Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015) .
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28-Κυριακή 29
Νοεμβρίου 2020
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία Ανεμοι νότιοι έως 4 μπωφόρ . (Εως 17β)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι έως 3 μπωφόρ (Εως 16β )
Αριθμ. φύλ 41820
"Ετος 144ον
Τιμή 1,5ε
Στεφάνου όσ του νέου όμολογητου. Είρηνάρχου μάρτ.
Σελήνη 14 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 7.20-Δύσις 5.07
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣΤΗΣΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΕΩΣ
Οι Τούρκοι έχπαιδεύουν
έκπαιδεύουν
άνηλίκους
στην χρήση όπλων
Πολεμούν γιά χάρη τους στήν Συρία- Είναι τό 4% τν άνταρτν
Τήν άποκάλυψη του έγκλή ματος πού
διαπράττει τό καθεστς Έρντογάν έκανε
δ'Ύνάλ Τσεβικόζ, άντιπρό εδρος του άντι πολιτευομένου Ρεπουμπλικανικού (κεμαλικού) κόμματος, ο όποϊος μάλιστα έδωσε
και στοιχεία . Στό πλαίσιο τής έκπαιδεύΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΗΣΙΣ παιδιν ς στρατιωτν στίς μάχες και τίς έπιχειρήσεις χρα μέλος του ΝΑΤΟ, ή όποία μάλιστα
είναι έγκλη μα πολέμου . Τό Διεθνές Ποι όπως ύποστηρίζει άνήκει στήν Εύρπη και
νικό Δικαστήριο τής Χάγης διαθέτει πολύ
σημαντικούς πόρους γιά την άντιμετπιση γιά τήν Τουρκία. Το κάνει στήν μεσανατοτου φαινομένου της στρατολογήσεως παιδιν στήν Άφρική . Πολύ περισσοτέρους
διαθέτουν άλλοι διεθνείς όργανισμοί γιά φόρους πού προθησε πρός τό Αζερμπαϊτην περίθαλψη και τήν έπανένταξη αύτν τζάν και την Λιβύη νά συμπεριλαμβάνονται
τν παιδιν, τά όποία μετατρέπονται σέ
άδίστακτες πολεμικές μηχανές, χωρίς άναστολές , ήθικές ή άλλες , ίκανά ς έκτούτου
για την διάπραξη τν πλέον άποτρόπαιων ούδείς άποκλείει αυτά τά άδίστακτα έγκληκαι είδεχθν έγκλημάτων.
Νά διευκρινίσουμε ότι αυτός δ όποίος
προβαίνει στίς άποκαλψεις δέν είναι κάποιος τυχαίος πολιτευόμενος . Υπηρέτησε
έπί πολλά χρόνια στό διπλωματικό σμα
και έφθασε νά είναι Πρέσβυς της Τουρκίας
στό Ήνωμένο Βασίλειο κατά τήν περίοδο
έγκλημα. Τό ίδιο άκριβς πράττει και μια
θέλει νά γίνει μέλος της. Πρόκειται φυσικά
λική Συρία, όπως άποδεικνύεται. Μπορεί νά
τό κάνει , καί μπορεί άνάμεσα στούς μισθοπού παρέχουν οί τουρκικέςΈνοπλες 2010-2014. Ένωρίτερα και συγκεκριμένως
Δυνάμεις στόν Εθνικό Συριακό Στρατό άπό τό 2001 έως τό 2004 είχεύπηρετήσει ς
( δηλαδή στούς Τουρκμένους και άλλους Πρέσβυς στό Αζερμπαϊτζάν, ένω έν συνεάντάρτες πού μάχονται κατά του Ασσαντ) χεία ύπήρξε δ πρωτεργάτης τής όμαλοποέκπαιδεύονται στήν χρήση όπλων καί άνη- ήσεως> τν σχέσεων της Τουρκίας μέ την
λικοι κάτω τν 18 έτνν έδήλωσε ό Τσεβικόζ, ο όποίος άπεκάλυψε ότι τό ποσοστό
τν άνηλίκων άνέρχεται περίπου στό 4%
της δυνάμεως τν άνταρτν, έν τό ποσοστό τν μαχητν ήλικίας 18-20 έτν άνέρ- αυτος ο όποίος έρριχνε κστάχτη στά μάτιω
χεται σε 7,85%.
