Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
| ΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 187 6
Δευτέρα
30 Νοεμβρίου 2020
ΑΤΠΙΚΗ Νεφσεις και βροχές Ανεμοι βόρειοι έως 6 μπωφόρ (Εως 15β )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βροχές . Ανεμοι έως 7 μπωφόρ. (Εως 16β )
Αριθμ. φύλ . 41821
Έτος 144ον
Τιμή 1,50ε
Ανδρέου άποστόλου του Πρωτοκλήτου
Πανσέληνος 1Ανατολή ήλίου 7.21-Δύσις 5.06
ΟΥΠΟΥΡΙΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΓΚΕΛΛΑΡΙΟ ΑΦΕΛΗ
Μείζων κρίσις στίς σχέσεις
Έλλάδος-Γερμανίας
γιά τίς κυρσεις
ΟΝκος Δένδιας άνοίγει τόν δρόμο για βέτο Μητσοτάκη στήν Σύνοδο Κορυψής του Δεκεμβρίου
ση Δένδια , δ όποίος δέν αυτενερ- άπό την προηγούμενη Σύνοδο Κογει ούτε αυτοσχεδιάζει, δέν φαίνε- ρυφής Αύτό κατέστη σαφές στόν
ται νά ύπάρχει ς προοπτική στόν Έλληνα Υπουργό Εξωτερικν
στό Βερολίνο. Τά προσχήματα μάλιστα δέν έτηρήθησαν ούτε στήν
εύρωβουλή κατά την τελευταία νηΙΣΧΥΡΟΤΑΤΟ μήνυμα άποφασι- Αίγαίο και τήν Μεσόγειο. Η μόνη
στικότητος και έθνικής άξιοπρεπεί - διαφορά μεταξύ 1994 καί 2020 είναι
ας μέ λεξιλόγιο πού είχε να χρησιμοποιήσει "Ελλην Υπουργός Εξο - Θεόδωρος Πάγκαλος είχε έπιτεθεϊ
τερικν άπό τότε πού δ Θεόδωρος
Πάγκαλος είχε χαρακτηρίσει τήν τερικν Κλάους Κλίνκελ, έν τοΓερμανία ς αγίγαντα μέμυαλό μι κρού παιδιούν (τρίνάπό την Σύνοδο
Κορυφής τής Κερκύρας τό 1994) ,
έστειλε τό Σάββατο στό Βερολίνο καγκελλάρ
δ 'Υπουργός Εξωτερικν Νίκος
Δένδιας . Μέ άφορμή βεβαίως τήν μάλιστα ότι ό χαρακτηρισμός του
Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου
πού θά κληθεί να άποφασίσει κυρσεις κατά της Τουρκίας για την
παράνομη συμπεριφορά της στό
ότι ό τότε Υπουργός Εξωτερικν
δρίζοντα . Αίτία της έκρήξεως του
στόν όμόλογό του Υπουργό Εξωνως πρός πληροφορίες της Εστίας) συνηντήθη μυστικά μέ την καγκελλάριο Μέρκελ κατά τήν πρόσφατη έπίσκεψή του στό Βερολίνο,
είναι ή άρνησις των Γερμανν νά ζει ή Βστία , έμπιστος της κυέπιβάλουν σοβαρές κυρσεις στήν ρίας Μέρκελ Μάνφρεντ Βέμπερ
Τουρκία άλλά και νά διακόψουν την ύποψη φιότητα τού όποίου γά
την πληση δπλων πρός τήν Αγκυ - τήν Προεδρία της Κομμισσιόν ύπε
ρα. Νά μήν παραδσουν δηλαδή στήριξε ή Ελλάς, έβαλε άρχικς
άόρατα ύποβρύχια στόν Πρόεδρο βέτο στόν έπί κεφαλής των
Έρντογάν , δόπως ζητεϊ ή Ελλάς
ραό κύριος Δένδιας έπιτίθεται μέ σω της έγκύρου έπιθεωρήσεως
Politico κατ' ούσίαν στήν ίδια την
ιο Μέρκελ. Στήν όποία
άποδίδει άφέλειων σημεινων
φοφορία για τίς κυρσεις.
