Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 19741997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΜΕΡΙΣ
Τρίτη
1 Δεκεμβρίου 2020
Ναούμ του προφήτου , Φιλαρέτου του έλεήμονος
Σελήνη 17ήμερων 1 Άνατολή ήλίου 7.22-Δύσις 5.06
Αριθμ. φύλ . 41822
Έτος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΑΤΙΚΗ Νεφσεις μέ βορείους άνέμους, Θερμοκρασία έως 13β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις μέ μετρίους άνέμους Θερμοκρασία έως 8β.
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΠΑΘΡΗΣΚΕΥΜΑ.ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ.ΥΓΕΙΑ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Νέο οίκογενειακό δίκαιο
μέ μοναδικό θύμα τό παιδί!
Μετατρέπει τά τέχνα διαζευγμένων σέ έταιρεες
μέ άρμοδιότητες, όράριο, έναλλασσόμενες έδρες
Η Εστία δέν πρόκειται νά λάτου γάμου , τό άνήλικο τέκνο, ς βει θέση στήν άντιδικία μεταξύ των
συλλόγων τν πατέρων και τν γύναικείων όργανσεων. Είναι β βαιον ότι ύπάρχουν μητέρες πού
στερούν άπό τούς πατέρες τά παιέχει έκαστος γονεύς θά διαμοιρά - διά τους (πόσες είναι δμως αυτές) ,
είναι έπίσης βέβαιον ότι ύπάρχουν
και πατέρες πού στρέφουν τά τέ κνα τους κατά των μητέρων τους
ωτικής συνεπιμελείας, τόν καρπό
ων όργανσεων , μέ έπίκεφαλής
τόν παλαιότερο Σύνδεσμο για τά Δ καιματα τής Γυναίκας στήν Ελλά - μέ τις έως σήμερα προωθούμενες
δα (ίδρύθηκε τό 1920-ήγείτο αύτου
έπί δεκαετίες ή Άλίκη Μαραγκο- πίνγκ πόνγκ τν εύρισκομένων σέ
πούλου) , προκαλεί ή νομοθετική
πρωτοβουλία του Υπουργείου Δ καιοσύνης γιά τήν ύποχρεωτική συνεπιμέλεια τν τέκνων . Καί τουτο
διότι σέ μιά έποχή πού ο θεσμός
της οίκογενείας γνωρίζει μεγάλη τά δικαιματα τν Γυναικν κυρία
κρίση και ό άριθμός τν διαζυγί- Είρήνη Φερέτη, έγείρουν τεράων έχει έκτοξευθεί σέ άριθμούς ρε κόρ, έρχεται ή νομοπαρασκευαστι κή έπιτροπή μέ τό προσχέδιο πού
σει . Νά διαλύσει καί τόν καρπό του
γάμου , το άνήλικο τέκνο, τό όποιο
κέταιρείων "Οχι ς έμψυχο όν . Τέκνο-κέταιρείων , τό όποίο θά διαμέ
νει ύποχρεωτικς έναλλάξ σέ δύο
έδρες (οίκίες ), δ χρόνος πού θά τό
ρυθμίσεις καθιστά μπαλλάκυ του
άντιδικία γονέων του . Οι ρυθμίσεις
πού περιέχει τό προσχέδιο και κατήγγειλε μέψήφισμά της ός έπίκεφαλής τν 16 γυναικείων όργανσεων ή Πρόεδρος του Συλλόγου γιά
ζεται μέ ποσοστσεις άπό 30-50%,
έν οί σε άντιδικία γονείς θά άναλαμβάνουν μέ βάση τήν άπόφαση
του δικαστηρίου να κατανέμουν για νά τίς κδικηθούν για άλλους
λόγους . Είναι , τέλος , βέβαιον ότι
ύπάρχουν και έργαζόμενοι πατέρες
πού δέν έπιθυμούν νά άναλάβουν
στιο προβληματισμό . Και τουτο δι ότι άντιμετωπίζουν είσάγοντας δι κτατορικς τόν θεσμό τής ύποχρεζούν χωριστά . Θά άπαιτείται συναπόφασις γιά τό θρήσκευμα, γιά τήν
όνοματοδοσία, γιά την έκπαίδευση την συνεπιμέλεια ύποχρεωτικς
καί για την ύγεία .
Συνέχεια στήν σελ4
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Περί της
κάφελείας τν
Εύρωπαίων ήγετν
Γλσσα: Κίνημα Ελληνικότητας
Διαβεβαισεις για τά F-35
άπό τόν Πρέσβυ τν ΗΠΑ
γητής άντέδρασε στήν καθολική υίοθέτηση άγγλικων όρων
όπως Ιockdown, delivery, take away
click away. Καί άντί να του κάνει κριτική ούσίας-ύπάρχουν
πράγματα για νά είπωθουντόν είρωνεύτηκε για το έπνυμό του! Έπειδή στά ίταλικά
( bambini) σημαίνει μωράκια .
