια τν παιδιν τους.
διαφοράς, θά διαπιστσεις έκπληκτος ότι τό έπί - Του μόνου δρου που δέν μπόρεσε έκτων πραγμάδικο είναι πρτον ή άποτυχία μιάς κοινωνίας που
ύποδύθηκε κάποτε τήν ίσχυρή καί δεύτερον ή κρί ση ένός θεσμο : της οίκογένειας.
μους έπιλύονταν. Σκεπάζονταν ίσως . Οι σχέσεις πά
( σελ.4)
Σαράντα χρόνια
στην ΕΟΚ - EΕ
Πς φτάσαμε
Συνέχεια στήν σελ 4
των νά τούς πάρει, ή κρίση.
Ή άγνωστη Φιλική
Έταιρείαν καί ή Κοητική
Έπανάστασις (1866)
Πρίν φθάσουμε νά συζηταμε λοιπόν γιά τό άν
φελει τά παιδιά τό προωθούμενο σχέδιο του
του Αγγέλου Ζαχαρόπουλου *
Πίσω άπό τίς ίστορίες καί τίς άντιδικίες κρύβονται Υπουργείου Δικαιοσύνης για τήν συνεπιμέλεια ,
τά συντρίμμια όλων μας της δεκαετίας του 2000. Τά Πρέπει νά έξετάσουμε πς βλέπειν ή πολιτεία
λάθη μας, τά όνειρά μας, οί προσδοκίες μας , οί άπο - τον θεσμό του γάμου . Οφείλουμε νά άναζητήσουγοητεύσεις μας. Προβλήματα πού τά σκέπαζεή έπιπλαστος εύημερία καί άποκάλυψε ή αίφνιδιαστική σκευτικού γάμου . Νά δουμε πόσοι γάμοι κέζησαν
χρεοκοπία . Τό πρόβλημα τελικς δέν είναι ή συνεΤΗΝ 1.1.2021 συμπληρνονται σαράντα χρόνια άφότου ή χρα μας έγινε
πλήρες μέλος της Εύρωπαϊκής Οίκονομικής Κοινότητας (ΕOK) ή όποία
έξελίχτηκε σέ Εύρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ ) . Μέ την εύκαιρία αυτή, πα
ρουσιάζω μερικά κομβικά κεφάλαια
των ένταξιακν διαπραγματεύσεων.
Αίσθάνομαι αυτή τήν υποχρέωση ς ό
τελευταϊος έπιζν μεταξύ τν πρωταγωνιστν τν διαπραγματεύσεων γιά
τήν ένημέρωση τν νεότερων γενιν.
Είμαι όπαδός της άρχηής, ότι όσοι γνω
ρίζουν τήν ίστορία άνταμείβονται και
όσοι την άγνοουν τιμωροϋνται . Καλό είναι νά μήν ξεχνάμε και τή ρήση
Του Ελευθερίου ΓΣκιαδά
με στατιστικά για τήν άναλογία πολιτικου-θρηΛεπτομέρειες στήν σελ .4
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
Ή <Εστίαν στό Νοβόστι
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
0ΟΣΑ: Ανάπτυξις
μόλις 0,9% τό 2021
διά χειρός Σμαραγδή
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Ενα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μέ Τήν όνομασία AlphaFold , πού άναπτύχθηκε άπό Τήν
βρεταννική έταιρεία DeepMind, θυγατρική τής
Google, κατάφερε γιά πρτη φορά νά λύσει ένα
άπό τά μεγάλα προβλήματα της βιολογίας: Προβλέπει γρήγορα καί μέ άκρίβεια πς θά άναδιπλωθούν οί πρωτείνε, ποιό τρισδιάστατο σχήμα θά
πάρουν καιί άρα ποιά θά είναι ή λειτουργία τους
Τό έπίτευγμα, πού χαρακτηρίοθηκε όρόσημο άπό
τόν έπιστημονικό κόσμο , θά βοηθήσει στήν καλύ
τερη κατανόηση διαφόρων άσθενειν μεταξύ τν
όποίων και ή Covid-19, και στήν έπιτάχυνση τής
άναπτυξεως νέων φαρμάκων.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ μόλις 0,9% τό 2021 προβλέπει γιά την
έλληνική οίκονομία δΟργανισμός Οίκονομικής Συ
νεργασίας και Άναπτύξεως . Συμφνος πρός τόν 00ΣΑ, ή πολύ άδύναμη τουριστική δραστηριότης και τά
νέα περιοριστικά μέτρα γιά τόν έλεγχο του κορωνοϊο
έξασθενίζουν τήν άνάκαμψη. Επίσης έπιφέρουν βαρύ
πλήγμα στήν καταναλωτική ζήτηση καί τίς έξαγωγές
ύπηρεσιν, και στό πρτο τρίμηνο του 2021.