"Όπως είναι είς θέσιν νά γνωρί είναι έπιεικής. Σημειωτέον ότι δ
Θεόδωρος Πάγκαλος είχε ύποχρε
ωθεί τότε νά άνακαλέσει ζητντας
συγγνμη , κάτι πού στήν περίπτωΣυνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
<Απαίτησα νά μήν
έχω ποονομιακή
μεταχείρισην
Ο Αρχιεπίσκοπος στήνΕστίαν
Ήμυστική συνάντηση μέ την Μέρχελ.
Εύρέθησαν στό Τατόι
οί βαλίτσες τής Φρειδερίκης
ΤΡΙΑ κεντρικά έρωτήματα προκύπτουν άπό τήν δρο Στάινμάιερ και στόν Πρόεδρο της Ομοσπονδι σκληρή έπίθεση που έξαπέλυσε ό Ύπουργός Εξω- ακής Βουλής Βόλφγκανγκ Συμπλε μέ τους όποίτερικν Ντκος Δένδιας στήν Γερμανία καί κατ' ούσί - ους έχει άριστες σχέσεις, τό θέτει στόν όμόλογό
αν στήν καγκελλάριο Μέρκελ γιά το θέμα τον κυρ- του Υπουργό Εξωτερικν κ . Μάας , το θέτει και
σεων κατά της Τουρκίας καί της έπιβολής έμπαρ- στήν καγκελλαρία: Στήν άρχή τό αίτημα διατυπόπλων στήν γείτονα . Το πρωτο έρτημα είναι νετο εύγενικά <καθυστερήστε τήν παράδοση άόπς φθάσαμε έως έδο . Νά βγάζουμε γλσσα . Το ρατων ύποβρυχίων 214 σάν αύτά πού έχουμε έμες
άγνωστο παρασκήνιο. Εως τρα ή Γερμανία ύπο- καμμιά πενταετίαν.Όταν όμως ή κατάσταση ξέφυγε
δείκνυε στήν Ελλάδα νά κκάνει τά μαθήματά της . οί εύγένειες άφέθηκαν στήν άκρη και διατυπθηκε περίπου ς άπαίτηση: Έμπάργκο στήν Τουρκία .
"Όχι ή Ελλάδα στήν Γερμανία . ΌΥπουργός Έξωτερικν χρη σιμοποίησε άκριβως αύτή τήν όρολογία : Μαθήματα .
Το δεύτερο έρτημα: Αύτοσχεδιάζει οποπο"Ενα τμήμα της γερμανικής πολιτικής ήγεσίας
που άντιπαθεί τόν Δένδια έπειδή δέν τόν θεωρεί
δικό του σέ σύγκριση μέ άλλους πολιτικούς της παλάρος Δένδιας; Κάνει δική του πολιτική;"Η μήπως τρίδας μας , έβλεπε άπό τότε τόν Ελληνα Υπουρέκτός άπό τήν κυβερνητική πολιτική ή σκλήρυνση γό Εξωτερικν ύπό γωνία καί άρχισε νά τόν άποτης στάσης του κατά Γερμανίας-Τουρκίας είναι και δομεί μέ τίς συνήθεις γερμανόφωνες πέννες τν
εύρύτερη συμμαχική πολιτική; Καί τέλος, τό τρίτο Αθηνν . Άντιπάθεια πού όξύνθηκε μετά τήν συμ
έρτημα: Άντέχει ή Ελλάς μία κρίση στίς σχέσεις φωνία Ελλάδος-Αίγύπτου , ή όποία συνήφθη μέ
της μέ την Γερμανία έλέφ της Τουρκίας όταν έχει τίς εύλογίες ΗΠΑ (Πομπέο) και τίναξε στόν άέρα
άκόμη άνοικτά μέτωπα μέ τό χρέος, μέ το Ταμεϊο τήν τελευταία στιγμή τήν άμφοτεροβαρή συμφω- νία Ελλάδος-Τουρκίας στό Βερολίνο τόν Αυγουστο. Άντιπάθεια ή όποία παροξύνθηκε όταν έγι νε άντιληπτή ή άνεση μέ την όποία έπικοινωνεϊ ό
(σελ. 7)
ΣΗΜΕΡΑ τό άπόγευμα, έκτός συγκλονιστικού άπροόπτου, λαμβάνει έξιτήριο