Που νά ήξερε δ έξυπνάκιας
που τό διέπραξε ότι <Μπαμπι νιτης είναι αυτός που έλκει
την καταγωγή του άπό το χωΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ για τρί τη φορά τόν Καζαντζάκη του
Σμαραγδη τήν Κυριακή τό βράδυ στήν ΕΡΤ συνειδητοποίησα δύο πράγματα: πόσο βαθειά
στήν ψυχή του μεγάλου Κρητικού κατάφερε νά διεισδύσει ό διακεκριμένος σκηνοθέτης (ή ταινία του όποίου ριμάζει σάν τό καλό παλιό κρασ ) και
ποιά είναι ή τύχη τν συμπατριωτν μας που άσχολοϋνται συστηματικς μέ τήν Ελληνικότητα . "χνος συμπάθειας άπό τό σύστημα- για τόν ριό Μπαμπίνι Ξηρομέρου Αίτωλοακαρνανίας και
Σμαραγδή που έκανε ταινίες τίς ζωές του Ελ Γκρέ - πς το όνομα της κοινότητος αύτης είναι πράγμακο, του Καβάφη, του Βαρβάκη, του Καζαντζάκη, του
Καποδίστρια τρα.Άν άφηνε πίσω του "άστακούς", νων."Ετσι εύρέθη ή εύκολη λύση: Είρωνετες και καίσως να είχε καλύτερη τύχη. "χνος συμπάθειας για τηγορίες για αμπαμπινιωτισμό.. Καί όμως! Αν θέ
τον Σταμάτη Σπανουδάκη που έγραψε τήν έκπλη- λουμε νά άνοίξουμε πράγματι σοβαρή συζήτηση για
κτική -Πόλη Γλυκειάν καί τόν -Αλέξανδρο- του Βu- τήν κατάσταση τής έλληνικής γλσσας στόν 21ο
ζαντίου . Μόνον είρωνετες καί άφ ύψηλου σχόλια . αίνα πρέπει νά πουμε στόν άγατητό κύριο καθηΣειρά για νά μπει στό πάνθεον τν Ελλήνων που γητή και στούς έαυτούς μας τά έξης: οί λέξεις μαργίνονται στόχος για τήν άγάπη τους στήν Ελληνι- τυροϋν κυριαρχίες έθνν καί πολιτισμν σε ίστοκότητα έλαβε και ό καθηγητής γλωσσολογίας Γε - ρικές έποχές . Όποιος κυριαρχεί στήν οίκονομία ,
ργιος Μπαμπινιτης , ό όποτος δέχθηκε συντονισμένη έπίθεση άπό κυριακάτικη έφημερίδα , ή όποία έπιβάλλει συνήθως και τίς λέξεις του . Τούς όρους
διακρίθηκε στό παρελθόν για τούς άγνες της για του. Οι όροι γιά τούς όποίους γίνεται θόρυβος
την γλσσα . Ένόχλησε τήν έφημερίδα ότι ο καθη ΑΙΣΘΗΣΗ προεκάλεσε το πρωτοσέλιδο χθεσινό δημοσίευμα της Εστίας , τό όποϊο ήταν το μόνο πρωτοσέ λιδο στόν έλληνικό Τύπο πού προέβαλε άναλυτικς (άναφορές είχαν έπίσης
ή ιδημοκρατίω και ή (Εφημερίδα τν
Συνέχεια στήν σελ .3
(σελ. 3)
Τό ράπισμα
. τής Βουλγαρίας
έναντι τής ΕΕ
τι κατάλοιπο ίταλικής έπιρροής περασμένων αίΈλληνοαμερικανίδα
ή έκπρόσωπος Τύπου
του Μπάιντεν
του Ανδρέα Σταλίδη*
ΤΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ βέτο για τήν έναρξη
συνομιλιν για τήν ένταξη των Σκοπίων στήν Εύρωπαϊκή "Ένωση δέν
ήταν κεραυνός έν αίθρία . Τόν Όκτβριο του 2019 είχε έκδοθεί πολύ
αύστηρό ψήφισμα άπό τό Βουλγαρικό Κοινοβούλιο πρός αυτήν την κατεύθυνση. Τόν Αυγουστο του 2020
στάλθηκε ένα έξασέλιδο σημείωμα
άπό τήν κυβέρνηση τής Βουλγαρί ας πρός όλες τίς κυβερνήσεις τν
χωρν μελν της ΕΕ μέ το ίδιο περιεχόμενο .
στό έμπόριο, στήν τεχνολογία και έχει τήν έξουσία
Λεπτομέρειες στήν σελ.5
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
Κόλαφος γιά την λίστα
Πέτσα ή Κομμισσιόν
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Έθελουσία καί μεισεις
μισθν στά ΕΛΤΑ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Κάθε πολίτης Τής ΕΕ μπορεί νά άπαιτήσει άπό
την Google ή άλη μηχανή άναζητήσεως στό διαδίκτυο νά διαγράψει παλαιότερα links μέ ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και άναφορές στόν ίδιο
ύπό προύποθέσεις Αύτό όρίζει τό κδικαίωμα στήν
λήθη , που έχει θεσμοθετηθεί μέ εύρωπαϊκή όδηγία για τήν προστασία τν προσωπικν δεδομένων . Αύτό βεβαίως ίσχύει μόνον έντός Εύρπης
και χωρίς νά άναγνωρίζεται αύτόματη καί αύτονόητη ύποχρέωσις διαγραφής προσωπικν στοι
χείων . Είναι όμως μία άχή.