Συνέχεια στήν σελ. 5
Λεπτομέρειες στήν σελ.2
Λεπτομέρειες στήν σελ7
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. Επιστημονική μελέτη συσχετίζε τόν βαθμό ρυ
πάνσεως τού άέρα μέ τήν πιθανότητα νά έμφανίσει ένας ήλικιωμένος ΆλΤσχάιμερ ή άνοια Δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι ή άτμοσφαιρική ρύπανσις σέ μια περιοχή , τόσο αύξάνει ό κίνδυνος έμφανίσεως στόν έγκέφαλο τν πλακν τής πρωτείνης
βήτα-άμυλοειδούς, που άποτελούν χαρακτηριστικό γνρισμα Τής νόσου Άλτοχάιμερ. Διαπιστθηκότι όσοι έμεναν στά μέρη μέ την μεγαλύτερη άτμοσφαιρική ρύπανση, είχαν κατά μέσον όρον 10% με
γαλύτερη πιθανότητα νά έμφανίσουν αυτές Τις πλάKς Ημελέτη έρχεται νά προστεθε σέ προηγούμενες
που δείχνουν ότι ή ρύπανσις του άέρα άπό αύτοκί
νητα, έργοστάσια , Τζάκια κλπ. είνα παράγων κιν
δύνου γιά άνοια όπως άκριβς καί τό κάπνισμα κά
Όταν ή Ελλάς είχε πολεμική βιομηχανία
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Καθς ή συζήτηση γύ -δοσάκης δημιούργηε σχολή σμίου Πολέμου πύκνωναν , αύτή συνεπάγονταν έπιβάάπό την-κάποτε άκμά- στόν χρο τής έλληνικής βιζουσα και νν προβληματι - ομηχανίας, καθς έπεδίωκε
κή- Ελληνική πολεμική βιο- και έπετύγχανε- νά έχει καμηχανία άρχίζει νά άποκτά λές σχέσεις μέ όλες Τις έλληνένδιαφέρον, άς θυμηθούμε κές κυβερνήσεις Όπως έχει
τήν τεράστια συμβολή τής διηγηθεί ίδιος στόν σπουΠΥΡΚΑΛ του δαιμόνιου δαίο δημοσιογράφο Γιάννη δυνάμεων του Αξονος, Γρά- Τής Ισπανίας (Εμαίνετο το Μποδοσάκη-Αθανασιάδη Μαρίνο , καθς τά σύννεφα
στό έπος του 1940. Ο ΜποδΙωάννης Μεταξάς του ζή- ρυνση
τησε να άποθεματοποιήσει ταξάς συνέστησε στόν μεγα άπό πυρομαχικά στε νά λοβιομήχανο νά άναζητήσει
έίναι ή χρα προετοιμασμέ
του Δημοσίου, δ Με
13:00-15:00
και άγοραστές στή διεθνή
νη γιά έπιτυχή άμυνα στήν άγορά. Ένδιαφέρον έπέδειξε
άπειλούμενη έπίθεση τν μόνο ή άριστερή κυβέρνηση
.Δύο απ' όλα!,
ο Κστας ιαννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
τεδ έμφύλιος πόλεμος μέ τίς
φει ό Γιάννης Μαρίνος: κΚατου έπικείμενου Β Παγκο- θς ή άποθεματοποίηση
Συνέχεια στήν σελ. 4
2-12-2020 .
|9771108701137".