άπό τόν Εύαγγελισμόν ό Άρχιεπίσκοπος
Αθηνν καιπάσης ΕλλάδοςΙερνυμος
Μείωση
στόν ΕΝΦΙΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
άν θέλουμε τό άκίνητο
ς μοχλό άνάπτυξης
Άνάκαμψης, μέ τά πλεονάσματα κ.λπ:;
Διπλά βιβλία γιά τά
κρούσματα άπό τόν ΕΟΔΥ
Πρτα τά γεγονότα . Έδω και έναν χρόνο πρίν
ό Κυριάκος Μητσοτάκης έγείρει έπισή μως ζήτημα έπιβολής έμπάργκο όπλων στήν Τουρκία στήν Ελλην Υπουργός Έξωτερικν ς διεθνής παίΣύνοδο Κορυφής , ό Δένδιας θέτει διαρκς τό θέ - κτης μέ τόν Άλβανό Πρωθυπουργό "Εντι Ράμα για
μα στούς Γερμανούς κατά τίς άλλεπάλληλες έπι- τό θέμα της ΑΟΖ Αντιπάθεια ή όποία κορυφθηκε
σκέψεις του στο Βερολίνο . Τό θέτει στόν Πρόετου Γιργου Κουρή
ΣΩΣΤΑ ή κυβέρνηση μέσω εύνοικν πολεοδομικν διατάξεων και
άπαλλαγής άπό φόρους προσπαθεί νά τονσει την οίκοδομική δραστηριότητα . Θετικό είναι και τό μέτρο μείωσης των ένοικίων, πού ύποχρεωτικά μετακυλίουν οι ίδιοκτήτες
στούς ένοικιαστές μέ άντάλλαγμα
γι' αυτούς φορολογικές έλαφρύνσεις. Τί γίνεται όμως μέ τόν Ένιαιο
Φόρο Ίδιοκτησίας Άκινή των (EΦΙΑ) , ένα κατ' έξοχήν είσπρακτικό μέτρο για τό όποιο ύπήρξαν καί ύπάρχουν πολλές άντιδράσεις στούς κόλπους της κεντροδεξιάς παράταξης;
Λεπτομέρειες στήν σελ .4
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
Τό Μείζονος Έλληνισμού
σέ 20 άρχαίες πόλεις
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
"Έκταχτος ένίσχυσις
σέ συνταξιούχους
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Πς θά φαινόταν άν ένας πολιτικός άρχηγός
φορούσε άστείες κάλτσες; Καί όμως κάποιος ένεφα
νίσθη μέ μπλέ κάλτσες διακοσμημένες μέ γαλάζια
σκυλάκια. Ένας άλλος μέ κάλτσες μέ κίτρινα παπάκια και σέ άλλη περίπτωση μέ άπεικόνιση τού
Τριχωτού χαρακτήρα τής ταινίας Πόλεμος τν
Αστρωνν Τσομπάκα. Όλα αύτά σέ έπίσημες έμφανίσεις . Έπειδή όμως έπρόκειτο γιά τόον Τζό Μπάντεν και τόν Τζάστιν Τρυντ , τους άγαπημένουρ τν συστημικν μέσων , άντιμετωπίσθηκαν
μέσυμπάθεια Συμπάθεια που σίγουρα δέν θά έπεδείκνυαν , άν τέτοια στυλιστικά άτοπήματα είε
κάνει κάποιος Ντόναλντ Τράμπ ή κάποιος Μπόριs Τζόνσον. . .
ΕΚΤΑΚΤΟ βοήθημα σε 105.000 συνταξιούχους, οί
όποίοι δέν τό έλαβαν τό 2019 άπό την προηγούμενη κυβέρνηση, πρόκειται νά πιστωθεί έως αύριο στούς λογαριασμούς τους . Ταυτοχρόνως ή Κυβέρνησις έξετάζει
τό ένδεχόμενο νά δσει σέ 110.000 ίατρούς και υγειονομικούς έκτακτη οίκονομική ένίσχυση, ότως έγινε τό
περασμένο Πάσχα. Οί δριστικές άποφάσεις άναμένε
ται νάληφθουν κατά την τρέχουσα έβδομάδα .