ΣΧΕΔΙΟ διασσεως τν έλλειμματικν ΕΛΤΑ, που
προβλέπει γενναίο πρόγραμμα έθελουσίας για 2.000
έργαζομένους, μεισεις μισθν-άφού οί έργαζόμενοι έξακολουθούν νά παίρνουν 13ο και 14ο μισθό- και
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 100 έκατ. εύρ, θέτουν σε
έφαρμογή τά "Υπουργεία Οίκονομικν και Ψηφιακής
Διακυβερνήσεως , Εφ όσον ή έπιχείρησις έξυγιανθεί
θά είναι έφικτή ή είσοδος στρατηγικού έπενδυτού .
ΜΕ τις ύπόλογες στήν ΕΕ για φίμωση του Τύπου,
Ούγγαρία καί Πολωνία, έξισνει τήν Ελλάδα ή Εύρωπαία Επίτροπος για θέματα Διαφανείας Βέρα Γιούροβα, σχετικς μέ την λίστα Πέτσα και τήν σκανδαλ
δη κατανομή τν πόρων στά φιλικά πρός τήν κυβέρνηση Μητσοτάκη ΜΜΕ (Δέν είναι μόνο έλληνική
περίπτωσις. Το ίδιο κόλπο βλέπουμε και στήν Ούγγαρία, στήν Πολωνία, στήν Σλοβενία . Κρατικό χρήμα
Συνέχεια στήν σελ . 3
Άντιγράφω όρισμένες φράσεις
άπό αύτό το σημείωμα.
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ.2
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. Μπορεί τό 2020 νά είναι δύσκολη χρονιά γιά
τους άνθρπου, άλλα είδη όμως είδαν άκόμη καιί
άναγέννηση . Πράγματι έπανεμφανίσθηκαν κάστορs στά ποτάμια τής Βρεταννίας . Δέν είναι βέβαια
πιχαίο . Είναι άποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπαιθείας τν κυβερνήσεων Τής χρας νά άναβι
σει τό σχεδόν έξαφανισμένο άπό Τό Ήνωμένο Βασί
λειο είδος. Και ή προσπάθεια άπέδωσε φέτος , στόν
5ο χρόνο άπό τότε πού άρχισε
Στίς πλαγιές του Μπάντεν-Μπάντεν
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Αχός βαρύς άκούστηκε και νά δηγήσει τήν Αστον
για τήν μοναξιά του άντι- Μάρτιν του .
δημάρχου τν Αθηναίων ,
δ όποίος αίσθάνεται δυστυχής έπειδή δέν μπορεί νά πά
ει στό σπίτι που διατηρεί άπό άλλους κάμφισβητίες που έχουμε μπλέξει , βρέ πα1ό καί νά βγαίνεις στά σόσιαλω και νά άνεβάζεις φωτο
σίωω άπό τήν πισίνα τής β- γραφίες μέ τήν Άστον Μάρτιν σου στόν Μέλανα Δρυμό
και νά μάς πετάς στά μούτρα
τήν στεναχρια σου πού δέν
θά όδηγήσεις τόν χειμνα
τήν Αστον Μάρτιν σου
συμφέρον , άλλά όλα αύτά
τά κάνουν μέ τηλε-εργα13:00-15:00
Νά σάς π, ίσως ό τύ .
πος αύτός, έν τή βλακεία
του , νά είναι πιό είλικρινής
λας τους στό Σέν-Τροπέ!
. Πς μπορεί ό σκελετός μιας φάλαινας νά βρεθεί 12 χιλιόμετρα άπό τήν πλησιέστερη θάλασσα;
Μπορεί, άν πρόκειται γιά σκελετό 5.000 έτν, πού
σημαίνει ότι τότε καί έκεί πού βρέθηκε ήταν θάλασσα . Τήν άνακάλυψη έκαναν έρευνητές στήν Ταιλάνδη . Ο σκελετός πιστεύεται ότι άνήκει σέ φάλανα Bryde, και βρέθηκε στό Σαμούτ Σακόν , δυτικά
της Μπανγκόκ.
Άλλά, μεταξύ μας τρα,
"Δύο απ' όλα
στό Μπάντεν-Μπάντεν και
και κάγωνιστές , πού ξε - διά; Έδ νά πεθαίνει δ κό δέν μπορεί--λόγω του άπο- σκίζουν τό κατεστημένου .
Κλεισμού του στήν πόλη τήν που ρίχνουν κυβερνήσει , νά είσαι άντιδήμαρχος σέ μά στους χιονισμένους δρόμους
όποία συνδιοικεί- νά χαρεί που ύπηρετούν τό δημόσιο πόλη που βράζε άπό τόν
ο Κστας Παwνουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
σμος σάν τις μύγες , καί έσύ
Συνέχεια στήν σελ.4
1-12-2020
19771108 "701120