και παιδιά-στρατιτες. Τά πεδία άλλως τε
στά όποια έμπλέκεται ή Τουρκία είναι συγκοινωνούντα δοχεία . Άκόμη χειρότερα.
α Αρμενία συντάσσοντας τά σχετικά πρωτόκολλα τά όποία ύπεγράφησαν στήν Ζυρί.
χη τόν Όκτβριο του 2009. Είναι δηλαδή
ματικά στοιχεία νά είναι οί περίφημοι κάσυνόδευτοι άνήλικονν πού παρεισφρέουν στήν
Δέν είναι δμως μόνον οί άτακτοι Αφρι- χρα μας μέ τά καραβάνια τν παρανόμων
κανοί πολέμαρχοι πού διαπράττουν αύτό τό
Ό Τσεβικός
Συνέχεια στήν σελ.3
και άνεξέλεγκτων μεταναστν .
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Στά όρια τν
χωρικν ύδάτων
Πς έχασε ή Έλλάς τήν Δύση
<Τό Στέμμαν προκαλεί
τοιγμούς στό Στέμμα
το ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ Σάββατο τό Υπουργείο Έξωτε- οίκονομικά καί κοινωνικά τους άδιέξοδα , τό τελευρικν-έπ άφορμη της έκδοσης της νέας τουρκικής τατο σημείο πού θά είχαν τό νου τους νά κοιτάξουν
navtex ή όποία άνήγγειλε έρευνες του Ορούτς Ρέις είναι .ό χάρτης. "Ή οι έπίσημες άνακοινσεις της
σέ άπόσταση 6 μιλίων άπό τό Καστελλόριζο-έξέδω- έλληνικής διπλωματίας. Καί όμως. Άν διαβάσει κασε την έξης άνακοίνωση: Η Τουρκία έξέδωσε σή- νείς προσεκτικά αύτή τήν άνακοίνωση θά άνακαμερα νέα παράνομη navtex μέ την όποία άνακοιννει λύψει ότι όλα όσα μάς διαβεβαίωναν άπό το καλοτήν συνέχιση των παράνομων σεισμικν έρευνν καίρι ίσαμε μέ σήμερα οί ταγοί μας ότι δέν έχουν
της για τήν περίοδο 21-29 Νοεμβρίου σέ περιοχή συμβεϊ ή δέν θά συμβουν , και έχουν συμβεί και έξαπού έπικαλύπτει τήν έλληνική ύφαλοκρηπίδα στήν κολουθουν νά συμβαίνουν. Καί δημιουργουν τετεΆνατολική Μεσόγειο, παραβιάζοντας κατ' έξακο-λεσμένα. Σιωπηρς . Τά όποια μή νομίζετε ότι δέν
λούθησιν τΟ Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας καί ύπο- μας άφοροϋν έπειδή είναι <μακριά" τό Καστελλόνομεύοντας τήν είρήνη, τήν σταθερότητα καί τήν ριζο και έπειδή δέν "μιλάμε γι' αυτά άπορροφηάσφάλεια στήν περιοχή. Δυστυχς ή Τουρκία γιά μένοι άπό τόν κορωνοϊό . Μάς άφοροϋν. Ή κερκόμία άκόμη φορά άγνοεί έπιδεικτικά τίς έκκλήσεις πορτα έχει ήδη άνοίξει. Άν έπιτρέψεις σέ κάποιον
της Διεθνούς Κοινότητας καί του Εύρωπαϊκοϋ Συμ- νά είσβάλει καί νά στρογγυλοκαθίσει στήν αύλή
βουλίου γιά τήν άποφυγή παράνομων ένεργειν καί σου, αύριο θά μπεϊ καί στό σαλόνι καί στήν κουζίκινήσεων πού όδηγούν σέ περαιτέρω κλιμάκωση και
ένταση καθς καίγια τήν συμμόρφωσή της στήν δι - σβητοϋν τήν ύφαλοκρηπίδα άλλά μέ ένταση άμφι
εθνή νομιμότητα. Έπειδή και οί τουρκικές navtex σβητουν έπίσης τήν κυριαρχία μας σέ κατοικημένα
καί οι έλληνικές άντι-navtex άλλά και οι άνακοιν - νησιά και τό δικαίωμά μας στήν άμυνα των νησιν.