Λεπτομέρειες στήν σελ.2
ΣΕ ΕΝΑ πρωτότυπο ψηφιακό κταξίδιν μαθήσε
και ψυχαγωγίας προσκαλεί τό "Ίδρυμα Μείζονος
Ελληνισμου τούς γονεϊς, τά παιδιά και τούς έκπαιδευτικούς πού εύρίσκονται στό σπίτι πραγματοποιντας τηλεκπαίδευση . Προσφέρει δωρεάν τίς νηφιακές παραγωγές του, πού είναι ή Μεγάλη Ηλε
κτρονική Έγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού
( http:/ehw.gr), ή Ελληνική Ιστορία στό Διαδίκτυο
Συνέχεια στήν σελ. 7
Συνέχεια στήν σελ. 2
ELLRDA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Όταν ό Μαρκεζίνης όδηγούσε στήν άνάπτυξη
. Ήταν ένας άπό τους λιγτερο γνωστούς ήθοποιούς σέ έναν άπό τούς περισσότερο γνωστούς
ρόλους. Ολόγος γιά τον Βρεταννό Νταίηβ Πράουζ ό όποίος πέθανε σέ ήλικία 85 έτν . Σέ έλαχίστους μπορεί νά λέει κάτι τό όνομά του γιατί πιό πολλοί τόν γνωρίζουν ς Ντάρθ Βαίηντερ, Τόν ρόλο που ένσάρκωσε στόν Πόλεμο
τν Άστρωνν πίσω άπό μια μαύρη μάσκα τήν
όποία συμπλήρωνε άντίστοιχος μανδύας , Είθε
ή Δύναμη να είναι μαζί του γιά πάντα!, δήλω σε ό καλλιτεχνικός του πράκτωρ έπαναλαμβάνοντας τήν εύχή πού άνταλλάσσουν οί ήρωες
τής σειράς έπιστημονικής φαντασίας στήν όποία
πρωταγωνιστούσε.
ΔΕΥΤΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
νης, τότε ύπουργός Συντονισμού . Τομή ή όποία μετέ
μυαλό παρακολουθντας βαλε τήν <Υωροκσταινοω
στόν δίαυλο τής Βουλής μιά σέ μιά ραγδαία άναπτυσσόσυζήτηση περί τής περίφη- μενη χρα! Ήταν στά Τe
τράδια κοινοβουλευτικού διΓια νά λέμε τά πράγ- Business 2019 ), στήν όποία , βούμεθα- λόγια τού άέρα .
ματα μέ τό όνομά τους , ή μεταξύ 190 χωρν , ή δική Καί όλα αυτά μού ήλθαν στό
13:00-15:00
Έλλάδα παραμένει μιά χρα μας κατέχει τήν 72η θέση!
σχεδόν άπωθητική (μάλον Έν ολίγοι , όλα αυτά πού
πολύ άπωθητική) γιά έπενδύσεις. Υπάρχει μιά λίστα , καταλαβαίνει κάτιό άπλός
στήν τελευταία έρευνα τής πολίτης ) περί έπενδυτν
Παγκόσμιαςs Τράπεζας σχε
τικά μέ τήν άνταγωνιστι-γιά νά φέρουν έδ τά χρή- σπουδαίος πολιτικός και θηγητή Πάνο Καζάκο και
Δύο απ' όλα!ν
άκούμε (καί που άνάθεμα άν
μης τομής τήν όποία πραγ ματοποίησε (Επί κυβερνήσε αλόγου τής Ματρνης Δ ως Άλεξάνδρου Παπάγου) καιάκου, μέ Τόν φίλτατο καπου περιμένουν στήν σειρν
ο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
κότητα τν χωρν (Doing ματά τπυς, είναι- πολύ φο - ίστορικός Σπύρος Μαρκεζί
Συνόχεια στήν σελ. 4
30-11-2020