σεις των Υπουργείων των δύο χωρν πέφτουν~Ίδού ή αύλή, ίδού τό σαλόνι, ίδού και ή κρεβατοκάσάν τό χαλάζι άπό τόν Αυγουστο έως σήμερα -ρου- μαρη λοιπόν. Η γή μας.
τίνα θεωροϋνται- δέν κατέστη άμέσως άντιληπτή ή
σημασία της έλληνικής θέσης.
ΜΕΧΡΙ αύριο, πού λήγει ή ίσχύς της
τελευταίας τουρκικής Navtex, θά συνε χίσει νά κινείται στήν περιοχή τού συ
μπλέγματος Κατσελλορίζου τό έρευνητικό Ορούτς Ρέις, το όποιο συνοδεύεται άπό δύο βοηθητικά καί τρία πολεμικά πλοία. Ο στολίσκος έφθασε σε
( σελ. 7)
Όκίνδυνος
να καί στήν κρεβατοκάμαρη άκόμη>. Σήμερα άμφιΣυνέχεια στήν σελ. 3
του Τηλέμαχού Μαράτου *
Ο ΚΑΤΑ δήλωσή του μαχητής του
Ίσλάμ-άργότερα άναιρεθείσαπου συνελήφθη προσφάτως στόν
Έλαινα θά έπρεπε ίσως νά κτυπήσει
ένα καμπανάκι-τί καμπανάκι, καμπάνα μεγέθους καθεδρικού ναου!-ς
άναγγελία έπερχομένου κινδύνου. 'Η
έπιλογή τοϋ παραδείγματος δέν είναι
τυχαία. Οι καμπάνες των έκκλησιν
ήταν, έκπαραδόσεως, ότρόπος είδοποιήσεως του πληθυσμού για έπερχόμενο κίνδυνο, πολύ πρίν νά έφευρεθουν οι σειρήνες και άλλα μέσα . Στήν
παροϋσα περίπτωση ή έπιλογή της
ακαμπάναςν είναι ίδιαιτέρως έπιτυχής
γιατί παραπέμπει μέν στήν άναγγελία
κινδύνου παλιρροϊκου τσουνάμι πού
άπειλεϊ παραθαλάσσιο οίκισμό , ένω
Κλοπή τραπεζικν
θυρίδων στό Ψυχικό
Λεπτομέρειες στήν σελ.4
Τί μας είπε λοιπόν τό Υπουργείο Εξωτερικν
που δέν μας λένε τόσον καιρό άλλοι ; Πρτον, ότι
Ζαλισμένοι οί πολίτες άπό τήν καραντίνα, τά μέ - η Τουρκία έμμένει στήν ασυνέχιση τν παράνομων
τρα, το έμβόλιο, τά πρόστιμα, τήν τρομολαγνεία , σεισμικν έρευνν της. Άρα όμολογείται μέ τόν
τόν χαρτοπόλε μο των κομμάτων, τά προσωπικά
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Πιό κοντά σέ πρόωρες
έκλογές τό Ίσραήλ
Κοιτική.
παρουσίασις
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΚΟΣ
Χαρίκλειας
Δημακοπούλου
. Τήν άπόφαση νά άλλάξουν όνομα στό χωριό
τους έλαβαν τοπικοί άρχοντες αύστριακής περοχής ΤόχωριόFucking θά όνομάζεται άπό Τήν
1η Ιανουαρίου 2021